خواندن سوره فاتحه در خواب و خواب تکرار فاتحه

خواندن سوره فاتحه در خواب و خواب تکرار فاتحه

تعبیر خواب به تفصیل سوره فاتحه و خواب خواندن فاتحه با صدای زیبا و تکرار فاتحه در خواب.

سوره فاتحه یا هفت مثانی یا ام الکتاب بزرگترین سوره در قرآن کریم است و خواندن آن در خواب یکی از نمادهای امیدوارکننده آن حضرت است که فرمود: الحمد لله رب. عالمیان» هفت مکرر است و قرآن بزرگی که به من داده شده است و سوره فاتحه در خواب نماد آغاز و کار سودمند است و رؤیت حکایت از خواندن سوره فاتحه در خواب موجب توفیق خداوند است. بر جن ، نماد خواندن سوره فاتحه برای نامزدی و ازدواج در خواب، معنی خواندن سوره فاتحه در خواب برای مرده، و نماد سوره فاتحه برای رقیه در خواب. .

 • ابن سیرین می گوید سوره فاتحه در خواب نشانه آغاز مبارک است و هر کس در خواب ببیند که سوره فاتحه را می خواند درهای خیر به روی او باز می شود و درهای بدی به روی او بسته می شود و هر که ببیند. اینکه سوره فاتحه را در خواب برای او بخوانند سود و حکمت می‌یابد، و گفته شده است که دیدن سوره فاتحه در خواب در قرآن به معنای پیروی از حق و انکار باطل است.
 • شیخ نابلسی می‌فرماید: سوره فاتحه در خواب نماد عمل سودمند جدید است و خواب خواندن سوره فاتحه بیانگر استجابت دعا و برآورده شدن خواسته‌ها است و علم به دست می‌آورد که به او سود می‌رساند و هر که ببیند که او را می‌بیند. در خواب چیزی از سوره فاتحه به او داده شد، این گواه به دست آوردن فرصت های پربار و موفق اوست.
 • شنيدن سوره فاتحه در خواب، گواه بر اين است كه بيننده اين خبر مسرت بخش را شنيده است .
 • و امام صادق فرمودند: دیدن سوره فاتحه در خواب، بیانگر تسهیل امور دشوار است، و چه بسا دیدن سوره فاتحه در خواب، بیانگر موفقیت در دنیا و آخرت از سوی خداوند متعال باشد.
 • خواندن فاتحه در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوها و خواندن سوره فاتحه در خواب نماد زیارت و زیارت بیت الله الحرام است و در خواب به دیگران توصیه و کمک می کند.
 • خواندن سوره فاتحه و تحریف آن در خواب، بیانگر تحریف و جعل حقایق است.
 • و خواندن سوره فاتحه برای شخص در خواب، بیانگر کمک و یاری دادن به درخواست کنندگان است.
 • دیدن شخصی که در خواب سوره فاتحه را می خواند بیانگر بهره مندی بیننده از دیگران است، شاید دیدن شخصی که سوره فاتحه را در خواب می خواند و با حرف آن بیانگر فریب دیگران است.
 • و هر که در خواب ببیند که در رثای فاتحه می خواند، به مردم نزدیک می شود و از آنان حمایت می کند و هر که ببیند در خواب در مسجد فاتحه می خواند، طلب علم و منفعت می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که کلام الله جل جلاله را می خواند، بسم الله الرحمن الرحیم، آنچه را که از نظر علم شرعی یا مالی از دست داده به او می رسد و آن را. گفته شده است که خواندن بسمله در خواب بیانگر آغازی جدید و موفق برای بیننده است.
 • خواندن سوره فاتحه در خواب با صدای زیبا بیانگر التزام ناظر به شریعت و دین است و شاید دیدن سوره فاتحه در خواب با صدای زیبا بیانگر این باشد که بیننده رزق و روزی فراوان و خیر خواهد یافت.
 • دیدن قرائت فاتحه در مقابل مردم در خواب، بیانگر تأثیر بیننده و حسن خلق او در میان دیگران است و خواندن سوره فاتحه با صدای زیبا در خانه در خواب بیانگر خیر عمومی مردم است. خانه پیشگو
 • گفته شد: خواندن سوره فاتحه با صدای زیبا در نماز، دلیل بر صداقت بیننده و صداقت او در دین و دنیاست و هر که ببیند سوره فاتحه را با صدای زیبا در مسجد می خواند. در خواب، این دلیلی بر پذیرش اعمال و تلاش او برای خیر است.
 • شنیدن سوره فاتحه با صدای زیبا در خواب بیانگر آرامش و آرامشی است که نصیب بیننده خواب خواهد شد.
 • خواندن سوره فاتحه بر جن در خواب، بیانگر رهایی از منافقان و شیادان است، شاید دیدن فاتحه بر جن در خواب، بیانگر درستی بیننده در امور دینی و دنیوی باشد، پنهان است. از آن، و رؤیت خواندن فاتحه بر جن با صدای زیبا، دلالت بر این دارد که جن در خواب به مقام و منزلت بلند بیننده گوش داده است.
 • گفته شد که خواندن فاتحه برای جن در خانه در خواب دلیل بر وفای به نذری است که داشته است، دیدن فاتحه بر جن برای اخراج آنها در خواب، بیانگر مصونیت بیننده از سقوط است. به رذایل و گناهان
 • و هر کس ببیند که سوره فاتحه را برای جن می خواند و در خواب آن را تحریف می کند به سحر و جادو می پردازد و هر که ببیند سوره فاتحه را در خواب با صدای بلند بر جن می خواند. خواستار ربوده شدن حقوقش از اوست.
 • و گفته شد که خواندن سوره فاتحه برای جن و سوزاندن جن در خواب دلیل بر دفع مکر دشمنان است و هر که ببیند سوره فاتحه را بر جن می خواند در حالی که می ترسد. خواب، دلیل بر قوت ایمان او به خداوند متعال و خداوند متعال و داناست.

تعبیر دیدن جن در خواب را اینجا کلیک کنید.

خواب خواندن فاتحه به سختی بیانگر این است که بیننده خواب در امر جدیدی که شروع می شود با مشکلات و موانعی مواجه می شود و شاید لکنت زبان در خواندن سوره فاتحه بیانگر تردید و نیت نادرست باشد.به سختی اگر راش قادر به اتمام باشد. به درستی دلالت بر آسودگی بعد از گرفتاری و سختی بعد از آسانی دارد، اما اگر نتواند فاتحه را تمام کند، این فاتحه است و نشانه ناتوانی در انجام یک امر یا پایان کار قبل از شروع آن است. و خداوند دانا و داناست.

 • خواندن فاتحه برای نامزدی در خواب بیانگر کوشش برای نامزدی است و شاید دیدن فاتحه برای نامزدی در خواب بیانگر نامزدی و ازدواج در واقعیت باشد اگر بیننده مجرد باشد خواندن فاتحه برای نامزدی صدای زیبا در خواب، گواه تغییر در وضعیت خواب بیننده برای بهتر شدن است.
 • و هر که ببیند سوره فاتحه را برای نامزدی دو نفر در خواب می‌خواند، مردم را با نیکی آشتی می‌دهد و هر که ببیند برای نامزدی خواهرش در خواب سوره فاتحه را می‌خواند، او را یاری و حمایت می‌کند. او را با آنچه برای او خوب می آورد. .
 • و هر کس در خواب ببیند که با یکی از خویشاوندان خود نامزد است و در خواب سوره فاتحه را بخواند، دلیل بر برتری او بر آنان است. 

تعبیر دیدن نامزدی در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • شنیدن سوره فاتحه در خواب، دلیل بر موفقیت در طاعت است.
 • و شنیدن سوره فاتحه به صوت زیبا در خواب، دلیل بر شنیدن پند و اندرز مفید است و دیدن سوره فاتحه از سوی شیخ در خواب، حکایت از کسب حکمت و علم دارد.
 • و هر که در خواب ببیند سوره فاتحه را در مسجد در خواب می شنود، علم و فقاهت در دین به دست می آورد و دیدن سوره فاتحه در خانه در خواب، بیانگر برکت عمومی مردم است. این خانه.
 • و اما شنیدن خواندن سوره فاتحه از سوی زن در خواب، بیانگر نیکی او در دین و امور دنیوی است و شنیدن خواندن سوره فاتحه از سوی پسر یا دختر در خواب، بیانگر نیکی و تقوای آنان است.
 • و هر کس کافری را در خواب ببیند که سوره فاتحه را می خواند، توبه می کند و به حق باز می گردد، و اما شنیدن تحریف سوره فاتحه در خواب، دلیل بر شنیدن اخبار ساختگی یا وعده دروغ است و خداوند متعال است. -دانستن
 • تكرار سوره فاتحه در خواب دليل بر شفاي بيماريها است و ديدن تكرار فاتحه در خواب حاكي از استقامت در ايمان و صبر بر مصيبت است و در خواب او را مژده است.
 • و صد مرتبه تکرار سوره فاتحه در خواب، دلیل بر برآورده شدن آرزوها و آرزوها است و هفت مرتبه تکرار فاتحه در خواب، بیانگر رهایی از خطر یا حسد است، و هر که ببیند تکرار می کند. – سه بار در خواب فاتحه، در کار و پول و خانواده برکت می یابد.
 • و هر کس بترسد و ببیند که در خواب فاتحه را تکرار می کند، از دشمنی در امان است یا از مصیبتی که به او می رسد رهایی می یابد.
 • و هر کس در خواب ببیند که سوره فاتحه را در سفر تکرار می کند، رزق و روزی فراوان دارد و از سفر او بهره مند می شود و اما تکرار سوره فاتحه در خواب برای زندانی دلیل بر این است که آزادی و آزادی او از زندان و تکرار سوره فاتحه در محل کار دلیل بر ترفیع یا افزایش مقام است و خداوند اعلم.
 • حفظ فاتحه در خواب، مصون ماندن از آسیب یا بیماری است و دیدن سوره فاتحه از قرآن در خواب بیانگر التزام به شرع و دین است و هر کس در خواب ببیند که نمی تواند فاتحه را حفظ کند، در امر جدیدی با درآمد خود با مشکل مواجه می شود یا دچار فتنه می شود.
 • دیدن حفظ سوره فاتحه در خواب بیانگر هدایت به راه راست است و حفظ سوره فاتحه در خواب بیانگر تربیت صحیح کودک است و در خواب حفظ فاتحه برای دانش آموزان، بیننده سود می برد. اقتدار یا اقتدار
 • گفته شد حفظ سوره فاتحه تحریف شده در خواب دلیل بر ورود به فتنه ای است که بیننده را گمراه می کند و حفظ سوره فاتحه تحریف شده برای مردم در خواب دلیل بر عدم اعتماد است.
 • و هر که در خواب ببیند که سوره فاتحه را در مسجد حفظ می کند، امان و امان می یابد و گفته شد که حفظ سوره فاتحه در خانه در خواب، دلیل آرامش و آسایش روحی بیننده است.
 • نوشتن سوره فاتحه در خواب بیانگر برنامه ریزی پربار و موفق است و شاید دیدن کتابت سوره فاتحه در خواب بیانگر تقسیم مالی بین فقرا و نیازمندان باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که سوره فاتحه را در قرآن به خط قرآن در خواب می نویسد، از علم و دین خود سود می برد، و گفته شد که سوره فاتحه را با قلم می نویسد. در خواب، دلیلی بر این است که بیننده خواب به یاد خوبی رسیده است.
 • و هر کس در خواب ببیند سوره فاتحه را بر لباس خود می نویسد از گناهان کبیره کتمان و محفوظ می ماند و دیدن نوشتن سوره فاتحه بر دست در خواب بیانگر کسب حلال و مبارک است.

دیدن سوره فاتحه که در خواب نوشته شده است

 • دیدن سوره فاتحه بر بدنش در خواب، برای بیننده، بیانگر حرمت و اعتبار است و هر کس در خواب ببیند سوره فاتحه بر بدنش نوشته شده، نیرو و تندرستی می یابد.
 • گفته شده است که دیدن سوره فاتحه بر پیراهن در خواب، بیانگر التزام به قرآن و همیشگی آن است.
 • و هر کس در خواب ببیند که جزء قرآن به او داده شد که بر آن سوره فاتحه نوشته شده است، محبت و محبت دیگران را به دست می آورد، دیدن سوره فاتحه بر پیشانی در خواب، حکایت از خیر است. اخلاق، و خداوند متعال و داناست.
 • خواب خواندن فاتحه بر مرده، بیانگر کمک به خانواده این مرده است، و شاید دیدن فاتحه بر مرده در خواب، بیانگر صدقه دادن به او و دعا کردن برای او باشد.
 • دیدن مرده در خواب سوره فاتحه را می خواند، دلیل بر این است که مرده از اهل صالح است، دیدن فاتحه میت، بشارت به بیننده موفقیت بعد از سختی یا هدایت پس از گمراهی است.
 • دیدن خواندن سوره فاتحه بر مرده معلوم در خواب، بیانگر سیره نیکو و اخلاق والای او در زندگی اوست و خواندن فاتحه بر پدر مرده در خواب، دلیل بر مقام بلند او نزد پروردگارش است.
 • و اما خواندن فاتحه بر مرده ناشناس در خواب، ممکن است بیانگر غرامتی باشد که بیننده در برابر چیزی که از دست می دهد، دریافت می کند.
 • و هر کس ببیند مرده است و در خواب سوره فاتحه را بشنود، دلیل بر حسن انجام آن است و خداوند متعال و دانا است.
 • خواندن سوره فاتحه بر روی قبور در خواب بیانگر آسودگی بعد از ناراحتی است و شاید دیدن سوره فاتحه هنگام زیارت در خواب بیانگر رهایی از محدودیت ها و مشکلاتی باشد که بیننده از آن رنج می برد.
 • و هر کس در خواب ببیند که سوره فاتحه را بر قبر شخص معلوم الحال می خواند، دلیل بر نیاز او به صدقه و دعاست و گفته شد که خواندن فاتحه با صدای بلند در بین قبور در خواب است. شواهدی از برآوردن نیازهای مردم و راهنمایی آنها.
 • شنیدن سوره فاتحه در بین قبر در خواب، عمل به نصیحت یا وصیتی است که از مرده شنیده است و نوشتن سوره فاتحه بر سنگ قبر در خواب دلیل بر تقسیم ارث است. و خداوند متعال و داناست.

تعبیر دیدن قبر و قبور در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • رقیه با فاتحه در خواب به معنای رهایی از سحر و سحر است، دید که با سوره فاتحه که برای رقیه می‌خواند، آب می‌نوشد که دلیل بر غنا و فراوانی زندگی است.
 • و رقیه با فاتحه بر طعام در خواب، دلیل بر قوت بدن و عقلانیت عقل است، دیدن خواندن سوره فاتحه بر شخص برای رقیه در خواب، بیانگر کمک او برای رهایی از سختی ها و گرفتاری ها است. رنج می برد و خداوند متعال و داناست.

تعبیر دیدن رقیه شرعی در خواب را با کلیک بر روی حل آن به تفصیل بخوانید.

 • خواندن فاتحه برای ازدواج در خواب مجردان یکی از علائمی است که نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج است و به اذن خداوند برکت می یابد، خواندن فاتحه برای ازدواج در خواب بیانگر این است که او برای بهترین کار تلاش می کند. در مورد امتناع از خواندن فاتحه برای ازدواج در خواب برای زنان مجرد، این دلیل بر از دست دادن فرصت های ارزشمند آنها است.
 • و خواندن سوره فاتحه در خواب برای زنان مجرد، بیانگر شغل جدید یا زندگی جدید است که از آن خیر و رزق فراوان می گیرید و خواندن سوره فاتحه با صدای زیبا در خواب برای زنان مجرد، بیانگر افزایش اطاعت و عبادت آنها
 • گفته شد خواندن سوره فاتحه از قرآن در خواب برای زنان مجرد، بیانگر خروج آنان از یأس و ناامیدی است، دیدن خواندن سوره فاتحه در نماز برای مجردان بیانگر پاکی و پاکدامنی و شنیدن آنان است. سوره فاتحه در خواب مجردان دلیل بر حسن شهرت آن در بین مردم است.
 • خواندن سوره فاتحه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر آرامش نزدیک در زندگی او است و دیدن سوره فاتحه با صدای زیبا در خواب برای زن شوهردار، بیانگر تقرب او به خداوند متعال از طریق طاعت و عبادت است.
 • خواندن سوره فاتحه برای جن در خواب برای زن شوهردار، بیانگر این است که او از شر دشمنان و منافقان اطراف خود خلاص می شود و اما شنیدن سوره فاتحه از سوی شوهر در خواب برای زن شوهردار، بیانگر آن است که که روزی و مال فراوان به دست آورد.
 • و نوشتن سوره فاتحه در خواب برای زن شوهردار دلیل بر تصمیم گیری صحیح او در زندگی است، در حالی که حفظ سوره فاتحه برای فرزندان در خواب برای زن شوهردار دلیل بر تربیت و تحصیل خوب و حسنه آنهاست. اخلاق عالی و خدا داناتر است.

منابع و مراجع

 1. «تعبیر سوره فاتحه در خواب، ص 587» معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل بریدی، چاپ الصفا الکتبة، ابوظبی 2008م.
 2. «تفسیر سوره فاتحه در خواب، ص 53» تعبیر خواب امام صادق، تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالحجه البیضاء و دره الرسول الاکرم، دوم. چاپ، بیروت 2000.
 3. «قرائت سوره فاتحه در خواب ص 427» مدرس حروف لغوی در بیان خواب ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی به دست مشهور بن حسن آل سلمان، دار. ابن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا