مدفوع در خواب و تعبیر خواب مدفوع به صورت کامل و دقیق

تعبیر دیدن مدفوع در خواب، دیدن اسهال و یبوست در خواب، دیدن مدفوع زن، تعبیر رویای لمس مدفوع و خوردن مدفوع در خواب

ممکن است برخی از صحبت کردن در مورد مدفوع و اجابت مزاج در خواب احساس انزجار و انزجار کنند، اما همانطور که در دنیای تعبیر خواب عادت داریم، هر بینایی بدون توجه به احساسات عمومی ما در مورد موضوع بینایی، تعبیر خود را مطابق جزئیات خود دارد. > و تعبیر خواب اجابت مزاج و اجابت مزاج در مقابل مردم یا در اماکن عمومی، علاوه بر خواب دست زدن یا دستکاری مدفوع، دیدن اسهال یا یبوست در خواب، و تعبیر خوردن مدفوع در خواب. رویا، و همچنین رویای مدفوع برای یک زن.

«مدفوع در خواب ممکن است بیانگر تسکین و وداع با نگرانی باشد!»ابن سیرین می‌گوید که مدفوع در خواب ممکن است بیانگر رزق و روزی ناشی از ظلم باشد،غضب در خواب ممکن است بیانگر خروج و رفع اضطراب باشد. و هر چه در خواب از فضله و مدفوع از معده خارج شود چه از حیوان و چه از انسان، دال بر پول است و تعبیر دیدن مدفوع در خواب با بوی و کثیفی و ضرر آن برای مردم یا بیننده همراه است. زشت و رسوا و حکایت از آمیزش حرام و یا انفاق و تبذیر دارد و دیدن مدفوع در خواب نشان دهنده مال و اسرار یا مسافرت مرد است و اگر اجابت مزاج در خواب در محل آن باشد یا رزق و روزی نشان دهد. در جایی که انکار نمی شود همه بر اساس جزئیات خواب تعبیر خواب در سایت خود از دیدن مدفوع در خواب می گوید معنی کلی مدفوع در خواب بیانگر آسودگی فرد و از بین رفتن اوست. بیماری ها، آسیب ها، نگرانی ها و هر آنچه که او به آن نیاز ندارد، زیرا دلالت بر آسایش پس از پریشانی و پریشانی دارد.

ابن شاهین ظهیری گوید دیدن غائط و غائط در خواب از رؤیاهایی است که مفسرین در آن اختلاف دارند و معانی آندهانآنها که در خواب غائط گفتند نگران است. ، غضب و مال حرامو می گفتند هر که در خواب دید که مدفوع می کند به دلیلی از مال خود اخراج شد که ممکن است جریمه یا غیر آن باشد و مدفوع مایع در خواب بهتر است در تعبیر به مدفوع جامد، مگر اینکه مدفوع در خواب مانند گل باشد یا داغ باشد که نشان دهنده بیماری و بیماری است و موارد دیگر دیدن مدفوع و مدفوع که در بندهای بعدی توضیح می دهیم.

اجابت مزاج در خواب اگر در جایی باشد که انکار نشود خوب است

 • ابن سیرین گوید: اگر کسی در خواب خود را در حال اجابت مزاج ببیند، رفع غم و اندوه اوست.
 • و اگر بیننده محل اجابت معلوم بود مال خود را به میل معلوم خرج می کرد و اگر اجابت در جای نامعلومی در خواب بود بیننده از مال حرام که نمی دانست خرج می کرد. پول و از دست دادن معیشت.
 • و هر که در خواب ببیند که در جایی مدفوع می کند و خاک او را پنهان می کند، مال را پنهان می کند.
 • شیخ النابلسی می گوید در خواب مدفوع به عنوان نجات از گناهان بیرون می آید، مشروط بر اینکه بیننده خود را اجابت مزاج نکندو اجابت مزاج در خواب بیانگر قطع امراض و رفع است. از نیاز، و نشان دهنده رهایی از نگرانی در صورتی که اجابت مزاج در فضای باز باشد.
 • بوی نامطبوع مدفوع در خواب بیانگر نارضایتی و بد شهوت است بوی مدفوع در خواب ممکن است نماد شهرت بدی باشد به دلیل روش کسب معیشت و پول و بوی مدفوع از انسان در خواب نشان می دهد که او مورد اعتماد نیست.
 • کسی که در خواب لباس خود را با فضولات کثیف کند و بوی تعفن بدهد، بیانگر زیان است، همچنین کسی که در خواب با احضار شدید اجابت مزاج کند، بیانگر ضرر است و ممکن است نشان دهنده سقط جنین باشد و خدا داناتر است.
 • >

 • و درباره دیدن اجابت مزاج و اجابت مزاج در خواب تعبیر خواب می گوید شیرین استکه دلالت بر تسکین و زوال غم و اندوه و آسودگی بعد از ناراحتی و نیز دیدن است. اجابت مزاج در مکان معلوم دلالت بر آرامش پس از پریشانی و آسایش پس از خستگی و پریشانی و خستگی است در اینجا در حد تحمل انسان است.
 • دیدن اجابت مزاج در جای معلوم در خواب، اگر برای اجابت مقصود نباشد، بیانگر آن است که بیننده بدون در نظر گرفتن وسیله، غایت را دنبال می کند و مانند غایت، خلاف دین و اخلاق است. وسیله را توجیه نکنید.
 • و هر که ببیند بر بلندیها مانند کوهها و تپهها اجابت مزاج می کند، برای بیننده نشانه آن است که باید کوشش را دو چندان کند که هیچ آسایشی بدون خستگی و موفقیتی بدون تلاش نیست.
 • دیدن اجابت مزاج در خواب برای اغنیا زیاد شدن عافیت است و اما اجابت مزاج در خواب برای فقیر تسکینی و ناراحتی اوست و خداوند اعلم.

من خودم را دیدم که در بازار جلوی مردم مدفوع می کنم، چه توضیحی برای آن وجود دارد؟

 • ابن سیرین گوید هر که خود را در خواب ببیند که در مقابل مردم در حال اجابت مزاج می کند، مانند دیدن فضله در بازارها، این غضب خدا بر بیننده است، دیدن اجابت مزاج در ملاء عام در خواب، بیانگر رسوایی بزرگ و زیان بزرگ است. و این که اجابت مزاج در خواب جلوی مردم، مظهر آن چیزی است که شخص پنهان می کند.
 • شیخ النابلسی می گوید: دیدن مردم در خواب یا اجابت مزاج یا گفتن زشت است و یا برای او رسوایی در میان مردم است و اجابت مزاج در مقابل مردم در خواب ممکن است بیانگر رجز خوانی و تکبر باشد که منفور است.
 • تعبیر خواب در شیرین خود می گویددیدن اجابت مزاج در مقابل مردم در خواب بیانگر بی حجابی یا وقوع رسوایی استو در خواب اجابت مزاج در مقابل مردم یا در کوچه و خیابان بیانگر سخنی شیطانی است و رؤیت اجابت مزاج در مقابل مردم بیانگر شهادت باطل است و دیدن اجابت مزاج مردم در کوچه و بازار در خواب بیانگر این است که مردم دست از کار بدی بر نمی دارند.

 • دیدن زن در حال اجابت مزاج در مقابل مردم در خواب برای نشان دادن نعمتی است که دارد.
 • و هر که ببیند در خانه خود بدون توالت اجابت مزاج می کند، بی نظم و بی رغبت است، چنانکه اهل بیت او در امور خود خلوت ندارند، چنانکه کارها به طور کلی با آنهاست و این باعث نزاع می شود.
 • دیدن اجابت مزاج در لباس از نظر ابن سیرین بیانگر این است که بیننده به فسق می آید و به گناه می افتدو ممکن است بعد از اختلاف از مهریه همسرش جلوگیری کند، خودش در خواب این ممکن است نماد انکار لطف و تلاش برای آن باشد.
 • النابلسی می گوید اجابت مزاج در جامه در خواب، بیانگر طلاق و جدایی زن و شوهر است و هر که در خواب اجابت مزاج کند ممکن است به گناه بیفتد و دیدن اجابت مزاج در رختخواب در خواب یا به معنای بیمار شدن بیننده است. بیماری طولانی و شدید و یا اینکه از همسرش جدا شود و خدا داناتر است.< /li>
 • اجابت مزاج یا اجابت مزاج در شلوار در خواب بیانگر شکستن سپرده یا برداشتن اجباری پول است. بو کردن.
 • مترجم خواب به شیرینی خود اضافه می کند که دیدن مدفوع در رختخواب در خواب نشان دهنده وابستگی و وابستگی بیننده خواب به دیگران است. اقدامی بی فکر و پشیمان کننده.

تعبیر بازی با چهارپایه یا دست زدن به آن در خواب چیست؟

 • ابن سیرین گوید: دست زدن به فضله یا خوردن آن در خواب، بیانگر آن است که بیننده با حسرت مال حرام به دست می آورد، مدفوع او در دست اوست، پس به مقدار مدفوعی که صید کرده است، خواه به مال حرام می رسد. زیاد بود یا کم.
 • شیخ النابلسی می گوید: دیدن مدفوع در خواب، دلالت بر نگرانی و بلا و مال حرام دارد و هرکس در خواب ببیند که در توالت افتاده و به مدفوع آلوده شده است، ممکن است حکایت از زندانی شدن یا افتادن او داشته باشد. شر فتنه.

 • کسی که در خواب مدفوع جمع می کند اگر کشاورز باشد محصولش می روید و در خواب جمع آوری مدفوع اگر فقیر باشد از صدقه و محتاج آن پول می گیرد یعنی بیشتر از صدقه می گیرد. سزاوار است و هر که در خواب مدفوع جمع کند و در ارز و مبادله کار کند، مال حرام به دست می آورد.
 • تعبیر شیرینی آن می گوید: هر که در خواب ببیند که دست به مدفوع یا مدفوع می کند، دلالت بر قمار و قمار یا نگهبانی از فاسق دارد و همینطور دیدن دستکاری مدفوع، دلالت بر قمار و قمار یا مستی و هذیان دارد. و دیدن مدفوع در خواب بعد از اجابت مزاج، بیانگر آن است که بیننده پولی در دست دارد، مانند جوایز قرعه کشی حرام است.

 • و هر کس در خواب ببیند که فضولات دیگران را در خواب می‌بیند، بیانگر آسیبی است که از طرف بد همدم به او وارد شده است.

خوردن مدفوع در خواب ممکن است بیانگر پول حرام باشد

 • ابن سیرین می گوید هر که در خواب ببیند مدفوع را با نان می خورد، این خلاف سنت است، خوردن مدفوع در خواب ممکن است بیانگر مال حرام باشد.
 • شیخ النابلسی گوید: خوردن مدفوع در خواب، مالی مشکوک یا عمل شیطانی است و هر که در خواب ببیند که بر سر سفره اجابت مزاج می کند، در غذای لذیذ اسراف می کند یا نزد همسرش می آید. از پشت او و خدای ناکرده و هر کس در خواب ببیند که تو را دفع می کند، سنت کراهت و حرام را اجرا می کند.
 • تعبیر خواب نیز در شیرینی خود به دیدن مدفوع در خواب می افزاید که ممکن است دلالت بر سحر یا مال حرام داشته باشد و هر که ببیند در خواب اجبار یا اجبار مدفوع می خورد پس او ممکن است با دستمزد برای چیزی ممنوع کار کند، مانند اینکه یک پیشخدمت مشروب سرو می کند.

 • همین طور هر که در خواب مدفوع را با اکراه بخورد، مانند کارمندان بانک به معاملات ربوی می پردازد.
  شیخ النابلسی می گوید: دیدن مدفوع مایع در خواب، بیانگر ترس از سلطان است و اگر مدفوع داغ بود و در خواب در آن افتاد، بیننده بیمار می شود و بهبود می یابد یا خیر. متهم به دزدی و اسهال در خواب ممکن است بیانگر اسراف و اسراف باشد.
 • اسهال در خواب ممکن است بیانگر اصرار در درخواست چیزی باشد که مربوط به صاحب خواب نیست. در مورد دیدن اسهال همراه با درد معده در خواب، ممکن است بیانگر خرج کردن پول برای دیگران بدون تمایل باشد.
 • مدفوع مایع زرد رنگ در خواب نشان دهنده حسادت و جادوگری است، در حالی که اسهال سیاه در خواب نشان دهنده عدم اعتبار و تسلط در بین مردم است و مدفوع مایع سفید در خواب نشان دهنده بیماری خفیف با بهبودی سریع است.
 • تعبیر خواب در شیرین خود می گوید دیدن اسهال در خواب بیانگر بخشش و بخشش برای مردم است و مدفوع مایع در خواب به طور کلی بیانگر بی تفاوتی است.
 • دیدن اسهال در خواب برای مرد ثروتمندی که بخشی از پولش را مجبور می کند از او بگذرد و فقیر با وجود فقر برای خودش خوب است و دیدن اسهال در صورتی که بیننده نتواند آن را کتمان کند نشانگر اوست. رضایت به آنچه خداوند برای او مقدر کرده است.
 • ابن سیرین می گوید که مدفوع جامد و یبوست در خواب، نشان دهنده ی خرج کردن مقداری پول در سلامتی است و اگر مدفوع در خواب مایع باشد، تمام دارایی خود را خرج می کند و یبوست ممکن است بیانگر آن باشد. در خواب یا دستگیری از بخل و بخل.
 • و تعبیر خواب در حلاوت آن می گوید دیدن یبوست در خواب، بیانگر بخل و بخل و نارسایی سینه از کینه و کینه است، همچنان که یبوست در خواب بیانگر بیماری های قلبی است.
 • دیدن مدفوع جامد در خواب، بیانگر آن است که بیننده را مجبور می کنند و به زور چیزهایی از او می گیرند، زیرا او فردی غیر همکار است، و یبوست در خواب از اغنیا و بخل او و برای فقیر است. شکیبا باش که این تقدیر او از جانب خداست پس بپذیر و به سرنوشت او راضی باش.
 • دیدن اجابت مزاج در خواب بعد از یبوست بیانگر تسکینی پس از ناراحتی است و اما دیدن یبوست در صورتی که بیننده خواب نتواند استراحت کند، بیانگر سختی حال حاضر است و این امر مستلزم مبارزه با خود است، چنانکه خداوند متعال می فرماید {و هر مصیبتی. به تو می رسد، به خاطر دست توست.} صدقه بدهد و بسیار استغفار کند، تا خداوند متعال ناراحتی او را برطرف کند.
 • ابن سیرین می‌گوید تمیز کردن مدفوع در خواب نشان‌دهنده زنده ماندن از شهرت یا رسوایی است و دیدن تمیز کردن مدفوع در خواب ممکن است بیانگر جمع‌آوری پول‌های پراکنده و تمیز کردن مدفوع از روی زمین باشد. خواب نشان دهنده آسیب پذیری نزدیک است.
 • تمیز کردن مدفوع با دستمال در خواب بیانگر رهایی از نگرانی های جزئی است و اما تمیز کردن مدفوع در خواب بیانگر رهایی از گناهان و گناهان و پاک شدن از آنهاست همچنین شستن مدفوع در خواب بیانگر رفع نگرانی است. و مشکلات یا رهایی از یک اتهام نادرست.
 • دیدن مدفوع نظافت در توالت در خواب، بیانگر رهایی از حسودان و رهایی از بحران است، می گفتند: پاک کردن مدفوع از کف دستشویی یا توالت در خواب، بیانگر رهایی از سحر و اهل آن است. خداوند دانا است.
 • پاک کردن لباس از مدفوع در خواب بیانگر پوشاندن و خلاص شدن از شر شهرت یا شایعات است. دیدن تمیز کردن شلوار از مدفوع در خواب نمادی از پاک کردن پول از سوء ظن یا حل اختلاف بین همسران است.

در مورد تمیز کردن مدفوع در خواب با کلیک بر روی اینجا بیشتر بخوانید.

در خواب دیدم افرادی مدفوع به سوی من پرتاب می کنند، تعبیر خواب من چیست؟

 • ابن سیرین می گوید که زیاد بودن مدفوع مردم در خواب، بیانگر اختلال در حرکت و سرایت ضرر در بین آنها است و مالیدن مدفوع مردم در خواب نیز بیانگر بیماری و ترس است، مگر کسانی که اعمالشان زشت است. این دید ممکن است برای او خوب باشد.
 • و هر کس در خواب شخص معروفی را ببیند که به سوی او مدفوع می اندازد، این دشمنی و اختلاف نظر بین آنهاست.
 • النابلسی می‌گوید خواب آلودگی به غائط انسان، دال بر تقلید از احسان است و هر که ببیند مدفوع را با چوب می‌پاشد، به مال مردم مبتلا می‌شود.
 • تعبیر خواب در حلاوت خود در مورد ریختن مدفوع در خواب می افزاید که نشانه فساد امّت و رواج منکر است و اگر خواب ببیند که شخصی در خواب مدفوع می ریزد، بیانگر آن است. اینکه کسی او را به چیزی متهم می کند و هر که ببیند به دیگری مدفوع می اندازد، نشان می دهد که او دیگران را به چیزی توهین آمیز متهم می کند.

تعبیر دیدن اجابت مزاج زن باردار چیست؟ دیدن اجابت مزاج در خواب برای زن به طور کلی برای بیننده خواب خوب است؛ زنان متاهل، مطلقه، مجرد و بیوه که همگی احساس آرامش و راحتی دارند، تنها تفاوت در کیفیت یا محل مدفوع است.

دیدن یبوست در خواب زن یبوست در خواب زن باردار، تغییر در هورمون های بدن او و همچنین ممکن است از ضمیر ناخودآگاه باشد، زیرا زن باردار اساساً یبوست دارد. دیدن یبوست برای زن مجرد بیانگر یبوست است و یبوست در خواب برای زن متاهل بیانگر کوتاهی او در وظایفش است و خداوند اعلم دارد و اما دیدن زن مطلقه مبتلا به یبوست به معنای ناتوانی او در یافتن راه حل است. مشکلات زندگی او و برای یک بیوه، یبوست نشان دهنده نگرانی و رنج او در زندگی است.

اسهال در خواب برای زناسهال در خواب برای زن باردار ممکن است ناخودآگاه باشد و باید مراقب باشد و با پزشک مشورت کند، زیرا یبوست در خواب ممکن است به سقط جنین تعبیر شود. در خواب زن برای او تسکینی است و برای زن بیوه اگر در خواب اسهال ببیند نیز همینطور است و اما دیدن اسهال برای زنان مجرد خیری در او نیست، زیرا دلالت بر این دارد که زن مجرد است. ارزش های خود را نادیده می گیرد

 • نابلسی می‌گوید: هر که ببیند کرم یا مار را دفع می‌کند، نسل او زیاد است و در میان فرزندانش دشمنانی خواهد داشت.
 • کسی که ببیند سرگین حیوانات جمع می کند، نشان می دهد که او فردی صالح است که به امت خود منفعت می رساند و در مخارجش اقتصادی است – مترجم خواب.
 • کسی که ببیند در حال اجابت مزاج است، پس از رنج سخت تسکینی است – تعبیر خواب.
 • کسی که ببیند طلا یا نقره را مدفوع می کند، نشان می دهد که چیزی از پس انداز او استخراج شده است – مترجم رویاها.
 • کسی که ببیند کرم و مار را دفع می کند، نشان دهنده دوری او از فرزندان و همسرش است – مترجم خواب.
 • مشاهده بوی بد مدفوع در خواب، بیانگر شهرت یا ناراحتی است – مترجم رویاها.
 • دیدن مدفوع سیاه در خواب، آسودگی پس از بخل و بخل – تعبیر خواب.
 • دیدن مدفوع سفید، نشان دهنده آرامش پس از رنج و سختی است – تعبیر خواب.
 • در مورد دیدن مدفوع سبز رنگ، این نشان دهنده تسکین پس از فساد در زمین است – تعبیر خواب.

منابع و مراجع addremove

 1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000.
 2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها»، شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005.
 4. کتاب الاشارات فی عالم الفاظ امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

جدیدترین سوالات تعبیر خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا