تعبیر دیدن پنجره در خواب و نماد پنجره در خواب

تعبیر دیدن پنجره در خواب و نماد پنجره در خواب

نماد پنجره در خواب و تعبیر دیدن پنجره در خواب ، خواب پنجره باز و بسته ، تعبیر نصب پنجره جدید و برداشتن پنجره در خواب ، دیدن پنجره عریض در رویا

دیدن پنجره در خواب ممکن است بیانگر یأس و نگرانی باشد و دیدن پنجره در خواب بیانگر تسهیل و تسهیل امور باشد و خداوند متعال بله و من می دانم در این مطلب می خوانید. تعبیر دیدن پنجره در خواب و خواب پنجره برای بزرگان تعبیر خوابپنجره باز در خواب و معنی دیدن پنجره بسته در خواب تعبیر دیدن پنجره چوبی در خواب و خواب نصب پنجره نو و برداشتن پنجره در خواب دیدن شخصی که از روی پنجره و تعبیر ورود نور از پنجره در خواب و سایر نمادهای پنجره و پنجره در خواب.

 • ابن سیرین گوید: دیدن پنجره در خواب بیانگر زن و حال اوستدیدن پنجره در خواب اگر تنگ و تاریک باشد نشان دهنده یأس و از دست دادن امید است، دیدن پنجره عریض در خواب بیانگر اخلاق نیک بیننده است، و اما باریک دیدن پنجره در خواب، بیانگر این است که بد اخلاقی بیننده و دیدن پنجره بسته در خواب بیانگر زوال نگرانی است تیرگی یا کشف حقایق.
 • نبلسی می گوید: دیدن تورها در خواب، بیانگر رفع غم و اندوه است.و شاید دیدن تورها در خواب دلالت بر مراقبانی باشد که با اسرار آشنا هستند، دیدن تورهای بسته در خواب بیانگر مصیبتی برای بیننده است و دیدن نشستن در پنجره بسته در خواب بیانگر قصد خواب بیننده برای ازدواج است.
 • دیدن پنجره در خواب بیانگر شنیدن خبر و دیدن پنجره در خواب ممکن است بیانگر زنان و کودکان باشد.
 • ابن شاهین گوید هر که در خواب ببیند که بر پنجره تکیه داده است جلال و اعتبار است و غم و اندوه را برطرف می کند.
 • گوستاو میلر می گوید بیرون رفتن از پنجره در خواب دلیل بر پریشانی و پریشانی بیننده خواب است و شاید دیدن ورود از پنجره در خواب بیانگر فریب و ریاکاری بیننده باشد در حالی که دیدن آتش زدن پنجره در خواب بیانگر گناه است. توسط بیننده انجام شده است.
 • پنجره باز در خواب دلیلی بر تسهیل امور استو شايد ديدن منظره از پنجره باز در خواب، بيانگر آن باشد كه بيننده مژده شنيده است، و ديدن باز شدن پنجره بسته در خواب، بيانگر آسيب پذيري نزديك بيننده و ديدن حشرات از پنجره باز در خواب است. نشان می دهد که بیننده خواب به بیماری ها و بیماری های همه گیر مبتلا می شود.
 • پنجره بسته در خواب دلیل بر ترک و دوری از عزیزان است و شاید دیدن پنجره بسته در خواب بیانگر سلامتی در مورد بیننده باشد.
 • دیدن نشستن در خانه ای که پنجره های آن بسته است، بیانگر فقر و نیاز بیننده خواب است.
 • دیدن پنجره جدید در خواب بیانگر تغییر در زندگی بیننده خواب استو شاید دیدن نصب پنجره آهنی نو در خواب، بیانگر قوت بیننده پس از ضعف او باشد.
 • ایستادن بر پنجره نو در خواب، نشانه تندرستی و تندرستی است و دیدن شکستن پنجره جدید در خواب ممکن است بیانگر از دست دادن فرصت های ارزشمند زندگی بیننده و دیدن باز شدن پنجره جدید در خواب باشد. نشان دهنده شروع پروژه ای است که برای او سود فراوانی به همراه خواهد داشت.
 • باز شدن پنجره جدید در خواب بیانگر این است که بیننده از یک تجارت یا تجارت درآمد کسب می کند، در حالی که بسته شدن پنجره جدید در خواب بیانگر فریب بیننده توسط صاحبان یا افرادی جدید در زندگی خود است.
 • پنجره عریض در خواب نشانه اخلاق نیکو استو چه بسا ديدن پنجره گشاد در خواب بيانگر رزق و گشايش زياد صاحب خواب باشد و رؤيت نشستن در پنجره گشاد در خواب حاكي از حسنات بيننده باشد .گشوده در خواب دلالت دارد. که بیننده خواب به خواسته ها و اهداف خود می رسد و اما دیدن پنجره عریض بسته در خواب، بیانگر سختی امور بیننده خواب است و شاید دیدن پنجره عریض جدیدی در خواب بیانگر تمایل به زندگی بارور باشد.

  پنجره باریک در خواب نماد قطع امید و عدم وجود امید استو شاید دیدن پنجره باریک در خواب، بیانگر بی دینی باشد و گفته اند: دیدن خانه ای که پنجره های آن تنگ است در خواب، دلیل بر عجز اهل این خانه است، از پنجره باریک در خواب است. دلیل بر اینکه بیننده خواب پس از سختی و خستگی از مشکلات و نگرانی های خود خلاص می شود، دیدن گشاد شدن پنجره باریک در خواب، بیانگر سلامتی بیننده خواب است و خداوند دانا است.

 • دیدن پنجره چوبی در خواب بیانگر زندگی مشترک با منافقان و شیادان استو چه بسا دیدن پنجره چوبی باز در خواب، بیانگر این باشد که بیننده قربانی فریب و نیرنگ می شود، دیری نمی پاید و نصب پنجره چوبی در خانه دلیل بر کتمان اسرار و کتمان رسوایی است.
 • می گفتند دیدن پنجره چوبی در خواب بیانگر اخلاق زن است، شاید دیدن پنجره چوبی باریک در خواب بیانگر بد اخلاقی زن و دیدن پنجره چوبی عریض در خواب بیانگر اخلاق نیک او باشد.
 • دیدن پنجره چوبی کهنه در خواب، بیانگر نفاق دین است، شاید دیدن پنجره چوبی نو در خواب، بیانگر کسب و کار رونق بیننده باشد، و اما دیدن پنجره چوبی که در خواب می سوزد، بیانگر گناهان و گناهان فراوان بیننده است. .
 • تعبیر شیرین او از دیدن چوب در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • دیدن پنجره بسته در خواب بیانگر سفرهای ناموفق بیننده خواب استو چه بسا دیدن پنجره بسته در خواب، بیانگر رقابت و اختلاف باشد، و دیدن پنجره چوبی بسته در خواب، بیانگر بدبختی و رنج برای بیننده باشد.خانه او.
 • دیدن بستن پنجره ای که باد و طوفان از آن وارد می شود در خواب بیانگر فرار بیننده از خطر و آسایش روانی است، شاید دیدن بسته شدن شیشه ماشین در خواب بیانگر آسیب به اعتبار بیننده در بین مردم باشد.
 • دیدن مادر در حال بستن پنجره در خواب بیانگر نارضایتی او از بیننده است و شاید دیدن خواهر در حال بستن پنجره در خواب بیانگر نزاع و مشاجره بین بیننده و فرد نزدیک باشد.
 • باز کردن پنجره در خواب، نشانه آشتی پس از اختلاف استو رؤیت بازکردن پنجره خانه در خواب ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که بیننده اجازه دخالت دیگران را در امور خانه خود می دهد و گفته اند که پنجره آهنی در خواب باز شده دلیل بر آسیب دیدن بیننده است. رؤیا گواه تجارت پرباری است که بیننده انجام داده است.
 • ورود هوا از پنجره در خواب بیانگر آن است که بیننده مال حلال به دست می آوردو چه بسا دیدن هوای گرم که از پنجره در خواب وارد می شود، بیانگر آن باشد که بیننده مورد ظلم قرار می گیرد، در حالی که دیدن هوای سرد از پنجره در خواب، بیانگر آن است که بیننده به عزت و اعتبار می رسد.
 • ورود هوای تازه از پنجره در خواب بیانگر تندرستی و امنیت بیننده است، شاید دیدن هوای آلوده از پنجره در خواب، بیانگر ورود افراد ریاکار و فریبکار به زندگی بیننده باشد.
 • ورود هوا و غبار از پنجره در خواب، بیانگر ورود منفعت و پول به زندگی بیننده است، شاید دیدن هوا و باران از پنجره در خواب، بیانگر منادی حاملگی در خانه ای باشد که وارد شده است. زیرا در خواب دیدن هوای سرد و برف که از پنجره وارد می شود، بیانگر بهبودی از امراض است و دلیل آن نیز خداوند داناتر است.
 • کی گفته “در خواب دیدم کسی از پنجره مرا تماشا می کنداین نشان دهنده ظهور دشمنان و مخالفان در زندگی بیننده خواب است و دیدن شخص ناشناس در خواب که از پنجره شما را تماشا می کند، دلیل بر تردیدها و نگرانی های فراوان است و اگر شخصی را در پنجره مشاهده کنید که شما را از پنجره تماشا می کند. در خواب، از اقدامات نزدیکان خود شگفت زده خواهید شد.
 • دیدن شخصی که در خواب خواهر را از پنجره تماشا می کند، بیانگر تجاوز به پوشش بیننده است، شاید دیدن شخصی که در خواب مادر را از پنجره تماشا می کند، بیانگر این باشد که او به طور ناگهانی در معرض مشکل سلامتی قرار می گیرد، و اما دیدن شخصی که در حال تماشا است. همسر شما از پنجره در خواب، نشان دهنده بروز اختلاف بین شما و همسرتان است.
 • و هر کس بگوید در خواب پدرم را دیدم که از پنجره مرا تماشا می کند، بیانگر عدم موفقیت و ثبات در زندگی بیننده است و دیدن مرده در حال تماشای شما از پنجره در خواب بیانگر این است که بیننده خواب است. به یاد خواسته ای می افتند که قبل از مرگ مرده از او خواسته اند و هر که می گوید: «در خواب دوستم را دیدم که از پنجره مرا تماشا می کند.» این نشان دهنده توهین و خیانت بیننده از سوی نزدیک ترین افراد به او و خداوند است. عالی و دانا است.
 • برداشتن پنجره در خواب بیانگر بی عدالتی و تضییع حقوق دیگران استو شاید دیدن تورهای آهنی در خواب، نشان دهنده قرار گرفتن در معرض علائم افراد و شاید زنا باشد.
 • برداشتن پنجره شیشه ای در خواب، نشانه ضرر و زیان فرزندان بیننده است و اما برداشتن پنجره آلومینیومی در خواب، دلیل بر خطر بیننده برای خانواده و مالی و برداشتن آن است. پنجره و پریدن از آن در خواب دلیلی بر سفر بیننده خواب برای رهایی از مشکلاتی است که از آن رنج می برد.
 • خواب برداشتن پنجره خانه در خواب، دلیل بر جدایی یا طلاق زن است، دیدن برداشتن شیشه همسایه در خواب بیانگر تلاش بیننده برای کشف پوشش دیگران است و گفته می شد که ماشین پنجره برای دزدیدن آن در رویا برداشته شد، که دلیلی بر تلاش بیننده برای رسیدن به موقعیت‌هایی از راه‌های نامناسب است.
 • درآوردن تورها با یک تکه آهن در خواب، دلیلی بر استفاده خواب بیننده از یک فرد قوی برای آسیب رساندن به مردم است، در حالی که برداشتن تورها با دست در خواب، دلیل بر فرار از مسئولیت بیننده است.
 • برداشتن پنجره مسجد در خواب دلیل بر تجاوز بیننده از حدود خداوند متعال است و چه بسا دیدن پنجره مدرسه در خواب بیانگر کوتاهی بیننده در درس و تحصیل باشد و خداوند متعال است. عالی ترین و داناترین.
 • تعمیر پنجره در خواب، علامت آن است که بیننده خواب به آنچه قبلا بوده، چه خوب و چه بد باز می گردد! شايد ديدن تعمير پنجره خانه در خواب دلالت بر بازگشت غايب يا محبوس داشته باشد و گفته اند كه تعمير پنجره بيرون در خواب زن مطلقه دليل بر بازگشت او به سابق است. همسر، هنگام تعمیر پنجره شکسته در خواب، دلیل بر بازگشت اعتماد بیننده به اطرافیان است.
 • تعمیر پنجره چوبی در خواب دلیلی بر روابط شکننده و کاذب بیننده خواب با دیگران است و می گفتند تعمیر پنجره آهنی در خواب نشانه بهبودی از بیماری است در حالی که تعمیر شیشه پنجره خانه در خواب دلیل بر بازگشت دوستی و محبت بین اهل آن خانه است و حمل پنجره برای تعمیر آن در خواب دلیل بر حاملگی است امانتی که بیننده انجام می دهد و خدا داناتر است.
 • ورود نور از پنجره در خواب، نشانه فایده و دانشی است که بیننده خواب کسب می کندو چه بسا ديدن نور در خواب به پنجره چوبي، بيانگر ريا و فريب ديگران باشد و ديدن نور وارد پنجره شيشه اي در خواب، بيانگر درستي در دين فرزندان باشد.
 • و ورود تابش خورشید از پنجره در خواب، دلیل بر کسب منفعت از پادشاه یا سلطان است، و اما ورود نور ماه از پنجره در خواب، دلیل بر کسب حکمت و نصیحت از پدر و مادر است. ورود نور قرمز به پنجره در خواب بیانگر هشدار و هشدار به بیننده از بدرفتاری با دیگران است.
 • ديدن نور وارد شده از پنجره عريض در خواب بيانگر وسعت زندگي بيننده خواب است و شايد ديدن نور وارد شده از پنجره ي باريك در خواب نشان دهنده تسكين حال بيننده پس از پريشاني باشد.
 • ورود نور از پنجره باز در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوی بیننده است و چه بسا دیدن نور از پنجره بسته در خواب، بیانگر بشارت به آینده باشد و خداوند متعال و دانا است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، ص 350-722»، تحقیق باسیل برایدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 1387ش.
  2. «دایره المعارف تعبیر خواب ص 440»، گوستاو میلر
  3. «اشارات فی عالم الفبالات، ص 273»، المبارک امام غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا