تعبیر خواب در آغوش گرفتن کودک خردسال

تعبیر خواب در آغوش گرفتن کودک خردسال

نماد در آغوش گرفتن کودک خردسال در خواب و خواب بوسیدن کودک زیبا، در آغوش گرفتن نوزاد در خواب و نماد در آغوش گرفتن کودک مرده در خواب، در آغوش گرفتن کودک خردسال و در آغوش گرفتن دختر در خواب.

در آغوش گرفتن کودک در خواب بیانگر کسب روزی و شادی و نشاط است به شرطی که کودک نوزاد نباشد و شاید دیدن در آغوش گرفتن کودک کوچک در خواب بیانگر شروع و پروژه های جدید باشد که در این مطلب می خوانید. تعبیر دیدن کودکی که در خواب کودکی را در آغوش گرفته است ابن سیرین و نابلسی و مفسران بزرگنماد در آغوش گرفتن فرزند پسر و در آغوش گرفتن دختر خردسال در خواب تعبیر به آغوش کشیدن کودک خردسال زیبا در خواب و موارد دیگر خواب دیدن کودک خردسال.

 • ابن سیرین گوید دیدن آغوش کودک در خواب، بیانگر کسب درآمد و امرار معاش بیننده است و شاید دیدن آغوش کودک در خواب، حاکی از سود و منفعت بسیار برای بیننده باشد، در خواب، بیانگر آن است. ناامیدی
 • شیخ النابلسی می فرماید: دیدن آغوش کودک در خواب، بیانگر زوال غم و اندوه است.و چه بسا دیدن آغوش طفل در خواب، دلالت بر آسایش پس از خستگی داشته باشد، و دیدن در آغوش فرزند خویشاوندی در خواب، دلالت بر پیوند خانواده و دیدن طفل کوچک غمگین در خواب، حزن و اندوه بیننده را نشان دهد.
 • دیدن بچه های خردسال در خواب، مژده به رسیدن به هدف است و شاید دیدن کودک خردسالی که در خواب از او دور می شود و او را در آغوش نمی گیرند، بیانگر ظلم و سخت گیری باشد.
 • ابن شاهین می گوید: در آغوش کشیدن کودک در خواب، دلیل بر شادی و لذت بیننده است.
 • خواب در آغوش گرفتن نوزاد به تعبیر ابن سیرین بیانگر دغدغه ها و مسئولیت های جدید است.و چه بسا دیدن نوزادی که در خواب نوزاد را در آغوش می گیرد، اگر آرام باشد، بیانگر شروعی جدید باشد، و دیدن نوزادی که بلافاصله پس از تولد در خواب نوزادی را در آغوش می گیرد، بیانگر شنیدن مژده است، در حالی که ترس از در آغوش گرفتن نوزاد را در خواب می بینید. تولد در خواب بیانگر اضطراب در زندگی بیننده است.
 • دیدن در آغوش گرفتن نوزاد پسر در خواب بیانگر توانایی خواب بیننده در به عهده گرفتن مسئولیت است و شاید دیدن نوزاد دختری که در خواب در آغوش گرفته است بیانگر زندگی تنگ بیننده باشد.
 • دیدن در آغوش گرفتن نوزاد گریان در خواب بیانگر ضرر در کار است و شاید دیدن نوزاد خندان در خواب بیانگر موفقیت در کار بیننده و دیدن نوزاد زیبا در آغوش کشیدن در خواب بیانگر شیرینی زندگی بیننده باشد.
 • تعبیر او از دیدن نوزاد در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • در آغوش گرفتن کودک پسر خردسال در خواب دلیلی بر آسیب پذیری عمومی استو چه بسا دیدن فرزند ذکور در آغوش فرزند ذکور، بیانگر خبر خوش باشد و دیدن در آغوش گرفتن فرزند ذکور و دیدن چهره او در خواب، بیانگر ادب بیننده نسبت به دیگران باشد.
 • در آغوش گرفتن پسر کوچک سفیدپوست در خواب، دلیل بر صداقت بیننده است، شاید دیدن آغوش پسر کوچک قهوه ای رنگ در خواب، بیانگر قوت اراده بیننده و دیدن آغوش مرد جوان بور باشد. کودک در خواب نشان دهنده صداقت و صداقت بیننده است.
 • دیدن نوازش و در آغوش گرفتن فرزند ذکور در خواب، بیانگر سهولت کسب درآمد است و شاید دیدن خواب در آغوش گرفتن فرزند ذکور در خیابان، به معنای تسهیل امور سخت بیننده و دیدن کودک خردسال در آغوش گرفتن باشد. فرزند پسر عجیب و غریب در خواب بیانگر مسئولیت های زیادی بر عهده بیننده است.
 • دیدن حاملگی فرزند ذکور در خواب

  حمل فرزند ذکور در خواب، دلیل بر عهده گرفتن مسئولیت های بزرگ است و شاید دیدن حاملگی فرزند پسر در خواب بیانگر آن باشد که بیننده در خواب گرفتار مصیبت خواهد شد و دیدن حمل فرزند شیرخوار در خواب بیانگر علاقه است. چیزی که محتاج مراقبت است و دیدن طفل ذکور که در خواب طفل ذکور را بر گردن حمل می کند، بیانگر وزن است بر بیننده امانت دارد و هر که در خواب ببیند که طفلی را بر پشت حمل می کند، دلیل بر کثرت است. فرزندان و بی پولی بیننده فرزند ذکور که در خواب بدهکار است بیانگر کثرت قرض و ناتوانی او در پرداخت آن است، دیدن فرزند ذکور در حال حمل مسافر در خواب بیانگر مشکل در سفر است.

 • در آغوش گرفتن دختر بچه در خواب، نشانه نگرانی و اندوه است، دیدن دختربچه در خواب ممکن است بیانگر حال بد بیننده باشد. دیدن دختربچه زشت در خواب در آغوش کشیدن بیانگر آن است که برای بیننده خواب مشکلاتی پیش خواهد آمد.
 • در آغوش گرفتن دختربچه بلوند در خواب دلیل بر نزاع بیننده است، دیدن در آغوش گرفتن دختربچه سفید در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده پیوند خویشاوندی را قطع می کند و دیدن در آغوش گرفتن دختر کوچک قهوه ای در خواب بیانگر این است که خواب بیننده وارد موقعیت های سختی می شود.
 • دیدن در خواب دختری با موی بلند در آغوش کشیدن بیانگر عمر طولانی و رقت بار بیننده است و شاید دیدن آغوش دختری با موهای کوتاه در خواب بیانگر عمر کوتاه بیننده باشد.
 • در آغوش کشیدن کودک مرده در خواب ممکن است نشان دهنده دلبستگی قلبی به چیزی باشد که تمام شده استو چه بسا دیدن کودک مرده ای که در خواب در آغوش گرفته است، دلالت بر طول عمر بیننده دارد و دیدن کودک مرده ای که در خواب او را در آغوش گرفته و گریه می کند، دلالت بر شکستگی و اندوه بیننده دارد.
 • در آغوش گرفتن کودک مرده مرده در خواب دلیل بر بازگشت خاطرات است، شاید دیدن دختربچه مرده در خواب ناامیدی و انکسار را در آغوش می گیرد و در خواب دیدن نوزاد مرده در آغوش گرفتن حکایت از نیکی بیننده دارد.
 • در آغوش کشیدن کودک مرده خندان در خواب، دلیل بر غنای بیننده است و شاید دیدن خواب در آغوش کشیدن کودک خردسال مرده با صورت زرد در خواب، نشان دهنده بیماری بیننده باشد و دیدن خواب در آغوش گرفتن کودک مرده. با صورتی مایل به آبی در خواب بیانگر فقر بیننده است.
 • تعبیر دیدن مرده در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • در آغوش کشیدن کودک زیبا در خواب، نشانه شادی و رضایت استو چه بسا خواب در آغوش گرفتن طفل زيبا بيانگر پيروزى بر دشمنان باشد و هر كه ببيند كودك زيبايى را در آغوش مى گيرد و در خواب او را مى بوسد به دنيا و شيرينى آن مى آيد و طفل كوچكى را با زيبا مي بيند. مو در خواب بیانگر دستیابی بیننده به شکوه و سیادت است.
 • در آغوش گرفتن پسر کوچک زیبا در خواب دلیل بر شادی است و شاید دیدن دخترک زیبا که در خواب در آغوش گرفته است بیانگر فرا رسیدن روزهای زیبا باشد و دیدن کودک زیبای مرده در خواب نشان دهنده راهنمایی بیننده باشد.
 • در آغوش کشیدن کودک زیبا با چشمان آبی در خواب دلیل بر وفاداری و اخلاص است و شاید دیدن کودک زیبا با چشمان سبز در خواب بیانگر سعادت و خیر فراوان باشد و دیدن کودک زشت در خواب بیانگر ظاهر دشمن بیننده
 • در آغوش گرفتن کودک خردسال در حال خنده در خواب، نشانه لذت و منفعت استو شايد ديدن آغوش طفل صغير در حال خنده در خواب دلالت بر بهبود حال بيننده داشته باشد و ديدن آغوش طفل زيبا در حال خنده در خواب بيانگر وسعت زندگي بيننده باشد.
 • در آغوش گرفتن طفل ذکور خردسال که در خواب می خندد، دلیل بر تعجب خوش بیننده است و شاید دیدن آغوش دختر جوانی که در خواب می خندد، دلالت بر آرامش زندگی داشته باشد و دیدن کودک بیمار کوچکی که در خواب می خندد، بیانگر خنده بیننده باشد. بهبودی از یک بیماری یا بیماری
 • هر کس در خواب ببیند که فرزند کوچک برادرش را در آغوش می گیرد در حالی که می خندد حمایت و کمک می شود و هر که ببیند فرزند کوچک خواهرش را در حالی که در خواب می خندد در آغوش می گیرد وارد می شود. مشارکت موفق
 • تعبیر دیدن خنده در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • گرفتن فرزند ناشناس در خواب، نشانه آسودگی از خداوند متعال است. و چه بسا دیدن اسیر شدن کودک ناشناس در خواب دلالت بر شکوه و عظمت داشته باشد و دیدن اسیر شدن کودک ناشناس در حال گریه در خواب بیانگر غلبه بر ناملایمات و مشکلات باشد و دیدن اسیر کودک ناشناس در حال خنده در خواب بیانگر این باشد که رویاپرداز به آنچه می خواهد می رسد.
 • اسیر شدن فرزند پسر گمنام در خواب دلیل بر حسن شهرت است، شاید دیدن اسیر شدن فرزند ناشناس در خواب دلالت بر اندوه و درد داشته باشد و دیدن نوزاد گمنام در خواب بیانگر تجدید حیات باشد.
 • رؤیای یافتن نوزاد در خواب بیانگر این است که بیننده از منبع مشکوکی پول دریافت می کند، شاید دیدن اسیر شدن کودک ناشناس ناشناس در خواب بیانگر این باشد که بیننده به مردم کمک می کند و آنها را تحریک می کند و مشاهده اسارت کودک ناشناس. در خیابان در خواب بیانگر راه درست رفتن است.
 • بوسیدن کودک خردسال در خواب نشانه برآورده شدن حاجت بیننده خواب استو چه بسا دیدن بوسیدن طفل صغیر در خواب، بیانگر برآورده شدن آرزو باشد و دیدن بوسیدن طفل صغری که بوی آن در خواب خوشبو باشد، بیانگر حسن شهرت بیننده باشد.
 • بوسیدن کودک کوچک قهوه ای رنگ در خواب نماد شنیدن خبرهای ناگهانی است و شاید دیدن کودکی که در خواب از دهان او می بوسد بیانگر حقیقتی باشد و دیدن کودکی که در خواب سر او را می بوسد نشان دهنده افزایش اعتبار و اعتبار است. بیننده
 • دیدن بوسیدن فرزند پسر در خواب ممکن است بیانگر انجام کامل وظایف باشد، شاید دیدن بوسیدن دختر جوان در خواب دلالت بر درد و ناراحتی داشته باشد و دیدن بوسیدن کودک خردسال در خواب بیانگر نیکی و نیکوکاری باشد.
 • خواب بوسیدن کودک ناپاک دلیل بر ارتکاب گناه است شاید دیدن کودک یتیم در خواب بیانگر آن باشد که بیننده صدقه و صدقه می دهد و دیدن بوسیدن کودک کوچک بیمار در خواب بیانگر مشکلات سلامتی برای بیننده باشد.
 • تعبیر دیدن بوسیدن و بوسیدن در خواب را اینجا کلیک کنید.

  در آغوش گرفتن فرزند خردسال در خواب برای مرد متاهل دلیل بر کسب روزی حلال استو شاید دیدن مرد متاهل در آغوش فرزند کوچک در خواب، بیانگر حاملگی یکی از بستگان همسرش باشد و دیدن مرد متاهل در آغوش نوزاد در خواب، بیانگر ورود به پروژه های سودآور جدید و دیدن فرزند ذکور جوان در آغوش گرفتن متاهل باشد. مرد در خواب بیانگر پیشرفتی در پریشانی است که از سر می گذراند.دختر جوان در خواب برای مرد متاهل به اضطراب و افسردگی منجر می شود.در مورد خواب در آغوش گرفتن کودک خردسال مرده در خواب برای مرد متاهل این نشان می دهد که درستی دین بیننده و دیدن حاملگی فرزند ذکور در خواب برای مرد متاهل بیانگر مسئولیت های فراوان اوست.

 • در آغوش کشیدن نوزاد در خواب برای زنان مجرد شاهدی بر آغاز یک زندگی شاد جدید استشاید دیدن پسر خردسالی که در خواب یک فرزند مجرد را در آغوش می گیرد، بیانگر کمک مالی به او باشد و دیدن دختر جوانی که در خواب برای زنان مجرد دختری را در آغوش می گیرد، بیانگر نگرانی های فراوان او باشد.
 • خواب دیدن نوزادی در دستان زن مجرد در خواب دلیل بر این است که او شغلی پیدا می کند، شاید دیدن کودکی زیبا که در خواب کودکی زیبا را در آغوش گرفته است برای زن مجرد بیانگر تجمل زندگی او باشد و دیدن او کودک کوچکی که در خواب می خندد و یک فرد مجرد را در آغوش می گیرد نشان دهنده شادی نزدیک او است.
 • گرفتن فرزند ناشناس در خواب برای زن مجرد دلیل بر سفر اوست شاید دیدن کودک خردسال در حال بوسیدن کودک کوچک در خواب برای زن مجرد بیانگر ارتباط نزدیک با معشوق باشد و اما دیدن فرزند ذکور در حال حمل نر. فرزند در خواب به زن مجرد، این نشان دهنده خستگی و درد است.
 • در آغوش گرفتن نوزاد در خواب برای یک زن متاهل دلیلی بر خوشبختی و شادی اوستو خواب در آغوش گرفتن نوزاد پسر در خواب برای زن متاهل ممکن است بیانگر ارث گرفتن او باشد و دیدن شوهری که در خواب دختری را برای زن شوهردار در آغوش می گیرد، بیانگر مشکلات و اختلاف نظر با شوهر است.
 • در آغوش گرفتن فرزند خردسال مرده در خواب برای زن متاهل، دلیل بر پایبندی به شریعت است و چه بسا دیدن نوزادی زیبا که در خواب برای زن متاهل در آغوش گرفته است، حکایت از بارداری نزدیک داشته باشد.
 • بچه گرفتن شوهر در خواب برای زن شوهردار، دلیل بر فراوانی رزق اوست و شاید دیدن بوسیدن فرزند ناشناس در خواب بیانگر شادی زن شوهردار از موفقیت فرزندانش باشد.
 • در آغوش گرفتن نوزاد در خواب برای یک زن مطلقه گواه تغییر در زندگی او برای بهتر شدن استو شاید دیدن آغوش فرزند ذکور در خواب، بیانگر شنیدن خبر خوشحال کننده از سوی زن مطلقه باشد، و دیدن دختر جوانی که در خواب دختری را برای زن مطلقه در آغوش گرفته است، بیانگر غم و اندوه فراوان او باشد و بوسیدن فرزند ذکور خردسال در خواب. خواب زن مطلقه دلیلی بر بهبود حال اوست و دیدن در آغوش گرفتن کودکی زیبا که در خواب می خندد برای مطلقه بیانگر شیرینی زندگی او و فراخ بودن آن است و شاید دیدن کودک خردسال خندان که در خواب در آغوش گرفته است بیانگر آن باشد. که زن مطلقه امور او را آسان می کند فرزند بیمار در خواب برای زن مطلقه بیانگر درد و رنج اوست.

 • در آغوش کشیدن فرزند ذکور در خواب برای زن باردار دلیل بر رهایی او از درد بارداری استشاید دیدن نوزاد پسر در آغوش گرفتن زن حامله در خواب بیانگر نزدیک شدن به تاریخ تولد باشد و دیدن دختر جوان در خواب که زن حامله را در آغوش گرفته است بیانگر رنج و سختی دوران بارداری باشد.
 • در آغوش کشیدن کودک خردسال خندان در خواب برای زن باردار دلیلی بر تسهیل تولد اوست، شاید دیدن کودک کوچک زشت در خواب برای زن باردار بیانگر اختلاف با شوهرش باشد و دیدن کودک مرده ای که صورتی زرد رنگ را در آغوش گرفته است. خواب برای زن باردار نشان می دهد که او در حال گذر از یک بیماری است.
 • یافتن فرزند ناشناخته در خواب برای زن باردار دلیلی بر تولد پسر است و خواب بوسیدن گونه کودک در خواب برای زن باردار ممکن است نشان دهنده شادی و شادی در نوزاد جدید باشد.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  3. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  4. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.
  5. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا