تعبیر دیدن توپ در خواب و نماد توپ در خواب

تعبیر دیدن توپ در خواب و نماد توپ در خواب

تعبیر نماد توپ در خواب ، فوتبال و بسکتبال در خواب و خواب هندبال ، نماد ضربه زدن به توپ و پرتاب توپ در خواب ، تعبیر توپ های رنگی و دیدن توپ سبز در خواب

دیدن توپ در خواب بیانگر اختلاف و مشاجره است، دیدن توپ در خواب ممکن است بیانگر حرکت، مسافرت و تغییر شرایط باشد، می گفتند لگد زدن به توپ در خواب نشانه رویارویی با مشکلات و گرفتاری ها است، توپ های کوچک در خواب خواب بیانگر رزق و پول به تعداد آنها در خواب و با توجه به سیاق دید است.در این مطلب تعبیر دیدن توپ در خواب ابن سیرین و النابلسی و دیگران را می خوانید. لگد زدن به توپ در خواب و تعبیر توپ بازی در خواب گم شدن توپ در خواب نماد توپ های رنگی در خواب و دیدن توپ کوچک در خواب و نماد دیدن توپ در خواب رویای زنان مجرد و متاهل

 • ابن سیرین می گوید دیدن توپ در خواب، بیانگر نزاع است یا بر خوشی ها و هوس های دنیا، و چه بسا دیدن توپ در خواب، بیانگر ناپایداری زندگی بیننده باشد، و هر که در خواب توپ را در دست ببیند، با دشمنی درگیر شود. و هر کس در خواب توپ را بین پاهای خود ببیند نافرمانی و معصیت می کند و هر کس در خواب ببیند که با توپ بازی می کند با دوستانش مشکل پیدا می کند و با دوستان نزاع می کند.
 • شیخ نابلسی گفت: دیدن توپ در خواب، بیانگر سفر است حرکت از جایی به جای دیگر و شاید دیدن توپ در خواب، بیانگر سرعت خشم و شدت بیننده باشد و هرکس در خواب ببیند که با چوب توپ را می زند، زنش را می زند.
 • گوستاو میلر گفت: دیدن توپ تنیس در خواب بیانگر بدشانسی و بدبختی بیننده است، شاید دیدن توپ بیلیارد در خواب بیانگر سفتی و ظلم بیننده باشد، در حالی که دیدن والیبال در خواب بیانگر از دست دادن فرصت های ارزشمند است. از بیننده.»
 • دیدن لگد زدن به توپ در خواب بیانگر این است که بیننده خواب در زندگی خود با مشکلات و گرفتاری های زیادی روبرو خواهد شددیدن لگد زدن به توپ بدون برگرداندن آن در خواب بیانگر پیروزی بیننده بر دشمنان است و لگد زدن به توپ و برگرداندن آن در خواب بیانگر ناتوانی بیننده در حل اختلاف است و اما کسی که قادر نبود. لگد زدن به توپ در خواب، نشان دهنده دوری او از مشکلات است.
 • و هر کس در خواب ببیند که توپ را در میدان لگد می زند، بیانگر آن است که پس از خستگی روزی به دست می آورد و هر که در خواب توپ را از تپه ای بکوبد، به قامت بلند می شود و پس از مصیبت بلند می شود. در خواب دید که توپ را با لگد زد و در آسمان به پرواز درآمد که بیانگر توبه او از ارتکاب گناه است.
 • و هرکس در خواب ببیند توپ را به همسرش می زند، بیانگر اختلاف بین آنهاست.
 • توپ کوچک در خواب نشان دهنده پول و رزق استو هر كه در خواب خود را در حال گرفتن توپ كوچك ببيند، به آرزوي خويش خواهد رسيد و هر كه در خواب خود را به دنبال توپ كوچك دويد، در كوشش رزق و روزي خويش است. دیدن توپ کوچک در خواب برای نیازمند، بیانگر رفع حاجت او است، دیدن توپ کوچک در خواب برای کارگر، بیانگر تسلط او بر کار است، دیدن توپ های کوچک در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب از تجارت یا کار سود می برد. و توپ های رنگی کوچک از منابع متعدد رزق و روزی هستند، خدا بله و من می دانم.

 • دیدن توپ گم شده در خواب بیانگر رهایی از شر و آسیب استدیدن توپ از دست دادن پس از لگد زدن در خواب، بیانگر کار مفید بیننده است و گویای گم شدن توپ بزرگ در خواب دلیل بر دوری صاحبان بد از بیننده و گم شدن توپ کوچک است. در رویا شاهدی است بر از دست دادن پول یا کار بیننده.
 • دیدن از دست دادن توپ فوتبال در خواب بیانگر شهرت بیننده و حسن نیت او در بین مردم است، شاید دیدن از دست دادن توپ بسکتبال در خواب بیانگر بازگشت از گناه یا آسیبی باشد که بیننده در نظر داشت.
 • جستجوی توپ در خیابان پس از گم شدن در خواب، دلیلی بر تلاش بیننده برای آسیب رساندن به مردم است. دیدن جستجوی توپ گمشده در میان گیاهان در خواب، نشان دهنده فرو رفتن در علائم افراد است.
 • دیدن توپ گم شده و پیدا شده در خواب بیانگر بازگشت چیزی به بیننده استو شاید دیدن گم شدن توپ و یافتن آن با دوست در خواب، بیانگر این باشد که بیننده وارد شراکتی بی منفعت می شود و دیدن توپ گم شده و یافتن آن در سوراخی در خواب، بیانگر آن است که بیننده از آن پیروی می کند. اهل بدعت و فتنه.
 • دیدن مسابقه فوتبال در خواب بیانگر اعمال و درستی بیننده خواب استو چه بسا دیدن فوتبال در خواب، بیانگر مال و روزی بیننده باشد، و بازی فوتبال در خواب، دلیل بر رویارویی با دشمن و حریف باشد، و هر که در حال بازی فوتبال بوده و در خواب از ناحیه پا مجروح شود. ، این نشان دهنده موانعی است که او را از رسیدن به موفقیت باز می دارد.
 • هر که در خواب با دوستانش فوتبال بازی می کرد، این نشان دهنده ی دل مشغولی آنها به دنیا و خوشی های آن و تقصیر اوست.
 • دیدن مسابقه فوتبال در ورزشگاه در خواب بیانگر سختی کسب درآمد استو هر که در خواب ببیند که فوتبالیست معروفی می شود، نشانگر عمل زشتی است که انجام می دهد.
 • برنده شدن در یک مسابقه فوتبال در خواب، دلیلی بر پیروزی بیننده بر دشمنانش است، در حالی که شکست در یک مسابقه فوتبال در خواب، دلیلی بر توانایی دشمن در شکست بیننده و بدبختی او است.
 • بسکتبال در خواب بیانگر برنامه ریزی پربار و سودمند استدیدن مسابقه بسکتبال در خواب بیانگر تعقیب خواب بیننده برای رسیدن به اهدافش است و دیدن بسکتبال در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده درگیر مسائل سختی است و هر که بسکتبال بازی می کرد و در خواب افتاد نشان دهنده مصیبت است که به او یا خانواده اش می رسد و دیدن انفجار بسکتبال در خواب بیانگر شایعه پراکنی در مورد بیننده و افشای اسرار اوست.

 • دیدن توپ فوتبال دستی در خواب بیانگر اعمال خوب یا بد استو شاید دیدن خواب در مورد بازی هندبال نشان دهنده دستکاری احساسات دیگران باشد.
 • هندبال سنگین در خواب بیانگر غم و غصه های فراوانی است که بیننده دچار آن می شود و شاید دیدن انفجار توپ هندی در خواب بیانگر از بین رفتن نعمت و رفاه باشد.
 • هر که در خواب هندبال بازی می‌کرد و دستش فلج شد، نشان‌دهنده گناه کبیره است و هرکس در خواب دید که با پا هندبال بازی می‌کند، بیانگر خلط خوبی و بدی است.
 • دیدن توپ سبز در خواب بیانگر رهایی از اضطراب و ناراحتی برای بیننده استو چه بسا ديدن گوي سبز در خواب بيانگر امنيت در دين باشد و هر كه در خواب گوي سبز در مقابل دست بيند مال و روزي به دست آورد.
 • دیدن فوتبال سبز در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب اعمالی انجام می دهد که او را به خداوند متعال نزدیک می کند شاید دیدن هندبال سبز در خواب بیانگر آن باشد که خواب بیننده برای منفعت آن پول پرداخت می کند و اما دیدن بازی تنیس سبز در خواب، نشان دهنده سخاوت بخشنده و کمک به مردم است.
 • دیدن توپ سبز بسکتبال در خواب بیانگر آن است که بیننده از تجارت سود می برد، شاید دیدن توپ سبز بیلیارد در خواب به این معنا باشد که بیننده برای کار خیر با مردم ملاقات می کند و اما دیدن والیبال سبز در خواب. این نشان دهنده رفع موانع در مقابل بیننده است.
 • دیدن توپ های رنگی در خواب بیانگر اختلافات و آشتی های فراوان در زندگی بیننده خواب استو شاید دیدن توپ های سیاه و سفید در کنار هم در خواب بیانگر مودب بودن با اهل دین و دنیا باشد.
 • دیدن توپ های قرمز رنگ در خواب بیانگر طمع دشمنان به بیننده است و دیدن توپ های زرد رنگ در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده به بیماری سختی مبتلا خواهد شد، در حالی که دیدن توپ های آبی رنگ در خواب بیانگر خستگی و بدبختی بیننده است. از
 • و هر که در خواب ببیند که با ناشناس با توپ های سفید بازی می کند کار نیک انجام می دهد و هر که در خواب با مرد ناشناس با توپ های سیاه بازی کند به دیگران ضرر می رساند.
 • دیدن توپ در خواب برای زن مجرد بیانگر این است که او با مشکلاتی روبرو خواهد شدلگد زدن توپ در خواب برای فرد مجرد ممکن است نشان دهنده رهایی او از نگرانی باشد.در مورد رؤیت از دست دادن توپ در خواب برای فرد مجرد، این نشان دهنده خروج او از پریشانی و مصیبت است.
 • دیدن مسابقه فوتبال در خواب برای زنان مجرد بیانگر این است که آنها در حال رویارویی با دشمن یا دشمن هستند و در مورد بسکتبال بازی در خواب برای زنان مجرد بیانگر آن است که آنها شغل جدیدی پیدا می کنند که خیر خواهد داشت شاید دیدن مجردی شخصی که در خواب هندبال بازی می کند نشان دهنده برنامه ریزی برای آسیب رساندن به مردم است.
 • دیدن توپ سبز در خواب برای زنان مجرد بیانگر معاشرت یا ازدواج آنها است و دیدن توپ های رنگی در خواب برای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده ثبات آنها باشد، در حالی که دیدن توپ کوچک در خواب برای مجردها نشان دهنده توانایی آنها در تحمل مخارج و مخارج آنها است. .
 • دیدن توپ در خواب برای زن متاهل بیانگر درگیری با شوهرش استو دور زدن توپ در خواب برای زن متاهل نشان دهنده حل اختلاف با شوهرش است.
 • دیدن مسابقه فوتبال در خواب برای زن متاهل نشان دهنده کوتاهی او با شوهرش است، در حالی که بازی بسکتبال در خواب برای زن متاهل نشان دهنده تلاش او برای تربیت خوب فرزندان است و شاید بازی هندبال در خواب بیانگر دشمنی شوهر باشد. خانواده.
 • دیدن توپ سبز در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که او پس از مدت ها انتظار باردار شده است و دیدن توپ های رنگی در خواب برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده زندگی زناشویی خوشبخت او باشد در حالی که دیدن توپ کوچک در خواب زن متاهل نشان دهنده افزایش پول شوهرش است.
 • دیدن توپ در خواب برای زن باردار بیانگر نارضایتی او از بارداری استدور انداختن توپ در خواب برای زن باردار بیانگر این است که او از نظر سلامتی مشکلی ندارد، در حالی که دیدن توپ از دست رفته در خواب برای زن باردار بیانگر آن است که او بر مشکلات بارداری خود غلبه کرده است.
 • دیدن مسابقه فوتبال در خواب برای زن باردار بیانگر خستگی و بی علاقگی او به بارداری است و در مورد بسکتبال بازی در خواب برای زن باردار بیانگر این است که او در قبال همسرش مسئولیت هایی دارد و شاید فوتبال دستی در یک رویا برای یک زن باردار درگیری با خانواده یا شوهرش است.
 • دیدن توپ سبز در خواب برای زن باردار نشان دهنده تسهیل زایمان او است و دیدن توپ های رنگی در خواب برای زن باردار ممکن است نشان دهنده جنسیت دختر تازه متولد شده او باشد.
 • دیدن توپ در خواب برای زن مطلقه بیانگر دشمنی با همسر سابقش استو بیرون انداختن توپ در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که او از یک بحران روانی خارج شده و دوباره شروع کرده است. زيرا زن مطلقه بيانگر بدبختى و پشيمانى او از آنچه از او گذشته است، و اما رؤيت گرفتن توپ كوچك در خواب براى زن مطلقه، بيانگر آن است كه از ارث مالى به دست مى آورد و خداوند دانا است. .

  منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.
  3. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا