تعبیر دیدن خارش در خواب و خارش در خواب

تعبیر دیدن خارش در خواب و خارش در خواب

نماد خارش در خواب و تعبیر خارش پوست در خواب ، تعبیر خارش دست و پا در خواب ، خارش پشت و خارش صورت در خواب ، حساسیت در خواب و قرمزی پوست

دیدن خارش در خواب نمادهای زیادی دارد که بسته به محل خارش در خواب و شدت خارش در خواب و خارش در خواب برخی نشان دهنده خوب بودن و برخی نشان دهنده دردسر و اضطراب است. نماد خرج کردن در مواردی است خارش در خواب به صورت کامل و دقیق و علامت خاراندن در خواب، خارش صورت در خواب و تعبیر خارش پشت، خواب خارش دست چپ و راست، تعبیر خارش پا در خواب و موارد دیگر دیدن خارش در خواب برای زن و مرد.

 • امام ابن سیرین تعبیر دیدن خارش در خواب را بیانگر اطمینان نسبت به خویشاوندان و بررسی احوال آنان است، از شئون اهل بیت یا خویشاوندان بیننده، و گفته اند که خرج اندکی خرج کردن است و خداوند. خداوند متعال بهتر می داند.
 • شیخ نابلسی می گوید خارش و خراشیدن در خواب بیانگر فقر و بحران مالی استو هر که در خواب ببیند پوست خود را می خراشد و می مالید از او پول یا نفقه بچه ها می خواهند و اگر خون یا چرک همراه با خارش ببیند، بیانگر آن است که خواسته ها از بیننده به خواسته او رسیده است. و خارش بدن در خواب حکایت از خستگی و فقر طولانی مدت یا خواسته ها و مسئولیت های بسیار دارد و خداوند اعلم.
 • و هر کس در خواب خارش را ببیند فروکش نمی کند، دلالت بر امر مزاحم و ناراحت کننده ای دارد که بیننده خواب از آن خلاص نمی شود، چنان که خارش شدید در خواب نشان دهنده عجز و بی حوصلگی است. این نشان دهنده خوب بودن پس از تلاش و خستگی یا رهایی از نگرانی است.
 • شیخ النابلسی می افزاید: هر که ببیند در راه یا در میان مردم خراش می دهد و می خراشد، مالی است که پس از خستگی به دست می آورد و به سبب آن در میان مردم مشهور می شود.
 • آثار خارش روی پوست در خواب نمادی از دوران سختی است که بیننده خواب می گذراند و در زندگی او تأثیر می گذارد و در مورد زخم های ناشی از خارش در خواب، آسیب یا خستگی اقوام.
 • حساسیت در خواب بیانگر یک بحران زودگذر در روابط با والدین یا شرکا استو حساسیت پوست در خواب ممکن است بیانگر بحران در پول یا کار باشد.پدر، پسر، پول یا قدرت و قرمزی پوست در خواب ممکن است بیانگر نعمتی مدرن باشد که بیننده قدر آن را نمی داند و خدا بهتر می داند. .
 • حساسیت در خواب همراه با خارش ممکن است نشان دهنده خستگی مدیر یا پدر یا کسی که بر بیننده اختیار دارد و خارش ناشی از حساسیت در خواب بیانگر وضعیت بد زن یا محل سکونت یا قرار گرفتن در معرض ظلم است، مگر اینکه حساسیت در خواب، سیاهی پوست است که بیانگر گناه، نافرمانی و انحراف است.
 • شيخ النبلسي گويد سرخي پوست در خواب بيانگر خستگي و نگراني پس از استراحت و پيروزي است، صورت با سفيدي خود در خواب به مقام و مرتبه اي رسيد و خداوند متعال داناتر است.
 • خارش پا در خواب بیانگر ورود شخصی به بیننده خواب است یا بازگشت شخص غایب و دیدن خارش پا در خواب ممکن است نشانه تلاش برای امر جدید یا بازیابی و تجدید یک مورد قدیمی باشد، خدا می داند.
 • خارش زانو در خواب نماد خستگی ناشی از سفر یا کار استو خارش زانو در خواب بیانگر مشکلی است که بیننده خواب به خاطر برادر یا دوست خود متحمل می شود.
 • خارش بلدرچین در خواب یا اردک مرد نشان دهنده خرج کردن پول برای فرزندان یا خویشاوندان است، شاید دیدن خارش اردک مرد در خواب همراه با خونریزی یا زخم، بیانگر مالی حرام باشد که بیننده سعی در پنهان کردن و انکار آن دارد، اما نمی تواند.
 • دیدن خارش پا در خواب، بیانگر پراکندگی در دین یا سوء ظن و فتنه است، و هر کس در خواب ببیند که پای خود را با درد یا خون می مالید و می خراشد، بیانگر پیروی از دوستان بد یا فتنه گران است، و خداوند اعلم. .
 • دیدن خارش پاشنه در خواب نمادی از نزدیک شدن به یک موضوع است یا نزدیک به مقصود، چنانکه خارش پاشنه ترک خورده در خواب، بیانگر خستگی در کار و امور مالی یا خستگی از مسافرت است، و هر که ببیند در خواب از خارش خون از پاشنه پا بیرون می آید، برای چیزی تلاش می کند که در آن خوب نیست
 • خارش پای چپ در خواب بیانگر تلاش در امور دنیوی استخارش پای چپ در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب کاری را شروع می کند که خوب نیست و ممکن است به مکان های تفریحی برود و خارش پای چپ در خواب با دیدن خون یا زخم، مصیبت در کار یا خرج کردن است. بیهوده و گویند خاراندن پای چپ در خواب، بیانگر مسافرت سخت و طاقت فرسا است خارش پای راست در خواب بیانگر کوشش به خیر است، اما طلبی طاقت فرسا است و هر که ببیند راست می مالد. در خواب ممکن است مسائل دینی او با او اشتباه گرفته شود، مخصوصاً کسانی که صاحب فاسدی دارند و خداوند متعال داناتر است.

 • خارش دست ها در خواب نشان دهنده بی میلی به تصمیم گیری های مربوط به کار استو خواب خارش شدید دست نشان دهنده تنش و بی ثباتی در کار و یا خرج کردن برای امری غیرمنتظره و غیرمنتظره است و خارش دست ها در خواب خونی یا زخمی نشان دهنده کار مشکوک یا امرار معاش از منبع حرام است. و خدا داناتر است.
 • خارش کف دست در خواب نشان دهنده پرداخت یا به دست آوردن پول است، خارش دست راست در خواب بیانگر پولی است که با کمی خستگی وارد بیننده می شود و در مورد خارش کف دست چپ در خواب، نماد پرداخت پول است. پول، و خدا بهتر می داند.
 • می گفتند خارش کف دست در خواب نشان دهنده خستگی در کار است و خارش بیرونی دست نشان دهنده خستگی همسر یا بستگان است.
 • خارش دست در خواب در حالی که دراز است، بیانگر برآورده شدن خواسته های خانواده، فرزندان یا بستگان است و خارش دست در خواب در حالتی که منقبض می شود، ممکن است بیانگر بخل، کمبود و رابطه بد بیننده با خود باشد. خانواده به خاطر آن
 • خارش دست چپ در خواب

  خارش دست چپ در خواب بیانگر پرداخت جریمه یا پرداخت پول مجانی به دیگران است و دیدن خارش دست چپ در خواب ممکن است بیانگر دریافت پولی باشد که دوام نمی آورد یا مشکوک است.در مورد خارش دست راست. دست در خواب، پول یا رزق مبارکی است و خارش دست راست در خواب ممکن است بیانگر آشتی یا ملاقات با عزیزی باشد و خداوند اعلم.

 • خارش پشت در خواب بیانگر استراحت پس از خستگی است و منفعتی که بیننده خواب از خانواده و خویشاوندان خود می برد، چنانکه مالیدن پشت در خواب، بیانگر پایان مشکلی است که بیننده را نگران کرده است، نمی تواند به آن برسد، زیرا از مشکلی رنج می برد که بدون کمک نمی تواند آن را حل کند. خدا بهتر می داند.
 • خارش کمر در خواب، اگر همچنان درد یا خونریزی وجود داشته باشد، بیانگر خستگی برادر یا پیوند یا ظلمی است که بیننده در حق نزدیکترین افراد به خود کرده است، و خاریدن شدید کمر در خواب. نگران یک فرد نزدیک است
 • خارش شانه در خواب بیانگر اختلاف نظر با یک زن است یا خستگی به خاطر زن به خواب بیننده می رسد و دیدن مالش خون کتف در خواب بیانگر ظلمی است که بیننده در حق زن مرتکب شده است.
 • و اما خارش گردن در خواب، بیانگر خستگی از حمل امانت یا بر دوش گرفتن مسئولیت سنگین است، رفتار او با صاحبان دبیرخانه و خداوند اعلم.
 • خارش صورت در خواب بیانگر مشکلی است که بیننده خواب در حیثیت و اعتبارش در بین مردم یا آبرویش دارد و خواب خراشیدن صورت اگر اثری داشته باشد یا خونریزی داشته باشد، بیانگر اتهام صاحب خواب یا مصیبتی است که از اقتدار و اعتبار او می کاهد. گفته شده است که خاراندن صورت در خواب، بیانگر تجدید نظر در برخی چیزها و تصمیم گیری قاطع است.
 • مالیدن بینی در خواب ممکن است نشان دهنده کاری باشد که بیننده مجبور به انجام آن است، مخصوصاً اگر با خارش بینی خون یا سیاهی دید یا خارش شدید بود.
 • خارش چشم در خواب نشانه مشکلات خانوادگی یا جدایی است و خارش چشم راست نشان دهنده پراکندگی بیننده در امور دینی است، در حالی که خارش چشم چپ در خواب نشانه مشکلات مالی یا مشکلات مربوط به فرزندان است و می گفتند چشم. خارش در خواب نماد ملاقات با عزیزی است و خدا بهتر می داند.
 • و هر که ببیند در خواب گوشهای خود را می مالید اخباری را می شنود، خارش گوش راست در خواب حاکی از خبر خوب است، در حالی که خارش گوش چپ در خواب، بیانگر خبر بد یا ناراحت کننده است.
 • اگر در خواب دیدید که در حال خاراندن یا خاراندن کسی هستید این نشان می دهد که شما در حل مشکلی که او را آزار می دهد به او کمک خواهید کردهمینطور اگر در خواب دیدید که کسی به شما خارش می دهد یا برای شما خارش می کند، در حل مشکلات شما را یاری می کند، گفته شده است که دیدن کسی که در خواب می خراشد و خراش می دهد، بیانگر سود متقابل یا روابط مالی خسته کننده اما سودآور است. و خدا داناتر است.

 • خارش در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده خیر نزدیک است اگر خون یا درد شدید نداشته باشد و دیدن خارش در خواب تک گیاه نشان دهنده مشکل نزدیکان باشد و حساسیت در یک خواب نشان دهنده ناامیدی یا سخنان آزاردهنده ای است که می شنوید و اگر ببیند. همراه با خارش، خونریزی یا زخم نشان دهنده مشکلات خسته کننده است.
 • خارش دست راست در خواب برای زنان مجرد، نمادی از ملاقات با فردی عزیز یا آشنایی با کسی است که کمک بزرگی به او می کند و تعبیر خارش دست چپ در خواب زنان مجرد این است که ترک یک عزیز یا پرداخت پول، در حالی که خارش پا در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده مشکلات ناشی از دوست دختر است.
 • خارش در خواب برای یک زن متاهل نماد مشکلات زودگذر با شوهرش استو شاید خارش دست در خواب برای زن متاهل بیانگر خبر خوشحال کننده یا پولی از اقوام باشد، مشروط بر اینکه خون همراه او نباشد و خارش شدید در خواب برای زن متاهل نماد مشکلی است که نیاز به کمک دارد. حل کردن آن
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا