تعبیر سوره قدر در خواب و خواب خواندن سوره قدر

تعبیر سوره قدر در خواب و خواب خواندن سوره قدر

نماد سوره قدر در خواب و خواندن و شنیدن سوره قدر در خواب تعبیر خواب خواندن سوره قدر در نماز و معنی خواب نوشتن سوره قدر و حفظ سوره مبارکه قدر در خواب

دیدن سوره قدر در خواب، نماد حفاظت، حفظ و استجابت دعاست، علمای ارشد تعبیر خواب متفق القول هستند که سوره قدر در خواب، رویایی امیدوارکننده برای بیننده است و خواندن سوره قدر در خواب، دلیل آمرزش گناهان برای بیننده بعد از توبه و اما خواندن سوره قدر و تحریف آن در خواب دلیل بر خیانت به عهد است و عدم صداقت و خدا اعلم در این مطلب می خوانید تعبیر دیدن سوره قدر در خواب ابن سیرین، النابلسی و دیگر تعبیر کنندگان بزرگ خواب.نماد خواندن سوره قدر در خواب و خواب شنیدن سوره قدر، تعبیر حفظ سوره قدر در خواب، اهمیت دیدن نوشتن سوره قدر در خواب، نماد شب قدر در خواب و نشانه های دیگر رؤیت سوره قدر در خواب.

 • ابن سیرین گفت: دیدن سوره قدر در خواب، بیانگر پیروزی از سوی خداوند متعال استو هر کس در خواب ببیند که سوره قدر را می خواند، کار نیک انجام می دهد و به مردم سود می رساند.
 • شیخ النابلسی می فرماید: خواندن سوره قدر در خواب، نشان دهنده ثواب بزرگ است. آنچه بیننده به دست می آورد و چه بسا سوره قدر در خواب دلالت بر قبولی اعمال نیک و عبادات دارد و ثواب آن دو برابر آن چیزی است که او می پندارد، تلاوت سوره قدر در خواب دلیل بر طول عمر زیاد است. بینا، معیشت آنها.
 • و هر کس در خواب ببیند که سوره قدر یا بخشی از آیات آن را در خواب ببیند، این دلیل بر رحمت خداوند متعال در دنیا و آخرت است.
 • و گفته شد که هر که در خواب ببیند سوره قدر را بر پیشانی خود نوشته است در امر خود به مقام بلندی و بلندی می رسد و دیدن نوشتن سوره قدر در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوی بیننده است. آرزوهای دنیا دارد و هر کس در خواب ببیند سوره قدر را در نمازش می خواند، دلیل بر پاکی و بهبود حالش است و خداوند داناتر است.
 • خواندن سوره قدر در خواب بشارت است از جانب خداوند متعال به آمرزیده شدن گناهان. پس از توبه خالصانه و چه بسا دیدن سوره قدر در خواب، بیانگر تغییر حال بیننده است.
 • و هر کس در خواب بیسوادی را ببیند که سوره قدر را نمی خواند، دلیل بر نزدیک شدن عمر اوست، و هر که سوره قدر را بدون وضو از قرآن بخواند. رویا، این گواه کار بدون دستمزد است.
 • دیدن تلاوت سوره قدر در خواب به امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد و گفته شده است که سوره قدر در خواب برای فقیر برای ثروتمند شدن و برای اغنیا جلال و عزت خوانده می شود.
 • و هر که ببیند در خانه سوره قدر را در خواب می خواند این دلیل بر خیر و برکت عمومی در خانه بیننده است و شاید دیدن سوره قدر در مسجد در خواب بیانگر درخواست علم نافع باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که کلام خدای تعالی را می خواند که «إِنَّا تَنْزَلْناهُ فِی الْقَدْرِ»، بیانگر ثواب بزرگی است که بیننده از نیکی و کمک به مردم به دست می آورد و خداوند داناتر است. .
 • و هر کس سوره قدر را بخواند و در خواب آن را تحریف کند، از حق منحرف شده و به عهد خود خیانت می کند، و چه بسا با دیدن تلاوت سوره قدر و نداند که در خواب از آن چه خوانده است. مشغول چیزی است که نمی داند.
 • خواب خواندن سوره قدر در نماز، بیانگر برآورده شدن حاجت بیننده استو چه بسا دیدن تلاوت سوره قدر در نماز در خواب بیانگر طهارت بیننده باشد، ملاقات مردم برای خیر و منفعت مشترک.
 • خواندن سوره قدر در نماز صبح در خواب بیانگر تلاش بیننده مبارک در امور زندگی است و خواندن سوره قدر در نماز ظهر در خواب بیانگر رسیدن به مقصود و پیروزی بیننده است. دشمنانش.خدایا
 • و اما خواندن سوره قدر در نماز مغرب در خواب، دلیل بر این است که بیننده وظایف خود را به پایان رسانده و قرض خود را ادا کرده است و شاید دیدن سوره قدر در نماز عصر در خواب، حاکی از حسن ختام برای اهل بیت باشد. بینا و خداوند داناتر است.
 • و هر کس در خواب خود را ببیند که سوره قدر را می خواند و در نمازش تحریف می کند، گناه کبیره می کند و شنیدن سوره قدر در خواب، دلیل بر تذکر و ذکر است. باید به اطاعت و عمل صالح پایبند بود.
 • راه حل آن تعبیر دیدن نماز در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • شنیدن سوره قدر در خواب، نشانه رحمت و آمرزش گناهان استو چه بسا دیدن کسى که در خواب سوره قدر را مى‏خواند، دلالت بر این باشد که بیننده خبر خوشى را شنید، و گفته شد که شنیدن سوره قدر در مسجد در خواب، دلیل بر درستى قوم بیننده است.
 • شنیدن خواندن سوره قدر در خواب، دلیل بر یادآوری واجبات نماز و عبادت از سوی بیننده است، چه بسا دیدن شخصی که در خواب سوره قدر را با صدای بلند می خواند، بیانگر خطبه ای باشد که بیننده از او دریافت می کند. یک عالم یا شیخ.
 • هر کس در خواب کلام خداوند متعال را بشنود که «السلام تا اول صبح است»، دلیل بر امنیت و آرامش در زندگی بیننده است، دیدن خواندن سوره قدر از سوی پدر در خواب، بیانگر این است که بصیر از خانواده حمایت و کمک خواهد گرفت، در حالی که شنیدن خواندن سوره قدر در خواب همسر، دلیلی بر امنیت او در دین و دنیایش است.
 • دیدن حفظ سوره قدر در خواب، بیانگر حفظ و حفظ بیننده از آسیب است.و چه بسا دیدن حفظ سوره قدر در خواب، دلالت بر آن دارد که در میان مردم به مقام و منزلت والایی دست می یابد، و هر که ببیند سوره قدر را حفظ می کند و در خواب آن را حفظ نکرده است، متصرف می شود، و چنین بود. گفت: حفظ سوره قدر در مجالس علم در خواب، دلیل بر کسب علم بیننده است که از او سود و ثواب می برد.
 • و هر کس در خواب ببیند که سوره قدر را حفظ می کند موجب تقوا و هدایت می شود و دیدن پسر در حال حفظ سوره قدر در خواب بیانگر تربیت صحیح فرزندان در اخلاق و اطاعت است.
 • و هر کس در خواب ببیند که سوره قدر را حفظ کرده و در خواب فراموش کند، دلیل بر هوی و هوس بیننده است.
 • نوشتن سوره قدر در خواب دلیل بر برآورده شدن آرزوها و خواسته های بیننده است.و هر کس در خواب ببیند که سوره قدر را به خط قرآن می نویسد، روزی بسیار نیکو و فراوان خواهد یافت.
 • و هرکس در خواب ببیند که سوره قدر را بر زمین می نویسد بدعت گذار و منافق است، شاید دیدن نوشتن سوره قدر و تحریف آن در خواب، بیانگر خلاف شرع و جعل حقایق باشد. .
 • و نوشتن سوره قدر در خواب، دلیل بر بازگشت غایب اهل علم به بیننده است، و هر که ببیند در خواب بیش از یک بار سوره قدر را می نویسد، دلیل بر افزایش است. ثواب و پاداش برای بیننده.
 • و هر کس در خواب ببیند سوره قدر بر پیراهنش نوشته شده دلیل بر پایبندی او به قرآن است و هر که در خواب سوره قدر را بر پیشانی خود ببیند اعتبار و عزت و عزت پیدا می کند. در میان مردم از آن رنج می برد و خدا داناتر است.
 • شب قدر در خواب نماد امنیت و آرامش برای بیننده استو چه بسا دیدن شب قدر در خواب دلالت بر قبولی بیننده دارد و هر کس بگوید خواب دیدم در شب قدر نماز می خوانم به مقصود خود می رسد و آسودگی نزدیکی برای او پیش می آید. انشاء الله قرائت قرآن در شب قدر در خواب بیانگر این است که بیننده وظایف دینی و دنیوی خود را به کمال انجام می دهد و دیدن تسبیح و ذکر خداوند در شب قدر در خواب بیانگر ناظر است. التزام به سنت و شرع، بیننده کار و استقامت در دین، و هر که ببیند شب قدر در خواب از او غافل شد، مال یا تجارت خود را از دست داد و دلیل بر نقص او باشد. عبادت یا علم، و خداوند بزرگتر و داناتر است.

 • خواندن سوره قدر در خواب برای مرد، بیانگر کسب اعتبار و منزلت است.دیدن سوره قدر همراه با تلاوت در خواب برای مرد، بیانگر حرمت او در عبادت است و دیدن سوره قدر و تحریف آن در خواب برای مرد، بیانگر نفاق در دین و دنیاست.
 • دیدن حفظ سوره قدر در خواب برای مرد، بیانگر کسب شغل و روزی پربرکت است، شاید دیدن سوره قدر در خواب، بیانگر این باشد که از شر دشمنان و مکرها نجات پیدا می کند. ديدن شنيدن خواندن سوره قدر توسط زن در خواب براي مرد متاهل، بيانگر نيكوكاري همسر و حسن شهرت او در ميان مردم است.
 • و دیدن نوشتن سوره قدر بر روی کاغذ در خواب برای مرد، بیانگر اعمالی است که بیننده برای او مال حلال می آورد و شاید دیدن نوشتن سوره قدر بر پیراهن در خواب برای مرد، دلالت بر او دارد. تعهد به واجبات و عبادات و خداوند متعال و دانا است.
 • خواندن سوره قدر در خواب برای زن مجرد دلیل بر نجات او از بلا و بلا است.و شاید دیدن تلاوت سوره قدر در خواب برای زنان مجرد، بیانگر مغفرت و رحمت خداوند متعال باشد.
 • دیدن خواندن سوره قدر و تحریف آن در خواب برای مجردها بیانگر فریب آنها توسط دیگران است و شاید ناتوانی در خواندن سوره قدر یا درک نکردن معانی آن در خواب برای مجردها بیانگر جعل حقایق و شواهد باشد.
 • و اگر زن مجردی در خواب ببیند که سوره قدر را از کسی گرفته، دلیل بر کمک و کمکی است که به او خواهد رسید، دیدن سوره قدر در شب قدر در خواب، بیانگر آن است به مجرد فرصت های ارزشمندی که به دست می آورد و خداوند دانا است.
 • و نوشتن سوره قدر در خواب برای زنان مجرد دلیل بر تحقق آرزوی اوست.نوشتن سوره قدر بر روی زمین در خواب برای زن مجرد، دلیل بر نفاق و دروغگویی او به دیگران است.
 • خواندن سوره قدر در خواب برای زن شوهردار بیانگر امنیت اوست و مصون ماندن خانه و خانواده اش از آسیب، و چه بسا دیدن سوره قدر در خواب برای زن شوهردار، بیانگر قبولی طاعت و عمل او باشد، خیر برای فرزندانش.
 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند که شوهرش سوره قدر را می خواند، دلیل بر این است که شوهرش از کار جدید رزق و روزی و مالی به دست می آورد.گفته شده است دیدن نوشتن سوره قدر در خواب برای متاهلین. زن حکایت از برآورده شدن حاجات خود دارد و بینش آموزش خواندن سوره قدر در خواب برای زن شوهردار حکایت از تربیت اخلاقی و عبادی آنها دارد.
 • و حفظ سوره قدر در خواب برای زن شوهردار، دلیل بر مقام بلند او در نزد شوهر و خانواده است.و شاید دیدن نوشتن سوره قدر در خواب برای زن شوهردار، بیانگر این باشد که انشاءالله به زودی حامله می شود.
 • دیدن تضرع و تسبیح در شب قدر برای زن شوهردار در خواب، بیانگر آسایش و آسایش در زندگی است و دیدن شب قدر در خواب برای زن شوهردار، بیانگر ناتوانی او در بهره برداری از فرصت هاست و خداوند متعال است. -دانستن
 • دیدن سوره قدر در خواب برای زن حامله دلیل بر تولد سالم و سالم اوستو شاید دیدن خواندن سوره قدر در خواب برای زن حامله، بیانگر اعمال نیک و مفید او باشد.
 • ديدن شنيدن سوره قدر در خواب براي زن باردار، بيانگر زوال نگراني و اندوهي است كه او به آن مبتلا بود.
 • و نوشتن سوره قدر در خواب برای زن باردار، دلیل بر بهبودی او از بیماری یا بیماری است که در حال ابتلا به آن بوده است، دیدن سوره قدر در خواب برای زن باردار، بیانگر کسب احترام و قدردانی مردم در دوران بارداری است. این دنیاست و خداوند داناست.
 • سوره قدر در خواب زن مطلقه گواه شادی و نشاط او در زندگی استو چه بسا دیدن تلاوت سوره قدر در خواب برای زن مطلقه بیانگر قبولی عبادات و اعمال نیکی باشد که انجام می دهد همچنین لازم است نوشتن سوره قدر در خواب برای زن مطلقه دلیلی بر نجات او از مصیبت یا بلا است و شاید دیدن سوره قدر در خواب برای زن مطلقه دلالت بر شنیدن این خبر مبارک و مسرت بخش داشته باشد.

  منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا