تعبیر سدر در خواب و نماد درختان و میوه های سدر در خواب

تعبیر درخت سدر در خواب ابن سیرین و النابلسی، دیدن غسل در سدر در خواب و خواب خوردن سدر، تعبیر خار سدر در خواب و برگ سدر در خواب.

دیدن سرو یا خولان در خواب، بیانگر زنی پاکدامن و بخشنده استو چه بسا دیدن درخت سدر یا الزافیف در خواب، دلالت بر مردی سخاوتمند و نیکوکار باشد، و علما در تعبیر خواب در تعبیر خواب خوردن سدر یا عناب اختلاف کردند، بعضی گفتند خوردن سدر مرض شدید است، و بعضی از آنها گفتند: گفتند پول فراوان و خدای متعال آری و من می دانم در این مطلب می خوانید. تعبیر دیدن سدر در خواب ابن سیرین و نابلسی و بزرگان تعبیر خواب.خوردن برگ سدر در خواب تعبیر برگ سدر در خواب شستن با برگ سدر در خواب برای زنان متاهل و مجرد تعبیر دیدن خار سدر در خواب و موارد دیگر از سدر در خواب.

 • ابن سیرین می گوید: دیدن سدر در خواب، بیانگر زنی با وقار و پنهان است.و شايد ديدن سيدر در خواب بيانگر آن باشد كه بيننده به مقصود خود مي رسد و اما رؤيت سيدر فروشنده در خواب بيانگر بهبودي از امراض است و رؤيت جمع آوري سيدر در خواب حاكي از جمع آوري حلال است. پول در خواب دیدن دارو در سیدر، بیننده از تجارت خود سود می برد.
 • شیخ نابلسی می‌گوید دیدن درخت سدر در خواب، دلالت بر مردی سخاوتمند و نیکوکار دارد، و چه بسا دیدن درخت سدر در خواب نشانگر مقام بلند بیننده باشد، و هر که در خواب ببیند که درخت سدر را قطع می‌کند. تحت تأثیر غم و اندوه قرار گیرد. خوردن سدر در خواب، بیانگر بیماری شدید بیننده است.
 • و امام المعبر بن شاهین السدر در خواب می فرماید: نماد پول فعلی است.خوردن سدر در خواب، بیانگر آن است که بیننده رزق و روزی و مال زیادی به دست می آورد، به خصوص اگر طعم شیرینی داشته باشد.
 • ابوسعید واعظ می گوید: دیدن خولان خیس در خواب بهتر از خولان خشک است و دیدن خولان زرد در خواب بیانگر ورود به پروژه های جدیدی است که سود و منفعت را برای بیننده به ارمغان می آورد.
 • خواب خوردن سدر دلیل بر بیماری شدید استو چه بسا دیدن خوردن سدر در خواب، دلالت بر بیماری و درد داشته باشد، و دیدن خوردن میوه خولان در خواب، بیانگر آن باشد که بیننده با خستگی و کوشش مالی به دست می آورد، و دیدن خوردن برگ سدر در خواب، بیانگر آن است که طهارت بیننده از گناهان
 • و ديدن سيدر خشك شده در خواب، بيانگر مشقت و رنج در به دست آوردن مطلوب است و چه بسا ديدن خار خيس در خواب، بيانگر حال خوب بيننده باشد.
 • دیدن خوردن خولان سبز در خواب بیانگر رهایی از پریشانی استو چه بسا ديدن خواب خوردن سيدر سرخ، بيانگر غوطه ور شدن در لذّت زندگى باشد، در حالى كه ديدن مخلوطى از داروى سيدر در خواب، حكايت از خير و بركت دارد.
 • طعم شیرین سدر در خواب، بیانگر مالی است که به آسانی به دست می آید و طعم تلخ سدر در خواب، گواه بر تلخی و سختی زندگی است.
 • تعبیر دیدن غذا و غذا در خواب راه حل آن را اینجا کلیک کنید.

 • شستن با کاغذ سدر در خواب، دلیل بر رهایی بیننده از نگرانی استو چه بسا دیدن در خواب شستن با برگ سدر به معنای نجات بیننده از خطر باشد و دیدن شستن با برگ های خیس شده در خواب بیانگر توبه بیننده باشد.
 • غسل با برگ سدر در خواب معالجه مرض، دلیل بر درخواست حاجت یا کمک است و چه بسا دیدن خواب شستن با کاغذ سدر برای معالجه سحر در خواب، به معنای رهایی بیننده از وسوسه باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که با سدر شست و شو می دهد، شاهد توبه عاصی است و هر که ببیند کسی را با سدر می شویند در خواب می رود، پس به دیگران پند می دهد و خداوند متعال دانای کل.
 • تعبیر او از دیدن دوش گرفتن و حمام کردن در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن خارهای خار در خواب بیانگر مردی ظالم و نادان استو چه بسا دیدن خار در خواب، بیانگر ضعف دین و ایمان باشد و دیدن خار در خواب، بیانگر آن است که بیننده مال حرام به دست می آورد.
 • دیدن خارهای سدر در خواب بیانگر ضرر بیننده است و شاید دیدن خارهای سدر با دست در خواب بیانگر گناهان بسیار بیننده باشد.
 • و ورود خار به پا در خواب، دلیل بر دشواری جستجوی بیننده است، و چه بسا دیدن خار که در خواب وارد بدن می شود، بیانگر بیماری بیننده باشد، و خداوند متعال و دانا است.
 • در خواب دیدن خارهای خارهای سدر از دست برداشته شده، بیانگر رهایی از غم و اندوه است.و رؤیای برداشتن خارهای سدر از انگشت، دلالت بر خیر و صلاح فرزندان دارد، و دیدن خارهای خار از پا در خواب، بیانگر آسانی در سفر و تلاش بیننده برای کسب روزی است.
 • تعبیر دیدن خار در خواب را اینجا بخوانید.

 • دیدن سدر و نمک در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب بدون خسته شدن به پول می رسدو چه بسا دیدن مخلوطی از سدر و نمک در خواب، حافظ و پوشاندن باشد و دیدن صیدر و آمیختن آن با نمک در خواب، بیانگر زهد در دنیا باشد.
 • دیدن غسل با سدر و آب نمک در خواب، بیانگر حال خوب بیننده است، در حالی که دیدن سیدر و نمک پاشی در خانه در خواب، بیانگر همسری صالح است.
 • نوشيدن آب سيدر و نمك در خواب دليل بر تحقق خواب است.
 • دیدن حنا و سدر در خواب بیانگر شادی و لذت استو چه بسا دیدن اختلاط حنا و سدر در خواب دلالت بر شادی و زینت دارد و دیدن آمیختن حنا و سدر و زردچوبه در خواب بیانگر این باشد که بیننده مژده شنیده است.
 • دیدن استعمال حنا و سدر برای مو در خواب، بیانگر افزایش آبرو و حیثیت بیننده است و شاید دیدن استفاده از حنا و سدر برای موی سر در خواب، بیانگر زوال نگرانی و پریشانی باشد، دیدن استفاده از مخلوط حنا و سدر برای بدن در خواب بیانگر سلامتی بدن است.
 • خرید مخلوط حنا و سدر در خواب، دلیل بر سود بیننده از تجارت است و شاید دیدن خواب مخلوط حنا و سدر در خواب، بیانگر ضرر و زیان بیننده باشد و خداوند دانا است. .
 • تعبیر دیدن حنا در خواب را اینجا بخوانید.

 • دیدن درخت سدر در خواب، بیانگر مردی بخشنده استو چه بسا دیدن درخت سدر در خواب، بیانگر جلال و پول برای بیننده باشد، در حالی که دیدن ریشه درخت سدر در خواب، بیانگر استحکام پیوند خانوادگی بیننده است.
 • دیدن کاشتن درخت سدر در خواب، بیانگر تولد فرزند صالح است، و شاید دیدن درخت سدر در خواب، قطع کردن روزی بیننده باشد.
 • زرد شدن برگ درخت سدر در خواب، بیانگر خستگی و بدبختی بیننده است، شاید دیدن درخت سدر بدون برگ در خواب، بیانگر فقر و بدبختی بیننده باشد، در حالی که دیدن درخت عناب بدون میوه در خواب، بیانگر بی دینی است.
 • ورود به باغ پر از درختان سدر در خواب، گواه مقام بلند است خوابی که بیننده به دست می آورد و شاید خواب نشستن زیر درخت سدر، دلالت بر آسانی و آسودگی بیننده دارد و خداوند متعال و دانا است.
 • تعبیر دیدن درخت در خواب را اینجا بخوانید.

 • خواب چیدن میوه های سدر از درخت، دلیل بر کسب علم نافع بیننده استو شايد ديدن ميوه سيدر در خواب از درخت چيده شده، دلالت بر سود و منفعت دارد و ديدن ميوه سيدر از درخت چيده شده و خوردن آن در خواب، بيانگر ضعف دين بيننده است.
 • دیدن چیدن میوه های خشک سدر از درخت در خواب نشان دهنده ابتلا به بیماری است و شاید دیدن میوه خارخاک قرمز از درخت در خواب بیانگر آشتی بین آن دو باشد.
 • دیدن چیدن گل سدر از درخت در خواب، بیانگر داماد صالح است و شاید دیدن برگهای سدر در خواب، بیانگر شریکی باشد که برای بیننده خوب است.
 • رؤیای تکان دادن درخت سدر، دلیل بر درخواست کمک و یاری از مردی نیکوکار استو چه بسا دیدن تکان خوردن درخت سدر در خواب، بیانگر فتنه انگیزی در میان صالحان مردم باشد.
 • دیدن درخت سدر که در خواب می لرزد و برگ های آن می ریزد، بیانگر رسوایی است که بیننده در معرض آن قرار می گیرد و چه بسا دیدن درخت سدر که در خواب می لرزد و میوه های آن می ریزد، بیانگر افزایش بیماری بیننده در صورت بیماری باشد، اما دیدن درخت سدر که در خواب می لرزد و گلهایش می ریزد، بیانگر مهجوریت و جدایی است.
 • دیدن ناتوانی در تکان دادن درخت سدر در خواب، بیانگر آن است که تلاش های شیطانی بیننده به شکست انجامیده است، شاید دیدن تکان خوردن درخت سدر و جراحت خارهای آن در خواب، بیانگر آن باشد که بیننده به انسان اعمال خود مبتلا شده است. و خداوند دانا است.
 • دیدن عسل سدر در خواب بیانگر شیرینی دین استو چه بسا دیدن عسل سدر در خواب، بیانگر مالی از ارث باشد، ولی دیدن عسل سدر در خواب، بیانگر نیکی بیننده است، برای پول یا دوستان، و دیدن عسل سدر در خواب، بیانگر آن است که بیننده زکات مال خود را می دهد. و بوی عسل سدر در خواب نشان دهنده حسن شهرت است تعبیر دیدن عسل در خواب شیرینی آن را اینجا کلیک کنید.

 • خواب کاغذ سدر سبز گواه اعمال نیک است. شايد ديدن برگ سبز سيدر در خواب، بيانگر مال و مال و ديدن برگ سبز سيدر در خواب، حاكي از درو كردن نتيجه كار و ديدن برگ سبز سيدر در خواب، بيانگر همكاري بيننده با مردم در امر نيكوكاري و تقوا باشد.
 • و اما خواب چیدن برگهای سبز سدر از درخت در خواب، بیانگر یک شراکت تجاری موفق است و دیدن دارو با برگهای سبز سدر از درخت در خواب بیانگر دفع غم و اندوه بیننده است.
 • دیدن برگهای زرد در خواب، بیانگر خستگی بیننده از کار است و چه بسا دیدن برگهای زردی که از درخت سدر می ریزد در خواب، بیانگر آن است که کار ضرر می کند و خداوند متعال و دانا است.
 • دیدن سدر در خواب برای زن مجرد، بیانگر پوشش و بلندی استو چه بسا ديدن سيدر در خواب بيانگر برآورده شدن آرزو باشد.
 • خواب کاغذ سدر سبز در خواب برای زنان مجرد، دلیل بر ازدواج او با مرد صالح است و دیدن برگ سبز سدر در خواب برای زنان مجرد ممکن است بیانگر خوب بودن حال او باشد و دیدن عسل سدر در خواب برای مجردی. زن نشان دهنده ظرفیت زندگی است.
 • خواب چیدن خولان برای مجردها گواه موفقیت و برتری است و شاید دیدن درخت خولان در خواب بیانگر ارتباط با فردی سخاوتمند باشد.
 • تعبیر خواب شستن در سدر در خواب برای زنان مجرد

  خواب شستن در سدر برای زنان مجرد دلیل بر ترک گناه است و دیدن شستن در سدر در خواب برای زنان مجرد ممکن است بیانگر رفع نگرانی باشد. و زرق و برق دیدن معشوقی در حال غسل در سدر در خواب برای زن مجرد بیانگر نجات او از خطر یا آسیب است.

 • دیدن سدر در خواب برای زن شوهردار، بیانگر سخاوت و سخاوت استو چه بسا دیدن سدر در خواب برای زن شوهردار، بیانگر خوشبختی و رضایت از شوهر باشد.
 • خوردن میوه های سدر در خواب برای زن شوهردار، دلیل بر بدبختی او در زندگی است و شاید دیدن زنی که با کاغذ سدر در خواب می شوید، بیانگر پاکی و پاکدامنی او باشد.
 • خواب برگ سبز سدر در خواب برای زن شوهردار دلیل بر جمع آوری مال حلال است و شاید دیدن برگ سبز سدر در خواب برای زن شوهردار دلالت بر آسایش و رضایت و دیدن کشت درخت سدر در خواب باشد. زیرا زن شوهردار حکایت از حاملگی فوری او دارد و خداوند دانا است.
 • دیدن سدر در خواب برای زن حامله بیانگر شادی و سرور استو چه بسا دیدن سدر در خواب زن حامله، بیانگر دین و اخلاق نیک باشد.
 • دیدن کاغذ سدر زرد در خواب برای زن حامله، دلیل بر ناتوانی او در انجام وظایف است و شاید دیدن غسل با کاغذ سدر سبز در خواب، بیانگر این باشد که زن حامله از رنج بارداری رهایی می یابد.
 • خواب چیدن خولان برای زن حامله دلیل بر این است که او پسر خوبی به دنیا آورد، چه بسا دیدن درختان زیاد سدر در خواب برای زن حامله بیانگر سعادت فراوان باشد و دیدن خوردن عسل سدر در خواب برای حامله باشد. زن به ولادت خود به زن اشاره می کند و خداوند دانا است.
 • دیدن سدر در خواب برای زن مطلقه بیانگر زندگی سعادتمند استو چه بسا دیدن سدر در خواب برای زن مطلقه، بیانگر پایان غم و اندوه باشد، در حالی که دیدن خار سبز در خواب برای زن مطلقه بیانگر کمک مالی است.
 • خواب افتادن برگ زرد سدر در خواب برای زن مطلقه دلیل بر رهایی از مشکلات است و دیدن شستن با آب و نمک سدر در خواب ممکن است برای زن مطلقه نشان دهنده بهبودی او از بیماری باشد. او را حفظ و حفظ می کند و خدا داناتر است
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر الخواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، ص 515»، تحقیق باسیل بریدی، چاپ المکتبة الصفا، ابوظبی 1387ش.
  2. «الاشارات فی عالم الفبالات»، ص 335، «امام مبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری»، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا