تعبیر حمام عمومی در خواب و خواب توالت

تعبیر حمام عمومی در خواب و خواب توالت

تعبیر دیدن حمام عمومی در خواب و رفتن به حمام ، تعبیر ورود توالت در خیابان و نظافت حمام عمومی در خواب و خواب ادرار در حمام عمومی.

تعبیر حمام عمومی در خواب با تعبیر توالت در خانه متفاوت است، دیدن حمام عمومی در خواب تنها با تسکین خود در خواب ستودنی است، توالت عمومی در خواب ممکن است نشان دهنده پول غیرقانونی، بیماری همه گیر و یا بیماری باشد. خواب رفتن به حمام ممکن است بیانگر رفتار جاده ای باشد گمراهی با توجه به سیاق بینش تعبیر دیدن حمام عمومی در خواب ابن سیرین و النابلسی و مفسرین بزرگ را در این مطلب می خوانید. قدیم و معاصر دیدن حمام عمومی در خواب و تعبیر نظافت توالت عمومی در خواب بول کردن در حمام عمومی و مدفوع در حمام عمومی در خواب خواب و سایر نمادهای حمام عمومی در یک رویا.

 • ابن سیرین گوید دیدن مستراح در خواب، بیانگر بیت المال استاما دیدن حمام عمومی در خواب ممکن است دلالت بر اموال عمومی باشد که در آن شبهه وجود دارد و چه بسا دیدن حمام عمومی در خواب بیانگر مال حرام همراه با رسوایی باشد. با کمک دیگران
 • و گفته شد که حمام عمومی در خواب، دلیل بر جایی است که مردم برای آسیب رساندن به آنجا جمع می شوند و دیدن توالت عمومی در خواب، نشان دهنده بیماری و بیماری همه گیر است و دیدن حمام عمومی با بوی نامطبوع در خواب، بیانگر شهرت بد است. بینا بین مردم زیاد فسق و فجور در بین مردم.
 • خواب افتادن در حمام عمومی دلیل بر سلب و محدود شدن آزادی بیننده است و شاید دیدن دستمال در حمام عمومی در خواب بیانگر معاشرت با زن معلول باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که از آب حمام خیس می شود به آن یا بیماری مبتلا می شود، ولی هر که در خواب ببیند که در حمام غذا می خورد، پول یتیمی را می خورد. یا مالی که حق او نیست و گفتنی است که ابن سیرین و دیگر مفسران ارشد در خواب به ذکر توالت حمام عمومی یا عمومی بسنده نکردند، بلکه از دیدن مستراح و به طور کلی توالت صحبت کردند.
 • رفتن به حمام عمومی در خواب، نشانه جستجوی راه اشتباه استو چه بسا دیدن رؤیای رفتن به توالت عمومی در خواب بیانگر قضاوت عجولانه در مورد دیگران باشد اگر می دود یا عجله می کند که وارد توالت شود خواب تربیت نادرست آنها مگر اینکه پسر وارد توالت شود و در خواب خیال خود را راحت کند. و سپس بیرون می‌آید، رؤیا بیانگر بحرانی است که پایان می‌یابد و اندوهی که برطرف می‌شود، و اما رویایی که در خواب با یک دوست به دستشویی عمومی می‌روند، این نشان‌دهنده همکاری آنها در یک عمل باطل است.

 • دیدن توالت عمومی کثیف در خواب بیانگر مکان های تفریح ​​و فتنه استو چه بسا دیدن خواب نشستن در توالت عمومی کثیف، بیانگر اختلاط با افراد مفسد باشد، و دیدن لباس آلوده در توالت عمومی در خواب، بیانگر ارتکاب معصیت بیننده باشد.
 • دیدن ادرار کف دستشویی عمومی در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب، پول خود را صرف خوشی ها و امیال خود می کند، و اما دیدن توالت عمومی با مدفوع کثیف در خواب، ممکن است به همان اندازه که بیننده خواب می بیند، بیانگر نگرانی های فراوان بیننده باشد. در اخلاق اطرافیان بیننده.
 • داخل شدن به توالت عمومی کثیف در خواب دلیل بر وارد شدن به درگیری و مشاجره است و اما دیدن توالت عمومی کثیف در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب از مشکلات خلاص می شود و دیدن افتادن بر روی زمین توالت عمومی کثیف در خواب بیانگر کمبود اعتبار در بین مردم است و خداوند متعال بله می دانم.
 • تمیز کردن حمام های عمومی در خواب دلیلی بر هدایت افراد فاسد استو چه بسا دیدن نظافت حمامهای عمومی در خواب دلالت بر طهارت و توبه از گناهان دارد و دیدن حمامهای عمومی با آب و صابون در خواب بیانگر تسهیل امور پس از سختی است.
 • دیدن نظافت کف حمام عمومی در خواب بیانگر اعتلای مقام بیننده خواب در بین مردم است و اما رویت نظافت دیوارهای حمام عمومی در خواب بیانگر علم و راهنمایی پس از جهل است، شاید دیدن نظافت. آینه حمام های عمومی در خواب بیانگر از بین رفتن نگرانی بزرگ و آزمایش بزرگ است.
 • دیدن نظافت لباس در حمام عمومی در خواب بیانگر جبران خسارت پس از شکستن است و دیدن تمیز کردن پیراهن در حمام عمومی در خواب بیانگر درستی دین است و در خواب بیانگر ثروت پس از فقر است.
 • ادرار کردن در حمام عمومی در خواب، علامت آن است که خواب بیننده اگر فقیر باشد آسوده می شود. و از دست دادن مال اگر ثروتمند باشد و چه بسا دیدن بول با شخص دیگری در حمام عمومی و اختلاط ادرار در خواب، بیانگر شراکت بین آنها است و دیدن بول در حمام عمومی پس از نگه داشتن بول در خواب، بیانگر تسکین و آرامش است و آسایش پس از سختی و سختی برای بیننده.
 • هر کس در خواب ببیند که در حمام عمومی بر او بول کرد، مقداری از مال او را خواهد گرفت و هر که در خواب ببیند که در حمام عمومی بول زرد کرده است، بیانگر اسراف بیننده برای مردم است. رجز خوانی این نشان می دهد که در میان مردم آتش نزاع برانگیخته است.
 • به طور غیرمعمول ادرار کردن زیاد و نشان دادن بوی نامطبوع در حمام عمومی در خواب دلیل بر اینکه بیننده بدی را نشان می دهد که آشکار می شودو اما دیدن ادرار در حمام عمومی در خواب، بیانگر این است که بیننده رؤیا مرتکب فحشا و فحشا شده است.
 • تعبیر دیدن ادرار در خواب را اینجا بخوانید.

 • رؤیای اجابت مزاج در حمام عمومی دلیلی بر این است که بیننده خواب برای امری خارج از خود، مانند جریمه یا بیماری، پول را اخراج می کند. شاید دیدن اجابت مزاج در حمام عمومی در خواب بیانگر رهایی از نگرانی بیننده باشد. با کمک دیگران و دیدن اجابت مزاج در حمام عمومی بزرگ در خواب بیانگر آرامش در زندگی بیننده خواب است.
 • و گفته شد خواب اجابت مزاج در حمام عمومی دلیل بر نجات بیننده خواب از گناهانی است که اطرافیان از گناهان و ارتکاب نافرمانی انجام می دهند و رویت اجابت مزاج با بوی نامطبوع در حمام عمومی در خواب بیانگر آن است که بیننده امیال و اعمال مفسده خود را به مردم نشان می دهد و چه بسا دیدن فضولات در حمام عمومی در خواب بیانگر خوردن حق الناس باشد.
 • دیدن اجابت مزاج مایع یا اسهال در حمام عمومی در خواب بیانگر بخشش و گذشت مردم است، شاید دیدن مدفوع سفید در حمام عمومی در خواب بیانگر این باشد که بیننده خواب به دیگران کمک می کند تا از ناراحتی و رنج رهایی یابند. بیننده پس از فساد خود. .
 • تعبیر دیدن مدفوع در خواب راه حل آن را اینجا کلیک کنید.

  دیدن آمیزش در حمام عمومی در خواب بیانگر دزدی اموال عمومی است و چه بسا دیدن همبستر شدن با زن ناشناس در حمام عمومی در خواب. بر رسیدن به دنیا و بلعیدن آن و فراموش کردن آخرتو اما دیدن همبستر شدن با زن در حمام عمومی در خواب، بیانگر خیانت و عدم صداقت اوست و دیدن همبستر شدن با زن شوهردار در حمام عمومی در خواب، بیانگر این است که بیننده، مال شوهرش را می دزدد یا در او رقابت می کند. امرار معاش حرام است و اما دیدن همبستر شدن زن در حمام عمومی در خواب بیانگر ملاقات آنها با فتنه و فساد است تعبیر او از تعبیر دیدن همبستر را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن حمام عمومی در خواب برای زنان مجرد بیانگر این است که چیزی که پنهان کرده اید فاش شده استو شاید دیدن یک زن مجرد که در خواب به حمام عمومی می رود، بیانگر این باشد که دوستان بد او را دنبال خواهند کرد.
 • دیدن نظافت حمام عمومی در خواب برای زنان مجرد بیانگر دوری آنها از دوستان فاسد است و شاید دیدن ادرار در حمام عمومی در خواب برای زنان مجرد بیانگر این باشد که شغلی پیدا می کنند که از آن پول زیادی به دست می آورند و خواب دیده است. اجابت مزاج در حمام عمومی برای مجردها نشان دهنده خلاصی از شر یک معشوق بد اخلاق و نامعتبر است.
 • دیدن آمیزش در حمام عمومی در خواب برای زن مجرد، بیانگر انجام عمل باطل است.
 • دیدن حمام عمومی در خواب برای زن متاهل نشان دهنده پریشانی است که او را رنج می دهد، و او نمی داند چگونه آن را رها کندو خواب رفتن به دستشویی عمومی با شوهر ممکن است برای زن متاهل بیانگر این باشد که آنها در تنگنای مالی قرار دارند و دیدن بچه ها که در خواب وارد توالت عمومی کثیف می شوند برای زن متاهل بیانگر اخلاق بد آنهاست.
 • خواب پاک کردن حمام عمومی از ادرار برای زن متاهل، بیانگر پرداخت بدهی او است و اما دیدن ادرار در کف حمام عمومی در خواب برای زن متاهل، بیانگر مقام بلند در نزد مردم است. و شاید دیدن اجابت مزاج در حمام عمومی در خواب برای زن متاهل بیانگر حمایت او از شوهرش و چشم پوشی از اعمال توهین آمیز او باشد.
 • دیدن افتادن زن متاهل در حمام عمومی در خواب بیانگر توهین شوهرش در حضور مردم است و دیدن آمیزش با شوهرش در حمام عمومی در خواب برای زن متاهل بیانگر درگیری بین آنهاست.
 • دیدن حمام عمومی در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که او در معرض شرارت و آزار بستگان خود قرار خواهد گرفت.و خواب رفتن به حمام عمومی با شوهر سابق در خواب ممکن است برای زن مطلقه نشان دهد که بین آنها مشکلات زیادی وجود دارد و رویای رفتن به دستشویی با مادر در خواب زن مطلقه. نشان دهنده نارضایتی او از او است.
 • دیدن زنی مطلقه که در توالت عمومی کثیف نشسته در خواب بیانگر گمراهی اوست، شاید دیدن زن مطلقه در حال تمیز کردن توالت عمومی کثیف در خواب بیانگر راهنمایی او پس از خطا و دیدن همبستر شدن با زن مطلقه در حمام عمومی در خواب باشد. زیرا زن مطلقه نشان می دهد که از او آسیب خواهد دید.
 • دیدن ادرار در توالت عمومی در خواب برای زن مطلقه بیانگر هدر دادن پول است و شاید دیدن مدفوع سبز رنگ در توالت عمومی در خواب برای زن مطلقه بیانگر این باشد که برای بهبود معیشت به او کمک می شود.
 • دیدن حمام عمومی در خواب برای زن باردار بیانگر خستگی او در بارداری استشاید دیدن حمام عمومی زن حامله در خواب بیانگر سختی زایمان او باشد و دیدن لباس های آلوده از توالت عمومی کثیف در خواب برای زن حامله بیانگر ریا و اخلاق بد او باشد.
 • دیدن نظافت کف حمام عمومی در خواب برای زن باردار، بیانگر آن است که فرزندی صالح به دنیا خواهد آورد و چه بسا دیدن همبستر شدن با شخص ناشناس در حمام عمومی در خواب برای زن باردار بیانگر این است که او تمام حقوق خود را از شوهرش نگرفته است و دیدن خروج از حمام عمومی در خواب برای زن باردار بیانگر خروج از یک مشکل سلامتی است.
 • دیدن اجابت مزاج در توالت عمومی در خواب برای زن باردار بیانگر اطمینان خاطر، رهایی از اضطراب و رهایی از ترس زایمان است، شاید دیدن ادرار کودک در توالت عمومی در خواب بیانگر این باشد که او به خوبی و بی خطر زایمان خواهد کرد.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا