نماد فلج در خواب و تعبیر دیدن فلج در خواب

نماد فلج در خواب و تعبیر دیدن فلج در خواب

علامت فلج در خواب ، تعبیر فلج و فلج کامل در خواب ، خواب فلج صورت و فلج دهان ، تعبیر فلج دست در خواب و فلج پا ، دیدن فلج در خواب

فلج شدن در خواب، دلیل بر افتادن بیننده به گناه و نافرمانی است و دیدن فلج دست در خواب ممکن است بیانگر ظلم به مردم باشد و در مورد فلج شدن پا در خواب، نماد توقف تجارت و کسب درآمد است. خواب دیدن منفور است و خیری در آن نیست و خداوند متعال اعلم است در این مطلب می خوانید تعبیر دیدن فلج در خواب ابن سیرین و بزرگان تعبیر خوابتعبیر خواب فلج و فلج کامل در خواب تعبیر فلج دهان و صورت در خواب علامت فلج دست و پا تعبیر دیدن فلج در خواب و سایر موارد فلج و فلج. رویاها

 • ابن سیرین گفت فلج شدن در خواب گناه بزرگی استو چه بسا ديدن فلج در خواب، دلالت بر مشكلات و موانع دارد، و گفته اند كه فلج دست در خواب، دليل بر گناهان و عصيانى است كه بيننده مرتكب مى شود.
 • و شیخ نابلسی فرمود فلج در خواب دلیل بر کمبود و از دست دادن نعمت استدیدن فلج پا در خواب بیانگر از دست دادن مال و روزی اوست و دیدن فلج صورت در خواب بیانگر ذلت و خضوع است و در خواب فقدان روزی و دوری از دین است.
 • در حالی که تعبیر خواب غربی گوستاو میلر به کارگردانی گفت که دیدن فلج در خواب بیانگر زیان است و گفته شد خواب فلج نشان دهنده عدم آگاهی و افت سطح علمی بیننده و دیدن فلج دوست است. در خواب به معنای بیماری و گرفتار شدن او به بحران سلامتی است و هر کس در خواب دوست دختر خود را فلج ببیند، بیانگر این است که بین آنها و جدایی مشکل وجود دارد.
 • خواب پاراپلژی نشان دهنده مشکلات و اختلافات است که به زودی برطرف می شوندو چه بسا ديدن همي پلژي در خواب بيانگر از دست دادن نصف مال بيننده باشد و خواب پدري كه مبتلا به همي پلژي است دليل بر بيماري شديد او باشد.
 • دیدن پسر همی پلژی در خواب بیانگر انحلال اخلاق او و دور شدن از ارزشهای صحیح است، دیدن پسر مبتلا به همی پلژی در خواب برای حاکم نشان می دهد که بیننده از دشمنانش شکست خواهد خورد.
 • دیدن همی پلژی در خواب برای زنان مجرد بیانگر نگرانی و غم و اندوهی است که به زودی برطرف می شود، شاید دیدن همی پلژی برای نامزد در خواب برای نامزد بیانگر ناتوانی آنها در ازدواج و موانعی باشد که بر سر راه ازدواج آنها قرار دارد.
 • دیدن فلج کامل در خواب بیانگر از دست دادن پول و فرزندان استو چه بسا دیدن فلج کامل در خواب، بیانگر ناراحتی و اندوه شدید باشد، و هر کس در یک حادثه رانندگی در خواب فلج کامل شود، در معرض آسیب و مصیبت است.
 • و خواب فلج کامل پدر بیانگر نیاز او به کمک و کمک فرزندان است، شاید دیدن فلج کامل زن در خواب بیانگر نیاز او به کفیل و توجه شوهر باشد.
 • فلج کامل زن مجرد در خواب، دلیل بر از دست دادن شغل و منبع امرار معاش او است، و اما فلج کامل فرزند در خواب، دلیل بر ناامیدی بزرگی است که بیننده در معرض آن قرار می گیرد. خداوند دانا است.
 • فلج دهان در خواب نمادی از کندوکاو در علائم افراد استو چه بسا دیدن فلج دهان در خواب بیانگر سخنان تند و زشت بیننده باشد و دیدن فلج دهان در خواب بیانگر ناتوانی مرد متاهل در تأمین نیازهای خانواده باشد.در خواب زن حامله به سختی زایمان می کند. و اما فلج شدن زبان در خواب دلیل بر ناتوانی در مقابله با دشمنان است و شاید دیدن فلج زبان در خواب دلالت بر بهم ریختن کار و پریشانی یکباره باشد جمع آوری پول و بخل در انفاق. بر خودش و خانواده اش

 • خواب فلج صورت نمادی از بی ادبی و عدم خجالتی بودن افراد استدیدن فلج صورت در خواب، بیانگر فساد دین و زوال حیثیت است و هر کس در خواب فردی را ببیند که صورتش فلج است، با منافقان همراهی می کند و هر که در خواب صورت خود را فلج ببیند، خلاف می کند. شریعت.
 • دیدن فلج صورت حاکم در خواب، بیانگر آن است که بیننده مورد ظلم و ستم قرار می گیرد، در حالی که خواب فلج صورت شیخ، بیانگر عدم اطاعت و تکلیف است و صورت کج در خواب، دلیل بر مصیبت است. و اخبار زشت
 • دیدن سکته صورت در خواب بیانگر این است که بیننده خواب تحت فشار خانواده قرار می گیرد و اما دیدن همی پلژی صورت در خواب بیانگر نیاز بیننده به بررسی اعمال خود و رفع آن است.
 • فلج شدن دست در خواب، نشانه ارتکاب گناهان بسیار است و گناهان به قول ابن سیریندیدن دست فلج در خواب، بیانگر ظلم به مردم و دزدی مردم است.
 • دیدن فلج دست راست در خواب، بیانگر قطع رزق و روزی بیننده و قطع رزق او است و اما فلج شدن دست چپ در خواب، دلیل بر فوت برادر یا خواهر بیننده است. به گفته نابلسی.
 • دیدن فلج انگشتان دست در خواب، بیانگر آن است که پدر و مادر آسیب می بینند، هر که در خواب ببیند که انگشت شستش فلج شده، پدرش او را مبتلا می کند و هر که در خواب ببیند انگشت سبابه اش فلج شده است. سپس تحت تأثیر برادرش قرار می گیرد.
 • و اما فلج شدن انگشت میانی در خواب، دلیل بر جراحت بیننده خواب به خواهرش و فلج شدن انگشت صورتی در خواب، دلیل بر جراحت بیننده به دخترش است.
 • فلج شدن پا در خواب نمادی از توقف تجارت و ناتوانی در کسب درآمد استو چه بسا دیدن فلج پا در خواب، دلالت بر سفری سخت و دشوار باشد که آسان نیست، و هرکس در خواب ببیند که پاهایش فلج شده است، در سختی روزی دارد.
 • دیدن فلج پا در خواب برای زن مطلقه بیانگر رنج او از طریق تسهیل امور است، در حالی که دیدن فلج پا در خواب برای زن باردار بیانگر بیماری و از دست دادن جنین او است.
 • و اما دیدن فلج انگشتان پا در خواب، بیانگر از دست دادن راهنما و دلیل برای بیننده است و فلج شدن پاها در خواب، دلیل بر بد رفتاری بیننده با دیگران است.
 • دیدن فرد بی پناه در خواب

 • دیدن فرد درمانده در خواب بیانگر ناراحتی و سرخوردگی بیننده است و شاید دیدن فرد درمانده در خواب بیانگر عدم دستیابی به جاه طلبی ها باشد.
 • دیدن شخصی که قادر به راه رفتن نیست در خواب نشان دهنده موانعی است که در مقابل بیننده خواب قرار می گیرد، در حالی که دیدن شخصی که قادر به صحبت در خواب نیست بیانگر فساد و گفتار باطل است.
 • دیدن فردی که بینا یا نابینا است در خواب بیانگر کتمان اسرار و کتمان حقایق است و اما دیدن فردی که قادر به شنیدن نیست در خواب بیانگر انحراف از حقیقت است.
 • تعبیر دیدن فلج در خواب

 • دیدن فرد فلج در خواب بیانگر بیماری این فرد است و ممکن است در امور معیشتی او متوقف شود، دیدن فرد فلج در خواب بیانگر این است که این فرد در معرض بلاها و ناملایمات قرار خواهد گرفت.
 • دیدن فرد فلج در خواب برای زنان مجرد بیانگر ناتوانی او در کنار آمدن و برخورد با افراد است و شاید دیدن فردی با پای فلج در خواب برای مجردها بیانگر دسیسه دوستان نزدیک او باشد.
 • دیدن پدر با پاهای فلج در خواب، بیانگر بدبختی و هلاکت بیننده است، و اما دیدن مادر با پاهای فلج در خواب، بیانگر ترس و اضطراب است، و اما دیدن زن با پاهای فلج در خواب، بیانگر آن است. دلبستگی و وابستگی زن به شوهر، و اما دیدن حاکم یا سلطان با پاهای فلج در خواب، بیانگر ضعف در امر او و نقص در حکومت اوست.
 • تعبیر دیدن فلج در حال راه رفتن در خواب

  دیدن فلج در حال راه رفتن در خواب بیانگر تسکین و پایان پریشانی بیننده است، شاید دیدن فلج در حال راه رفتن در خواب بیانگر سفر آسانی باشد که بیننده از آن سود می برد. به خطر انداختن پول و خانواده و دیدن شخصی که در خواب تظاهر به فلج می کند، بیانگر این است که بیننده خواب در معرض فریب و فریب است.

 • شفای فلج در خواب دلیل بر توبه و بازگشت به سوی خداوند استدیدن شفای فلج در خواب ممکن است بیانگر بازگشت غایب و بهبودی فرد بیمار باشد، دیدن شفای فلج در خواب بیانگر رفع اختلافات و آشتی ها است، در حالی که شفای فلج کامل در خواب دلیل بر بازگشت پول است. به زور از بیننده دزدیده شد.
 • دیدن شفای فلج دهان در خواب، بیانگر راست گفتن و پس گرفتن باطل است و اما شفای فلج صورت در خواب، دلیل بر بازگشت حیا و حیثیت به بیننده است و خداوند دانا و عالم است. -دانستن
 • شفای فلج دست در خواب، دلیل بر اعاده حقوق مردم و پیروزی او بر مظلوم توسط بیننده است و شفای انگشتان دست از فلج در خواب، دلیل بر بهبودی یکی از اعضای خانواده بیننده است. دیدن بهبودی از فلج پا در خواب، بیانگر بازگشت رزق و روزی و کار مفید است.
 • دیدن بهبودی پدر از فلج در خواب بیانگر رستگاری و رستگاری است و شاید دیدن بهبودی حاکم یا سلطان از فلج بیانگر بازگشت حیثیت و نفوذ و کنترل او باشد.
 • دیدن فلج در خواب برای زن مجرد، بیانگر بداخلاقی در اخلاق اوست یا انکار اعمالی که انجام می دهید و دیدن فلج دهان در خواب برای مجردها بیانگر صحبت زیاد و شایعه پراکنی مردم در مورد بدی است.
 • و فلج شدن انگشتان در خواب برای زنان مجرد دلیل بر ضرر خانواده است و فلج پا در خواب برای مجردها دلیل بر تأخیر در ازدواج و پیوند زن است.
 • دیدن فلج در خواب برای زن متاهل بیانگر فساد در خانواده اوستو شاید دیدن فلج کامل در خواب برای زن شوهردار، بیانگر از دست دادن یکی از فرزندانش باشد و دیدن فلج دهان در خواب برای زن شوهردار، بیانگر سخنان تندی است که به شوهر و فرزندان می کند.
 • و اما فلج شدن صورت در خواب برای زن شوهردار، دلیل بر بدنام شدن و مخدوش شدن آبروی او و دیدن فلج دست در خواب برای زن شوهردار، بیانگر از دست دادن شوهر و احتمالاً طلاق و فلج شدن او است. پای در خواب برای زن شوهردار دلیل بر بد زیستن است و شفای فلج در خواب زن شوهردار دلیل بر پایان اختلاف با شوهر و بازگشت تفاهم بین آنهاست و خداوند اعلم.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.
  3. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

   نوشته های مشابه

   دکمه بازگشت به بالا