علامت پیراهن در خواب و تعبیر خواب درآوردن و پوشیدن پیراهن

علامت پیراهن در خواب و تعبیر خواب درآوردن و پوشیدن پیراهن

تعبیر دیدن پیراهن در خواب پیراهن پوشیدن در خواب دیدن پیراهن تنگ و پیراهن نو و کهنه در خواب دیدن پیراهن سفید و تعبیر درآوردن پیراهن در خواب.

مفسران ارشد خواب می گویند پیراهن در خواب پوشش، بلندی و رزق است و شاید دیدن پیراهن سفید در خواب بیانگر حال خوب بیننده در امور دینی باشد. نماد پوشیدن پیراهن در خواب ، رویا پوشیدن پیراهن کهنه در خواب ، تعبیر در آوردن پیراهن در خواب ، نماد پیراهن تنگ در خواب ، دیدن پیراهن سفید در خواب ، دیدن پیراهن سفید در خواب برای مرد، دیدن پیراهن در خواب برای زنان مجرد و متاهل.

 • عالم ابن سیرین گفته است که دیدن پیراهن در خواب، بیانگر دین بیننده و کار اوست و چه بسا دیدن پیراهن در خواب، بیانگر مژده در برآورده شدن آرزوهای خداوند متعال در سوره یوسف باشد: «برو این را. پیراهن من.» دیدن پیراهن در خواب، منزل مرد و خانواده اوست، چنانکه دیدن پیراهن بدون آستین در خواب، بیانگر ناتوانی در کار یا بی پولی است.
 • شیخ عبدالغنی النابلسی می گوید: دیدن پیراهن در خواب، بیانگر پوشش است.و اما دیدن پیراهن کثیف در خواب، بیانگر پریشانی و پریشانی است که به خواب بیننده مبتلا می شود و دیدن پیراهن پاره در خواب، بیانگر سختی در طلب روزی است و پیراهن واژگون در خواب، بیانگر ریا و دروغگویی است.
 • و امام المباری بن شاهین ظهیری می فرماید: پیراهن در خواب نشانگر درستی بیننده یا فساد اوست، بسته به حالت پیراهن در خواب، دیدن پیراهن نو در خواب، دلالت بر خوبی دارد. از احوال دین و دنیا، و اما پیراهن باریک در خواب، دلیل بر تنگی معیشت و معیشت بیننده است.» دیدن هدیه پیراهن در خواب، بیانگر مژده و مژده است.
 • پوشیدن پیراهن در خواب، نشانه ازدواج با فرد مجرد است به گفته ابن سیرینو چه بسا دیدن پیراهن در خواب، بیانگر درخواست رزق و روزی باشد، و دیدن پیراهن آستین دار در خواب، بیانگر به دست آوردن نعمت و رزق فراوان، و پوشیدن پیراهن نیم آستین در خواب، بیانگر دعوا است. و اختلاف با دیگران.عبادات و اعمال عبادی.
 • دیدن پیراهن کوتاهی که در خواب برهنگی را آشکار می کند، بیانگر دوری از اطاعت و بدی است و پوشیدن پیراهن نو در خواب، دلیل بر کسب کار و کاری است که بیننده خواب از آن مال زیادی به دست می آورد.
 • و هر که در خواب پیراهن بپوشد و جیبش پاره شود، دری از فقر بر او گشوده شده است و هر که ببیند پیراهن پوشیده و در خواب بلندی دریده است، غمش برطرف شد و پیراهن پوشید. که در خواب پهن شد، بیانگر آنچه در عرض آن درباره او گفته می شود.
 • و اما خواب پوشیدن پیراهنی که از پشت شکاف دارد، بیانگر تهمت ضرر و خیانت است.
 • پوشیدن پیراهن راه راه در خواب دلیل بر سفر یا حج است و خواب پوشیدن پیراهن خیس در خواب ممکن است نشان دهنده مانعی در سفر باشد، خواب بیننده که مال حرام به دست می آورد.
 • پوشیدن پیراهن کهنه در خواب، نشانه رنج بردن از روابط قدیمی استو خواب پوشیدن پیراهن کهنه و پاره ممکن است بیانگر از دست دادن کار و زندگی بد باشد، دیدن پیراهن کهنه در حال پاره شدن و پاره شدن در خواب بیانگر جدایی از معشوق یا دوست است، و اما دیدن پیراهن کهنه تنگ در خواب. ، این نشان دهنده گمراهی و رفتار ناشایست است.
 • پوشیدن پیراهن جدید بر روی پیراهن کهنه در خواب، نشانه ریاکاری بیننده خواب و مخالفت درونی او با آنچه ظاهر می شود است.
 • دیدن پیراهن کهنه کثیف در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب به بیماری سختی مبتلا خواهد شد و دیدن هدیه پیراهن کهنه در خواب، بیانگر خبر ناگوار و غم انگیز است.
 • دیدن پیراهن بلند کهنه در خواب، بیانگر غم و اندوه طولانی است، و اما پوشیدن پیراهن کهنه و بدون آستین در خواب، دلیل بر کار بدون مزد یا عبادت بدون اجر است و خداوند دانا است.
 • درآوردن پیراهن در خواب بیانگر بازگشت به ارتکاب بدی و بازگشت از توبه است.در خواب درآوردن پیراهن ممکن است بیانگر جدایی و طلاق باشد، دیدن پیراهن کهنه در خواب رهایی یافتن از روابط مشکوک قدیمی و درآوردن پیراهن پاره در خواب بیانگر واسطه بین خیر و شر است.
 • درآوردن پیراهن نو در خواب بیانگر فاسد بودن بیننده در دین و کارش است و رویت درآوردن پیراهن خیس در خواب ممکن است بیانگر رهایی از موانع و مشکلات باشد.
 • و هر که در خواب ببیند که پدرش پیراهن خود را در می آورد، امان و یاری را از دست می دهد، و هر که در خواب ببیند که برادرش پیراهن خود را در می آورد، پیوند و یاور خود را از دست می دهد، و هر که ببیند سلطان یا حاکم پیراهن خود را در می آورد. پیراهن در خواب، او قدرت و اعتبار خود را از دست می دهد.
 • در خواب درآوردن پیراهن زرد نشان دهنده بهبودی از بیماری است، در حالی که در خواب پیراهن قرمز را در خواب از دست دادن شهرت و شهرت و درآوردن پیراهن سفید در خواب دلیل توبه است و خداوند متعال است. -دانستن
 • پیراهن تنگ در خواب بیانگر بد اخلاقی استو چه بسا دیدن خواب پوشیدن پیراهن تنگ در خواب، بیانگر بدبختی و بخل بیننده باشد، و اما رویای پوشیدن پیراهن تنگ در خواب، بیانگر تغییر حالات بیننده به بدتر شدن است و دیدن پوشیدن پیراهن مشکی تنگ در خواب برای بیننده دلالت بر نگرانی و اندوه دارد.
 • پاره کردن پیراهن باریک در خواب، نشانه رهایی از اضطراب و ناراحتی است و چه بسا دیدن پیراهن باریکی که با قیچی بریده شده در خواب، بیانگر ناامیدی و خیانتی باشد که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.
 • خریدن پیراهن تنگ در خواب نشانه کسب پول مشکوک است و دیدن قرض گرفتن پیراهن تنگ در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده در حال نقشه کشی و کینه توزی نسبت به دیگران است.
 • پیراهن سفید در خواب

 • پیراهن سفید در خواب نشانه تقوا و راستگویی در دین است و رویت پوشیدن پیراهن سفید در خواب ممکن است حاکی از حیثیت و وقار باشد و با قیچی در خواب بیننده خواب در معرض فریب و دروغ قرار می گیرد.
 • پوشیدن پیراهن سفید دوزی در خواب نشان از منفعت و اقبال دارد، پوشیدن پیراهن ابریشمی سفید در خواب ممکن است بیانگر ثروت و تجمل باشد، اما دیدن پیراهن کتان سفید در خواب به معنای سختی و خستگی در کار است. .
 • آلودگي پيراهن سفيد در خواب، دليل بر بد مصاحبتي است، در حالي كه ديدن پيراهن سفيد شسته شده در خواب، بيانگر دوري از افراد بد و اصلاح آن چه در اخلاق او مي كردند.
 • تعبیر خواب پیراهن آبی

  خواب پیراهن آبی نشان دهنده نگرانی و گرفتاری است و پوشیدن پیراهن آبی در خواب ممکن است بیانگر بدبختی و بدبختی بیننده باشد، پیراهن آبی در خواب دلیل بر رهایی از سحر و جادو است.

 • دیدن پیراهن سفید در خواب مرد، بیانگر متانت و متانت اوستو چه بسا دیدن مردی با پیراهن سفید در خواب، بیانگر آن باشد که در میان مردم مقام و مقام و منزلتی به دست خواهد آورد.
 • درآوردن پیراهن سفید و برهنه شدن در خواب برای مرد، دلیل بر ضرر و زیان در زندگی و آخرت او است و دیدن پیراهن سفید مرد در خواب، نشان دهنده شکست در کار است، در حالی که دیدن پیراهن سفید بریده شده با قیچی در خواب برای مرد نشان دهنده ورود او به مرحله نوسانات خلقی و عصبانیت است.
 • دیدن پیراهن سفید تنگ مرد در خواب بیانگر از بین رفتن اخلاق و فسق و فجور او است و دیدن پیراهن سفید کوتاه مرد در خواب بیانگر از دست دادن عزیزی است و خداوند دانا است.
 • دیدن پیراهن در خواب برای زن مجرد، بیانگر حیا و حیا اوستو اما دیدن یک زن مجرد با پیراهن سفید در خواب، بیانگر کاپشن و ازدواج نسبی با او است و دیدن پیراهن سبز در خواب برای زنان مجرد، بیانگر اطاعت او از پدر و مادر و جلب رضایت آنان است.
 • دیدن پیراهن مجرد در خواب نشان دهنده جدایی او از معشوق است، در حالی که دیدن پیراهن جدید زن مجرد در خواب بریده شدن آبروی او در مقابل مردم و دیدن پیراهن زن مجرد در حال شستن در خواب است. بیانگر پاکی و پاکدامنی است.
 • سوزاندن پیراهن در خواب برای زنان مجرد نشانه حسادت و حسادت دیگران است، شاید دیدن پیراهن دزدیده شده در خواب برای زنان مجرد بیانگر این باشد که در وسوسه و پریشانی قرار می گیرند.
 • دیدن پیراهن در خواب برای زن متاهل بیانگر اخلاق نیک شوهرش است و با او خوشحالمو اما دیدن پیراهن سفید متاهل در خواب، علامت بارداری نزدیک است و دیدن زن شوهردار با پیراهن آبی در خواب، بیانگر کوتاهی در تربیت فرزندان است.
 • دیدن پیراهن زن متاهل در خواب، بیانگر اختلاف با شوهرش و احتمالاً طلاق او است، اما در خواب زن متاهل، پیراهن را با قیچی بریدن برای تعمیر آن، بیانگر توانایی او در حل است. مشکلات و مشاجرات با شوهرش و دیدن پیراهن شست و شوی شوهر در خواب برای زن شوهردار بیانگر مراقبت و تربیت او از فرزندانش در راه صحیح است.
 • دیدن لباس خواب در خواب برای زن شوهردار، بیانگر زوال نگرانی و اندوه است در زندگى و اطاعت از شوهر، و اما ديدن زن شوهردار كه در خواب لباس شب خود را كوتاه مى كند، بيانگر كوتاهى او در زندگى زناشويى است.
 • دیدن پیراهن زن مطلقه در خواب بیانگر خیر و معیشت است، شاید دیدن پیراهن سفید در خواب زن مطلقه نشان دهنده رابطه نزدیک یا ازدواج او باشد و دیدن زن مطلقه با پیراهن پاره در خواب بیانگر ظلم به او باشد. توسط بستگانش و دیدن پیراهن کثیف در خواب برای زن مطلقه نشان دهنده فساد دین و انحراف از آداب و سنن است.
 • رویای پوشیدن پیراهن کهنه در خواب به زن مطلقه نشان می دهد که نزد شوهر سابق خود باز می گردد و دیدن زن مطلقه که پیراهن را در می آورد، بیانگر رد عقیده مجدد است.
 • دیدن پیراهن در خواب برای زن باردار، بیانگر سهولت در امور او و سهولت حمل آن است.و اما دیدن پیراهن سفید در خواب برای زن باردار، بیانگر رستگاری اوست و دیدن پیراهن آبی در خواب برای زن باردار، بیانگر جنسیت نوزاد اوست، همچنان که دیدن پیراهن قرمز در خواب. برای زن حامله، جنسیت دختر تازه متولد شده را نشان می دهد و خداوند دانا است.
 • دیدن درآوردن پیراهن در خواب برای زن باردار بیانگر سختی در بارداری و از دست دادن جنین است و دیدن از دست دادن پیراهن در خواب برای زن حامله بیانگر اضطراب و ترس او از زایمان است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر
  3. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا