تعبیر خواب تمسخر و نماد دیدن تمسخر در خواب

تعبیر خواب تمسخر و نماد دیدن تمسخر در خواب

تعبیر اینکه کسی در خواب مرا مسخره کند چیست؟ نماد تمسخر در خواب و تعبیر خواب تمسخر، خواب مسخره کردن، دیدن مسخره کننده در خواب و لبخند تمسخر در خواب.

طعنه در خواب دلیل بر بی عدالتی مردم است شاید دیدن تمسخر در خواب بیانگر خصومت باشد و تعبیر تمسخر شخص در خواب دلیل بر بدرفتاری یا نفی لطف باشد این مقاله تعبیر دیدن تفصیل کنایه در خواب چنانکه ابن سیرین و النابلسی و بزرگان تعبیر خواب ذکر کرده اند، نماد خواب کسی است که تو را مسخره می کند و هر که ببیند در خواب دیگران را مسخره می کند و در خواب کسی را مسخره می کند و لبخند را تعبیر می کند. کنایه و شکوه در خواب و موارد دیگر رؤیت کنایه.

 • ابن سیرین گوید: دیدن کنایه در خواب، بیانگر ظلم و ستم استو چه بسا دیدن کنایه در خواب، بیانگر غم و اندوه او باشد، و تمسخر شخص در خواب، نشانه دشمنی پنهانی است که ظاهر می‌شود، یا تکبر و انکار بیننده.
 • شیخ نابلسی می فرماید: دیدن کنایه در خواب بیانگر دشمنی و کینه است.و چه بسا دیدن تمسخر در خواب، دلالت بر حیله و نیرنگ داشته باشد، و دیدن تمسخر امام یا عالم در خواب، بیانگر غفلت از دین باشد، و دیدن تمسخر رئیس جمهور یا صاحب منصب در خواب، بیانگر عدم وقار و کرامت باشد. اعتبار برای بیننده
 • ابن شاهین می گوید: دیدن تمسخر در خواب، بیانگر ظلم و آزار است، و چه بسا دیدن طعنه در خواب، بیانگر انکار زیبا باشد، و هر کس در خواب ببیند که او را مسخره می کند، احسان او را انکار می کند، و دیدن تمسخر او در خواب. فقیر در خواب بیانگر نافرمانی است.»
 • دیدن تمسخر والدین در خواب بیانگر بد تربیتی و اخلاقیات بیننده است و اما دیدن تمسخر مرگ در خواب بیانگر نتیجه بد و دیدن تمسخر بیمار در خواب برای اعتراض به قضا و قدر خداوند است. رزق او و خدا داناتر است.
 • خواب دیدن کسی که شما را مسخره می کند، علامت آن است که به شما ظلم شده استو چه بسا دیدن مسخره تان در خواب، بیانگر توهین و تحقیر باشد و دیدن مسخره تان در خواب، بیانگر سلب حق و حقوق شما باشد، در حالی که دیدن شخص ناشناسی که شما را مسخره می کند، بیانگر فریب و دروغ است.
 • خواب دیدن کسی که دوستش دارید شما را مسخره می کند، دلیل بر خیانت است، شاید دیدن رقیب در خواب که شما را مسخره می کند، بیانگر شکست در مقابل دشمنان باشد و دیدن فردی که شما را مسخره می کند، نشان دهنده کشف تقلب و ریا باشد.
 • دیدن دعوا با کسی که شما را مسخره می کند، بیانگر آن است که به سختی گرفتار خواهید شد و چه بسا دیدن کسی که شما را مسخره می کند در خواب به شما ضربه می زند، علامت آن است که از حقوق ربوده شده خود دفاع می کنید.
 • تعبیر خواب کسی که می شناسم مرا مسخره می کند

 • خواب دیدن کسی که می‌شناسید شما را مسخره می‌کند، دلیل بر پیدایش شایعات است و شاید دیدن کسی که می‌شناسید در خواب شما را مسخره می‌کند، بیانگر این باشد که مورد تهمت و تهمت قرار می‌گیرید و دیدن پاسخ کسی که می‌شناسید در حال تمسخر شماست. خواب بیانگر این است که با دشمنی روبرو هستید.
 • دیدن خشم کسی که می‌شناسید در خواب شما را مسخره می‌کند، بیانگر سلب آزادی است و دیدن سرزنش کسی که می‌شناسید در خواب شما را مسخره کرده است، بیانگر عشق و اعتماد به کسانی است که صلاحیت آن را ندارند و دیدن کسی که می‌شناسید. کسی که در خواب شما را مسخره می کند نشان دهنده این است که شما در حال عبور از یک بحران هستید و به کمک نیاز دارید.
 • تمسخر دوست شما در خواب بیانگر خیانت استو چه بسا دیدن مسخره ی برادری در خواب، بیانگر نیاز به حمایت باشد و دیدن همسری که در خواب شما را مسخره می کند، بیانگر نیاز او به مراقبت و توجه باشد.
 • خروپف مادر در خواب به شما نشان دهنده دشواری در برخی از امور شماست، شاید دیدن خواهری که شما را مسخره می کند در خواب بیانگر شکستن شراکت و خیانت به عهد و پیمان باشد.
 • خواب مسخره كردن كسى نشانه بدرفتارى استچه بسا دیدن کسی که در خواب کسی را مسخره می کند، بیانگر بدخلقی باشد و دیدن مرده ای که در خواب کسی را مسخره می کند، بیانگر نقص در دین بیننده باشد.
 • خواب مسخره كردن نيازمند، بيانگر فقر است، چه بسا ديدن مسخره كننده معلول در خواب، بيانگر انكار بيننده از نعمت الهي باشد و ديدن مسخره كردن سالمند در خواب، بيانگر ناتواني و ضعف بيننده باشد. .
 • خواب تمسخر غریبه دلیل بر توهم به باطل است، چه بسا دیدن تمسخر نزدیکان در خواب بیانگر دوری از خانواده باشد و دیدن عذرخواهی از مسخره کردن در خواب بیانگر بازگشت از گناه باشد و خداوند عالم است. -دانستن
 • خواب دیدن شخصی که شما را مسخره می کند، نشانه دست کم گرفتن موقعیت و ارزش شماست.در خواب دیدم کسی مرا مسخره می کنداز قدرت و اعتبار او می کاهد و دیدن فردی که دوستش دارید در خواب شما را مسخره می کند، بیانگر بروز اختلاف با اوست.
 • رویای دشمنی که شما را مسخره می کند ، بیانگر بازگشت اختلافات و اختلافات با او استو چه بسا دیدن دوستتان که در خواب شما را مسخره می کند، بیانگر عهدشکنی و پیمان شکنی باشد و دیدن یکی از بستگان در حال تمسخر در خواب، بیانگر قطع رابطه با خانواده باشد.
 • خواب مسخره پسرتان بیانگر نافرمانی و عصیان اوست، چه بسا دیدن دختری که در خواب شما را مسخره می کند، بیانگر بد اخلاقی او باشد و دیدن مدیر محل کار که شما را در خواب مسخره می کند، بیانگر خودسری و تسلط اوست و خداوند دانا است. .
 • لبخند طعنه آمیز در خواب، نشانه کینه و دشمنی استو چه بسا دیدن لبخند تمسخر در خواب بیانگر شر و ضرر باشد.
 • هر که ببیند در خیابان راه می رود و مردم در خواب با لبخندهای کنایه آمیز به او لبخند می زنند، در معرض مکر و نیرنگ قرار می گیرد.
 • دیدن لبخند کنایه آمیز در چهره فردی که با او درگیر است در خواب بیانگر تضعیف دشمنان است و شاید دیدن لبخند کنایه آمیز در چهره شریک تجاری در خواب بیانگر مهارت و برتری در کار باشد.
 • تمسخر خندیدن در خواب، نشانه غم و اندوه و مصیبت استو چه بسا دیدن خنده تمسخر در خواب بیانگر سوگ و پشیمانی باشد.
 • دیدن خنده تمسخر آمیز بر چیزی که در خواب به شخص مبتلا می شود، بیانگر مرگ بیننده است، چه بسا دیدن خنده تمسخر آمیز با صدای بلند در خواب، بیانگر این باشد که بیننده از مصیبت یا امر بزرگی که به او می رسد گریه می کند و دیدن خنده تمسخر آمیز. با صدای آهسته در خواب بیانگر نگرانی و اضطراب است.
 • دیدن تلاش برای پنهان کردن خنده ناشی از تمسخر در خواب، بیانگر توجه به احساسات دیگران است، چه بسا دیدن خنده ناشی از تمسخر و ناسزاگویی در خواب، بیانگر انکار نعمت باشد.
 • تعبیر دیدن خنده در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • قلدری در خواب نشانه اخلاق بد استو شاید دیدن قلدری در خواب بیانگر ظلم و خشونت باشد، دیدن قلدری به شخص ناشناس در خواب بیانگر پرخاشگری بیننده است، در حالی که دیدن قلدری نسبت به شخصی که دوستش دارید در خواب بیانگر وارد شدن به درگیری با او است.
 • دیدن قلدری در مدرسه در خواب بیانگر کوتاهی بیننده در انجام وظایفش است و شاید دیدن اذیت شدن در خیابان در خواب بیانگر این باشد که بیننده به دنبال ظالمان و منافقان خواهد رفت و دیدن مورد آزار و اذیت دیگران در خواب بیانگر فقدان قدرت بیننده
 • هر کس در خواب ببیند که همکار خود را قلدری می کند، قانون و مقررات را زیر پا می گذارد و هر که در خواب ببیند که معلم خود را در مدرسه قلدری می کند، به پیرمرد یا دانشمندی دشنام داده است. و هر کس در خواب ببیند که مردم را قلدری می‌کند، بر سر مقام یا کار به دعوا می‌پردازد، و خداوند آگاه است.
 • تحقیر در خواب نشانه سرزنش و سرزنش استشاید دیدن تحقیر در خواب بیانگر تحقیر دیگران باشددیدن تحقیر و تکبر در خواب بیانگر مناصب طلبی به زور استدیدن تحقیر شخص ناشناس در خواب، بیانگر ضعف ایمان بیننده است.
 • دیدن تحقیر و خوار شمردن فقیر در خواب، بیانگر تنبلی و غفلت بیننده است و چه بسا دیدن خواری گنهکار به جعل گناه در خواب، به معنای جلوگیری از افتادن دیگران به گناه باشد و دیدن تحقیر مخالفان در خواب، بیانگر آن است. که بیننده اگر راست گفته باشد بر دشمنان غلبه کرده است.
 • دیدن تحقیر خواهر در خواب بیانگر آن است که خواب بیننده ضرر و زیان خواهد دید و شاید دیدن تحقیر دختر در خواب بیانگر پریشانی زندگی باشد و دیدن تحقیر زن در خواب بیانگر بروز اختلاف بین آنهاست و خداوند متعال. -دانستن
 • شادن فرود در خواب نشانه دشمنی و نفرت استشايد ديدن شادنفرود در خواب، بيانگر جهل و گمراهي باشد، و ديدن شادي از بيماري در خواب، بيانگر سختگيري بيننده باشد.
 • ديدن شهيد فرود در خواب، بيانگر دوري از خداوند متعال است، چه بسا ديدن شادي از مصيبت ها در خواب، حاكي از عذاب بيننده در دنياي خويش باشد و ديدن شكوه بر دشمن در خواب، بيانگر كم شدن اعتبار بيننده باشد. .
 • هر کس در خواب ببیند که او را غرور می‌کند، در گرفتاری‌ها و گرفتاری‌ها در می‌آید، و هر کس در خواب ببیند که در غیبت او را شادی می‌کند، آبروی او می‌رود و هر که دوستش ببیند که او را غرور می‌کند. در خواب، منافقان و دروغگویان را در اطراف خود آشکار می کند و خداوند دانا و داناست.
 • دیدن کنایه در خواب برای زن مجرد بیانگر اندوه و ناامیدی استو چه بسا دیدن تمسخر مجرد در خواب بیانگر دشمنی با دوستان باشد و خواب خنده همراه با کنایه برای مجرد بیانگر اندوه او از جدایی از معشوق باشد.
 • دیدن schadenfreude در خواب برای زن مجرد، بیانگر نامزدی با افراد ریاکار است، شاید دیدن فردی که در خواب شما را مسخره می کند، برای افراد مجرد بیانگر این باشد که شرایط سختی را پشت سر خواهند گذاشت و خواب دیدن فردی که فردی مجرد را مسخره می کند، بیانگر ضعف آنها باشد. و عدم تدبیر
 • و دیدن قلدری در مدرسه برای زنان مجرد برای تفریح ​​در این دنیا و دیدن کنایه با اقوام در خواب برای زنان مجرد، بیانگر مشکلاتی در خانواده اوست و الله اعلم.
 • دیدن کنایه در خواب برای زن متاهل بیانگر پریشانی زندگی استو چه بسا ديدن تمسخر زن در خواب، دلالت بر مشكلات و اختلاف نظر داشته باشد و خواب خنديدن به تمسخر ديگران براي زن شوهردار، بيانگر اعمال بد او باشد.
 • خواب دیدن فردی که به زن متاهل قلدری می کند، دلیلی بر قرار گرفتن او در برابر مشکلات و ناملایمات است، شاید دیدن فرد مشهوری که شما را در خواب مسخره می کند، برای زن متاهل بیانگر این باشد که برخی از اسرار او در مقابل مردم فاش می شود. و دیدن لبخند تمسخر بر چهره شوهر در خواب، بیانگر نظر و نصیحت اوست.
 • دیدن تحقیر ازدواج در خواب برای زن شوهردار، بیانگر سرزنش و سرزنش او است و شاید دیدن شادن فروید در خواب مبتلا به بیماری برای زن شوهردار، بیانگر اخلاق بد او و برخورد با مردم و خواب تمسخر یکی از نزدیکان باشد. زن متاهل نشان دهنده تنفر بین اعضای خانواده است.
 • دیدن کنایه در خواب برای زن باردار بیانگر رنج در دوران بارداری استو چه بسا دیدن تمسخر در خواب زن حامله بیانگر بی حوصلگی باشد و خواب تمسخر در مقابل مخالفان برای زن حامله بیانگر آشتی پس از پیروزی در آنها باشد.
 • دیدن کنایه در خواب برای زن مطلقه بیانگر بی عدالتی استو چه بسا دیدن تمسخر در خواب زن مطلقه، بیانگر شرایط بد باشد و دیدن تمسخر زن مطلقه در خواب زن مطلقه، بیانگر ادامه مشکلات با او و دیدن نگاه تحقیر آمیز دیگران در خواب زن مطلقه باشد. زن مطلقه بیانگر این است که او در تنگنا قرار می گیرد، ذلیل شدن و دیدن غمخواری در خواب زن مطلقه، بیانگر تفکر بسیار در مورد اوست و خداوند متعال و دانا است.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا