تعبیر دیدن نخود در خواب و نماد خوردن نخود در

تعبیر خواب نخود و خوردن نخود زرد در خواب.

دانشمندان ارشد تعبیر خواب گفتند که نخود در خواب نشان دهنده پول پس از تلاش است و نخود زرد در خواب نماد غم و اندوه و نخود سبز در خواب نشان دهنده سلامتی و نخود در خواب بیانگر مناسبت های شاد است.در این مطلب تعبیر دیدن نخود در خواب توسط مفسران بزرگ را می خوانیددیدن نخود زرد در خواب تعبیر جذام و نخود برشته تعبیر دیدن نخود سبز و دیدن نخود در خواب کاشتن نخود در خواب و برداشت نخود در خواب نماد نخود و نخود در خواب. خواب دیدن فلافل و نخود در خواب و دیدن مرده در حال خوردن نخود خواب و سایر علائم نخود در خواب.

 • محقق ابن سیرین گفته است دیدن نخود در خواب بیانگر پول پس از خستگی زیاد استو نخود در خواب دلالت بر تشویش و غم دارد و نخود در خواب بیانگر آشفتگی و انحراف نظر بیننده است و نخود داغ در خواب دلالت بر نفسانی بودن بیننده و حب لذت ها و نخود داغ است. در خواب بیانگر بوسه ای است که برای بیننده جایز نیست.
 • احسانی گفت: دیدن نخود در خواب برای بیننده غم و نگرانی است و خوردن نخود در خواب مصیبت و خستگی است و خواب بیانگر شادی است که زیاد طول نمی کشد و خداوند اعلم.
 • دیدن نخود پخته در خواب بهتر از دیدن نخود خشک استکه در خواب نخود خشک خیری ندارد و دانه نخود پخته در خواب نشان دهنده رزق و روزی است، پس زیاد بودن آن در خواب بهتر از کم بودن و بزرگی آن است. در خواب از کوچکی آنها بهتر است و ابن شاهین الظهیری می افزاید که خوردن نخود با غذای دیگر در خواب بهتر از خوردن آن به تنهایی است.
 • دیدن نخود زرد در خواب بیانگر غم و اندوه و سختی بیننده استهمچنین دیدن نخود زرد خشک در خواب دلیل بر ضایع شدن حقوق بیننده از کار و عدم دستمزد است.دیدن نخود زرد کوچک در خواب بیانگر تلاش و خستگی در امرار معاش است.حمص در خواب با افزایش پول
 • رؤیای خرید نخود خشک در خواب بیانگر آغاز پروژه ای است که ممکن است برای بیننده ضرر داشته باشد و دیدن فروش نخود خشک در خواب به تجارتی اشاره دارد که بیننده از آن سود کمی به دست می آورد.
 • دیدن نخود زرد خیس خورده در خواب بیانگر غصه هایی است که زیاد دوام نمی آورد و دیدن نخود خیس شده در خواب بیانگر دشواری تصمیم گیری صحیح در رابطه با کار است.حسادت.
 • دیدن نخود زرد پخته در خواب

  خواب نخود زرد پخته بیانگر پول کم و بدون زحمت است دیدن نخود زرد پخته در خواب بیانگر تسکین و رفع نگرانی پس از مدتی است نخود زرد آسیاب شده در خواب کار آسان و درآمد خوبی است.

 • خوردن نخود زرد در خواب بیانگر موانع و نگرانی های زندگی بیننده است.خواب خوردن نخود زرد خشک نشان دهنده رنج فراوان در امر امرار معاش و امرار معاش است و خوردن نخود خشک در خواب بیانگر اختلاف و مشکلات در سطح خانواده است.
 • دیدن خوردن نخود زرد خیسانده در خواب، بیانگر آن است که موانعی وجود دارد که بیننده خواب را از کسب روزی باز می دارد، اما به مرور زمان از بین می رود و خوردن نخود خیس شده در خواب، دلیل بر اختلافات جزئی بین بیننده و همسرش است. نخود زرد خیس شده در خواب تازه تر، بهتر است.
 • دیدن نخود پخته در خواب، بیانگر پایان اختلاف است و آشتی بین بیننده و اهل بیت او، چنانکه دیدن نخود پخته در خواب، بر ادای قرض بیننده دلالت دارد، و دیدن نخود داغ پخته در خواب، بیانگر عدم بخشش و مبادله نیکی است. بدها و خوردن نخود داغ در خواب، به تعبیر ابن سیرین، دلیل بر حب خوشی ها و شهوات است.
 • خوردن نخود زرد شور در خواب، نشان دهنده رزق و روزی از منبع مشکوک یا مشکل است، دیدن نخود زرد شیرین در خواب، بیانگر شراکتی است که بیننده از آن مال و سود زیادی درو می کند، و اما خوردن نخود تلخ در خواب، اشاره دارد. به موانع بسیاری که مانع از امرار معاش بیننده می شود.
 • نخود پخته در خواب بیانگر آمادگی برای یک مناسبت یا پذیرایی از مهمانان است و شاید جوشاندن نخود در خواب بیانگر برداشتن پول و خرج کردن آن در مواقع اضطراری باشد. نخود پخته شده در خواب رسیده است.پختن نخود در خواب یک مشارکت دشوار با مزایای محدود استو خواب پختن نخود نشانگر پایان اختلاف فامیلی یا چاره جویی برای مشکل باشد و پختن نخود در خواب مژده است برای زنان مجرد و برای زنان متاهل اگر رسیده و نرم شده باشد و خدا می داند. بهترین.

 • دیدن نخود سبز در خواب بیانگر سلامتی بیننده است و بهبودی او از امراض، و دیدن نخود سبز در خواب، بیانگر شادی و سرور بیننده است، و دیدن خریدن نخود سبز در خواب، بیانگر تجارتی است که برای بیننده مال زیادی ایجاد می کند.
 • دیدن نخود سبز در خواب، بیانگر آن است که بیننده در کار خود ارتقاء پیدا می کند و مزد او افزایش می یابد، و خام خوردن نخود سبز در خواب، دلیل بر رشد و رویش مالی است، و رؤیت سبز خوردن است. نخود با پوستش نشان دهنده پولی است که دوام زیادی ندارد.
 • خوردن نخود سبز شور در خواب دلیل بر مال زیاد پس از مدت ها انتظار است، مزه تلخ نخود سبز در خواب نشان دهنده بی پولی و فقر و پریشانی است و اما نخود سبز شیرین در خواب می گوید: دلیل بر رزق و سعادت فراوان بیننده است.
 • و دیدن نخود سبز با پوست آن در خواب، بیانگر اسرار است و پوست کندن نخود سبز در خواب، دلیل بر افشای و افشای اسرار یا دانستن چیزی است که پنهان بوده است.
 • دیدن نخود در خواب اشاره به خانواده ای است که در آن خوب و بد وجود دارددیدن بوته نخود خالی از دانه در خواب، دلیل بر پراکندگی و پراکندگی خانواده است، دیدن بوته نخود پر شده در خواب، بیانگر همدلی و همبستگی خانواده برای ایستادن در برابر مشکلات است.
 • دیدن گیاه نخود خشک در خواب، دلیل بر اختلاف و مشکلات بین اعضای خانواده است و دیدن گیاه نخود خشک ممکن است بیانگر شکست تلاش برای امرار معاش یا شکست تجارت باشد.
 • دیدن گیاه نخود در خواب با پوست و ساقه اش، بیانگر خوردن پول از منبع غیر قانونی است و دیدن گیاه نخود از زمین کنده شده در خواب، دلیل بر فتنه افکنی و کینه توزی در بین مردم است. دیدن زیر پا گذاشتن گیاه نخود در خواب بیانگر انکار بیننده از نعمت ها و نعمت هایی است که خداوند به او ارزانی داشته است.
 • مترجمان ارشد خواب می‌گویند که کشت نخود در خواب نشان‌دهنده برنامه‌های خواب بیننده برای ازدواج و نامزدی در صورت مجرد است. دیدن نخود در خواب، بیانگر آمیزش متاهل با همسر و بارداری سخت است.همچنین دیدن کشت نخود در خانه در خواب، نماد تربیت فرزندان با صلابت و ظلم و یا کار از خانه برای تأمین اندک رزق و روزی است.به نیکی های بیننده که مردم از آن تقلید می کنند و هر که در زمین دیگران نخود کاشته باشد. رویا دلیلی بر این است که بیننده در حال تربیت و تعلیم نسل است و دیدن کشت نخود در خانه ای ناشناخته در خواب ممکن است به زنا و تعرض ناشایست به ناموس مردم اشاره داشته باشد.

  برداشت نخود در خواب

  شيخ نابلسي ديدن نخود در خواب بيانگر روزي عاجل است و ديدن نخود در خواب بيانگر گرفتاري مردم براي كشوري است كه در آن جنگ است و برداشت نخود در زمان ديگر در خواب دليل بر اختلاف و نزاع با مردم است. برخی دیگر، و برداشت نخود سبز ممکن است در خواب بیانگر آن باشد که بیننده خواب برای تأمین معاش خود می شتابد، زیرا قدم زدن در باغ نخود در خواب، دلیل بر تلاش بیننده در راه خداست.

  دیدن مرده ای که در خواب نخود می خورد، بیانگر زیان اندکی از بیننده خواب استدیدن مرده در حال خوردن نخود در خواب ممکن است بیانگر مرگ مریض یا تشدید بیماری او باشد و خداوند آری و داناتر است و اما دیدن مرده در حال دادن نخود در خواب، دلیل بر خوشی بیننده و رفع نگرانی است. یا حصول منفعت بعد از سختی و دیدن نخود از مرده در خواب، دلیل بر تقرب به خداوند متعال با انجام کار خیر و دعا است، دیدن مرده در حال کاشت نخود در خواب، بیانگر اطاعت او از خداوند متعال در زندگی است. دیدن مرده در حال تقسیم نخود در خواب، بیانگر خوشبختی او در خانه آخرت است و با برخی از صفاتش به خواب بیننده شباهت دارد و اما دیدن مرده در حال فروش نخود، دلیل بر رکود محصول نخود در سال است. بینایی است و خداوند متعال و داناست.

  دیدن حمص در خواب بیانگر مناسبت های شاد استدیدن نخود در خواب بیانگر تندرستی و تندرستی است و دیدن نخود در حال خوردن سبو در خواب بیانگر شروع پروژه ای است که برای صاحب خواب درآمد زیادی به همراه دارد و توزیع نخود در خواب بیانگر رزق و روزی است. بچه دار شدن یا ازدواج با مجرد بعضی از فقهای تعبیر خواب می گویند حمص سبو در خواب برای بیننده شروعی تازه است و باید از آن استفاده خوب کند، دیدن نخود زیاد در خواب بیانگر رزق و روزی فراوان است. و خیر برای بیننده.و اما دیدن چند دانه نخود سبو در خواب، نشانه قطع نگرانی و غم بیننده است و در خواب، دلیل بر عشق و وفاداری این شخص به شماست.

  دیدن نخود برشته در خواب بیانگر نگرانی و اندوه بیننده استهمچنین دیدن نخود برشته در خواب، بیانگر اختلاف و مشکل بین بیننده و همسرش به دلیل شایعات و صحبت های بسیار است، بیانگر لذت و شادی بیننده است، و اما توزیع نخود بریان در مواقع ناراحت کننده، بیانگر رنج و سختی است. برای بیننده دیدن نخود سوخته در خواب بیانگر ناتوانی بیننده در انجام وظایف است و اما خوردن نخود بریان شده در خواب بیانگر این است که بیننده به اعمال خود انسان است و خداوند داناتر است.

  تعبیر دیدن بستر در خواب

  دیدن جذام در خواب اشاره به مالی است که بیننده خواب از انجام کاری درو می کند، دیدن جذام شیرین در خواب اشاره به پول فراوانی است که بیننده به اندازه خوردن پلنگ در خواب به راحتی به دست می آورد. خوردن شیرین در خواب بیانگر شادی، شادی و از بین رفتن غم و اندوه استو خوردن کرقال شیرین در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها و خواسته های بیننده است، دیدن جذام نمکی در خواب بیانگر رزق و روزی پس از خستگی و دیدن کرزی نمکی در خواب بیانگر اختلاف اعضای خانواده است و دیدن غذا خوردن. پلنگ نمکی در خواب بیانگر وضعیت بد روانی بیننده است، فروختن لقمه نمکی در خواب، نشانه رهایی از مشکلات و نگرانی ها است، نیش سخت در خواب، نشانه مشکلات بین بیننده و اهل خانه یا شرکای او است. و هر کس در خواب ببیند که دندان خود را با نیش می شکند، یکی از خویشاوندان و اهل بیت خود او را آزار می دهد و خدا داناتر است.

  دیدن فلافل در خواب بیانگر آغاز سخت و پایان خوش استدیدن فلافل در خواب بیانگر مهربانی قلب و حسن نیت و قناعت است و خوردن فلافل در خواب نماد مالی از ارث است و دیدن فلافل خوردن در خواب بیانگر سادگی بیننده و عدم تکبر نسبت به مردم است. و خداوند آری و داناتر است، دیدن سرخ کردن فلافل در روغن در خواب، بیانگر مشکلات و درگیری هایی است که بیننده به آن دچار می شود، و دیدن نخود آسیاب شده برای تهیه فلافل در خواب، بیانگر رزق و روزی از منابع متعدد و فروش فلافل در خواب است. دلیلی بر تجارت سودآوری است که برای بیننده خواب سود زیادی به همراه دارد.پول و دیدن خریدن فلافل در خواب بیانگر رهایی از غم و اندوهی است که مدتها با بیننده خواب همراه بوده است.

 • دیدن نخود زرد در خواب برای زن مجرد بیانگر غم و اندوه شدید او از جدایی معشوق یا دوست است.و خواب نخود پخته برای زنان مجرد فرصت شغلی خوبی است که ممکن است به دست آورید و خوردن نخود زرد در خواب برای زنان مجرد بیانگر تأخیر ازدواج و پیوند او است و دیدن نخود سبز بیانگر ازدواج نزدیک او با معشوق است. .
 • نخود در خواب برای زنان مجرد بیانگر حضور او در جشن ازدواج یا فارغ التحصیلی است، شاید دیدن نخود در خواب برای زنان مجرد بیانگر نامزدی وی باشد، دیدن لپرکان شیرین در خواب برای مجردها بیانگر شادی و خوشحالی است. زندگی
 • دیدن فلافل خوردن در خواب برای زن مجرد، بیانگر سلامتی و بهبودی او از بیماری ها است و دیدن فلافل سرخ کردنی در خواب برای زن مجرد، بیانگر دشمنی و اختلاف او با یکی از اعضای خانواده است.
 • دیدن نخود در خواب برای زن متاهل بیانگر اختلاف او و شوهرش استدیدن نخود زرد در خواب برای زن شوهردار، بیانگر ضعف و خستگی شدید است که به آن مبتلا است و خوردن نخود زرد در خواب برای زن شوهردار، دلیل بر تأخیر حاملگی است و دیدن نخود در سبوع در خواب. گواه بر حاملگی نزدیک اوست خداوند متعال چنانکه رویای جذام شیرین در خواب به زن شوهردار دلالت می کند.در سازگاری او و شوهرش و دیدن خوردن فلافل در خواب برای زن متاهل بیانگر کمک به نیازمندان است. و کمک به نیازمند و سرخ کردن فلافل در خواب برای زن شوهردار، بیانگر دعوا و نزاع با شوهر یا خانواده اوست که زیاد طول نمی کشد.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  3. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا