تعبیر دیدن خون حیض در خواب و خواب حیض

تعبیر دیدن خون حیض در خواب و خواب حیض

تعبیر دیدن حیض در خواب و علامت عادت ماهیانه در خواب ، علامت خون حیض در خواب ، معنی نوار بهداشتی زنانه یا نوار بهداشتی ، دیدن خون حیض بر روی لباس در خواب.

دیدن حیض در خواب، بیانگر گناه و گناه استدیدن خون حیض در خواب ممکن است اشاره به مال حرام باشد و دیدن خون حیض بر لباس در خواب نماد فریب و حیله است.در این مطلب تعبیر دیدن حیض در خواب و علامت خون حیض در خواب تعبیر دیدن لنت زنان در خواب دیدن خون حیض بر لباس در خواب دیدن عادت ماهانه زن مجرد در خواب و تعبیر دیدن عادت ماهانه زن متاهل و زن باردار.

 • ابن سیرین گفت: اگر زنی در خواب ببیند که حائض است، دلیل بر غرق شدن در گناهان است، اگر وقت عادت ماهانه او نباشد. و قاعدگی در خواب ممکن است نمادی از جدایی شوهر از همسرش و ترک او باشدو اما غسل زن بعد از حیض در خواب، بیانگر توبه از گناهان است، و هر کس ببیند که در حال یائسگی در حال حائض شدن است، به سبب این که خداوند متعال می فرماید: «پس خندید». پس او را به اسحاق بشارت دادیم.» و خنده در اینجا به معنای عادت ماهانه است.
 • شیخ النابلسی می فرماید: دیدن حیض در خواب، بیانگر نجواهای شیطان است.دیدن حیض در خواب نشانه نقصان دین و روزه و نماز است گناهان و خدا داناتر است.
 • اگر مردی در خواب ببیند که عادت ماهانه دارد، دروغ می گوید.
 • ديدن زن در خواب حيض، بيانگر پراكندگي و زيان شوهر، و افسردگي در صنعت اوست، و ديدن حيض زن و مرد در خواب، بيانگر نزاع و جدايي زن و شوهر است.
 • دیدن خون حیض در خواب، بیانگر مال و گناه حرام استدیدن خون حیض زن در خواب، بیانگر دوری از عبادت و بریده شدن از انجام کار نیک است، دیدن خون حیض از دهان در خواب، بیانگر صحبت و شایعه زیاد در مورد علایم مردم و دیدن خون حیض است. بیرون آمدن از مقعد در خواب بیانگر آن است که بیننده از گناه و پول حرام بیرون می آید.
 • دیدن نوشیدن خون حیض در خواب، بیانگر سحر مضری است که بیننده را آزار می دهد و شستن با خون حیض در خواب، بیانگر بازگشت از توبه و بازگشت به گناهان است.
 • سیاهی دیدن رنگ حیض در خواب، دلیل بر بد اخلاقی بیننده و غوطه ور شدن او در رذایل است، و اما زردی خون حیض در خواب، دلیل بر بیماری ها و گرفتاری هایی است که به بیننده مبتلا می شود.
 • دیدن خون حیض به رنگ سبز در خواب، بیانگر بازگشت بیننده از گناه و درستی آن در ایجاد آن است و دیدن خروج خون حیض به صورت قطعات در خواب، دلیل بر حال بد روانی است که بیننده به آن مبتلا می شود. .
 • دیدن پدهای زنانه در خواب بیانگر نزدیک شدن قاعدگی زن است. دیدن نوار بهداشتی تمیز در خواب بیانگر پاکی و پاکدامنی بیننده خواب است.و اما دیدن لنت زنانه در خواب برای مرد، بیانگر ازدواج برای مجرد و برای متأهل ممکن است بیانگر خستگی ناشی از سنگینی مسئولیت یا به دلیل مشکلاتی که با همسرش دارد باشد.
 • دیدن لنت های خون آلود زنان در خواب نیز بیانگر بد آبروی بیننده خواب است، در حالی که قرار دادن لنت زنانه در هنگام عادت ماهانه در خواب، دلیل بر بد رفتاری و اخلاق مفسده بیننده است.
 • و دیدن استفاده از نوار بهداشتی در هنگام حیض در خواب که بیننده راه راست را می پیماید و از ضرر و زیان دوری می کند و مشاهده استفاده از نوار بهداشتی زنان در زمان حیض در خواب روی چرخ بیننده. و پیش بینی امور برای کسب سریع امرار معاش.
 • و دیدن خرید نوار بهداشتی در خواب به معنای خرج کردن در خیر و نفع بیننده استدیدن نوار بهداشتی در خواب به معنای انحراف از راه راست و شروع به بدی و بدی است و دیدن نوار بهداشتی در خواب، دلیل بر منافق و دروغگو بودن بیننده است.
 • دیدن پد زنانه مرد در خواب، بیانگر این است که شخصی فریب و دزدی را فاش کرده و سپس راز خود را پنهان کرده است. قرار دادن بالشتک زنانه در خواب دلیلی بر بازگشت معیشت او پس از انقطاع او برای مدت طولانی است.
 • دیدن خون حیض بر لباس در خواب بیانگر فریب است و حیله گری کسي که در معرض بيننده قرار مي گيرد و ديدن خون حيض بر لباس در خواب، بيانگر آن است که بيننده با مشکلاتي مواجه مي شود که خروج از آن مشکل است و ديدن خون حيض در لباس شخص ديگري. در خواب دلیلی بر ارتکاب جنایت یا ضرر این شخص و دیدن خون قاعدگی بر لباس های کثیف در خواب بیننده به فقر و بدهی می افتد.
 • دیدن خون حیض در لباس زن در خواب بیانگر اختلاف و مشکلات بین زن و شوهر است و دیدن خون حیض در لباس شوهر در خواب بیانگر فساد و کینه توزی شوهر است و قاعدگی در لباس مادر در خواب دلیل بر او مخالفت با او و دوری بیننده از مادرش.
 • تعبیر خواب خون حیض فراوان، بیانگر آن است که بیننده خواب مرتکب گناه و زشتی می شود و دیدن قطع شدن خون فراوان حیض در خواب، دلیل بر توبه ضعیف اوست، زیرا امکان بازگشت به عمل گناه و بینایی وجود دارد. مرگ بر اثر خون حیض در خواب، بیانگر آن است که بیننده در اعمال خود بد خواهد بود.
 • دیدن لباس شستن از خون حیض در خواب، بیانگر نیکی بیننده و بازگشت او از گناهان است و رویت پاک شدن لباس از خون حیض در خواب، بیانگر اقرار به ضرر شخص نزدیک و استغفار از او است.
 • دیدن لکه خون حیض بر روی لباس زیر در خواب بیانگر نزاع و زد و خورد با بیننده با خانواده است و دیدن لکه خون حیض بر روی لباس در خواب بیانگر این است که بیننده خواب پس از شرکت در مراسم یا مهمانی مورد سرقت و سرقت قرار می گیرد.
 • دیدن قاعدگی در خواب برای زن مجرد، بیانگر این است که او دچار نافرمانی و گناه خواهد شد.دیدن حیض در یائسگی در خواب برای زن مجرد، دلیل بر ازدواج و پیوند اوست، دیدن حیض در خواب برای زنان مجرد، بیانگر بیماری و زوال سلامتی بیننده است، دیدن زنی که در خواب برای زنان مجرد عادت ماهانه می کند. نشان دهنده افکار منفی است که این زن در ذهن خود پرورش می دهد و باعث آسیب او می شود.
 • و دیدن مردی که در خواب به زن مجرد حائض می شود، دلیل بر فریب دادن او و به دام انداختن اوست، دیدن خون حیض از مخرج در خواب، برای زن مجرد بیانگر این است که از مال حرام امرار معاش می کند. و اسرار آنها را فاش کنند.
 • دیدن خون روی لباس در خواب برای زنان مجرد در وقوع فریب یکی از اطرافیان، چنانکه رویای شستن لباسهای آغشته به خون حیض در خواب به زن مجرد اشاره می کند که در زندگی خود تجدید نظر کند و برای اصلاح خود تلاش کند و با دیدن خون قاعدگی. سیکل قاعدگی در لباس دیگران در خواب برای زن مجرد دلیلی بر کشف رازی پنهان از صاحب این لباس است.
 • دیدن غسل خون حیض زن مجرد در خواب، بیانگر توبه و برگشت گناهان او است، دیدن حوله زن در خواب برای زن مجرد، بیانگر تغییر حال او به سوی بهتر شدن و بهبودی زودهنگام است، و اما دیدن قرار دادن نوار بهداشتی. در خواب برای زنان مجرد، این نشان دهنده پاکی خود و بدن او است.
 • دیدن قاعدگی زن متاهل در خواب بیانگر اختلاف و مشکلات بین او و همسرش است، دیدن عادت ماهیانه در خواب برای زن متاهل بیانگر ترک نماز یا عبادت های دیگر است، دیدن عادت ماهانه زن در خواب بیانگر اوست. توبه از گناهانی که مرتکب شده است و دیدن عادت ماهانه او در خواب زن نازا به دلیل بارداری نزدیک او با فرزند ذکور و خداوند متعال و دانا است.
 • و دیدن حائض شوهر در خواب برای زن شوهردار دلیل بر جدایی او از همسرش است و بدرفتاری او با او، چون دیدن خون قاعدگی از مقعد در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که شوهرش از منبع غیر قانونی به او پول می دهد.
 • دیدن خون حیض روی لباس در خواب برای زن متاهل دلیل بر عدم هماهنگی با اطرافیان است و دیدن خون حیض در لباس شوهر در خواب برای زن متاهل دلیل بر ناسازگاری بین آنها و اختلافات فراوان است. در مورد کوچکترین مسائل وظایف قانونی و داخلی خود را به طور کامل انجام دهد.
 • دیدن نوار بهداشتی در خواب برای زن متاهل، بیانگر لزوم دوری از ضرر و زیان است، و اما گذاشتن نوار بهداشتی در خواب برای زن متاهل، دلیل بر دوری از گناه و کمک به شوهر برای توبه و توبه است. بازگشت به اطاعت
 • در خواب دیدن زن از مقعد در حال حیض، بیانگر فساد خلقت و حرام بودن شوهر است و دیدن ازدواج زن و سپس حائض شدن در خواب، بیانگر مال زیاد شوهر است.
 • دیدن عادت ماهیانه در خواب برای زن مطلقه بیانگر آن است که او مرتکب گناه و معصیت شده استدیدن قاعدگی در خواب برای زن مطلقه بیانگر مشکلات و اختلافات با خانواده است و دیدن شستن عادت ماهانه در خواب نماد بازگشت زن مطلقه به سوی خداوند متعال و رهایی از اوست.
 • دیدن خون حیض از مقعد در خواب برای زن مطلقه بیانگر روابط نامشروع اوست که خلاف شرع و شرع است، دیدن خون حیض در لباس در خواب برای زن مطلقه بیانگر وعده های دروغین به او و شستن خون حیض است. از لباس در خواب برای زن مطلقه بیانگر فریب مردم و کنار گذاشتن آنها از زندگی است.
 • و ديدن نوار بهداشتي در خواب براي زن مطلقه بيانگر نزديک شدن پريود است و ديدن نوار بهداشتي زن در خواب براي زن مطلقه نماد ازدواج او با شخص سالم دين است.
 • دیدن قاعدگی در خواب برای زن باردار بیانگر بیماری او و جنینش استدیدن قاعدگی در خواب برای زن باردار، بیانگر این است که جنین او پسر است و دیدن شستن بعد از عادت ماهانه در خواب، به زن حامله اشاره دارد که از جنین خود به خوبی مراقبت می کند و دیدن شوهر در حال قاعدگی در خواب نمادی از زن باردار است که به دلیل مراقبت نکردن از شوهرش درگیری شدیدی دارد.
 • دیدن قاعدگی جنین در خواب برای زن باردار، دلیل بر دختر بودن نوزاد است و دیدن لباس های آغشته به خون حیض در خواب بیانگر آن است که زن باردار عادت های بدی را انجام می دهد که ممکن است برای جنین او خطراتی داشته باشد، مانند سیگار کشیدن. و شستن خون حیض از لباس در خواب زن حامله دلیل بر بهبودی او از بیماری است که قبلاً به آن مبتلا بوده است.
 • و دیدن خرید نوار بهداشتی در خواب برای زن باردار، بیانگر آن است که در آنچه برای او سود می‌آورد، خرج می‌کند، و دیدن نوار بهداشتی زنان در خواب برای زن باردار، بیانگر دوری از مشکلات و آسیب‌هاست.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  3. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا