تعبیر دیدن بامیه در خواب و خواب خوردن بامیه

تعبیر دیدن بامیه در خواب و خواب خوردن بامیه

تعبیر خواب بامیه و دیدن بامیه سبز و پخته در خواب، پختن بامیه در خواب و تعبیر رشد و چیدن بامیه در خواب، سرکوب بامیه در خواب.

بامیه در خواب نماد موفقیت و تسهیل امور است همچنین دیدن بامیه سبز در خواب بیانگر پول حلال است و بامیه سبز در خواب بهتر از بامیه خشک است. تعبیر دیدن بامیه در خواب به تعبیر بزرگان خواب و رؤیانماد خوردن بامیه پخته در خواب و دیدن بامیه خریدن در خواب و سرکوب و پختن بامیه در خواب دیدن مرده در حال خوردن بامیه و موارد دیگر دیدن بامیه در خواب.

 • ابن سیرین گوید دیدن بامیه در خواب بیانگر موفقیت است به طور کلی کار را آسان می کند، زیرا دیدن بامیه در خواب نشان دهنده آسیب پذیری بعد از ناراحتی است و دیدن بامیه در خواب نماد رزق حلال مبارک است.
 • امام معبر بن شاهین ظهیری می فرماید: دیدن بامیه پخته در خواب بیانگر رزق و روزی آسان و بدون تلاش است و دیدن دانه بامیه در خواب بیانگر تنگدستی و تنگدستی است و شاید دیدن بامیه نشان دهنده ازدواج مجردان باشد.
 • علمای ارشد تعبیر خواب گفتند دیدن بامیه در خواب برای فقرا غنی استو اغنیا فزونی دارد چنانکه گفته شد دیدن بامیه سبز در خواب بهتر از دیدن بامیه خشک است پس بامیه خشک در خواب خیری نیست.
 • دیدن پختن بامیه در خواب، بیانگر درخواست منفعت و تسهیل در امور استو چه بسا دیدن بامیه پختن در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها و خواسته های بیننده باشد و گفته اند که بامیه سبز در خواب پخته شده، بیانگر شروع کار سودآوری است که بیننده از آن درآمد زیادی به دست می آورد.
 • پختن بامیه در دیگ در خواب بیانگر اعتبار و فایده فراوانی است که بیننده به دست می آورد.
 • دیدن پختن بامیه و پیاز در خواب بیانگر توطئه بین بیننده و شریک زندگی او برای به دست آوردن مالی است که ندارند.
 • دیدن پختن بامیه در روغن در خواب بیانگر آن است برافروختن نزاع در میان مردم، و گویند دیدن آتشی که در خواب برای پختن بامیه شعله ور است، بیانگر درخواست منفعت از انسان است و خداوند آری و داناتر است.
 • دیدن خوردن بامیه در خواب، بیانگر پول بدون تلاش استو چه بسا دیدن خوردن بامیه پخته در خواب، بیانگر پرداخت دیون و انجام تعهدات مالی باشد که صاحب خواب کرده است.
 • دیدن خوردن بامیه پخته نمکی در خواب، بیانگر رزق سخت است، در حالی که دیدن بامیه تلخ پخته شده در خواب، بیانگر موانع فراوانی است که در مقابل بیننده خواب قرار می گیرد و او را از رزق باز می دارد.
 • دیدن خوردن بامیه پخته شده با نان در خواب، بیانگر آن است که بیننده با مشکلاتی مواجه می شود و ممکن است جان او را به خطر بیندازد.
 • گفته شده است خوردن بامیه و گوجه پخته در خواب اشاره به آسایش و آرامش روانی بیننده است و دیدن خوردن بامیه گندیده در خواب نمادی از کسب پول از منبع مشکوک است و خداوند بلی و اعلم است.
 • دیدن سرکوب بامیه در خواب بیانگر افشای اسرار است و چه بسا دخالت در زندگی دیگران، زیرا رویا سرکوب بامیه در خواب نمادی از نابودی موانع و مشکلات پیش روی بیننده است.
 • و له كردن باميه خشك در خواب حكايت از سختي و سختي كار دارد و اما له كردن باميه گنديده در خواب به كار بيننده با آنچه خدا حرام كرده است و خداوند متعال و داناست.
 • دیدن بامیه در خواب و انداختن پوسته در زباله، بیانگر دوری بیننده از صاحبان بد است.
 • کاشت بامیه در خواب بیانگر افزایش خیر و برکت استکشت بامیه در خواب بیانگر افزایش سود و پول و وارد شدن به پروژه های سودآور است همچنین دیدن کشت بامیه در منزل در خواب بیانگر ازدواج مجردان و فرزندان برای متاهلین است و اما دیدن کشت بامیه در بیابان در خواب، بیانگر مراقبت از یتیم است.
 • دیدن کشت بامیه در باغ دیگران در خواب حاکی از زنا و چه بسا مشکلات و اختلافات فراوان با این شخص است و گفته می شد که کشت بامیه در پشت بام خانه در خواب دلیل بر بیننده است. پیروی از عیوب مردم و خداوند داناست.
 • و اما رؤیت آبیاری بامیه در خواب، بیانگر تربیت صحیح فرزندان است و دیدن دانه های بامیه به قصد کاشت در خواب، حکایت از پشیمانی در زندگی بیننده دارد.
 • دیدن چیدن بامیه در خواب دلیل بر سود و منفعت بسیار استدیدن بامیه چیدن در خواب بیانگر دریافت مقام بلند است و چه بسا دیدن بامیه چیدن در خواب به معنای اخذ حق از بیننده باشد.
 • و اما رؤیت چیدن بامیه گندیده در خواب، بیانگر فساد در کار و اخلاق بیننده است، دیدن زیاد چیدن بامیه در خواب، بیانگر رزق و روزی بسیار حلال و پر برکت و ایمن بودن بدن از امراض است. .
 • دیدن چیدن گل بامیه در خواب بیانگر عجله بیننده در اموری است که ممکن است بر او تأثیر منفی بگذارد، در حالی که دیدن برگ بامیه در خواب بیانگر کمبود کار و تولید است.
 • خرید بامیه در خواب بیانگر تعقیب اهداف استهمچنین خرید بامیه در خواب بیانگر ورود به پروژه های بزرگ است که سود فراوانی حاصل می شود، در تجارت و پروژه های زیانده ای که بیننده وارد آن می شود، در حالی که فروش بامیه در خواب بیانگر رهایی از غم و اندوه بیننده است.

 • دیدن دانه بامیه در خواب بیانگر اندوه و اضطراب بیننده استو گفتند: دیدن دانه بامیه در خواب، دلیل بر بیماری بیننده است، و دیدن دانه بامیه در خواب، بیانگر مخالفان است، و خوردن دانه بامیه در ژله، بیانگر خوردن مال یتیمان است.
 • برخی از علمای تعبیر خواب دیدن بامیه خشک شده در خواب بیانگر بی پولی است و دیدن زیاد بامیه در خواب بیانگر بازگشت فقر به بیننده پس از مال است و دیدن تقسیم دانه بامیه در خواب. گواه تفاوت بین بیننده و دیگران است.
 • و هر که در خواب خود را در حال جمع آوری دانه های بامیه ببیند به اندازه دانه جمع آوری رنج است و اما رؤیت انداختن دانه بامیه در خواب دلیل است بر بهبودی بیننده پس از ابتلا به بیماری و همچنین دیدن سوختن دانه های بامیه در خواب بیانگر این است که او مرحله سختی را در زندگی خود پشت سر گذاشته است.
 • شاید خواب مرده ای که بامیه می خورد، بیانگر اعمال بد بیننده باشد و گناهان کثیر او و هر که در خواب ببیند که بامیه مرده را سیر می کند، بیانگر ضرر مالی اوست، چنانکه دیدن مرده در خواب به بیننده بامیه می دهد، دلیل بر نزدیک شدن بیننده به مرده و راه رفتن در اوست. رد پا، و دیدن بامیه مرده در خواب، گواه بسیاری از حسنات قبل از مرگش است. اما دیدن مرده در حال چیدن بامیه در خواب، بیانگر سود فراوانی است که مرده در طول زندگی خود به دست آورده است، و خداوند. عالی و دانا است.

 • دیدن بامیه در خواب برای زن مجرد، بیانگر ازدواج او با مرد صالح استچنانکه خواب خوردن بامیه پخته شده در خواب برای زنان مجرد بیانگر توانایی آنها در تحمل بارها و به دست آوردن رزق و روزی فراوان است و دیدن خام خوردن بامیه در خواب بیانگر دشواری در برخورد با مشکلاتی است که برای مردم پیش می آید.
 • دیدن بامیه پختن در خواب بیانگر شادی و نشاط برای زنان مجرد است و شاید دیدن بامیه گندیده در خواب بیانگر تدبیر برای بدی و آزار مردم باشد و خداوند دانا است.
 • دیدن بامیه در خواب برای زنان مجرد گویای فریب دوست یا معشوق او است و چیدن بامیه در خواب برای زنان مجرد دلیل بر موفقیت در کار است.
 • و اما دیدن کشت بامیه در خواب برای زنان مجرد، بیانگر وارد شدن به رابطه ای است که اوج آن ازدواج است و فروش بامیه در خواب به زنان مجرد بیانگر اختلاف نظر با خانواده و اطرافیان است.
 • دیدن بامیه در خواب برای زن متاهل بیانگر خوشبختی او با شوهر استخوردن بامیه پخته در خواب برای زن شوهردار، دلیل بر رزق و روزی فراوانی است که شوهرش از ترفیع شغلی به دست می آورد، دیدن بامیه پخته شده در خواب، به زن شوهردار اشاره دارد که از شوهرش حمایت می کند و او را در کارها یاری می رساند. بارهای زندگی
 • و ديدن باميه خشك در خواب براي زن شوهردار بيانگر مشكل در زندگي و عدم انطباق با زندگي زناشويي است، ديدن خوردن باميه گنديده در خواب براي زن شوهردار بيانگر بدرفتاري شوهر است.
 • و دیدن بامیه در خواب برای زن شوهردار، حاکی از کشف نیرنگ و نفاق او پس از اطرافیان است، در حالی که خرید بامیه در خواب برای زن شوهردار دلیل بر تحصیل پربار و موفق او برای فرزندان است.
 • و اما دیدن کاشت بامیه در خواب برای زن متاهل، بیانگر حاملگی پس از فئودالیسم برای مدت طولانی است، شاید دیدن برداشت بامیه در خواب برای زن متاهل بیانگر این باشد که شوهرش وارد تجارتی می شود که سود فراوانی به همراه دارد.
 • دیدن بامیه در خواب برای زن مطلقه بیانگر آسیب پذیری است که به او نزدیک است و دیدن بامیه پخته شده در خواب بیانگر آن است که زن مطلقه با فردی ازدواج کند که قدر او را بداند و تمام محبت و احترام را نسبت به او قائل باشد.
 • دیدن بامیه خشک در خواب برای زن مطلقه بیانگر سختی زندگی و امرار معاش است، شاید دیدن خوردن بامیه گندیده در خواب بیانگر اخلاق بد زن مطلقه باشد که منجر به طلاق او شده است.
 • دیدن سرکوب بامیه در خواب برای زن مطلقه بیانگر آگاهی افرادی است که دلیل طلاق او بوده اند و دیدن کشت بامیه در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که به همسر سابق خود باز خواهد گشت و خداوند دانا است
 • دیدن بامیه در خواب برای زن باردار بیانگر خوشبختی او از بارداری و تندرستی استچنانکه رؤیت خوردن بامیه پخته در خواب برای زن حامله، بیانگر زایمان آسان و آسان است و دیدن بامیه خشک در خواب برای زن حامله ممکن است بیانگر مشکل در حمل او و ابتلای او به بیماری ها و دیدن غذا خوردن باشد. بامیه گندیده در خواب برای زن حامله بیانگر فساد آن و پرهیز از اطاعت است و خواب بامیه در خواب بیانگر آن است که برای زن باردار سختی ها و دردهایی که می کشید می گذرد و دیدن بامیه در خواب نشان می دهد. به زن باردار که برای آینده فرزند مورد انتظار برنامه ریزی می کند.

  منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.
  3. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجه البیضاء و دره الرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا