نماد شکلات در خواب و تعبیر خواب خوردن شکلات

تعبیر دیدن شکلات در خواب و خواب دیدن شکلات خوردن، خریدن شکلات در خواب و دیدن توزیع شکلات در خواب، تعبیر هدیه دادن شکلات و خواب دیدن شکلات دزدی.

دیدن شکلات در خواب دلالت بر رزق و روزی خوش دارد و چه بسا دیدن شکلات خوردن در خواب دلالت بر شادی و لذت داشته باشد و گفته اند که تقسیم شکلات دلیل بر بخشش و سخاوت و مناسبت هاست و شکلات شیرین در خواب بهتر از تلخ است. شکلات و خدا آری و می دانم در این مطلب تعبیر دیدن شکلات را می خوانید در خواب برای تعبیر کنندگان ارشد خواب و نماد خوردن شکلات در خواب تعبیر پخش شکلات در خواب و دیدن یک هدیه شکلات، گرفتن شکلات از مرده در خواب و موارد دیگر دیدن شکلات در خواب.

 • ابن سیرین گفت: دیدن شیرینی در خواب، بیانگر برکت و فضل است.و شايد ديدن شكلات در خواب، دلالت بر هدايت و توبه و معرفت داشته باشد و ديدن شكلات مايع در خواب، بيانگر از بين رفتن غم و اندوه پس از فراواني است، و ديدن شيريني با شكلات در خواب، حاكي از به دست آوردن روزي حلال است، در حالي كه ديدن شكلات با. عسل در خواب بیانگر تسهیل در کار و امرار معاش است.
 • مترجمان مدرن رویاها گفتند: دیدن شکلات در خواب بیانگر شادی و خشنودی استو چه بسا دیدن شکلات در خواب بیانگر آن است که بیننده از خطر مالی یا خود جان سالم به در می برد، دیدن شکلات تیره در خواب بیانگر آن است که بیننده در این امر به تعالی و تعالی می رسد، در حالی که دیدن شکلات قهوه ای در خواب بیانگر آن است که که رویاپرداز در زندگی خود به موفقیت های بزرگی دست خواهد یافت.
 • دیدن شکلات روی زمین در خواب بیانگر سفری است که بیننده خواب از آن پول به دست می آورد.
 • خریدن شکلات در خواب بیانگر خوش شانسی است و دیدن شکلات فروشی در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب با مشکلات و اختلاف نظر مواجه خواهد شد.
 • دیدن شکلات خوردن در خواب بیانگر زندگی خوب و شاد استو اما دیدن شکلات زیاد در خواب، بیانگر حرص و طمع به دنیا و لذات آن است.
 • دیدن خوردن شکلات داغ در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب دچار مشکل سلامتی می شود، اما دیدن خوردن شکلات سرد در خواب، بیانگر بهبودی بیننده از بیماری است و دیدن خوردن شکلات با خرما در خواب، بیانگر تسکین درد بیننده است. غم و اندوه و بیرون آمدن او از پریشانی و شاید دیدن خوردن شکلات با آجیل در خواب برای رسیدن به موفقیت پس از گذراندن مرحله شکست.
 • و هر که در خواب ببیند که شکلات تلخ می خورد در کارش ترفیع پیدا می کند و هر که در خواب ببیند که شکلات قهوه ای می خورد از تجارت یا کار سود می برد.
 • خوردن شکلات در خواب خبر خوبی است

  دیدن شکلات خوردن در خواب مژده است زیرا دلالت بر اخلاص در دین و عبادت دارد و دیدن شکلات خوردن در خواب برای زندانی مژده ای است برای نجات او و رهایی از زندان مژده ازدواج نزدیک او به حبیب او، و دیدن شکلات خوردن در خواب برای مؤمن، بشارت است به عاقبت به خیر، و خداوند متعال و داناست.

 • دیدن شکلات توزیع کننده در خواب بیانگر سخاوت بیننده استو چه بسا دیدن توزیع شکلات در خواب، بیانگر حسن شهرت در میان مردم باشد، و هر که در خواب ببیند که بین انبوهی از مردم شکلات پخش می کند، بیانگر مراسم مبارکی است که بیننده برگزار می کند، پول خود را صرف آنها کرد.
 • تعبیر دیدن توزیع شکلات در شادی یا عروسی در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب از بلا یا مصیبت جان سالم به در می برد.
 • دیدن توزیع شکلات بین کودکان در خواب، بیانگر آن است که بیننده از نگرانی و مشکلات خود خلاص می شود، در حالی که دیدن توزیع شکلات به افراد ناشناس در خواب، بیانگر پیروی از اهل حق و دوری از گمراهی است.
 • دیدن هدیه شکلات در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب به شادی و نشاط می رسدو شاید دیدن هدیه شکلات به شخص بیمار در خواب بیانگر ایمنی سلامتی بیننده و افزایش قدرت او باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که به همسرش شکلات می دهد، بیانگر حل اختلاف و آشتی بین آنهاست.
 • هر کس در خواب ببیند که به خانواده شکلات می دهد، بیانگر آن است که بیننده خواب رضایت والدین را جلب می کند.
 • تعبیر شیرین او از هدیه در خواب را با کلیک بر روی جزئیات بخوانید.

 • دیدن دزدی شکلات در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب چیزی را می برد که حق او نیستو شاید دیدن دزدی شکلات در خواب، بیانگر این باشد که بیننده از راه های غیر قانونی کسب درآمد می کند و هرکس در خواب ببیند که در حال دزدیدن شکلات از مغازه است، بیانگر تنگی و تنگدستی زندگی اوست.
 • ربودن شکلات از مرده در خواب، بیانگر نقص دین بیننده است، و هر کس در خواب ببیند که از جیبش شکلات ربودند، بیانگر دشمنی و کینه‌ای است که در معرض آن قرار گرفته است، اما هر که ببیند در خواب از خانه اش شکلات دزدیده شد، این نشان دهنده بیماری یکی از خانواده او است.
 • هر کس در خواب ببیند که همسرش از او شکلات دزدیده است، بیانگر این است که او را دروغ می گوید و او را فریب می دهد و هر کس در خواب شخص ناشناسی را ببیند که از او شکلات دزدیده است، نشان دهنده تقلب و تقلب او است و خداوند او را فریب داده است. دانا است
 • تعبیر شیرین او از دیدن دزدی در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • دیدن شکلات از مرده در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب حلال می شود.و هر کس در خواب ببیند که از مرده شکلات گرفت و به میت دیگری داد، بیانگر توبه او بعد از گناه است و خواب آن را حفظ می کند و از گمراهی دور می کند.
 • دیدن شکلات گرفتن و خوردن آن در خواب، بیانگر آن است که از جایی که به حساب نمی آید، رزق و روزی و مالی زیادی به دست می آورد.
 • دیدن شکلات گرفتن از مرده و انداختن آن و خلاص شدن از شر آن در خواب، بیانگر غم و اندوه بیننده است و شاید دیدن شکلات از مرده و گم شدن آن در خواب، بیانگر عدم امنیت جانی باشد. غیب گو.
 • دیدن شکلات گرفتن از پدر مرده در خواب، بیانگر قوت و عزت بیننده است و شاید دیدن شکلات گرفتن از مادر مرده در خواب، بیانگر رضایت خداوند متعال و رضایت پدر و مادر از بیننده باشد. و خدا داناتر است.
 • دیدن شکلات خوردن در خواب برای مرد مژده است دلالت بر نیکی و سعادت فراوان دارد و چه بسا دیدن شکلات خوردن در خواب برای مرد دلالت بر امرار معاش خوش دارد، در حالی که دیدن شکلات سیاه در خواب برای مردی بیانگر نیکی و اخلاق نیک او است.
 • خوردن شکلات قهوه ای در خواب برای مرد، دلیل بر اعمال نیک او است، در حالی که خوردن شکلات مایع در خواب برای مرد، دلیل بر کار آسانی است که خیر فراوان به دست می آورد، و خوردن شکلات دزدی در خواب برای مرد بیانگر آن است. به پول و سلامتی او آسیب برساند.
 • دیدن شکلات خوردن با فرد ناشناس در خواب برای مرد، بیانگر ورود او به یک پروژه یا تجارت سودآور است و شاید دیدن شکلات خوردن با مرده نشان دهنده راهنمایی او پس از گمراهی برای مرد باشد، بله می دانم.
 • دیدن شکلات خوردن در خواب برای زنان مجرد نماد شادی و شادی استو شاید دیدن شکلات خوردن در خواب برای زنان مجرد بیانگر زندگی خوب باشد، در حالی که دیدن توزیع شکلات در خواب بین زنان مجرد بیانگر حسن شهرت آن در بین مردم است.
 • دیدن خوردن شکلات مایع در خواب برای زنان مجرد بیانگر ازدواج نزدیک او با معشوق است و شاید دیدن شکلات تلخ در خواب برای زنان مجرد بیانگر سختی و توقف در کار و برنامه های او باشد.
 • هدیه دادن شکلات در خواب به زنان مجرد بیانگر حل اختلاف با خانواده است و دیدن دزدی شکلات در خواب برای مجردها بیانگر وارد شدن به یک شراکت بیهوده است.
 • دیدن خوردن شکلات تلخ در خواب برای زنان مجرد این نشان دهنده موفقیت است و چه بسا دیدن زنی در حال خوردن شکلات با مرده در خواب بیانگر همزیستی با اهل دین و صالح باشد.
 • خوردن کیک شکلاتی در خواب برای خانم های مجرد نشان دهنده خوش شانسی اوست و خوردن بیسکویت شکلاتی در خواب ممکن است برای خانم های مجرد نشان دهنده این باشد که پولی که خرج می کند به سرعت به او می رسد و خدا بهتر می داند.
 • خوردن شکلات در خواب برای زن متاهل دلیل بر شنیدن این خبر خوشحال کننده استو شاید دیدن زنی متاهل در حال خوردن شکلات در خواب بیانگر راحتی و شیرینی زندگی باشد.
 • دیدن شکلات خوردن با فرد ناشناس در خواب برای زن متاهل، بیانگر تمجید و ستایش اوست و شاید دیدن زنی در حال خوردن شکلات با مرده در خواب، بیانگر نیکی حال و دین شوهرش باشد.
 • هدیه دادن شکلات در خواب به زن متاهل بیانگر پایان دعوا با شوهر است و دیدن دزدی شکلات در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که با خانواده شوهرش دچار مشکل می شود. مرده در خواب برای زن متاهل نشان دهنده تربیت خوب فرزندانش و اخلاق آنها است.
 • دیدن شکلات خوردن در خواب برای زن باردار بیانگر این است که او فرزندی سالم و سالم به دنیا خواهد آورد، شاید دیدن شکلات در خواب برای زن باردار بیانگر خوشبختی شوهرش از بارداری باشد، اما دیدن توزیع شکلات در خواب یک زن باردار نشان دهنده خوبی و حال خوب اوست.
 • دیدن شکلات خوردن با شخص ناشناس در خواب برای زن باردار، بیانگر روزی اوست، شاید دیدن زنی در حال خوردن شکلات با مرده در خواب، بیانگر قرب او به خداوند متعال باشد، و اما دیدن شکلات با شوهرش در خواب. یک رویا برای زن باردار، این نشان دهنده تولد یک فرزند پسر است.
 • هدیه دادن شکلات در خواب به زن باردار بیانگر حل اختلاف با شوهرش استو دیدن دزدی شکلات در خواب برای زن حامله، بیانگر کوتاهی او در وظایفش است و دیدن شکلات گرفتن از مرده در خواب برای زن حامله، بیانگر صالح بودن نسل اوست.
 • خوردن شکلات در خواب برای زن مطلقه دلیلی بر ازدواج و رابطه مجدد اوستو شاید دیدن زنی مطلقه در حال خوردن شکلات در خواب بیانگر آسیب پذیری بعد از صبر باشد.
 • دادن شکلات در خواب به زن مطلقه بیانگر پایان مشکلات با همسر سابق است و دیدن دزدی شکلات در خواب برای زن مطلقه بیانگر تسلط بر او و سلب آزادی اوست.
 • دیدن شکلات خوردن با فرد ناشناس در خواب برای زن مطلقه، بیانگر این است که او شغلی پیدا می کند و شاید دیدن زنی در حال خوردن شکلات با مرده در خواب، بیانگر عبادت و عمل او به سنت باشد.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا