تعبیر دیدن پیرمرد در خواب و خواب پیرزن

نماد پیرزن در خواب و تعبیر دیدن پیرزن شرور در خواب، دیدن تعقیب و کتک زدن پیرمرد در خواب و تعبیر مرگ پیرمرد در خواب، دست دادن با پیرمرد. پیرمرد در خواب

تعبیر دیدن پیرمرد در خواب و خواب پیرزن

پیرزن در خواب، دلالت بر مشغولیت بیننده به دنیا و خوشی های آن دارد، دیدن پیرزن در خواب ممکن است بیانگر عجز و ضعف باشد، می گفتند پیرزن در خواب، حکایت از قطع امید و نبود امنیت دارد. این مقاله تعبیر دیدن پیرمرد در خواب ابن سیرین، النابلسی و دیگران، معنی تعقیب پیرمرد در خواب، دیدن کتک خوردن پیرزنی در خواب، دست دادن با پیرمرد. مرد در خواب نماد خوابی که پیرمرد به زن جوان تبدیل کرد و تعبیر دیدن پیرمرد در خواب برای زنان متاهل و مجرد.

 • ابن سیرین گوید: دیدن پیرزنی در خواب دلالت بر دنیا داردو شايد ديدن پيرزن در خواب، بيانگر آن باشد كه بيننده در معرض فريب و فريب است و ديدن پيرزن بيمار در خواب، بيانگر ناتواني و ضعف بيننده است، و ديدن پيرمرد تشنه در خواب، بيانگر خشكسالي است. که کشور را گرفتار می کند، در حالی که دیدن پیرمرد محجبه در خواب، بیانگر ندامت و سختی بیننده در امور است.
 • شیخ نابلسی می گوید: دیدن پیرزنی در خواب، بیانگر ضعف و اندوه است.و چه بسا ديدن پيرزني در خواب دلالت بر تحريك داشته باشد و ديدن پيرزن ناشناس در خواب مريض بيانگر شدت بيماري و شايد نزديك شدن مرگ او باشد.
 • ديدن پيرزنى كه در خواب خطبه مى خواند، بيانگر صلاح دين بيننده است و ديدن پيرزنى با چهره زيبا در خواب، بيانگر آن است كه بيننده مژده شنيده است و ديدن پيرزن در ميان مردم در خواب، حاكى از امنيت و سلامتى است. آرامش
 • تعقیب پیرمرد در خواب به معنای رویارویی با دشمنان استو چه بسا ديدن پيرمرد خشمگين در تعقيب بيننده، بيانگر مصيبتهاي بزرگي باشد كه بيننده بر آن وارد مي شود و هر كه در خواب ببيند پير و ضعيف و ضعيف او را تعقيب مي كند، دچار فقر و گراني مي شود.
 • دیدن تعقیب پیرزن و فرار از دست او در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب از شر و آسیب نجات می یابد، در حالی که دیدن پیرمرد در حال تعقیب و فرار و فرار از آن در خواب، بیانگر افتادن در پریشانی و بدبختی است.
 • دیدن پیرمردی که در خواب پدر را تعقیب می کند بیانگر بیماری شدید او است و شاید دیدن پیرمرد در تعقیب پسر در خواب بیانگر نافرمانی و بد اخلاقی او باشد و اما دیدن پیرزنی در تعقیب زن در خواب بیانگر اوست. شورش علیه شوهرش
 • و هر که در خواب ببیند که پیرمردی را تعقیب می کند، مسئولیت های بزرگی بر او وارد می شود بر دوش او می افتد، اما هر که در خواب ببیند که پیرزنی زشت را تعقیب می کند، در پی نهی ها و منکرات است و خداوند متعال و دانا است.
 • دیدن پیرزنی شیطان صفت در خواب بیانگر اعمال و نیات بد استو خواب نشستن با پیرزنی شیطان صفت ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب در معرض فریب و فریب افراد نزدیک است.
 • هر که در خواب ببیند که پیرزنی بد به خانه او وارد می شود، آبرو و مال خود را از دست می دهد و بر آنها غلبه می کند.
 • دیدن گریه پیرزن بدکار در خواب بیانگر رهایی از حال بیننده و نجات او از مصیبت است و دیدن پیرزن بدکار در حال خندیدن در خواب بیانگر غرور دشمنان و کینه توزان بیننده است و خداوند متعال است. -دانستن
 • دست دادن با پیرمرد در خواب، علامت فتنه است که بیننده خواب هلاک می شودو شايد ديدن مصافحه پيرزن بد در خواب دلالت بر تلاش بيننده در راه ضلالت باشد و اما ديدن مصافحه پيرزن زيبا در خواب بيانگر تقرب بيننده به خداوند متعال و ديدن مصافحه است. پیرزنی چاق در خواب بیانگر آن است که بیننده روزی و سعادت خواهد یافت.
 • دیدن دست دادن پیرزنی با شخص ناشناس در خواب، بیانگر این است که بیننده به نقشه ای می افتد و دیدن مصافحه پیرزنی بیمار در خواب، بیانگر از دست دادن شراکت بیننده است.
 • دیدن مصافحه با پیرزن و بوسیدن دست او در خواب بیانگر برآورده شدن حاجت بیننده است و شاید دیدن مصافحه پیرزن با دست چپ در خواب بیانگر سختی کار و کار او باشد و دیدن امتناع از مصافحه با پیرزن در خواب، بیانگر بدبختی بیننده و کوتاهی عمر اوست و خداوند دانا است.
 • تعبیر شیرین او از دیدن آرامش و دست دادن در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • مرگ پیر در خواب دلیل بر ترک دنیا و مشغول شدن به کار آخرت است شاید دیدن مرگ و دفن پیر در خواب بیانگر توبه بیننده به درگاه خداوند متعال باشد و اما در مورد حمل پیرزنی مرده در خواب، بیانگر خدمت بیننده به شخص ضعیف و همدردی او با او است.
 • دیدن مرگ پیرزن و دعا برای او در خواب، بیانگر شفاعت بیننده برای مردی فاسد نزد سلطان یا حاکم است، شاید دیدن مرگ پیرزنی بیمار در خواب، بیانگر از بین رفتن مالی بیننده باشد که از یک منبع غیرقانونی
 • و هر کس در خواب ببیند که پیرزن مرده ای را می بوسد در زندگی اش بدبخت می شود.و دیدن مردن پیرمرد در خواب غرق شدن به معنای غرق شدن در گناهان و گناهان است و اما مرگ پیرزن بر اثر سوختن در خواب، دلیل بر ترک عبادت و خوردن حق مردم است. خداوند دانا است.
 • تعبیر شیرین او از دیدن مرگ در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • کتک زدن پیرمرد در خواب، دلیل بر آزاری است که بیننده مورد آزار قرار می گیردو شاید دیدن شلاق زدن پیرزن در خواب، بیانگر سخنان مردم از شرف و شرف بیننده باشد.
 • هر که ببیند پیرزنی در خواب او را بزند، خوب می شود و هر که در خواب ببیند پیرزنی به پشت او می زند، به یاری دیگران بدهی خود را می پردازد.آرزوها و خواسته هایش.
 • و هر که ببیند پیرزنی او را می زند و در خواب درد نمی کند، از پیری حکمت و علم می گیرد، و هر که ببیند پیرزنی او را می زند و در خواب زخمی می شود، به خاطر او مؤاخذه می شود. اعمال، و خداوند متعال و داناست.
 • تعبیر شیرین او از دیدن کتک خوردن در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

  دیدن پیرمردی در خواب بیانگر سختی و خستگی اوستدیدن پیرمردی که در خواب به پیرزنی تبدیل شده است، بیانگر فقر و بیماری آن جوان است، و اما دیدن پیرزن در خواب، بیانگر ناامیدی و زوال فضل اوست. دیدن مرد جوانی که در خواب با پیرزنی همبستر می شود در حالی که او راضی نیست، بیانگر سختی در کار و دوری از او است و شاید هم دلالت بر دیدن مرد جوانی در خواب با پیرزنی و رضایت او باشد. و مطیع او که بینا به همان اندازه که از پیرمرد گرفت از دنیا خواهد گرفت.

 • ادرار پیرمرد در خواب دلیلی بر مالی است که بیننده خواب خرج می کندو هر كه در خواب پيرزنى را بول كند مال پدر و مادرش را خرج مى كند و هر كس در خواب پيرزنى را در خانه خود بيند كه شوهر كند فرزند ذكور دارد و خداى تعالى. دانا است
 • و هر که در خواب خون بول پیری ببیند محرم می آید، ولی هر که در خواب ادرار پیری را بر خاک ببیند طاعت نیکو نیست و هر که ادرار پیری ببیند. آب میوه در خواب، او پول خود را هدر می دهد.
 • هر که در خواب ببیند که پیرزنی سرشناس بر او ادرار می کند، ذلیل و ذلیل می شود.
 • تعبیر شیرین او از دیدن ادرار و ادرار در خواب را اینجا کلیک کنید.

  خوابی که پیرمرد به زن جوان تبدیل شده است، دلیلی بر بهبودی بیمار و بازگشت غایب است.و چه بسا ديدن پيرمرد كه در خواب تبديل به زن جوان شده است، دلالت بر نيكي در دين و بازگشت به سوي خداي متعال باشد و ديدن پيرزن كه به صورت زن جوان زيبا در خواب تبديل شده است، حاكي از بازگشت جلال و اعتبار به بيننده باشد. و می دانم.و دیدن تبدیل شدن پیرمرد به زن جوان در خواب زندانی هنگام رهایی از زندان و به دست آوردن آزادی و رؤیت تبدیل شدن پیرمرد به کودک در خواب، بیانگر شنیدن خوشحال است. خبر، و گفته شد دیدن تبدیل شدن پیرمرد به زن جوان در خواب، بیانگر زوال خشکسالی و بازگشت نیکی است، و دیدن تبدیل پیرزن به زن جوان در خواب در یک زمان است. جنگ نشان دهنده پایان آن و بازگشت صلح است.

  خواب پیری زشت در خواب، بیانگر فتنه و آسیب استو شايد ديدن مصافحه پيرمرد زشت در خواب بيانگر زشتي عمل بيننده باشد و ديدن مرگ پيرزن زشت در خواب دلالت بر اشتغال بيننده به لذات زندگى باشد اهل فساد و چه بسا ديدن. پیرزن زشت با موهای پرپشت در خواب بیانگر این است که بیننده دچار بحران ها و بلایای بسیاری خواهد شد و دیدن مرگ پیرزن زشت در خواب بیانگر بازگشت شکوه و جلال به بیننده است.

  دیدن بوسیدن پیرمردی در خواب بیانگر بحرانی است که بیننده با آن مواجه استو شايد ديدن بوسيدن پيرزن زشت در خواب بيانگر آن باشد كه بيننده به وسوسه افتاد و رؤيت بوسيدن پيرزن بيچاره در خواب حاكي از عدم بيننده است.بوسیدن پیشانی پیرزن در خواب، دلیل بر کمک خواستن از عاقل است.و چه بسا دیدن بوسیده شدن گونه پیرزنی در خواب، بیانگر کسب علم و منفعت باشد، و چه بسا دیدن بوسیدن پیرزنی از روی شهوت، بیانگر نقض عهد و پیمان با مردم باشد، و خداوند آری و داناتر است.

 • دیدن پیرزنی در خواب برای زن مجرد، بیانگر ضعف و ناتوانی اوستو شايد ديدن پيرمرد در تعقيب زن مجرد در خواب بيانگر عدم ثبات او در زندگي او باشد و پيرزن شرور ديدن زن مجرد در خواب بيانگر دروغ و فريب او باشد.
 • دیدن مصافحه پیرزنی در خواب با زن مجرد، بیانگر آن است که او مرتکب گناه شده است و شاید دیدن مرگ پیرزن در خواب، برای زن مجرد، بیانگر هدایت و نجات او از گناهان باشد.
 • و کی گفته “پیرزنی را در خواب دیدم که با من نامزد کرداین گواه نامزدی او با یک بیمار است و شاید خواب تبدیل شدن پیرزن به زن جوان مجرد حاکی از رابطه نزدیک و ازدواج او باشد و دیدن پیرزن زشت در خواب برای زنان مجرد بیانگر نافرمانی او از پدر و مادر باشد. .
 • دیدن پیرزنی ناشناس در خواب برای زن مجرد
 • دیدن پیرزنی ناشناخته در خواب بیانگر ناتوانی او در غلبه بر مشکلات و بحران هایی است که می گذرد و چه بسا دیدن کتک خوردن پیرزنی ناشناس در خواب بیانگر نیاز به مراقبت و توجه خانواده یا معشوق او باشد توهین و توهین دیگران، و هر کس بگوید: پیرزنی ناشناس را در خواب دیدم که می خواست مرا بکشد، برادرانش مورد ستم و آزار قرار می گیرند و خداوند متعال و دانا است.
 • دیدن پیرزنی در خواب برای زن متاهل بیانگر غم و اندوه و ناراحتی اوستو چه بسا دیدن مصافحه پیرزنی در خواب برای زن شوهردار، بیانگر ترس او از از دست دادن شوهر باشد و دیدن فرار زن از پیرزن شرور در خواب، بیانگر انصراف او از مسئولیت باشد.
 • دیدن مرگ پیرزنی در خواب برای زن شوهردار که از گناه توبه می کند و می گوید: پیرزنی را در خواب دیدم که مرا کتک می زد، دلیل بر بدرفتاری او با شوهر و فرزندانش است.
 • ادرار پیرمرد در خواب برای زن شوهردار دلیل بر از بین رفتن مال اوست و شاید رویت تبدیل شدن پیرمرد به زن جوان برای زن شوهردار حکایت از حاملگی او پس از ناامیدی داشته باشد و خداوند اعلم.
 • دیدن پیرزن زشت در خواب برای زن متاهل، بیانگر بد اخلاقی او با مردم است، دیدن تبدیل شدن به پیرزن زشت در خواب برای زن شوهردار، بیانگر همراهی با افراد مفسد و منافق و تسلیم شدن با آنان است، شاید دیدن قتل. پیرزن زشت در خواب به زن شوهردار اشاره دارد که از شر منافقان و فریبکاران خلاص شود.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا