نماد سفیده تخم مرغ در خواب و خوردن سفیده در خواب

نماد سفیده تخم مرغ در خواب و خوردن سفیده در خواب

تعبیر دیدن سفیده تخم مرغ در خواب، سفیده خام در خواب و خواب دیدن سفیده تخم مرغ آب پز، سرخ کردن سفیده تخم مرغ در خواب و تعبیر خواب سفیده تخم مرغ در خواب برای خانم های مجرد و متاهل.

دیدن سفیده تخم مرغ در خواب بیانگر فرصت های گرانبها و امرار معاش آسان است. و گفته شد که زرده تخم مرغ طلا و سفیده آن نقره استیعنی زرده نشان دهنده مال و رزق بیشتر از سفیده است و الله اکبر بلی و می دانم خوردن سفیده آب پز و سرخ شده و موارد دیگر دیدن سفیده در خواب زن و مرد مجرد و زنان متاهل.

 • ابن سیرین می گوید سفیده تخم مرغ در خواب نماد نقره استو شاید دیدن سفیده تخم مرغ در خواب بیانگر فرصت های ارزشمند باشد.
 • شیخ النبلسی سفیده تخم مرغ را در خواب بیانگر ظرفیت زندگی و دیدن سفیده در خواب بیانگر رزق آسان است، مخصوصاً اگر پخته شده باشد، دلیل بر ضرر و سوء استفاده.
 • تعبیرگران خواب معاصر می‌گویند سفیده تخم‌مرغ در خواب نشان‌دهنده محافظت و مصونیت از شر است و گفته شده است که دیدن تخم‌های تخم‌مرغ در دیگ در خواب، بیانگر علم و دانش است.
 • تعبیر دیدن زرده تخم مرغ در خواب را با کلیک بر روی جزئیات بخوانید.

 • سرخ کردن سفیده تخم مرغ در خواب بیانگر حسن نیت و کردار نیک استو چه بسا دیدن سرخ شدن سفیده در ماهیتابه در خواب بیانگر درخواست منفعت از نزدیکان باشد.
 • سرخ کردن سفیده در روغن در خواب دلیلی بر فایده شراکت مبارک است و شاید دیدن پاشیدن روغن در هنگام سرخ کردن سفیده در خواب. برای شعله ور شدن نزاع بین والدیندیدن سرخ شدن سفیده تخم مرغ با قیمه در خواب، بیانگر ادعا و کسب حق است.
 • بلوغ سفیده در هنگام سرخ کردن در خواب، دلیل بر رهایی از مشکلات و ناملایمات است، در حالی که سوزاندن سفیده در هنگام سرخ کردن در خواب، دلیل بر کار بی فایده و صبر بدون نتیجه است.
 • سرخ کردن سفیده تخم مرغ با قارچ در خواب دلیلی بر هوش و حیله بیننده خواب است، شاید دیدن سرخ شدن سفیده تخم مرغ با سیب زمینی در خواب بیانگر آن باشد که به حقوقی دست خواهید یافت که مدتها انتظارش را می کشیدید.
 • تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب را نیز با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • دیدن سفیده تخم مرغ خام در خواب نشانه پایان مشکلات و مشکلات استديدن سفيده خام گنديده در خواب بيانگر فساد اخلاق و به دست آوردن مال از منبع مشكوك است و ديدن سفيده خام چربي بدن در خواب نشان دهنده شفاي امراض و امراض است و ديدن سفيده خام روي شيريني نشان دهنده كار مفيد و پربار است.
 • دیدن خام خوردن سفیده تخم مرغ در خواب، بیانگر بی پروایی و سبکسری بیننده در برخورد با دیگران است، شاید دیدن خوردن سفیده تخم مرغ خام گندیده در خواب، بیانگر بیماری و بدبختی بیننده باشد.
 • دیدن شکستن تخم مرغ برای زدودن سفیده خام در خواب، بیانگر بهره مندی از فرزندان است و می گفتند: خلاص شدن از شر سفیده خام گندیده و انداختن آن در خواب، نشانه عفت و پاکدامنی است.
 • خواب خوردن سفیده تخم مرغ آب پز بیانگر این است که خواب بیننده به راحتی پول می گیردو شاید دیدن خوردن سفیده تخم مرغ آب پز در خواب بیانگر کمک گرفتن از سلطان یا وزیر باشد.
 • خوردن سفیده تخم مرغ آب پز با نان در خواب دلیل بر آسایش و خوشبختی در زندگی است، دیدن سفیده تخم مرغ آب پز با قاشق در خواب بیانگر کمک گرفتن از والدین و درخواست کمک از آنها است، اما خوردن سفیده با دست در خواب. ، گواه قدرت و پیروزی بیننده بر دشمنانش است.
 • دیدن سفیده تخم مرغ آب پز رنگین در خواب، بیانگر رزق و روزی است و دیدن سفیده تخم مرغ پخته نارس در خواب، دلیل بر حرص و طمع بیننده به مال دیگران است و خداوند دانا است.
 • تعبیر دیدن تخم مرغ آب پز در خواب را با کلیک بر روی این لینک به طور کامل بخوانید.

 • خوردن سفیده تخم مرغ سرخ شده در خواب، بیانگر رزق و روزی و سود بعد از صبر استو خواب خوردن سفیده گندیده سرخ شده ممکن است بیانگر ضرر مالی و معیشتی مردم باشد، دیدن خوردن سفیده سرخ شده با نان بیانگر درستی در دین است.
 • دیدن سفیده سرخ شده با گوشت در خواب بیانگر تسهیل و ایمنی است، شاید دیدن سفیده سرخ شده با پیاز در خواب بیانگر درستی و دوری از زشتی ها باشد، به شرطی که پیازها خوب پخته شوند.
 • می گفتند: خوردن سفیده سرخ شده با گوجه در خواب، دلیل بر زوال غم و اندوه است، و اما خوردن سفیده سرخ شده با کدو در خواب، دلیل بر این است که بیننده در خواب شفای بیماری خود را به دست می آورد و خداوند متعال. دانا است
 • تعبیر دیدن تخم مرغ سرخ شده در خواب را با کلیک بر روی این لینک بخوانید.

 • خواب سفیده تخم مرغ برای یک زن مجرد بیانگر برآورده شدن خواسته ها و خواسته های اوستو شاید دیدن سفیده تخم مرغ خام در خواب برای زنان مجرد بیانگر صفا و مهربانی قلب او باشد.
 • دیدن سفیده تخم مرغ آب پز در خواب برای زنان مجرد بیانگر ازدواج نزدیک او با معشوق است و چه بسا دیدن سفیده تخم مرغ آب پز گندیده در خواب بیانگر تخلف از شرع و دین باشد.
 • دیدن سفیده تخم مرغ در خواب برای مجردها بیانگر نیکی کردن و کمک به مردم است و اما خوردن سفیده تخم مرغ در خواب برای مجردها بیانگر آن است که از یکی از اقوام پول و منفعت می گیرند و در خواب سفیده تخم مرغ سرخ شده گندیده می خورند. زیرا مجردها دلیلی بر نیت بد و آسیب رساندن به دیگران است.
 • دیدن زدن سفیده تخم مرغ به صورت برای مصارف آرایشی در خواب برای زنان مجرد، بیانگر این است که این خبر خوشحال کننده را شنیده است و بوی نامطبوع سفیده تخم مرغ در خواب برای زنان مجرد، دلیل بر بیگانگی مردم از آنها و طرد شدن آنهاست. خداوند دانا است.
 • خواب سفیده تخم مرغ برای زن متاهل بیانگر خوشبختی زناشویی و پایان نزاع استدیدن سفیده تخم مرغ خام در خواب برای زن متاهل بیانگر نیاز او به سخنان زیبا از سوی همسرش است، در حالی که دیدن سفیده تخم مرغ آب پز در خواب برای زن متاهل بیانگر حسن رفتار شوهر با او و اجرای خواسته های اوست. دیدن سفیده تخم مرغ سرخ شده در خواب برای زن متاهل بیانگر آن است که از ارثی پول به دست می آورد.
 • دیدن خام خوردن سفیده تخم مرغ در خواب برای زن متاهل بیانگر بهبودی شوهر یا یکی از فرزندانش از بیماری است و شاید دیدن سفیده تخم مرغ پخته در خواب برای زن متاهل نشان دهنده بارداری او به زودی پس از وقفه طولانی باشد. خوردن سفیده تخم مرغ سرخ شده در خواب برای زن متاهل دلیلی بر کسب معاش فراوان شوهرش است.
 • و اما ديدن زن شوهردار در حال خوردن سفيده گنديده در خواب، دليل بر بدرفتارى او با فرزندان و شوهرش است. طلاق، و خداوند دانا است.
 • دیدن سفیده تخم مرغ در خواب برای زن باردار بیانگر آسیب پذیری است و پایان سختی های بارداری و چه بسا دیدن سفیده تخم مرغ خام در خواب برای زن حامله به معنای فرار از خطر باشد.
 • خواب خوردن سفیده تخم مرغ آب پز برای زن حامله بیانگر سهولت بارداری و سهولت زایمان است، شاید خواب خوردن سفیده تخم مرغ سرخ شده برای زن حامله بیانگر درستی او در دین و کار باشد، دیدن خام خوردن سفیده تخم مرغ در خواب برای یک زن باردار نشان دهنده بهبودی و بهبودی جنینش از یک بیماری است.
 • و اما خوردن سفیده تخم مرغ گندیده در خواب برای زن باردار، دلیل بر خطر و بیماری جنین او است و دیدن سفیده تخم مرغ در خواب برای زن باردار، بیانگر رعایت نکردن رژیم غذایی برای حفظ آن است. سلامتی جنین و خداوند دانا است.
 • دیدن سفیده تخم مرغ در خواب برای زن مطلقه بیانگر نجات او از غم و اندوه استدیدن سفیده تخم مرغ خام در خواب برای زن مطلقه بیانگر شروع پروژه های موفق است، شاید دیدن سفیده تخم مرغ آب پز در خواب برای زن مطلقه برای بهره برداری از فرصت ها به نفع او و دیدن سفیده تخم مرغ سرخ شده در خواب برای طلاق گرفته شده است. زن نشان می دهد که از خانواده اش کمک خواهد گرفت.
 • و ديدن زن مطلقه در حال خوردن سفيده تخم مرغ پخته در خواب، بيانگر معاشرت و ازدواج او با کسي است که او را خوشحال مي کند، و اما ديدن زن در حال خوردن سفيده سرخ شده در خواب، مال متبرکي به او مي رسد که از رنج او مي کاهد.
 • ديدن سفيده تخم مرغ گنديده در خواب، بيانگر سخن گفتن از علايم افراد و خواستن جدا كردن آنهاست، و ديدن زن مطلقه در حال خرد كردن سفيده تخم مرغ در خواب، بيانگر تقسيم ارث يا گرفتن حق خود از شوهر سابق است. خداوند دانا است.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  3. کتاب «عالم الرؤیا، تعبیر العلم و الاشارات»، دکتر سلیمان الدلیمی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا