تعبیر آفتابگردان در خواب و خواب تخمه آفتابگردان

تعبیر دیدن گل آفتابگردان در خواب خوردن تخمه آفتابگردان در خواب و تعبیر پوسته تخمه آفتابگردان در خواب دیدن روغن آفتابگردان و کاشت آفتابگردان در خواب.

دیدن گل آفتابگردان در خواب بیانگر تغییر وضعیت به حالت دیگر است و گل آفتابگردان در خواب بیانگر خستگی در تعقیب و تحقیق است.دیدن تخمه آفتابگردان با شخصی در خواب و خداوند اعلم.آفتاب در خواب نماد روغن آفتابگردان در خواب دیدن گل آفتابگردان در خواب برای زنان مجرد و متاهل و تعابیر بسیاری از دیدن گل آفتابگردان در خواب.

 • ابن سیرین می گوید دیدن دانه ها در خواب بیانگر پول، زنان، کودکان یا اضطراب است. شاید دیدن گل آفتابگردان در خواب بیانگر پیروی از فردی با علم یا اقتدار باشد و كار در خدمت حاكم يا وزير و تخمه آفتابگردان در خواب نماد نگراني فرزندان و يا آشفتگي در امر آنهاست و ممكن است حاكي از شايعه و شايعه باشد.
 • گفته شد که گل آفتابگردان در خواب، دگرگونی و بی ثباتی حالات و گل آفتابگردان در خواب نماد پیروی از راهنما و راهنما در راه خیر و منفعت است، گفتنی است که ابن سیرین، شیخ نابلسی و دیگر مفسران بزرگ رویاها به جزئیات خاصی از دیدن گل آفتابگردان در خواب اشاره نکردند.
 • تعبیران خواب معاصر چنین گفته اند گل آفتابگردان در خواب نشانگر پیروان صاحبان قدرت است زیرا به آن آفتاب فروشان نیز گفته می شود و چه بسا آفتابگردان در خواب دلالت بر وساطت و چاپلوسی برای صاحبان اختیار و قدرت داشته باشد.
 • دیدن گل آفتابگردان در فصلش حاکی از خوبی و خوشبختی استاما اگر به وقت خود نباشد برای بیننده غم و اندوه است، نابلسی گفت گل در خواب دلالت بر بازی و سرگرمی و خنده دارد و آفتابگردان در خواب زن پادشاه است و گفته شد. اینکه او زنی خارجی است و دیدن آفتابگردان شکوفه در خواب، نماد آن زن زیبای چند فرزند است، خدا می داند.
 • عده ای از علمای تعبیر می گویند دیدن گل آفتابگردان در خواب به دلیل رنگ زرد گل، دلالت بر نگرانی و افسردگی دارد، دیدن گل آفتابگردان در خواب ممکن است نشان دهنده فرزندان زیاد و نیکو باشد، همچنان که دیدن گل آفتابگردان در خواب نشان دهنده عامل وجود گل است. سلطان یا والی به دلیل شباهت زیاد به خورشید.
 • خالکوبی گل آفتابگردان در خواب بیانگر سفر برای طلب علم است و می گفتند بوییدن گل آفتابگردان در خواب رفع فکر دلهای شکسته است و دیدن چیدن گلبرگهای آفتابگردان در خواب بیانگر سرگردانی است. بیننده برای انجام کاری
 • چیدن آفتابگردان در خواب بیانگر سودی است که بیننده خواب از مردی که روابط گسترده دارد و چیدن گل آفتابگردان در خواب می برد.
 • خواب دلالت بر ازدواج و بچه دار شدن دارد و شاید چیدن گل آفتابگردان در خواب نماد پول و سود تجارت باشد و خداوند اعلم.
 • ابن شاهین می گوید: تخمه آفتابگردان در خواب نشان می دهد که بیننده روزی بسیار می یابد.دیدن تخمه آفتابگردان در خواب بیانگر ازدواج بیننده خواب با یک زن خارجی است و تخمه آفتابگردان در خواب نمادی از سود بیننده از یک تجارت برنامه ریزی شده است.
 • و از زیاد تخمه آفتابگردان در خواب برای او مال و سعادت بسیار است و هر که در خواب چند تخمه آفتابگردان ببیند دلیل بر اندکی است که از کاری به دست آورد. دیدن تخمه آفتابگردان در خواب. یعنی وعده های دروغ و سخنان بیهوده.
 • دیدن تخمه آفتابگردان در خواب بیانگر شادی و غنای بیننده است و خوردن تخمه آفتابگردان در خواب نمادی از غیبت مردم و گفت و گوی زیاد و شرکت در گفتگو است و وقت آن است و شاید دیدن تخمه آفتابگردان بیانگر این باشد که بیننده از شایعات و سخنان آسیب می بیند.
 • چشیدن تخمه شیرین آفتابگردان در خواب برای بیننده نماد سود و رزق است و اگر طعم آن در خواب تلخ باشد بیماری بیننده و زوال سلامتی اوست و اگر طعم آفتابگردان ترش باشد. پولی از منبع مشکوک است و تفاله شور سوریه در خواب پول کمی از منبع مشکوک است.
 • ديدن مرده در حال خوردن تخمه آفتابگردان در خواب بيانگر اخطارى است به بيننده از پيروى از فتنه و غيبت كردن راز در جاى نادرست.
 • خوردن تخمه آفتابگردان با مرده در خواب، دلیل بر حسرت مرده یا ذکر آن در میان مردم است، خواه به نیکی یا بدی، و هر که مرده را ببیند در خواب به او گل آفتابگردان می دهد، شرح حال مرده را دنبال می کند و صفات اوست یا از اموات بهره می برد و خدا داناتر است.
 • دیدن پوسته تخمه آفتابگردان در خواب بیانگر مشکل در زندگی استخوردن پوست تخمه آفتابگردان در خواب به کاری اطلاق می شود که بیننده از آن سودی نمی برد، زیرا در خواب پوست کندن تخمه آفتابگردان بیانگر کشف امری است و پوست کندن تخمه آفتابگردان بدون خوردن آن در خواب امری است. کوشش بی فایده و می گفتند پوست آفتابگردان در خواب نشان دهنده عجله و عمیق نشدن است.
 • دادن پوسته تخمه آفتابگردان به شخصی در خواب بیانگر بخل بیننده و صدقه ندادن یا دادن اطلاعات گمراه کننده و ایجاد نزاع در بین مردم است.
 • دیدن بلعیدن پوست تخمه آفتابگردان در خواب، بیانگر خرج کردن برای خوشی ها و عدم بهره مندی از آن است و خوردن تخمه آفتابگردان با پوست آن در خواب، دلیل بر تجارت و مالی است که زیاد دوام نمی آورد، ممکن است آنها را مبتلا کرده و نگه دارد. از آسیب
 • دیدن کاشت آفتابگردان در خواب بیانگر طول عمر و افزایش برکت است یا تربیت نسل در صورتی که بیننده از اهل علم باشد و کاشتن تخمه آفتابگردان در باغ خانه در خواب حکایت از همبستر شدن با زن و تربیت فرزند دارد حاملگی الله اعلم.
 • رویا کاشتن تخمه آفتابگردان در زمینی که برای بیننده نیست در خواب ممکن است نماد زنا باشد و پراکندگی تخمه آفتابگردان به قصد کاشت در خواب اگر جوانه زد، نشان دهنده پسر صالح و صالح است و اگر انجام داد. جوانه نزند خواب بیننده دچار اضطراب و اندوه می شود، دیدن تخمه آفتابگردان پراکنده در خواب بیانگر شایعه پراکنی است.
 • دیدن برداشت و چیدن گل آفتابگردان در خواب بیانگر تسهیل امور و رزق و روزی فوری است به گفته نابلسی بیماری و ناراحتی های صحی یا اضطرار و بی احتیاطی و خداوند اعلم.
 • دیدن گل آفتابگردان در خواب، بیانگر این است که بیننده با زنی که ارثی دارد ازدواج می کند و هر که در خواب ببیند آفتابگردان خشک می چیند، پولی را که ندارد می گیرد و یا دغدغه ای را به دوش می کشد که مال او نیست.
 • نبلسی می‌گوید: روغن آفتابگردان در خواب، نور دل را برای بیننده و آرامش پس از خستگی را نشان می‌دهد. هر کس در خواب ببیند روغن آفتابگردان می خورد، نشانه آن است که از بیماری شفا یافته است. یا بدهی بپردازید، اگر روغن آفتابگردان در خواب فاسد یا بد مزه بود، بیانگر مال حرام یا داروی بیهوده است، و گفته شده است که خوردن روغن آفتابگردان در خواب، بیانگر سحر است.
 • روغن انداختن بدن با روغن آفتابگردان در خواب بیانگر بهبودی بیننده از بیماری یا بیماری است و دیدن روغن کدر آفتابگردان در خواب دلیل بر عهدشکنی و زیر پا گذاشتن عهد است.
 • و دیدن اینکه در خواب تخمه آفتابگردان را آسیاب می کنید تا از آن روغن بگیرید، بیانگر امرار معاش بیننده از تجارت یا مسافرت است.
 • دیدن سرخ کردن با روغن آفتابگردان در خواب نیز بیانگر طمع و بی اعتمادی به دیگران است، در حالی که روغن بر زمین ریختن در خواب دلیل بر اسراف و نفی فضل است.
 • شیخ نابلسی گفت چشم انداز باغ آفتابگردان در خواب ممکن است نشان دهنده مکان های تفریحی و سرگرمی باشدو هر که در خواب ببیند که در باغ آفتابگردان می دود، غرق دنیا و پیش بینی آخرت می شود، دیدن باغ آفتابگردان خشک در خواب، بیانگر افسردگی و گرانی است.
 • دیدن قدم زدن در باغ آفتابگردان در خواب بیانگر نزدیکی به صاحبان قدرت و پیروان آنها و اصطکاک با حلقه های تصمیم گیری است.
 • آبیاری باغ گل آفتابگردان در خواب، دلیل بر اطعام فرزندان از پول حلال و تربیت خوب آنان است، آبیاری آفتابگردان در خواب، بسته به حال بیننده، نماد مراقبت از همسر یا مراقبت از زن زیباست.
 • دیدن گل آفتابگردان در خواب برای یک زن مجرد، بیانگر این است که شرایط مادی او بهتر خواهد شددیدن گل آفتابگردان در خواب برای زن مجرد، بیانگر حمایت و قدرت برای او مانند پدر یا برادرش است و دیدن آفتابگردان در خواب برای زن مجرد، بیانگر تسلی او در مصیبت او توسط فردی است که او را دوست دارد و به او کمک می کند تا از این وضعیت خلاص شود. افسردگی او، یا الگوبرداری بالاتر در زندگی اش.
 • دیدن تخمه آفتابگردان در خواب برای زن مجرد، بیانگر ازدواج نزدیک او با شخصی است که او را خوشحال می کند و تعداد زیاد تخمه در خواب زن مجرد، بیانگر پول فراوانی است که از کار به دست می آورد و در خواب تخمه آفتابگردان را می گیرد. برای مجردها نشان دهنده انتقال اخبار یا شرکت در شایعات و همچنین دادن پالپ سوریه در خواب برای مجردها است.
 • دیدن تخمه آفتابگردان در خواب برای زنان مجرد به غیبت دیگران و تعقیب آنها برای کاستی ها تعبیر می شود، دیدن خوردن تخمه آفتابگردان نارس در خواب برای زنان مجرد بیانگر تمایل زیاد آنها برای معاشرت سریع با فردی است که به خوبی نمی شناسند.
 • پوست کندن تخمه آفتابگردان در خواب برای زنان مجرد بیانگر خستگی و ناراحتی روحی و مادی آنهاست و پوست کندن تخمه آفتابگردان در خواب برای مجردها دلیلی بر تشخیص فریب آنها توسط برخی اطرافیان و یا قربانی شدن اخبار جعلی و وعده های دروغین است.
 • دیدن باغ آفتابگردان در خواب برای زنان مجرد، بیانگر التزام آنان به اطاعت و شرع است و کاشت تخمه آفتابگردان در خواب برای زنان مجرد، بیانگر افزایش موفقیت آنان و برداشت آفتابگردان در خواب برای مجردها، بیانگر هدایت خداوند متعال است.
 • دیدن روغن آفتابگردان در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده توانایی او در تصمیم گیری درست در زمان مناسب است و نوشیدن روغن آفتابگردان در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده این است که افرادی در اطراف او هستند که قصد دارند به هر طریقی به او آسیب برسانند.
 • دیدن گل آفتابگردان در خواب برای زن متاهل بیانگر خوشبختی او با تغییر شرایط مادی شوهرش به سمت بهتر شدن است و نشان دهنده حمایت شوهر از او و کمک او در غلبه بر مشکلات زندگی است. دیدن گل آفتابگردان در خواب نمادی از زن متاهل است که از شوهرش اطاعت می کند و برای خود تلاش می کند.خالکوبی گل آفتابگردان در خواب برای یک زن متاهل نشان می دهد که او در مورد موضوعی که ممکن است از آن درآمد کسب کند به شوهرش مشاوره می دهد.
 • دیدن تخمه آفتابگردان در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که به زودی حامله خواهد شد با نوزادی که مدت ها انتظارش را می کشید، و خوردن تخمه آفتابگردان در خواب برای زن متاهل، بیانگر صحبت از عیوب دیگران و عدم ذکر محاسن آنهاست، و اما خوردن تخمه آفتابگردان نارس در خواب، بیانگر آن است که او زود تصمیم می گیرد. که بعدا پشیمان شود
 • دیدن خوردن پوسته آفتابگردان در خواب برای زن متاهل نشان دهنده تلاش زیاد او برای بهبود زندگی است، اما در این امر موفق نمی شود.
 • دیدن روغن آفتابگردان در خواب برای زن متاهل بیانگر توانایی او در دوری از بحران ها و مشکلات و برنامه ریزی خوب او برای روزهای آینده است و آشپزی با روغن آفتابگردان در خواب برای زن متاهل بیانگر آمادگی او برای کاری است که به همراه خواهد داشت. خیر و رزق به خانواده اش.
 • دیدن گل آفتابگردان در خواب برای زن باردار بیانگر خوشحالی او از خبر بارداری استدیدن گل آفتابگردان در خواب برای زن باردار ممکن است بیانگر کج خلقی، ناراحتی و افسردگی باشد و دیدن گل آفتابگردان در خواب برای زن باردار، دلیل بر مسافرت شوهر است و از سفر او سود فراوانی خواهد برد. یا زن
 • دیدن تخمه آفتابگردان در خواب برای زن باردار بیانگر انتظار سخت تا پایان بارداری است و خوردن تخمه آفتابگردان نارس در خواب برای زن حامله ای که در آرزوی دیدن نوزاد خود عجله دارد و در آرزوی دیدن نوزاد خود است.
 • دیدن روغن آفتابگردان در خواب به زن باردار اشاره دارد که از چیزهایی که به سلامتی او و جنینش آسیب می رساند دوری کند و نوشیدن روغن آفتابگردان در خواب برای زن باردار بیانگر حسادتی است که در معرض آن قرار می گیرد.
 • دیدن آفتابگردان در خواب برای زن مطلقه بیانگر منفعت و خوشبختی اوست و دیدن گل آفتابگردان در خواب برای زن مطلقه ممکن است بیانگر ناراحتی و فشار او باشد، دانستن دلیل طلاق و بدبختی او.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  3. کتاب «عالم الرؤیا، تعبیر العلم و الاشارات»، دکتر سلیمان الدلیمی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا