تعبیر جگر خوردن در خواب و علامت جگر در خواب

علامت جگر در خواب و تعبیر خواب جگر خوردن، تعبیر جگر سرخ کردن در خواب و دیدن جگر کبابی، نماد جگر بریدن و تعبیر جگر بره و جگر مرغ. در رویا

دیدن جگر در خواب نماد سود و خوشی است و شاید دیدن جگر خوردن در خواب بیانگر آن باشد که بیننده از مال دفن شده متاثر می شود در این مطلب تعبیر دیدن جگر در خواب ابن سیرین را می خوانید. ، نبلسی و ابن شاهین، تعبیر دیدن جگر سرخ شده و جگر سرخ شده در خواب، جگر کبابی خوردن و جگر کبابی در خواب و تعبیر دیدن جگر بره، جگر گاو یا جگر مرغ در خواب و موارد دیگر. از رویاهای کبد برای مرد و زن.

 • ابن سیرین گفت: دیدن جگر در خواب، دلالت بر فرزندان داردو چه بسا ديدن جگر در خواب دلالت بر حيا و ادب داشته باشد و اما ديدن جگر در خواب بيانگر قوت گرفتن و بهره بردن از پسر بيننده است، پول زياد، خدا اعلم.
 • شیخ نابلسی گفت: جگر خوردن در خواب، بیانگر مالی است که بیننده خواب پس انداز می کندو شايد ديدن خواب خوردن جگرى كه در آن چربى است، دلالت بر مال بيننده از همسرش باشد، و اما ديدن جگر پخته و رسيده در خواب، دلالت بر رسيدن به مقاصد بيننده، و ديدن جگر سفت در آن است. خواب نشان دهنده تلاش بیننده برای غلبه بر موانع برای کسب درآمد است.
 • در ادامه برخی از تعبیر کنندگان خواب خوردن جگر گندیده در خواب بیانگر فسق و حلول بیننده است و اما دیدن بیننده در حال خوردن جگر با خون آن در خواب بیانگر آن است که بیننده مال حرام به دست می آورد و چه بسا دیدن جگر از شکم حیوان در خواب، بیانگر ظلم و ظلم بیننده است و خداوند دانا است.
 • دیدن سرخ شدن جگر در خواب، بیانگر رفع غم بیننده خواب استو چه بسا خواب سرخ كردن جگر بيانگر پرداخت ديون بيننده باشد زكات.
 • سرخ کردن جگر در روغن در خواب دلیلی بر فایده ای است که بیننده از تجارت یا پروژه ای به دست می آورد، شاید دیدن سرخ شدن جگر با روغن سوخته در خواب بیانگر اشکال در کار بیننده خواب باشد و اما دیدن جگر سرخ شده در بیرون. ماهیتابه در خواب، نشان دهنده غم و اندوه و درد بیننده خواب است.
 • سرخ کردن جگر در روغن در خواب، دلیل بر تقوای بیننده و راهنمایی او است، شاید دیدن سرخ شدن جگر با قیمه در خواب، به این معنا باشد که بیننده در زندگی به قناعت می رسد، خواب سرخ کردن جگر با آرد در خواب است. خواب بیانگر سفری است که بیننده را با پول می آورد.
 • سرخ كردن جگر با پياز در خواب دليل بر پاك كردن مال از حرام است شايد ديدن سرخ كردن جگر با سير در خواب بيانگر آن باشد كه بيننده به آنچه آرزو دارد خواهد رسيد.
 • کباب کردن جگر در خواب بشارت است برای بیننده و منفعت در امرار معاشو شاید خواب کباب جگر دلالت بر امنیت بیننده پس از ترس او باشد، دیدن بریان و پختن جگر در خواب بیانگر آن است که بیننده به مقاصد خواهد رسید و اما دیدن کباب جگر تند در خواب، بیانگر این است که بیننده در معرض غیبت قرار می گیرد، زیرا در خواب جگر را با خون آن کباب می کند، بیانگر نگرانی است که بیننده را آزار می دهد.
 • سوزاندن با آتش هنگام کباب کردن جگر در خواب، بیانگر ظلم و ظلم بیننده به فرزندانش است و شاید دیدن دود هنگام کباب کردن جگر در خواب، بیانگر وحشت و وحشت بیننده و بدنبال آن زشتی و رسوایی باشد.
 • کباب کردن جگر روی آتش در خواب، دلیل بر این است که بیننده در آن معاش خود را معصیت می کند، و کباب کردن جگر در تنور در خواب ممکن است نشان دهنده احتکار و انبار کردن پول باشد.
 • بریدن جگر در خواب دلیل بر تقسیم مال و روزی بیننده استهر کس در خواب ببیند که جگر را با خون می برید، مال او حرام است و بریدن جگر با چاقو در خواب، بیانگر آن است که بیننده قدرت و نفوذ پیدا می کند، و هر که ببیند که دستش را می برید وقتی جگر را در خواب می برید، چیزی می بیند که او را شگفت زده می کند.
 • می‌گفتند بریدن جگر در خواب در حضور فرزندان، بیانگر تقسیم ارث است و سختی جگر در خواب، ممکن است نشان‌دهنده سختی کار بیننده و توقف آن باشد.
 • بریدن جگر پخته در خواب بیانگر آن است که بیننده به هدف خود می رسد و بریدن جگر سرخ شده در خواب ممکن است بیانگر رهایی بیننده از تنگنای مالی باشد، در حالی که بریدن جگر کبابی در خواب بیانگر کسب سود و منفعت از یک پروژه جدید.
 • دیدن جگر بره در خواب، بیانگر تندرستی است و لذتو چه بسا دیدن جگر بره در خواب، بیانگر افزایش نعمت خداوند بر بیننده باشد، مردم در خواب دلالت دارند که بیننده صدقه می دهد.
 • سرخ کردن جگر بره در خواب بیانگر بهبودی از بیماری است و کباب کردن جگر بره در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب از پول پسرش متاثر می شود.
 • اطعام جگر گوسفند به پدر در خواب، بیانگر آن است که بیننده از جایی که انتظارش را ندارد، روزی می گیرد، همچنان که غذا دادن به جگر نوزاد در خواب، بیانگر پرداخت بدهی بیننده است و دیدن بیننده که به مرده ای غذا می دهد. جگر گوسفند در خواب بیانگر این است که بیننده نیاز به برآورده شدن دارد.
 • تعبیر شیرین آن از دیدن گوسفند در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن جگر گاو در خواب بیانگر رفاه، ثروت و باروری استو چه بسا دیدن جگر گاو در خواب زیاد شدن قرض باشد و هر که در خواب ببیند جگر را پخته و سفت می خورد از پسر یا اجیر خود شکایت می کند در خواب به اوج می رسد. موقعیت در بین مردم
 • سرخ کردن جگر گاو در خواب بیانگر زوال نگرانی ها و مصیبت های بیننده است، همچنان که بریان کردن جگر گاو در خواب نشان دهنده آرامش و اطمینان بیننده پس از نگرانی از فرزندانش است.
 • دیدن جگر گاو با خون آن در خواب، بیانگر غرق شدن فرزندان بیننده در لذت های زندگی و دوری از خداست و خوردن جگر گاو به کودک در خواب، نشان دهنده ارتقای شغلی است.
 • تعبیر شیرین آن از دیدن گاو در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خرید گوشت و جگر در خواب بیانگر مصیبتی است که برای بیننده پیش می آیدو اما رویای خریدن گوشت و جگر کبابی در خواب، بیانگر آن است که بیننده به راحتی و بدون زحمت و خستگی امرار معاش می کند، چه بسا دیدن خرید گوشت و جگر پخته در خواب، بیانگر سودی باشد که به بیننده تعلق می گیرد. یه کم کار.
 • خریدن گوشت بره و جگر در خواب بیانگر رقابت و کینه در زندگی بیننده است و اما دیدن خرید گوشت و جگر شتر در خواب بیانگر دشمنی مرد بزرگ با بیننده و خرید گوشت خوک و گوشت است. و جگر در خواب بیانگر پول حرام است.
 • دیدن خریدن گوشت گاو و جگر گوساله در خواب، بیانگر خستگی و رنج بیننده است، چه بسا خریدن گوشت بره و جگر خرد شده در خواب، بیانگر این باشد که بیننده از کسی که نمی شناسد، در معرض آسیب قرار می گیرد و خداوند دانا است.
 • خوردن جگر خام در خواب، بیانگر این است که بیننده در معرض بلا و بلا قرار می گیرد و نگرانی هایی که نمی تواند بر آن غلبه کند و شاید خوردن جگر خام در خواب، بیانگر بیماری ها و دردهایی است که بر بیننده می آید.
 • دیدن خام خوردن جگر گوساله در خواب، بیانگر آن است که بیننده در خواب دچار بحران مالی سختی می شود و شاید دیدن خام خوردن جگر گوساله در خواب، بیانگر آن است که بیننده در خواب دچار وسوسه می شود، در حالی که دیدن جگر مرغ خام در خواب، بیانگر آن است که در خواب، جگر گوساله خام می خورد. فسق و بداخلاقی بیننده.
 • و اما خوردن جگر خام و گندیده در خواب، دلیل بر فساد دین و اخلاق بیننده است، دیدن جگر خام با خون او در خواب، بیانگر مرگ و بدبختی بیننده است و خداوند دانا است.
 • خوردن جگر مرغ در خواب بیانگر کسب اقتدار و مقام بلند استو شايد ديدن جگر مرغ در خواب، دلالت بر اين باشد كه مريض از بيمارى شفا يافته است و خوردن جگر مرغ در خواب براى فقير، دليل بر مال و بهبود حال او باشد، بر توبه او از گناهان.
 • هر کس در خواب جگر مرغ کبابی بخورد، بی زحمت پولی به دست آورد، و دیدن جگر مرغ سوخاری در خواب، بیانگر زوال بیننده است، و دیدن جگر مرغ پخته در خواب، بیانگر بهره مندی بیننده از همسرش است.
 • هر که در خواب مرده ای را ببیند که جگر مرغ می خورد، بیننده به نذر خود وفا می کند و هر که در خواب ببیند که جگر مرغ را پاک می کند، پولی جمع می کند تا خسته شود و هر که ببیند جگر را از جگر بیرون می آورد. درون مرغ در خواب، پول دفن شده بیرون می آید و خداوند آری است و داناتر است.
 • تعبیر شیرین او از دیدن مرغ در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • خوردن جگر در خواب برای مرد بیانگر آن است که او به مقام مهمی دست خواهد یافت و خوردن جگر پخته در خواب برای مرد ممکن است نشان دهنده موفقیت در کار و پروژه او باشد.
 • خوردن جگر سرخ شده در خواب برای مرد این نشان دهنده حل اختلافات در کار اوست و شاید دیدن مردی که در خواب جگر کبابی می خورد، بیانگر سهولت کسب سود باشد.
 • خوردن جگر گوسفند در خواب برای مرد نشان دهنده ازدواج او با زنی صالح است و اما دیدن جگر گوساله در خواب برای مرد بیانگر آن است که از همسرش پول می گیرد و شاید دیدن جگر مرغ در خواب بیانگر این باشد که یک مرد یک شراکت سودآور
 • جگر خوردن در خواب برای مجردها نشان دهنده مژده ازدواج نزدیک است و خوردن جگر پخته در خواب برای مجردها ممکن است نشان دهنده رزق و روزی و پول زیادی باشد.
 • خوردن جگر سرخ شده در خواب برای زن مجرد بیانگر برآورده شدن آرزوهای اوستو شاید دیدن جگر کبابی در خواب برای زنان مجرد بیانگر ثبات مالی آنها از شغلی باشد که مناسب آنهاست.
 • خوردن جگر بره در خواب برای زنان مجرد بیانگر برتری و موفقیت آنان است و اما دیدن جگر گوساله در خواب برای زنان مجرد بیانگر آن است که از خانواده خود مال و روزی به دست می آورد و چه بسا دیدن جگر مرغ در خواب. خواب نشان دهنده نزدیکی او به شخص صالح است.
 • خوردن جگر در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که به زودی حامله خواهد شدو چه بسا خوردن جگر پخته در خواب برای زن متاهل نشان دهنده آرامشی نزدیک برای او و خانواده اش باشد.
 • خوردن جگر سرخ شده در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که او از بحران مالی خارج شده است و دیدن جگر کبابی در خواب برای زن متاهل نشان دهنده توانایی زندگی است، اما دیدن جگر خرد شده در خواب برای زن متاهل بیانگر آن است. کمک به شوهرش در امور خانه.
 • خوردن جگر گوسفند در خواب برای زن شوهردار، تربیت فرزندان، بیانگر اخلاق صحیح است، و اما دیدن جگر گوساله در خواب برای زن شوهردار، بیانگر آن است که او ارث خواهد برد و چه بسا دیدن جگر مرغ در خواب. زیرا زن متاهل نشانگر خوب بودن حال اوست.
 • خوردن جگر در خواب برای زن باردار بیانگر شادی او از بارداری او و همسرش است و خوردن جگر پخته در خواب ممکن است برای زن باردار نشان دهد که پس از مدت ها انتظار از تولد فرزندش خوشحال است.
 • خوردن جگر سرخ شده در خواب برای زن باردار بیانگر آرامش او پس از مواجهه با خستگی در بارداری است و دیدن جگر کبابی در خواب برای زن باردار ممکن است بیانگر سهولت تولد او باشد، در حالی که دیدن جگر خرد شده در خواب برای زن باردار. نشان دهنده توجه او به شوهرش است.
 • خوردن جگر بره در خواب برای زن باردار بیانگر امنیت جنین اوست حال او خوب است، و اما دیدن زن حامله در خواب که جگر گاو می خورد، بیانگر این است که شوهرش امرار معاش می کند و چه بسا دیدن جگر مرغ در خواب برای زن حامله، دلالت بر اولاد خوب داشته باشد.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا