تعبیر دیدن موی زیر بغل در خواب و تراشیدن زیر بغل در خواب

تعبیر دیدن موی زیر بغل در خواب و تراشیدن زیر بغل در خواب

تعبیر خواب زیر بغل، تراشیدن موهای زیر بغل در خواب، زخمی شدن زیر بغل، تعبیر خواب زیر بغل سفید، دیدن زیر بغل پاک در خواب و نماد بوی زیر بغل در خواب.

تعبیر دیدن موی زیر بغل در خواب و تراشیدن زیر بغل در خواب

دیدن موهای زیر بغل در خواب دلالت بر نگرانی و ناراحتی دارد و ممکن است بیانگر بدهی باشد و کندن موهای زیر بغل بیانگر رفع مشکلات و بدهی است و گفته شده است که بوی زیبای زیر بغل در خواب بیانگر نیکی و پاکدامنی است. و عکس آن بوی نامطبوع زیر بغل در خواب تعبیر دیدن موی زیر بغل ابن سیرین و النابلسی و دیگران تعبیر دیدن موی زیر بغل در خواب تعبیر دیدن زیر بغل. زخم در خواب دیدن زیر بغل سیاه دیدن زیر بغل سفید در خواب زیر بغل تمیز کردن و تعبیر دیدن موهای زیر بغل در خواب برای زنان مجرد و متاهل.

 • ابن سیرین می گوید دیدن موهای زیر بغل در خواب، بیانگر نافرمانی و گناه استو هر کس در خواب موهای زیر بغل خود را بلند ببیند در دین خود مفسد است، و اما دیدن کندن موهای زیر بغل در خواب، دلالت بر رفع غم دارد، پس هر که ببیند موهای زیر بغل را بدون درد می کند. در خواب آرزوهایش را به راحتی برآورده می کند و اما کسی که موهای زیر بغل خود را برداشته و احساس می کند در خواب درد شدیدی را تجربه می کند که نشان دهنده سختی و خستگی او در رسیدن به خواسته اش است.
 • شيخ نابلسي ديدن موي بلند زير بغل در خواب بيانگر ضرر استو دیدن موهای پرپشت زیر بغل، بیانگر پریشانی و پریشانی است که بیننده دارد، و هر که در خواب موهای بلند و مجعد زیر بغل را ببیند، بیانگر زیان مالی است، ولی هر که ببیند موهای زیر بغل خود را در می بافد. در خواب، او در حال کلاهبرداری و فریب دیگران است.
 • دیدن کندن موهای زیر بغل در خواب بیانگر سخاوت حضور بیننده است.
 • تراشیدن موهای زیر بغل در خواب بیانگر حال خوب بیننده خواب استو شاید تراشیدن زیر بغل در خواب بیانگر این باشد که بیننده به خواسته خود می رسد، هر کس ببیند که مقداری از موهای زیر بغل خود را تراشیده و مقداری در خواب می ماند، برخی از مشکلات خود را حل می کند، خوبی هایش بر بدی هایش. .
 • تراشیدن موهای زیر بغل با موس در خواب بیانگر اتفاق خوبی است که برای بیننده خواب اتفاق می افتد و چه بسا دیدن ماشینی که در خواب موهای زیر بغل را می تراشد به این معنی است که بیننده خواب برای رفع مشکلات خود از دوستان خود کمک می گیرد. او به عزت و اعتبار می رسد.
 • هر کس در خواب ببیند که برادرش موهای زیر بغل خود را می تراشد، نشان دهنده مشارکت او در تجارت موفق است.
 • زخم زیر بغل در خواب نشانه سختی و نگرانی استو چه بسا ديدن زخم زير بغل در خواب بيانگر ضرر و زيان باشد در خواب بيانگر اختلال در امرار معاش و كار اوست.
 • و زخم زیر بغل با تیغه در خواب، دلیلی بر ظلم بیننده از جانب شخص توانا و نیرومند است.
 • التیام زخم زیر بغل در خواب دلیل بر استرداد وجه ربوده شده از بیننده است، دیدن درد زخم زیر بغل در خواب، بیانگر رنج بیننده از فقر و کمبود وسایل زندگی است.
 • خواب دیدن زیر بغل بدون مو بیانگر رضایت و خوشبختی استو چه بسا ديدن بغل بدون مو در خواب، بيانگر قيام در دين باشد، و ديدن بغل بدون مو و بي بو در خواب، بيانگر زوال نگراني و مشكلات بيننده باشد، در حالي كه ديدن بغل بدون مو با بوي بد در خواب. بیانگر عمل بد و فجیعی است که بیننده انجام می دهد.
 • پاك كردن زير بغل و بدون مو ديدن آن در خواب، دليل بر دور شدن بيننده از باطل و قدم گذاشتن در راه حق است، و اما ديدن زير بغل پاك و براق در خواب، دلالت بر آرامش و شيرينى زندگي دارد.
 • هر که در خواب زیر بغل خود را سفید و بدون مو ببیند، بیانگر اعمال اوست که پس از مرگش ثواب دارد.
 • زیر بغل سفید در خواب بیانگر صفای دل و پاکی روح استو چه بسا سفید دیدن زیر بغل در خواب، بیانگر اعمال صالحی باشد که بیننده خواب انجام می دهد، در اطراف او، دیدن موهای سیاه و سفید زیر بغل در خواب، بیانگر آشفتگی در اعمال خوب و بد است، شاید دیدن از بین بردن موهای سفید زیر بغل در خواب بیانگر عمل صالحی است که پاداش آن دو برابر می شود.
 • دیدن زیر بغل سیاه در خواب، بیانگر خروج بیننده از شرع و اطاعت است، چه بسا دیدن زیر بغل سیاه با بوی نامطبوع در خواب، بیانگر سختی بیننده به دلیل ضررهای فراوان مردم باشد، و اما دیدن زیر بغل سیاه با دراز. مو در خواب، این نشان دهنده انکار خواب بیننده از اعتماد و دزدی خود است.
 • دیدن سیاهی زیر بغل و کنده شدن پوست آن در خواب، بیانگر خستگی و زحمات صاحب آن در امرار معاش است و در مورد دیدن پوست ضخیم سیاه زیر بغل همراه با ورم در خواب، خواب بیننده بیانگر آن است که به خواب بیننده مالی حرام می رسد و از آن رنج می برد. .
 • دیدن تراشیدن موهای سیاه زیر بغل در خواب، بیانگر کشف قوم فریبکار و خیانتکار است.
 • زیر بغل پاک در خواب بیانگر نیکی بیننده است و دیدن زیر بغل پاک در خواب بیانگر جمع آوری پول حلال است و در خواب بیانگر مصونیت بیننده از دشمن است و اما دیدن زیر بغل پاک شده در خواب. با آب گرم در خواب دلالت بر جراحت بیننده ای دارد که منکر زیبایی بیننده می شود دیدن زیر بغل پاک زن در خواب بیانگر اخلاق و رفتار نیک او با شوهر است دیدن پاکی زیر بغل پدر در خواب نشان دهنده تلاش بیننده برای جلب رضایت خانواده خود است.

 • بوی زیر بغل در خواب بیانگر اعمال و آبروی شخص استبوی زیبای زیر بغل در خواب بیانگر اعمال نیکی است که اثر خوبی در بین مردم به جا می گذارد و بوی نامطبوع زیر بغل در خواب ممکن است نشان دهنده انتشار شایعات بدی باشد که آبروی بیننده را تحت تأثیر قرار می دهد و خیانت.
 • بوی عرق بغل در خواب بیانگر کلماتی است که بیننده را آزرده خاطر می کند، شاید دیدن بوی عرق زیر بغل که در خواب تمیز می شود، بیانگر آشکار شدن حقایقی در مورد بیننده پس از گمراهی باشد.
 • دیدن زدن خوشبو کننده به زیر بغل در خواب بیانگر حسن معاشرت بیننده با دیگران است و دیدن پاک کردن خوشبو کننده و بوی زیر بغل در خواب بیانگر افشای اسرار بیننده است.
 • خواب دیدن موهای زیر بغل مرده در خواب ممکن است بیانگر کاستی در امور دینی باشدو چه بسا خواب موى بلند بغل مرده در خواب، دلالت بر گناه و معصيت دارد، و هر كس در خواب ببيند كه در حال كندن موى بغل مرده است، دلالت بر تسكين نزد بيننده دارد كه از نزد او مى آيد. جایی که نمی داند نشان دهنده وصیتی برای مرده است که بیننده به آن پایبند نیست.
 • تراشیدن موهای زیر بغل مرده در خواب، بیانگر هدایت بیننده پس از گمراهی اوست.
 • هر که در خواب ببیند زیر بغل مرده را مجروح کرد، از مال او بهره مند شد، اما کسی که در خواب زیر بغل مرده را بدون مو ببیند، خانواده مرده را اصلاح می کند و به آنها کمک می کند. و دیدن زیر بغل مرده سیاه در خواب، بیانگر عذاب مرده از بدی اعمال او در زندگی است و خداوند دانا است.
 • خواب دیدن موهای زیر بغل در خواب برای زنان مجرد بیانگر خوبی و راحتی است زیرا زینت است و هر چه زن در خواب زینت دهد نیکو و راحت است و چه بسا دیدن موهای بلند زیر بغل در خواب به زن مجرد دلالت کند که به خود ظلم کرده است و هر که ببیند موهای زیر بغل را بدون درد می کند. خواب بیانگر رهایی از گرفتاری های زندگی است، اگر موهای زیر بغل خود را کند و در خواب درد داشته باشد، بیانگر آن است که پس از مدتی دردسر حالش خوب است.
 • از بین بردن و تراشیدن موهای زیر بغل در خواب برای زنان مجرد، بیانگر دوری آنها از افراد مفسد است و دیدن زیر بغل سفید در خواب برای مجرد، بیانگر ایمنی او در دین و اخلاق است و بوی نامطبوع زیر بغل در خواب، بیانگر چیزی است. منفوری که از طرف دوست یا معشوق بر فرد مجرد تأثیر می گذارد و تمیز دیدن زیر بغل در خواب بیانگر شهرت اوست.مهربانی در بین مردم.
 • دیدن زخم زیر بغل در خواب برای زن مجرد بیانگر از دست دادن شغل و دیدن زیر بغل بدون مو در خواب بیانگر آسایش روحی و خوشبختی در زندگی اوست.
 • خواب دیدن موهای بلند زیر بغل در خواب برای زن متاهل بیانگر کوتاهی او نسبت به شوهر و فرزندان است. موهای ضخیم زیر بغل در خواب برای زن متاهل به دلیل تربیت ضعیف فرزندانشدیدن کندن موهای زیر بغل بدون درد در خواب بیانگر آن است که بدون خستگی و تلاش پولی به دست خواهد آورد.
 • تراشیدن موهای زیر بغل در خواب برای زن متاهل بیانگر نیکی شوهر و زیر بغل سفید در خواب برای زن متاهل بیانگر ثمره تربیت نیکو برای فرزندان و بوی نامطبوع زیر بغل در خواب است. زن متاهل دلیلی بر ناامیدی او از اخلاق فرزندانش و نافرمانی آنها از اوست.
 • دیدن زخم زیر بغل در خواب برای زن متاهل بیانگر سختی های زندگی زناشویی است و زیر بغل بدون مو در خواب بیانگر حاملگی او پس از مدت ها انتظار و دیدن زیر بغل سیاه در خواب برای زن متاهل است. حکایت از کنکاش در علایم مردم دارد و خداوند دانا است.
 • خواب دیدن موهای بلند زیر بغل در خواب برای زن باردار بیانگر کمبودها و عدم علاقه او به بارداری است.و چه بسا دیدن موهای پرپشت زیر بغل در خواب برای زن حامله، بیانگر آن باشد که او مرتکب گناه و معصیت شده است.خواب برای زن حامله بیانگر زایمان آسان و آسان اوست و بوی نامطبوع زیر بغل در خواب، دلیل بر بیماری است. که به او یا جنینش آسیب می رساند.

  خواب دیدن موهای بلند زیر بغل در خواب برای زن مطلقه بیانگر مشغله و دوری او از عبادات است. ضخیم شدن موهای زیر بغل در خواب برای زن مطلقه بیانگر گناه است و می گفتند ازدواج به تأخیر افتاد.کندن موهای زیر بغل در خواب برای زن مطلقه بیانگر آن است که حقوقی را که از او ربوده شده است به دست خواهد آورد. خواب زن مطلقه دلیل بر بازگشت او نزد همسر مطلقه است و بوی نامطبوع زیر بغل در خواب زن مطلقه دلیل بر بدرفتاری او با دیگران و دیدن زیر بغل سیاه در خواب زن مطلقه است. بیانگر اعمال بد او با مردم است و خداوند دانا است.

  منابع و مراجع

  1. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا