تعبیر دیدن امضا در خواب و علامت امضا در خواب

تعبیر دیدن امضا در خواب و علامت امضا در خواب

علامت امضا در خواب و تعبیر خواب امضاء ، خواب امضاء روی کاغذ و نوشتن نام در خواب ، امضاء و مهر در خواب ، دیدن امضاء شخصی در خواب و امضاء پدر و مدیر

دیدن امضا در خواب اشاره به مال و منفعت بیننده است و خواب امضا در خواب بیانگر تصرف در اشیا است و چه بسا امضاء در خواب بیانگر توبه به درگاه خداوند متعال باشد و گفته اند امضاء و امضاء در خواب بیانگر شروعی دوباره در زندگی بیننده یا تعهد به مسئولیتی جدید است که هر کدام با توجه به شرایط و زمینه خواب خود در این مطلب تعبیر دیدن امضا و امضا را می خوانید. در خواب توسط مترجمین ارشد خواب، تعبیر دیدن امضا روی کاغذ در خواب، تعبیر خواب نوشتن نام با امضا، نماد امضای مدیر در خواب، امضای پدر در خواب خواب و تعبیر دیدن امضاء در خواب و خواب امضاء و مهر و دیدن علامت مرده در خواب و تعبیر دیدن امضاء در خواب برای زنان مجرد و متاهل و مطلقه.

 • ابن سیرین گفت: امضاء در خواب نیکو و سودمند است، اگر امضاء بر چیز سودمندی باشد.و عقد مال و غل و زنجیر در خواب، برای بیننده دلیل بر ثروت است، چنانکه امضاء در خواب، حکایت از حیثیت و اعتلا و ترفیع دارد و یا مالکیت چیزی بر حسب سیاق رؤیت، و خداوند اعلم.
 • فقهای ارشد تعبیر خواب می گویند امضای خرید در خواب بهتر از امضای بیع است و دیدن امضا در خواب بیانگر صلح و سازش است و هر که او را امر کرده یا درگیر تعهدی می کند نمی تواند وفا کند.
 • شیخ القدری در خواب امضاء با دست راست بیانگر آسانی و رستگاری استو امضاء با دست چپ در خواب، بیانگر پشیمانی از انجام کاری است و امضاء با قلم در خواب ممکن است به منزله فرض، اختیار یا کفالت باشد، انجام دادن برخی تکلیف، خداوند اعلم.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب در ادامه می گویند: امضا در خواب نشان دهنده ازدواج برای مجرد و مجرد است و اگر دختر مجرد در خواب ببیند که کاغذی را امضا می کند، در خود تعهد جدیدی وارد می کند. حمایت از آن در چشم انداز بود.
 • دیدن امضا بر روی کاغذ در خواب بیانگر توبه به درگاه خداوند متعال است یا وارد شدن به پروژه و تعهد جدید و چه بسا دیدن امضای اوراق در خواب، بیانگر بیماری بیننده باشد، مخصوصاً اگر محتوای اوراق معلوم نباشد، سختی و خستگی برای بیننده یا تعهدی بیش از توانایی های او. .
 • امضای کاغذ سفید در خواب، دلیل بر عجله یا پذیرش شرایط ناعادلانه است، امضای اوراق سفید در خواب ممکن است نشان دهنده اعتماد کور بیننده به دیگران باشد، اما امضای کاغذ سیاه در خواب، دلیل بر بلایی که برای بیننده اتفاق می افتد یا تعهد و توافق فاسد بر شر.
 • دیدن امضای روی کاغذ قرمز در خواب، بیانگر پیروی از امیال و لذات و دیدن امضاء روی کاغذ زرد در خواب، بیانگر حسادت، حسادت و ورود به امر رشک برانگیزی است که بدون خستگی صورت نمی گیرد.
 • دیدن امضا روی کاغذ کثیف در خواب بیانگر وجود مشکلات و اختلاف نظر در شراکت، کار یا ازدواج است و امضای روی کاغذ درخت در خواب، دلیل بر خرید یا معامله لباس نو برای بیننده است.جدی و تعهد.
 • شاید دیدن امضای بسیاری از اوراق در خواب، بیانگر تعدد کار بیننده باشد وسعت روزی او و امضای اوراق بیع در خواب، دلیل بر انصراف بیننده از مال یا مقام است و امضای اوراق خرید در خواب، دلیل بر کسب مقام و منزلت بلند بیننده است.
 • شیخ النابلسی خواب نوشتن نام با امضا را نشان دهنده حیله بیننده در رسیدن به هدف خود دانسته است.دیدن نام با خط بد در خواب بیانگر توبه و برگشت از گناه است و نوشتن نام با خط مرتب در خواب ممکن است بیانگر فریب دادن و فریب دادن افراد باشد.
 • دیدن امضا و نوشتن نام با مداد در خواب، بیانگر چیزهای زودگذر یا عدم تعهد بیننده به نذر است و اما امضا و نوشتن نام با قلم در خواب، بیانگر علم نافع یا استوار تمام نشدنی است. در اطراف آن وعده می دهد.
 • خواب نوشتن نام بر روی کاغذ و امضا بیانگر دانشی است که بیننده خواب از آن بهره خواهد برددیدن نام و امضا بر روی دیوارها در خواب بیانگر امنیت و ایمنی بیننده است، در حالی که نوشتن نام بر روی زمین در خواب بیانگر امرار معاش از راه کشاورزی یا تجارت است.
 • شاید نوشتن نام و امضا بر روی شن در خواب، نشان دهنده مانع و محدودیت برای بیننده باشد و دیدن نوشتن نام و امضا بر روی چوب، بیانگر آن باشد.
 • در خواب از همنشینی با اهل فساد و نفاق و خداوند متعال داناتر است.
 • دیدن شخصی در خواب، بیانگر انجام کاری استیا دلالت بر رابطه جدید با این شخص دارد، مانند ازدواج یا شراکت، شاید دیدن شخصی که در خواب روی دست بیننده امضا می کند، بیانگر نیاز به برداشتن پول برای کمک به فقرا و نیازمندان باشد.
 • دیدن امضاء بر روی کاغذ در خواب، بیانگر رفتن به مجالس علمی برای فراگیری فقه در دین است و دیدن شخصی که بر خاک امضاء می کند در خواب، گواه نزدیک شدن به زندگی این شخص است و خداوند اعلم.
 • دیدن علامت مادر در خواب، دلیل بر ترس او از فرزندان و نگرانی او نسبت به آنها است و امضای مادر در خواب بیانگر رضایت و تأیید او است.
 • دیدن برادری که در خواب امضا می کند، دلیل بر همبستگی و حمایت متقابل میان آنها برای رویارویی با مشکلات زندگی است و دیدن علامت خواهر در خواب نمادی از رابطه نزدیک و ازدواج او در صورت مجرد بودن است.
 • دیدن امضای فرمانروا یا رئیس جمهور در خواب بیانگر افزایش دستمزد، بهبود زندگی یا روابط متمایز جدید در زندگی بیننده است.شاید دیدن امضای پادشاه و رئیس جمهور در خواب بیانگر ارتقاء شغلی باشد و دریافت جایزه
 • دیدن امضای مدیر در خواب بیانگر ترفیع یا ضرر و تنبیه استو دیدن امضای مدیر بر استعفای بیننده در خواب نمادی از ترک امانت ها و عدم پایبندی به مسئولیت هاست و اما دیدن امضای مدیر بر قرارداد کار بیننده در خواب بیانگر دستیابی به اهداف و آرزوها و فرصت های بزرگ است شاید دیدن امضای مدیر بر دفتر ترفیع در خواب بیانگر قبولی طاعات از نماز و روزه گرفتن انشاالله دیدن امضای مدیر برای دانش آموز در خواب بیانگر موفقیت و برتری دانش آموز است دیدن امضای مدیر بر اخراج دانش آموز در خواب بیانگر نافرمانی پدر و مادر و گوش ندادن به نصیحت آنهاست، کاغذ خالی در خواب نشانه برآورده نشدن نیاز بیننده خواب است.

 • دیدن امضای پدر در خواب بیانگر نجات و رهایی از درد استهمچنین دیدن امضای پدر در خواب بیانگر متانت و پختگی برای بیننده است و شاید دیدن امضای پدر در خواب بیانگر انتقال مسئولیت از پدر به پسر باشد.
 • دیدن امضای پدر در فروش خانه در خواب بیانگر نبود امنیت یا متفرق شدن خانواده است، دیدن امضای پدر در خرید خانه در خواب بیانگر تربیت صحیح و صحیح فرزندان و دیدن امضای پدر در خرید است. باغ میوه در خواب، گواه درهای امرار معاش است.
 • شاید دیدن امضای پدر بر روی کتابها در خواب بیانگر این باشد که بیننده تجربه و عقلانیت را از پدر آموخته است، دیدن امضای پدر در خرید ماشین در خواب، بیانگر این است که پدر برای بار دوم ازدواج می کند یا مقام بالایی به دست می آورد. خدا بهتر می داند.
 • دیدن سیلی پدری به بدن بیننده در خواب، دلیلی بر رابطه قوی بین آنها و حمایت آنها برای مدتی سختی است.
 • ابن سیرین گفت: دیدن مهر در خواب دلیل بر دولت و اختیار استدیدن مهر و امضا در خواب، بیانگر پول فراوان و خیر فراوان است، شاید دیدن مهر و امضا در خواب، بیانگر آن باشد که بیننده صاحب خانه یا باغی است و دیدن مهر و امضا در خواب نمادی از آن باشد. مژده و مژده دیدن مهر بدون مرکب در خواب حکایت از خشم خداوند متعال یا قطع راهها در بیننده و دیدن مهر بالای امضا در خواب بیانگر صرفه جویی و نگهداری است. شرکاء و چه بسا دیدن مهر و امضاء بر پیشانی در خواب، بیانگر تسلیم و تسلیم در برابر اوامر خداوند متعال است و خداوند اعلم.

  دیدن امضای متوفی در خواب عموماً بیانگر ارثی است که از او باقی مانده یا وصیتی.دیدن امضای مرده در خواب بیانگر علم است که متوفی به بیننده تقدیم کرده و از آن بهره برده است و شاید دیدن امضای متوفی بر عقد بیع در خواب بیانگر تلف شدن و از بین رفتن مالی بیننده باشد. در خواب دلیل بر آن است که باید از طرف او پول و صدقه تقسیم شود، دیدن امضای میت بر قبر او در خواب، بیانگر لزوم زیارت قبر او و دعای خیر برای اوست. دیدن امضای میت در دست نامفهوم در خواب بیانگر درستی حال میت در خانه آخرت است و خداوند دانا است.

  دیدن امضا در خواب برای زنان مجرد بیانگر شادی و سرور استدیدن امضا در خواب برای مجردها بیانگر برآورده شدن آرزوها و خواسته ها است و شاید دیدن امضا در خواب بیانگر این باشد که زنان مجرد کار مناسبی برای خود پیدا می کنند یا ازدواج و معاشرت آنها نزدیک است و خدا اعلم. عقد نکاح در خواب برای زنان مجرد بیانگر ازدواج نزدیک او با فردی است که مورد تحسین قرار می گیرد و اما امضای برگه خالی در خواب برای مجردها دلیل بر اعتماد کورکورانه او به دیگران و مهربانی دلش است با دیدن امضای کارگردان در خواب مجردها بیانگر موفقیت او یا دریافت ثواب است و شاید دیدن امضای پدر در خواب برای مجردان بیانگر آن است که به توصیه پدر اگر با آن کار کند خیر و منفعت خواهد داشت.

 • دیدن امضا در خواب زن متاهل، دلیل بر این است که شوهرش روزی فراوان خواهد یافتدیدن امضا در خواب برای زن متاهل بیانگر آشتی بین او و شوهرش است و شاید دیدن امضای اوراق در خواب برای زن متاهل بیانگر این باشد که او طبق شرع و دین عمل می کند و بینایی که زن متاهل امضا می کند. عقد طلاق او در خواب بیانگر اختلاف شدید او با شوهرش است.
 • دیدن امضای شوهر در خواب برای زن شوهردار، بیانگر ثواب و ترفیع کار اوست و امضای پسر در خواب برای زن شوهردار، دلیل بر موفقیت او در تحصیل است و دیدن امضای روی آب در خواب برای زن متاهل نشان از تکبر، غرور، نارضایتی از سطح زندگی همسرش یا زیر پا گذاشتن اوست.
 • دیدن امضای زن مطلقه در خواب، بیانگر پایان غم و اندوه و نگرانی استدیدن امضا در خواب به زن مطلقه دلالت دارد که شوهر سابقش نزد او باز خواهد گشت و دیدن اوراق امضا در خواب برای زن مطلقه بیانگر بازگشت او به عبادت و راه راست است، شاید دیدن امضاء عقد نکاح در خواب زن مطلقه بیانگر ازدواج نزدیک او با محافظ اوست و خداوند دانا است.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا