تعبیر دیدن غار در خواب و خواب ورود به غار

تعبیر دیدن غار در خواب و خواب ورود به غار

نماد غار در خواب و تعبیر خواب غار، ورود به غار در خواب و دیدن خروج از غار در خواب، تعبیر خواب غار خوابیدن و تعبیر خواب غار غار طلا در خواب

ابن سیرین گوید: دیدن غار در خواب، بیانگر پریشانی و تنگی است، و داخل شدن در غار در خواب، ورود به امری دشوار است، و چه بسا غار تاریک در خواب، بیانگر بیماری سخت باشد، و خروج از غار در خواب، بهتر از دخول در آن است و خداوند متعال می داند در این مطلب تعبیر دیدن غار در خواب تعبیر بزرگان خواب ورود و خروج از غار در خواب تعبیر غار طلا در خواب را می خوانید. خواب، نماد خواب غار خوابیدن، تعبیر دیدن غار در خواب برای مرد و علامت غار در خواب برای زنان مجرد، متاهل و باردار.

 • ابن سیرین می گوید دیدن غار در خواب بیانگر تنگی و نگرانی شدید استهمچنین دیدن غار در خواب، بیانگر عمر کوتاه و کمبود خیر و برکت است، شاید غار در خواب، بیانگر حقیر باشد که به صاحب خواب متوسل می شود و از او بهره ای نمی برد، سلامتی بدن ، خدا داناتر است.
 • مفسران ارشد می گویند غار در خواب نشان دهنده گذار از ثروت به فقر و از وسعت به پریشانی است، دیدن غار در خواب بیانگر از دست دادن کار و سلامتی بدن است و دیدن غار در خواب بیانگر مشکلاتی است که دشوار است. حل کردن و خروج از آن، مگر اینکه ورود به غار در خواب برای اعتکاف و عبادت دلالت بر توبه و درستی دارد.
 • دیدن غار نورانی در خواب به معنای رهایی از بحران ها و مشکلات استیا رسیدن به راه حل های ناگهانی که زندگی بیننده خواب را تغییر می دهد.اما غار تاریک در خواب ممکن است حکایت از غم شدید داشته باشد و گفته شد که نشان دهنده قبر است و الله اعلم.
 • دیدن آتش در غار در خواب، بیانگر گناه یا وسوسه بسیار است، و هر کس در خواب ببیند که از آتش غار سوخته است، مصیبتی به او می‌رسد، و اگر آتش در غار ضرری نداشته باشد. غار، بیانگر روشن بینی و دانش نافع است.
 • دیدن غار در وسط دریا در خواب، بیانگر فتنه ای است که بیننده در معرض آن قرار می گیرد و دیدن غار پر از جمعیت در خواب، دلیل بر گرانی و فقر در میان عموم مردم است و خداوند متعال است. دانای کل.
 • دیدن لور در خواب بیانگر امنیت و آرامش استو غار همان غار است که در کوه کنده شده است پس هر که در خواب خود را در غار ببیند به مردی ارجمند قدر متوسل می شود و دیدن داخل غار در خواب دلیل بر خلاصی است. دشمنان، فرار از خطر و درك حقيقت، چون فرموده حق تعالي: هر دو در غارند، چون مي فرمايد غمگين مباش كه خدا با ماست.
 • دیدن غار حیرا در خواب، بیانگر همنشینی خالصانه و خالصانه است، همچنان که دیدن غار حیره در خواب، بیانگر التزام به دین و انجام آنچه خداوند امر کرده و نهی از منکر است.
 • و اما دیدن غار ثور در خواب، بیانگر مصونیت از دشمنان و آرامش دل است، چه بسا دیدن غار ثور در خواب، بیانگر تسلیم بودن در برابر قضا و قدر خداوند در امور مختلف باشد و خداوند بخشنده و داناتر است. .
 • و دیدن خروج از غار بیانگر رفع اضطراب و امنیت پس از خوف است و اما دیدن فروریختن غار در خواب بیانگر ضعف یا بیماری حاکم آن مکان است و خداوند متعال و دانا است. .
 • دیدن داخل غار در خواب، بیانگر ورود به زندان و احتمالاً ورود به امری دشوار است.و گفته شد داخل شدن در غار در خواب مرض یا مصیبت سختی است مخصوصاً اگر غار روی زمین باشد یا تاریک و مرطوب باشد و اما ورود به غار در کوه در خواب بیانگر ایمنی است.
 • دیدن وارد شدن به غار تاریک در خواب، بیانگر نزدیک شدن به مرگ بیمار است، و گفته شده است که در خواب وارد شدن به غار تاریک، دلیل بر گذراندن سختی‌ها است و هر کس خود را ببیند که وارد غار می‌شود و چیزی در آن می‌گذارد. در خواب، او آن چیز را از دست می دهد.
 • و هر کس در خواب خود را در حال ورود به غار با پدر و مادر خود ببیند، ممکن است بیانگر نافرمانی او از خانواده باشد و دیدن داخل غار با شوهر در خواب، بیانگر مشکلاتی است که بیننده در زندگی زناشویی به آن دچار می شود که به بن بست و اما دیدن ورود به غار با جمعی از افراد نشان دهنده گرسنگی و هزینه زندگی است.
 • ورود به غار گرم در خواب، اگر غار نورانی باشد، دلیل بر فتنه استو گفته شد داخل شدن در غار تاریک و گرم در خواب دلیل بر حسرت اهل فسق و فتنه است و ورود به غار سرد در خواب دلیل بر ندامت پس از آزار مردم است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در غار گیر کرده است، بیانگر از دست دادن پروژه و عدم تدبیر بیننده در حل مشکلات است، همچنان که دیدن خزنده وارد غار در خواب بیانگر عجز و شکست در کار است. و عبادت کن و خدا داناتر است.
 • دیدن شیر در حال ورود به غار در خواب بیانگر ورود فرمانروا به مرحله خستگی و بیماری است، شاید دیدن خرس در حال ورود به غار در خواب بیانگر وسوسه ها و بلاهایی باشد که بیننده دچار آن خواهد شد.
 • دیدن خروجی غار در خواب بیانگر موفقیت و مژده استهمچنین دیدن خروج از غار در خواب بیانگر زوال بارها و نگرانی ها و یا بازگشت بیننده به چیزی است که ترک کرده است.
 • خروج از غار با شوهر در خواب نمادی از حل مشکلات و بازگشت رابطه عاشقانه دوستانه است و دیدن خروج از غار در خواب با انبوهی از مردم نشان از خیر عمومی و ثبات کشور دارد.
 • رؤیای بیرون آمدن از غار با کودکان، بیانگر آینده ای خوب برای بیننده و موفقیت است و شاید این بینش بیانگر این باشد که خواب بیننده به دلیل ایده های جدید و بدیع از یک مصیبت بیرون خواهد آمد.
 • همچنین دیدن خروجی غار در حال خزیدن در خواب، نشانه رهایی از مشکلات با سختی و تلاش است.
 • و هر که در خواب خود را ببیند که طلا در دست از غار بیرون می آید، بیانگر شنیدن خبرهای شادی در میان غم و اندوه زندگی است و خاک در دست بردن، نشانگر طول عمر و رزق فراوان و قدری تنگی است.
 • نبلسی گفت: دیدن غاری از طلا در خواب، نشانه غم و اندوه است. صاحب رؤیا می گذرد و هر که در خواب شمش های طلا را در غار ببیند، بیانگر آن است که بیننده دچار بحران مالی و جریمه می شود.
 • ربودن غار طلا در خواب بیانگر دزدی پول مردم و خستگی آنهاست.
 • و اما کسى که در خواب خود را در حال جستجوى گنج در غار طلا ببیند، در پی قدرت طلبى یا کسب مقام بلند است، و هر کس گنج را در غار طلا بیابد، بیانگر تقلب و دزدى از دیگران است.
 • و اما ديدن الماس در غار در خواب، بيانگر پريشاني و پريشاني است كه بيننده به آن مبتلا مي شود و ديدن نقره در غار در خواب، بيانگر پيشرفت بعد از پريشاني است و گفته شد كه غار نقره در خواب. نشان دهنده توبه است
 • خواب در غار بیانگر غفلت از آنچه خداوند متعال دستور داده و به زینت های دنیوی مشغول بوده است خوابیدن در غار در خواب ممکن است بیانگر بیکاری و تنبلی در انجام عبادات باشد و خواب خوابیدن در غار نیز بیانگر عذاب است. از یک فرد بیمار
 • و اما خوابیدن در غار با مردم در خواب، بیانگر عمومیت شر و وسوسه و چه بسا ظلم حاکم به مردم است و خوابیدن در غار تاریک در خواب بیانگر زیان و ناتوانی در برنامه ریزی است.
 • خوابیدن در غار در خواب بیانگر آرامش و دوری از افراد شرور است و خواب خوابیدن در غار نورانی بیانگر محافظت و حمایت مردم است.
 • دیدن غار در خواب بیانگر این است که انسان سودی نخواهد داشت یا گذر از بحران های مالی و شاید دیدن غار در خواب برای مرد متاهل نشان دهنده طلاق یا بیماری زن باشد.
 • دیدن ورود به غار در خواب برای مرد بیانگر مشکلات و سختی های کار است و ممکن است بیانگر عملی باشد که او را به زندان بیندازد و اما خروج از غار در خواب برای مرد دلیل بر بحران جسمی یا روحی است. .
 • دیدن غار تاریک در خواب برای مرد، بیانگر کمبود فرصت شغلی یا از دست دادن کار برای کسی است که کار می کند و دیدن غار در خواب برای مرد و فریاد زدن در آن، بیانگر گناهان است.
 • در مورد خواب نور در غار برای مرد، این نشان دهنده دوری او از نگرانی ها و مشکلات است، زیرا نشان دهنده پیشرفت های آینده در زندگی حرفه ای او است و رویای خوابیدن در غار برای مرد نشان دهنده سلامت ضعیف یا بازنشستگی مردم است. به خاطر کار بدی که خدا داناست.
 • دیدن غار در خواب برای زن مجرد بیانگر زیان و بی ثباتی در زندگی اوستدیدن غار در خواب برای زن مجرد، نماد ترس از کسی است که می خواهد به او آسیب برساند و قدم زدن در غار با معشوق یا دوستش در خواب، دلیل بر فریب در روابط و ریاکاری در احساسات است.
 • دیدن غار طلا در خواب برای زن مجرد دلیل بر ازدواج او با مرد فاسد است و اما دیدن نور و نور در غار در خواب برای زن مجرد دلیل بر رفع نگرانی و رفع نگرانی است. خوابیدن در غار برای مجرد، اگر در غار بخوابد، اگر در غار بخوابد، بیانگر نافرمانی و دوری از طاعت و طرد شدن به خاطر اخلاق و آبروی بد است.
 • دیدن نقره در غار برای زن مجرد، نشان از برآورده شدن آرزوهای او پس از پشت سر گذاشتن مشکلات و سختی های فراوان است و اما خواب طلا در غار برای زن مجرد، دلیل بر گرفتاری اوست. چنان که برخی از مفسران به دیدن مار در غار در خواب زن مجرد اشاره کرده اند که بیانگر پیدایش دشمنی در زندگی اوست.
 • دیدن غار در خواب زن متاهل بیانگر دسیسه یکی از بستگان و دیدن غار در خواب زن متاهل بیانگر روابط اجتماعی ضعیف اوست.
 • همچنین در خواب گفته اند که زن شوهردار وارد غار می شود که در زندگی زناشویی اش مشکل دارد و نور غار یا غار نورانی در خواب برای زن متاهل بیانگر رهایی از بارها و مشکلات زندگی زناشویی اوست.همچنین دیدن نور غار در خواب برای زن متاهل بیانگر حاملگی است.
 • دیدن ورود به غار و حضور فرزندانش در داخل غار در خواب بیانگر از دست دادن فرزندان و بد اخلاقی آنهاست و اگر در خواب غار نورانی شده بود بیانگر بقای خود و فرزندانش است برای زن شوهردار گواه بر این است که برخی از او با توجه به سیاق بینش و وضعیت بیننده خواب رفته است.
 • غار در خواب نمادی از سختی بارداری استدیدن نور در غار برای زن باردار حکایت از رستگاری و تولد سالم جنینش دارد و دیدن ورود به غار در خواب با همسرش نماد ورود به پروژه های زیان آور است و نمادی از نوزاد پسر است و خداوند اعلم. .

  منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  3. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا