تعبیر دیدن توالت در خواب و خواب نظافت حمام

تعبیر دیدن توالت در خواب و خواب نظافت حمام

نماد توالت در خواب و خواب دستشویی، ادرار کردن در توالت در خواب و دیدن مدفوع در توالت، خواب سرریز توالت و گرفتگی دستشویی و نماد تمیز کردن حمام در خواب.

توالت در خواب، حمام یا توالت؛ یکی از نمادهای پیچیده در دنیای بینایی است که معانی زیادی را به همراه دارد، دیدن توالت در خواب ممکن است بیانگر پول و رزق و روزی باشد و نشان دهنده همسر، فرزندان، مددکاران و شرایط آنها باشد و این بر اساس پاکیزگی و کثیفی است. توالت، گنجایش و تنگی توالت در خواب و آنچه بیننده در حمام در خواب انجام می دهد در این مطلب تعبیر دیدن توالت در خواب ابن سیرین، النابلسی و دیگران را می خوانید. ، توالت کثیف در خواب و نماد تمیزکردن توالت در خواب، خواب بول و مدفوع در توالت، دیدن مدفوع در توالت در خواب و سایر نمادها و موارد دیدن توالت و حمام در خواب. .

 • ابن سیرین گفته است توالت در خواب خانه پول و آسایش استدیدن توالت در خواب، بیانگر خالی بودن همسر از بیننده خواب و فرزندان و دستیاران و کارگران اوست، پس هر کس در خواب توالت را تمیز و بدون بو ببیند، بیانگر حسن معاشرت با همسر و نیکی او و آلوده بودن آن است. توالت بدون بو در خواب، دلیل بر سود و خوبی بیننده خواب است.
 • شیخ نابلسی گفته است که توالت در خواب نشانگر مکانی برای پس انداز استو چه بسا ديدن مستراح در خواب حاكي از جاي اسرار باشد و هر كه در خواب مسترالي بزرگ و وسيع بيند، بيانگر اطاعت از همسر و ستايش نيكو اوست.
 • بوی نامطبوع توالت در خواب، بیانگر زنی است که به زبان معروف است و هر کس در خواب به توالت نگاه کند و در آن خون جاری شود، در حال عادت ماهانه نزد همسرش می آید و هر که ببیند توالت پر شده است. با خون در خواب، به نافرمانی و گناهان کبیره می افتد.
 • دیدن در توالت به روی بیننده بسته در خواب، بیانگر نزدیک شدن مدت است و هر که در خواب تخته ای را در دست ببیند که با آن دستشویی را به خوبی حرکت می دهد، سعی می کند از همسرش پول بگیرد و توالت کامل را پراکنده کند. در خواب حاکی از حاملگی موقت زن است و خداوند دانا است.
 • تعبیر دیدن کبوتر در خواب را با کلیک بر روی حل آن به صورت کامل و دقیق بخوانید.

  دیدن ورود به توالت در خواب بیانگر آسیب پذیری است و سعي در آنچه كه بخشنده را به بيننده مي رساند و چه بسا ديدن رؤيت دخول در مستراح و آسودگي در خواب، بيانگر پرداخت مديون بيننده است و با آب در خواب، مجذوب زني شد و داخل شدن با زن به مستراح، دلیل بر آمیزش با او است و داخل شدن با پسر در خواب، دلیل بر حسن تربیت اوست که به نفع اوست.

  دیدن بیرون آمدن از توالت در خواب، بیانگر بخل و بخل استدیدن بیرون رفتن از مستراح بدون بول کردن در خواب، بیانگر ناراحتی و دردی است که بیننده به آن مبتلا می شود و چه بسا دیدن بیرون رفتن از مستراح بعد از اجابت مزاج در خواب به معنای رهایی از گناه باشد، چه مالی از او ربوده شد و چه بسا دیدن خروجی برهنه. از توالت در خواب بیانگر آن است که راز بیننده زیر پا گذاشته شده است و به شکوه دشمنان او می پردازد.در مورد دلبستگی به دین و عشق به آخرت.

 • ادرار کردن در توالت در خواب بیانگر افزایش مال و رزق استو چه بسا خواب تند بول کردن در مستراح حاکی از اضطرار بیننده برای امرار معاش و بی احتیاطی او در برخورد با اهل خانه باشد.پول او اگر ثروتمند باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که در مستراح خون بول می کند از مقعد نزد همسرش می آید و هر کس در خواب ببیند که زعفران را در مستراح بول می کند پسری مریض دارد و هر که ببیند که او را. در خواب آبغوره بول می کند، در مال اسراف می کند، و هر کس در خواب ببیند که در توالت خاک یا گل بول می کند، مردی است که وضو نمی گیرد.
 • دیدن بول در توالت مردم در خواب، بیانگر ازدواج آنان است و چه بسا دیدن بول در مستراح در خواب، به معنای داشتن پسری صالح و پارسا باشد.
 • تعبیر دیدن ادرار و بول در خواب را با کلیک بر روی این لینک بخوانید.

 • دیدن مدفوع در توالت در خواب بیانگر این است که نگرانی از بین می رودو چه بسا دیدن مدفوع در توالت در خواب، بیانگر پول پنهان باشد، همچنان که دیدن مدفوع در توالت در خواب، بیانگر آن است که بیننده حاجت خود را برآورده می کند، و هر که در خواب دید که مردم به مدفوع او در توالت می نگرند، اوست. اسرار خود را برای مردم فاش می کند.
 • و گفته شد که دیدن مایع مدفوع در توالت در خواب، بیانگر پندار شیطانی و وسواس است و خواب مدفوع نرم در مستراح ممکن است بیانگر مالی از مال حرامی باشد که بیننده نگه می دارد، مستراح در خواب و ودیعه دارد. با کسی، سپس سپرده های خود را برمی گرداند.
 • هر کس در خواب مدفوع خود را مانند کرم در توالت ببیند، خویشاوندان یا فرزندانش با او دشمنی می کنند، اما کسی که فضله خود را در لباس خود ببیند و در خواب به توالت نرود، فسق می کند. و هر که در خواب ببیند که در مستراح به مدفوعش آلوده است، سخت بیمار می شود.
 • تعبیر دیدن مدفوع در خواب را با کلیک اینجا به طور مفصل بخوانید.

 • ابن سیرین گفت: تعبیر برف توالت دلیل بر حاملگی زوجه استو چه بسا دیدن توالت لبریز در خواب، بیانگر مال و ثروت و افزایش مال باشد، و اما رؤیت خلاص شدن از سرریز توالت در خواب، بیانگر فقر بیننده و پایین بودن سطح زندگی است و هر که ببیند توالت لبریز شده است تا اینکه چیزی از پارچه را خاموش کرد و صدمه زد، سپس در غم و اندوه و نگرانی های فراوان فرو رفت.
 • خواب توالت پر از آب و آلودگی آن، بیانگر آن است که خواسته های بیننده به سختی برآورده می شود، اما کسی که در خواب ببیند از توالت لبریز شده غذا می خورد، به فسق و فسق برمی گردد، شاید دیدن بثورات استفراغ از توالت در خواب بیانگر کسب پول حرام است.
 • دیدن فوران توالت در خواب بیانگر آن است که بیننده مرتکب گناهان و گناهان کبیره شده است، شاید دیدن فوران مدفوع سفت از توالت در خواب بیانگر این باشد که بیننده پول خود را صرف سلامتی بدن خود می کند.
 • دیدن نان در توالت در خواب بیانگر خوش اقبالی استو چه بسا دیدن خرده نان در توالت در خواب، بیانگر کمبود و بخل در خرج کردن باشد، و اما کسی که در خواب نان‌ها را در توالت تهیه می‌کرد، به تعداد آن نان‌ها نشانگر طول عمر اوست. نان کپک زده در توالت در خواب دلیلی بر وجود پول از منابع مشکوک است.

 • خواب افتادن به توالت در خواب بیانگر حبس استدیدن افتادن به توالت و مجروح شدن بدن یا شکستن دست یا پا در خواب، بیانگر بلایی است در جسم یا روان بیننده، شاید دیدن افتادن در توالت بدون اینکه قادر به بلند شدن در خواب باشد، بیانگر زیان بزرگی باشد. تجارتی که بیننده از آن سود می برد.
 • خواب دیدن بیننده در توالت و کمک همسرش به بلند شدن بیانگر این است که او با پول همسرش دچار مشکل مالی شده است و اما دیدن افتادن زن در توالت در خواب بیانگر بدی اوست. آبرو و اخلاق بد
 • و هر کس در خواب فرزندان خود را ببیند که در توالت می‌افتند، بیانگر عصیان و عصیان آنان است و خواب خوردن غذا در خواب، حکایت از تنگی زندگی و حال بد بیننده دارد و خداوند دانا است.
 • دیدن نظافت توالت در خواب بیانگر خرج کردن و از دست دادن پول استو چه بسا دیدن توالت کثیف در خواب بیانگر این باشد که اخلاق زن بهبود می یابد و او را به راه خیر هدایت می کند، دیدن تمیزکردن توالت از مدفوع در خواب بیانگر این است که بیننده از بلا یا ضرری جان سالم به در می برد.در مورد تمیز دیدن توالت فرنگی ادرار در خواب نشان دهنده دزدی از بیننده است و خدا بله می دانم.
 • ديدن تميز كردن رنگ زرد در توالت در خواب، بيانگر از بين رفتن امراض در بدن بيننده است، چه بسا تميز كردن توالت با صابون در خواب به اين معنا باشد كه بيننده به كمك ديگران از نگراني و مشكلات خلاص مي شود و هر كه ببيند. همسرش در خواب توالت را تمیز می کند، این نشان دهنده اطاعت و رفتار خوب او است.
 • هر کس در خواب خود را در حال نظافت توالت در مسجد ببیند، بیانگر توبه خالصانه و رهایی او از گناهان است و هر که در خواب ببیند که توالت را از خون پاک می کند، بیانگر رهایی او از آزمایش و بلا است.
 • دیدن سیفون حمام کشیده شده در خواب بیانگر رهایی از غم و اندوه استو چه بسا ديدن سيفون در خواب بيانگر تمام شدن مشكلات بيننده باشد، سيفون ادرار در خواب از مالى كه ندارد خلاص مى شود و ديدن سيفون درآورده و از كار افتادن آن در خواب حاكى از توقف است. از کار و بطالت بیننده و آسانی بیرون کشیدن سیفون در خواب، بیانگر آن است که بیننده به راحتی بر موانع و ناملایمات غلبه می کند و سختی بیرون کشیدن سیفون در خواب، دلیل بر سختی و مشقت بیننده در امور اوست. .

 • دیدن توالت در خواب برای زن مجرد بیانگر راحتی و معنای او برای خانواده استو شاید دیدن ادرار در توالت در خواب برای زنان مجرد بیانگر این باشد که شغلی پیدا می کنند که با پول کافی به آنها برمی گردد.
 • خواب سرریز توالت مجردی دلیل بر ازدواج اوست و خواب زنی مجرد که به توالت می افتد ممکن است بیانگر این باشد که او را بسته و از آزادی خانواده محروم کرده اند و دیدن توالت کثیف در خواب برای زنان مجرد بیانگر آن است. دفع دوستان فاسد او
 • کشیدن سیفون در خواب برای زنان مجرد بیانگر حل اختلاف با معشوقه است و ورود به توالت در خواب ممکن است برای افراد مجرد بیانگر شروع زندگی جدید باشد. خواب، این نشان دهنده تاخیر در ازدواج او است.
 • دیدن توالت در خواب برای زن متاهل بیانگر خوشبختی او با همسرش استو شايد ديدن زن شوهردار در حال ادرار كردن در توالت، بيانگر ارثى باشد كه زندگى او را تغيير مى دهد، و اما ديدن مدفوع در توالت در خواب، بيانگر آن است كه از طرف شوهرش قرض مى پردازد. و دیدن نان در توالت در خواب برای زن متاهل، بیانگر آن است که شوهرش به مقامی بلند و تهی دستی می رسد.
 • سرریز توالت در خواب زن متاهل، دلیل بر حاملگی اوست و خواب افتادن در توالت برای زن متاهل ممکن است بیانگر تسلط شوهر باشد و دیدن تمیز کردن توالت در خواب برای زن متاهل، بیانگر اوست. اطاعت از شوهرش
 • کشیدن سیفون در خواب برای زن متاهل نشان دهنده پایان مشکلات با شوهر است و ورود به توالت در خواب برای زن متاهل ممکن است بیانگر افزایش رزق و روزی شوهر باشد.
 • دیدن توالت در خواب برای زن باردار، بیانگر این است که شوهرش برای او آسایش می دهدو چه بسا دیدن ادرار در توالت در خواب برای زن حامله بیانگر این باشد که برای تأمین زندگی مناسب برای فرزندش پولی به دست خواهد آورد، می دانم.
 • تعبیر خواب طغیان توالت برای زن حامله دلیل بر سهولت زایمان است و خواب توالت برای زن باردار دلالت بر مقید بودن او دارد.
 • کشیدن سیفون در خواب برای زن باردار بیانگر رستگاری و امنیت او برای خود و جنینش است و ورود به توالت در خواب ممکن است نشان دهنده ورود زن باردار به زندگی جدید پس از زایمان باشد.
 • دیدن توالت تمیز در خواب برای زن مطلقه بیانگر آرامش و آسایش روانی پس از رنج اوستو چه بسا دیدن ادرار در توالت در خواب برای زن مطلقه بیانگر این باشد که او توانایی زندگی و افزایش مال خود را دارد و اما دیدن مدفوع در توالت در خواب برای زن مطلقه بیانگر آن است که او غلبه کرده است. مشکلات و دردهای زندگی او و دیدن نان در توالت در خواب برای زن مطلقه رزق و نعمتی را که در آن زندگی می کند، نشان می دهد.
 • خواب پر از دستشویی برای زن مطلقه دلیل بر ازدواج مجدد است و خواب افتادن در توالت برای مطلقه بیانگر سلب آزادی است و دیدن توالت کثیف در خواب برای زن مطلقه بیانگر اوست. دفع بی عدالتی
 • کشیدن سیفون در خواب برای زن مطلقه بیانگر پایان مشاجره با همسر سابقش است و ورود به توالت در خواب ممکن است نشان دهنده شروع رابطه جدید زن مطلقه باشد و دیدن زن مطلقه بدون اینکه خیالش راحت شود از توالت خارج می شود. در خواب بیانگر شکست او در رسیدن به آرزو است و خداوند دانا است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا