تعبیر اردک مرد در خواب و نماد چاقی در خواب

تعبیر اردک مرد در خواب و نماد چاقی در خواب

تعبیر دیدن پای اردک یا بلدرچین در خواب زخم شدن پای اردک در خواب دیدن ورم بلدرچین و علامت موی پای اردک در خواب خارش پای اردک در خواب.

دیدن اردک مرد در خواب بیانگر پول و سن برای مرد است، شاید دیدن چاق بودن مرد در خواب بیانگر وضعیت دین و معیشت زن باشد، می گفتند دیدن موی اردک مرد در خواب نماد نگرانی است. و ناراحتی و بی حسی اردک مرد در خواب بیانگر خیانت بیننده از نزدیکان است و خداوند اعلم در این مطلب تعبیر دیدن ساق یا گوساله اردک در خواب را می خوانید تعبیر زخم اردک مرد در خواب نماد موی پای اردک در خواب و خارش پای اردک در خواب و تعبیر تورم ساق پا در خواب و موارد دیگر دیدن اردک مرد در خواب. یک رویا .

 • ابن سیرین گوید: اردک مرد در خواب نشان دهنده سن انسان استو چه بسا دیدن اردک مرد در خواب، بیانگر مال و رزق و روزی انسان باشد، و هر که پای اردک آهنین خود را در خواب ببیند، دلالت بر عمر طولانی او دارد، و هر که در خواب ببیند اردک پای خود را از چوب ساخته است، ضعیف است. در طلب امرار معاش و طلب روزی او.
 • شیخ نابلسی می‌گوید دیدن اردک مرد در خواب برای زن، بیانگر وضعیت دین اوست و زنی که اردک مرد خود را در خواب آشکار می‌کند، راز خود را برای مردم آشکار می‌کند، پول خود را.
 • آشکار ساختن اردک مرد در خواب ممکن است بیانگر این باشد که او نماز را ترک کرده است یا ذلت پس از جلال، و دیدن چاق اردک در خواب، بیانگر مال زیاد برای بیننده است، در حالی که دیدن اردک قوی و محکم در خواب، بیانگر قوت و استواری قرض بیننده است و شستن اردک مرد. در خواب بیانگر برآورده شدن بدهی ها و نیازها است.
 • اردک سفیدپوست در خواب بیانگر رضایت از زندگی و آسایش روانی بیننده است، شاید دیدن اردک سیاه پوست در خواب بیانگر کار بدون مزد یا مسافرت بدون منفعت باشد و خداوند دانا است.
 • زخم اردک در خواب بیانگر از دست دادن پول استو چه بسا دیدن زخم اردک در خواب، دلالت بر بیماری و بدبختی بیننده باشد و دیدن زخم پای چپ اردک در خواب، بیانگر اختلاف با افراد بیننده باشد.
 • دیدن خون از زخم اردک مرد در خواب، بیانگر آن است که بیننده مال حرام به دست می آورد، هر کس در خواب ببیند که ساق پای او زخمی شده و پایش را لکه دار می کند، گناه می کند چنانکه. همانقدر که خون آلوده است سخنان بد در مورد او.
 • و هر کس در خواب ببیند که اردک پای خود را با چاقو یا چیز تیز برید، فساد او را نشان می دهد و دیدن زخم اردک مرد در خواب بهبود یافتن، بیانگر آن است که بیننده در حال پانسمان زخم، دشمنی را از بین می برد. اردک مرد در خواب، دلیل بر صبر بیننده بر مصیبت و مصیبت است.
 • دیدن موی اردک مرد در خواب بیانگر بدهی بیننده خواب است و ممکن است بیانگر آن باشد دیدن موهای پرپشت روی اردک مرد در خواب از دغدغه های فراوان است و اما دیدن موهای مرغابی زیر پوست در خواب، بیانگر غیبت بیننده از مردم است، و هر کس در خواب ببیند موهای اردک مردی می ریزد، بیانگر پیروزی او بر دشمن است.
 • هر کس در خواب موهای اردک را سفید ببیند از مال حرام لذت می برد و هر کس ببیند که موی پای خود را از پای اردک برداشته و در خواب روی پای دیگری باقی مانده است برخی از آن ها را از بین می برد. دشمنان او در تصمیمات و اقدامات.
 • تراشیدن موهای اردک مرد در خواب بیانگر رفع غم و اندوه بیننده است و شاید دیدن تراشیدن موهای مرد با خزه در خواب بیانگر پول فراوانی باشد که بیننده به کمک مردی قوی دریافت خواهد کرد، بله می دانم. .
 • تعبیر شیرین او از دیدن مو در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خارش اردک در خواب بیانگر این است که بیننده خواب برای یکی از نزدیکان خود پول خرج می کندو شاید دیدن خارش اردک مرد در خواب دلالت بر نگرانی باشد که از کار به خواب بیننده وارد می شود، در حالی که خارش چاق شدن مرد با خون در خواب، بیانگر مالی حرام است که بیننده می خواهد از خانواده خود پنهان کند. دیدن خارش و خراشیدن اردک مرد در خواب بیانگر این است که بیننده توسط یکی از همراهان یا دستیارانش آسیب دیده است.
 • خارش شدید اردک مرد در خواب، چیزی را می پذیرد که آزارش می دهد و طاقتش را ندارد و کسی که در خواب خارش اردک پایش را می گیرد، پس از خستگی و سختی، خیر می یابد. پای چپ اردک در خواب، بیانگر این است که در یک سفر بیهوده پول خرج کرده است.
 • و هر کس در خواب اردک مردی را جلوی مردم بخراشد، بیانگر نگرانی از این است که از مال رنج خواهد برد، اما کسی که در خواب چاق مرد زنش را بخراشد، بیانگر کمک به همسرش در تربیت فرزندان است. و هر که در خواب اردک مرد برادرش را بخراشد، بیانگر پیروزی برادرش بر دشمنان است.
 • دیدن تومور اردک مرد در خواب بیانگر جدایی بیننده خواب و خویشاوندان یا فرزندانش است.و شاید دیدن پوست و سیانوز در پوست اردک مرد در خواب بیانگر این باشد که بیننده خواب توسط نزدیکان وی دزدیده شده است.
 • هر کس در خواب اردک را کبود و سرخی ببیند، بیانگر نگرانی شدیدی است که بیننده به دوش می‌کشید و هر کس در خواب کبودی و زردی چربی مرد را ببیند به بیماری مزمن مبتلا می‌شود و خداوند اعلم. فرزندانش
 • و هر که در خواب ببیند که سیانوز اردک مرد را معالجه می کند، پس از جدایی پسران خود را به هم نزدیک کند، اما هر که ببیند در خواب بر سیانوز اردک مرد مرهم یا روغن می زند، اوست. از دشمن در امان است و از مصیبت جان سالم به در می برد.
 • دیدن گزگز اردک مرد در خواب بیانگر مسئولیت های بزرگی است که بیننده خواب بر عهده دارد.و شاید دیدن بی حسی اردک در خواب بیانگر آسیبی باشد که از مسافرت یا کار به بیننده خواب وارد می شود.
 • دیدن بی حسی اردک پای راست در خواب بیانگر اخلاق بد بیننده در دین خود و رفتار او با مردم است، در حالی که دیدن اردک پای چپ در خواب بیانگر بیماری یکی از پسرانش است.
 • دیدن اردک مردی که در خواب از درد بی حس می شود، بیانگر این است که بیننده خواب به فتنه می افتد.
 • و اما کسی که در خواب ببیند مرغابی پایش در نماز بی حس می شود، نمازش را قطع می کند و از واجباتش می کاهد.
 • تمیز دیدن اردک مرد در خواب بیانگر مال حلالی است که بیننده به دست می آورد و اما دیدن اردک مردی که در خواب نجس است، بیانگر آن است که بیننده در زندگی با سختی مواجه است، شاید دیدن اردک مردی پاک و بدون مو در خواب بیانگر دوستان صمیمی و وفادار است، هر که دید ایستاده است در خواب اردک پای پاک خود را کثیف می کند، بیانگر گمراهی او پس از هدایت است.
 • دیدن اردک تمیز در خواب دلالت بر طول عمر دارد و چه بسا دیدن اردک سفید و پاکیزه در خواب بیانگر تقوای بیننده و دوری او از حرام باشد و هر که اردک مردی را بعد از شستن با آب در خواب پاک ببیند، بیانگر رفع گرفتاری اوست. و غلبه بر بحران ها
 • دیدن اردک مرد پاک زن در خواب، بیانگر اطاعت او از شوهر و محبت او به او است و دیدن اردک پاک در خواب، بیانگر رضایت آنان از صاحب خواب است و خداوند اعلم.
 • دیدن اردک در خواب برای زن مجرد بیانگر قرب او به خداستو چه بسا زخم اردک مرد در خواب برای زن مجرد دلالت بر آن دارد که شغلی پیدا می کند که از آن رنج می برد و اما دیدن موهای اردک مرد در خواب برای زن مجرد، بیانگر تسلط است. یک برادر یا خویشاوند بالای او
 • دیدن خارش اردک مرد در خواب برای زنان مجرد، بیانگر این است که او مسئولیت خانواده و مراقبت از آنها و خرج کردن آنها را بر عهده دارد و دیدن اردک مرد در خواب آبی برای افراد مجرد، بیانگر غم و اندوه شدید او از رها شدن است. از معشوقش و دیدن گزگز اردک مردی در خواب برای مجردها بیانگر خیانت دوست صمیمی به اوست.
 • دیدن اردک پاک مرد در خواب برای زن مجرد، بیانگر دین نیک او و بعد از ارتکاب گناه است، چه بسا دیدن اردک نجس مرد در خواب، بیانگر فساد دین و اخلاق او باشد، و اما دیدن موی اردک مرد در خواب. برای زنان مجرد، این نشان دهنده مشکلات و مصیبت های فراوانی است که بر او وارد می شود.
 • دیدن اردک مرد در خواب برای زن متاهل، بیانگر آن است که از شراکت درآمد و امرار معاش می کند، شاید خواب زخم اردک مرد به زن شوهردار به این معنی باشد که یکی از فرزندان خود را از دست می دهد، مخصوصاً با جاری شدن خون از آن. و اما دیدن موهای اردک مرد در خواب برای زن شوهردار، بیانگر بد رفتاری او با دیگران است.
 • دیدن خارش اردک چاق در خواب برای زن متاهل بیانگر خرج کردن برای فرزندانش است و دیدن آبی اردک مرد در خواب برای زن متاهل نشان دهنده جدایی او از شوهر و طلاق او است و دیدن گزگز اردک مرد در خواب برای زن متاهل بیانگر بی توجهی شوهر به او است. .
 • دیدن اردک پاک مرد در خواب برای زن متاهل بیانگر حقانیت او در دین اوست، شاید دیدن اردک نجس مرد در خواب بیانگر بد اخلاقی و ضعف دین زن شوهردار باشد و اما دیدن پرپشت شدن موهای اردک مرد در خواب زن شوهردار، نشان دهنده فریبکاری و حیله گری او به دیگران است و خداوند دانا است.
 • دیدن اردک مرد در خواب برای زن حامله، بیانگر توسل به خدا و نزدیک بودن به اوست و شاید زخم اردک مرد در خواب برای زن حامله بیانگر اتفاق بدی باشد که در خانواده به او می رسد.
 • دیدن اردک چاق در خواب برای زن باردار بیانگر ترس و نگرانی از بارداری اوستو اما دیدن سیانوز در اردک مرد در خواب برای زن حامله، بیانگر خستگی و سختی بارداری اوست و دیدن اردک مرد در خواب که با زن باردار گزگز می‌کند، بیانگر این است که جنین او در معرض بیماری قرار می‌گیرد.
 • دیدن اردک مرد پاک در خواب برای زن باردار، به معنای تسهیل زایمان اوست و دیدن اردک مرد نجس در خواب ممکن است برای زن باردار نشان دهد که از بارداری خود بسیار خسته شده و از آن رنج می برد.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا