تعبیر دیدن زردآلو در خواب و خوردن زردآلو در خواب

علامت زردآلو در خواب و خوردن پرتقال و زردآلو در خواب، هسته زردآلو در خواب و خواب آب زردآلو، تعبیر درخت زردآلو در خواب و مربای زردآلو در خواب.

میوه در خواب بیانگر خوبی، پول و رفاه است زردآلو در خواب یکی از معدود انواع میوه هایی است که دارای نمادهای منفی یا بد است، به دلیل رنگ مایل به زرد و به دلیل طعم ترش آن و تعبیر کنندگان خواب زردآلو سبز را در خواب بر زردآلوی زرد یا زردآلوی نارنجی ترجیح می دادند و زردآلوی شیرین را بر ترش و تلخ ترجیح می دادند و خدا بهتر می داند تعبیر آن را در این مطلب می خوانید. دیدن کامل زردآلو در خواب، خوردن زردآلو در خواب و علامت زردآلو نارنجی و زردآلو سبز در خواب، تعبیر زردآلو خشک و آب زردآلو در خواب، مربای زردآلو در خواب و سایر علائم دیدن زردآلو. .

 • ابن سیرین می گوید زردآلو در خواب بیانگر ثروتی است که هیچ خیری در آن نیستخوردن زردآلو سبز در خواب نمادی از پرداخت صدقه یا بهبودی از بیماری است، در حالی که خوردن زردآلو زرد و نارنجی در خواب نشان دهنده صرف هزینه برای درمان است و زردآلو سبز در خواب بهتر از زردآلو نارنجی یا زردآلوی زرد است و خواب دیدن خوردن زردآلو از درخت نشان دهنده شرکت فاسد است، خدا می داند.
 • و زردآلوی ترش در خواب مرض یا حسد است، زردآلوی زرد در خواب و هر میوه ترش زرد، در حالی که زردآلوی شیرین در خواب نماد پول، معیشت یا شفا است.
 • شیخ النابلسی فرموده است: دیدن زردآلو در خواب اگر در موسمش بود، بیانگر پول است و اگر در فصل نبود، نشانه بیماری و چیدن زردآلو از درخت در خواب، بیانگر ازدواج با زن پولدار است. و ديدن زردآلو در خواب ممكن است بيانگر ترس يا بازگشت وضع باشد.به آنچه خوب بود يا بد.
 • ابن شاهین الظهری گفته است که زردآلو در خواب اگر در زمان و فصل خود باشد، بیانگر مال سودمند یا ازدواج است و دیدن زردآلو در فصول، نشانه بیماری است.
 • امام ابن شاهین الظهری فرمودند درخت زردآلو در خواب بیانگر ثروتمندی است که پول دارد اما در دین فاسد استشاید خواب درخت زردآلو بیانگر مردی بلوند باشد که به شدت بیمار است و به درد دیگری نمی خورد.
 • ابن سیرین گفته است که درخت زردآلو در خواب، دلالت بر سخاوتمندی با مردمی دارد که نسبت به خانواده خود بخیل است یا مردی مبتلا به بیماری، و اگر درخت زردآلو در خواب مثمر ثمر باشد، دلالت بر ثروتمند و شجاع دارد یا دلالت بر آن دارد. مردی که بسیار بیمار و مریض است و النابلسی می افزاید که خواب درخت زردآلو به گواه رؤیت و احوال بیننده دلالت بر منافق دارد.
 • دیدن درخت زردآلو پربار در خواب نماد صاحبان پول است و نشستن زیر درخت زردآلو در خواب ممکن است نشان دهنده کار در خدمت شخص ثروتمند و فاسد باشد یا نشستن زیر درخت زردآلو در خواب بیانگر شخصی است که به سختی خود را حفظ می کند و درخت زردآلوی خشک در خواب مردی خسیس است با وجود پول زیادش، خدا داناتر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در خواب شاخه ای از درخت زردآلو را می شکند، نماز یا روزه را ترک می کند و شکستن شاخه ای از درخت زردآلو، بیانگر انکار امانت یا انکار بدهی و مالی صاحب خواب است. .
 • و اما کسى که در خواب ببیند که شاخه اى از درخت زردآلو بر مى دارد و بر آن تکیه مى دهد، این شادى و سرور یا کمک مالى است، شیخ النابلسى گفته است: شکستن شاخه زردآلو در خواب، به معناى نزاع با خویشاوندان است.
 • و کاشتن درخت زردآلو در خواب بیانگر تحقق امانت یا پرداخت پول به صاحبان آن است.
 • تعبیر دیدن درخت در خواب را با کلیک بر روی حل آن به صورت کامل و دقیق بخوانید.

 • ابن سیرین می گوید که چیدن زردآلو در خواب از درخت نماد دوست فاسد است و برای منفعت مالی که بیننده خواب از مرد مفسد می گیرد یا در خواب جمع آوری و چیدن زردآلو، بیانگر مالی است که به سبب ازدواج با زنی که ارث دارد و هر که ببیند در خواب پیش از آن، از درخت زردآلو می چیند. رسیده اند در کبود شدن عجله دارد چنانکه در خواب زردآلو سبز چیدن نشان می دهد بر اندک رزق ولی مبارک و حلال است و الله اعلم.
 • جمع آوری زردآلو در خواب از روی زمین، پس از تلاش و کوشش بسیار، پول کمی است و دیدن زردآلوی گندیده در خواب، بیانگر مال مشکوک یا حرام است.
 • وقتی در خواب فرماندار و رئیس یا مدیر را در حال چیدن زردآلو می بیند، بر مردم عوارض و مالیاتی می گذارد که توانایی آن را ندارند و به ناحق از آنها پول می گیرد.
 • شیخ النابلسی خواب خوردن زردآلو در فصول را بیانگر بیماری است و ابن شاهین گفته است که زردآلو در خواب خصومت و دشمنی و اندوه است.
 • خوردن زردآلو شیرین در خواب بیانگر پول است به اندازه ای که بیننده از آن بخورد اگر در موسمش باشد و خواب خوردن زردآلوی شیرین نشان دهنده سوء ظن و مال باشد و خوردن زردآلو تلخ در خواب حزن و اندوه و نگرانی دارد و خداوند اعلم.
 • خوردن زردآلوی رسیده در خواب، بیانگر مالی زودگذر است که برکت ندارد، اما خوردن زردآلوی گندیده در خواب، مالی حرام است.
 • خوردن زردآلو در خواب ممکن است بیانگر ناامیدی بیننده از نزدیکان خود باشد، خوردن زردآلو در خواب نشانه ریاکاری و وعده های دروغین است.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب گفته اند که خوردن زردآلو در خواب، بیانگر از دست دادن فرصت یا رد درخواست است، برگرفته از زبان «مَش» و ممکن است دلالت بر دودلی در اموری داشته باشد که به تعویق نیفتد، یا بیانگر اعمالی باشد که آغاز آن هاست. خوب است و سپس سخت و دشوار می شود.
 • تعبیر کنندگان خواب متفق القولند که خوردن زردآلو در خواب دلالت بر امرار معاش و مال است هر چند رنگ و شکل آن نباشد، و زردآلوی ترش دشمنی و بیماری و تلخی غم و دشمنی است و خداوند اعلم. .
 • خوردن زردآلو نارنجی در خواب

  خوردن زردآلو نارنجی در خواب، مالی است که بیننده خواب برای درمان بیماری می پردازد، یا خواب زردآلو نارنجی نشان دهنده بیماری است، به ویژه اگر ترش باشد، و خوردن زردآلوی زرد یا نارنجی از درخت، بیانگر گرفتن پول از مرد فاسد و ثروتمند است. .

  خوردن زردآلو سبز در خواب

  خوردن زردآلو در خواب بیانگر بهبودی از بیماری است و هر که در خواب ببیند زردآلو سبز می خورد و مریض نبود باید صدقه بدهد و زردآلو سبز در خواب نماد انتظار و انتظار فرصتی نادر یا زودگذر است.

 • هسته زردآلو در خواب بیانگر قصد کار یا مسافرت است با دروغ و فریب مختل می شود و گفته می شد که هسته زردآلو در خواب نشان دهنده مالی است که ماندگار است یا سرمایه ای که به نفع بیننده است و دانه زردآلو در خواب زن حکایت از بارداری سخت دارد.
 • شکستن هسته زردآلو در خواب نمادی از کشف یک موضوع پنهان یا به دست آوردن یک درمان مفید است. خوردن مغز تخمه زردآلو در خواب فایده نابی است که بیننده خواب پس از خستگی به دست می آورد.و اما کسى که در خواب ببیند که هسته زردآلو را با دندان مى شکند، پس با خویشاوندان خود اختلاف پیدا مى کند و از نزاع با اهلش مضطر و مضطرب مى شود.
 • پرتاب هسته زردآلو در خواب، بیانگر ترک چیزی است که به بیننده ضرر می رساند، و اما پرتاب هسته زردآلو در خواب، بیانگر ترک امر مفید یا تردید در تصمیم گیری سودمند است.
 • فرو بردن هسته زردآلو در خواب، مالی است که بیننده خواب از خانواده خود محافظت می کند و از آن پنهان می دارد و فرو بردن بادام هسته زردآلو در خواب، درمان مفیدی برای مریض یا پنهان داشتن چیزی است که از خانواده اش سودمند است.
 • آب زردآلو در خواب بیانگر پول آسان است آنچه بیننده خواب بدون خسته شدن به دست می آورد، اگر آب زردآلو در خواب مزه اش شیرین باشد، بیانگر رزق و روزی و برآورده شدن آسان خواسته است.
 • و اما آب زردآلو در خواب، بیانگر کینه یا کینه است و چه بسا نوشیدن آب زردآلو در خواب، بیانگر بیماری سخت باشد.
 • آب زردآلو تلخ در خواب حکایت از غم و اندوه پیاپی یا خبر بد دارد و می گفتند: نوشیدن آب زردآلو تلخ در خواب نماد بحرانی است که بیننده در آن می گذرد و صبر می کند تا خداوند او را تسکین دهد و خداوند اعلم.
 • تعبیر شیرین او از دیدن میوه در خواب را با کلیک بر روی جزئیات بخوانید.

 • مربای زردآلو در خواب بیانگر پول فراوان است رزق و روزی از کار یا مسافرت و هر که در خواب ببیند مربای زردآلو می خورد ثمره زحمت و تلاش خود را درو می کند و خواب مربای زردآلو حکایت از شادی و لذت و مژده دارد.
 • خواب دیدن مربای زردآلو خراب در خواب، گویای ربا و خوردن مال حرام است و همچنین دیدن مربای زردآلو تلخ یا ترش در خواب، بیانگر ربا است و خداوند متعال داناتر است.
 • مربای زردآلو در خواب بیانگر ناامیدی یا حسادت در امرار معاش و مستمری است.
 • و درست کردن مربای زردآلو در خواب ممکن است بیانگر تربیت فرزند مفید یا دستیابی به موفقیتی بزرگ پس از خستگی و تردید باشد و گفته شده است که مربای زردآلو در خواب، نماد سخاوت و انفاق فرزندان و خانواده است.
 • خرید مربای زردآلو در خواب حکایت از کار نیکی دارد که بیننده وارد آن می شود یا کارگر مفیدی استخدام می کند و می گفتند خرید مربای زردآلو در خواب نماد ربا است که دوام ندارد و خداوند آری و داناتر است.
 • زردآلو خشک در خواب بیانگر پول ماندگار و لطف پایدار استو گفته شده است که خوردن زردآلو در خواب، نماد ماه مبارک رمضان است و بیننده خواب متعهد به عبادت و روزه است و یا زردآلو در خواب، بیانگر انجام زکات فطره و پرداخت صدقه به نیازمندان است. ، خدا می داند.

  تعبیر قمر الدین در خواب

  قمر دین در خواب بیانگر رابطه با فرد مفیدی است که نصیحت می شود و خوردن ماه دین در خواب ممکن است بیانگر ثواب صدقه و منفعتی باشد که بیننده در اثر نیکوکاری به دست می آورد.خواب مال سخت است. ، اما حلال و مبارک است و خدا داناتر است.

  تعبیر خوردن آهو در خواب

  ترشانا یک غذای عراقی است که از زردآلو و گوشت و آجیل خشک شده درست می شود و تعبیر ترشانا در خواب این است که بیانگر رزق فراوانی است که بیننده از کار و روابط اجتماعی خود به دست می آورد. و آهو بعد از خستگی و تلاش در خواب پول مبارک خوردو گفته شد خوردن آهو در خواب مالی است که صاحب آن را مضطرب می کند، زیرا در عین حال شیرین و ترش است و خدا داناتر است.

 • دادن زردآلو در خواب ممکن است نشان دهنده رد درخواست باشدو هر کس در خواب ببیند که زردآلو به او می دهد، پولی مشکوک یا برای اهداف مشکوک به او می دهد یا به او وعده دروغ می دهد.
 • و هر کس در خواب ببیند زردآلو می گیرد و در خواب می خورد، بیانگر رزقی است که دوام ندارد، و کسی که در خواب ببیند زردآلو به دیگران می دهد، بیانگر صدقه دادن است، مخصوصاً زردآلو سبز دادن. در یک رویا.
 • دادن زردآلو به متوفی در خواب، بیانگر آن است که فرصتی از دست بیننده خواهد گذشت.و هر کس در خواب مرده را در حال زردآلو ببیند در معرض ضرر و زیان قرار می گیرد یا در زندگی خود دچار آشفتگی می شود و اما دیدن مرده در حال خوردن زردآلو در خواب دلالت بر خیر و صلاح آخرت او دارد و خدا می داند. بهترین.
 • و گرفتن زردآلو از مرده در خواب نماد رزق و روزی عاجل است، ولی دوام نمی‌آورد و هر که مرده را ببیند در خواب به او زردآلو می‌دهد، از مردگان منفعتی می‌گیرد یا منفعتی می‌گیرد. از چیزی که انتظارش را ندارد و خدا داناتر است.
 • خوردن زردآلو در خواب برای زنان مجرد ممکن است نماد ازدواج نزدیک باشد اگر شیرین باشدو خوردن زردآلو در خواب زن مجرد، به تأخیر افتادن ازدواج یا مشکلات ناشی از شراکت، و زردآلو تلخ در خواب نشان دهنده اضطراب و ناراحتی است و اگر دختر مجردی در خواب ببیند که زردآلو به او می دهد، بیانگر وعده دروغ است.
 • هسته زردآلو در خواب برای زنان مجرد، نماد کشف حقیقت است و اگر زن مجرد در خواب ببیند که دانه زردآلو می خورد، بیانگر رستگاری از نگرانی یا شفای بیننده است.
 • زردآلو خشک در خواب برای دختر مجرد خبر خوشحال کننده یا فایده ای غیرمنتظره است و خوردن زردآلو خشک در خواب دختر مجرد نمادی از دستیابی به موفقیت بزرگ پس از خستگی و تلاش است.
 • زردآلو در خواب برای یک زن متاهل اگر ترش یا زرد باشد، بیانگر مشکلات و اختلافات خانوادگی است و زردآلو سبز در خواب برای زن شوهردار، بیانگر رزق و روزی او یا شوهرش است، و دیدن زردآلو در خواب زن شوهردار، بیانگر فایده چیزی است. انتظار سودمندی نداشتم و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خوردن زردآلو نارنجی در خواب برای زنان مجرد

  خوردن زردآلو پرتقال در خواب برای زنان مجرد، بیانگر این است که در معرض فریب و دروغ است و هر کس در خواب ببیند زردآلوی نارنجی گندیده می خورد، با دوست فاسدی همراهی می کند که او را به گناه می کشاند، ترش نشان دهنده غم و اندوه بود و بیماری، و خداوند متعال داناتر است.

  منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. «معلم فی حروف اللغه فی بیان الرؤیا» ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، تصدیق مشحور بن حسن آل سلمان، دار بن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا