تعبیر خواب بادمجان سیاه بزرگ در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب بادمجان سیاه بزرگ در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب بادمجان سیاه بزرگ در خواب ابن سیرین بادمجان یک سبزی خوشمزه است که دارای چندین رنگ از جمله سیاه، سفید و بنفش است، ممکن است انسان یک بادمجان سیاه درشت را در خواب ببیند، پس چه تعبیری دارد. از آن چشم انداز

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوستش دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر خواب بادمجان سیاه بزرگ در خواب ابن سیرین

 • سیاهی دیدن بادمجان در خواب، بیانگر تغییرات بد و منفی است که در زندگی او رخ می دهد و باید مراقب آن بود.
 • در خواب دیدن بادمجان سیاه درشت بیانگر این است که گرفتار مشکلات و مشکلات و بحران های زیادی خواهد شد.
 • زن متاهلی که در خواب بادمجان سیاه می پزد، بیانگر بازگشت فرد غایبی است که نزدیک او سفر می کند.
 • دیدن بادمجان سیاه در خواب ممکن است بیانگر شهرت بد و بد نامی او در بین افراد بینا باشد.
 • دیدن خریدن بادمجان سیاه درشت در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب در اموری که متعلق به او نیست دخالت می کند و چیزهایی می شنود که مردم طاقت آن را ندارند و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب کاشتن بادمجان در خواب ابن سیرین

 • دیدن یک زن باردار در حال کاشت بادمجان در خواب، بیانگر این است که برای تأمین آینده خانواده خود وارد پروژه های متعددی می شود.
 • زن متاهلی که در خواب ببیند بادمجان می کارد، بیانگر این است که برای او خیر و روزی فراوان خواهد یافت.
 • در خواب زن متاهل دیدن بادمجان سفید نشان دهنده این است که به زودی حامله می شود و نوزادی به دنیا می آورد.
 • کاشتن بادمجان سیاه در فصل آن در خواب، بیانگر آن است که زندگی او تغییر خواهد کرد و کارهای نیک انجام خواهد داد.
 • وقتی دختر مجردی در خواب می بیند که بادمجان سفید می کارد، بیانگر نزدیک شدن نامزدی و ازدواج اوست و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب خرید بادمجان در خواب ابن سیرین

 • در خواب زن متاهل، دیدن خرید بادمجان از او، بیانگر آن است که روزی خوب و فراوانی خواهد داشت.
 • زن حامله ای که در خواب می بیند که بادمجان می خرد، بیانگر این است که در آستانه سفر است یا زندگی او به وضعیت بهتری تبدیل می شود.
 • دیدن خرید بادمجان در خواب بیانگر شادی بیننده و زندگی در رفاه و آرامش و ثبات روانی است.
 • خرید بادمجان در خارج از فصل در خواب، نشانه عجله و بی پروایی بیننده خواب در تصمیم گیری و عجله او برای رزق و روزی است.
 • خواب خرید بادمجان در خواب، بیانگر فردی فریبکار و ریاکار در زندگی بیننده است که می‌خواهد کالای بدی به او بفروشد و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب چیدن بادمجان در خواب ابن سیرین

 • در خواب دیدن چیدن بادمجان در فصل غیرفعال بیانگر نفرت و حسادت بیننده خواب است.
 • تاجری که در خواب ببیند در حال چیدن بادمجان است، مژده است که پس از تلاش و کوشش فراوان، پول و سود زیادی به دست خواهد آورد.
 • چیدن بادمجان در خواب، بیانگر آن است که بیننده از طریق ارث، مالی به دست می آورد که به نفع خود و دیگران است.
 • دیدن زن باردار در خواب که مشغول چیدن بادمجان است، بیانگر این است که دوران جدیدی را می گذراند که شاهد تغییرات مثبتی برای او خواهد بود.
 • بادمجان سفید در خواب جوان مجرد، نشان از ازدواج قریب الوقوع بیننده خواب با دختری زیبا و صالح است و خدا اعلم.
 • تعبیر خواب بادمجان گندیده در خواب ابن سیرین

 • در خواب دیدن بادمجان های گندیده بیانگر آن است که خواب بیننده در زندگی خود دچار شکست شدید و از دست دادن پول زیادی می شود.
 • زن متاهلی که در خواب بادمجان گندیده می بیند، بیانگر این است که گناهان و گناهان و خطاهای زیادی مرتکب شده است و باید از این بابت توبه کند.
 • دیدن دختر مجرد در خواب بادمجان پژمرده یا گندیده بیانگر آن است که مشکلات و بحران های زیادی را در زندگی خود پشت سر خواهد گذاشت.
 • دیدن بادمجان نادرست در خواب، بیانگر مصیبتی بزرگ برای بیننده خواب و عبور او از بحران های بزرگ است.
 • وقتی انسان در خواب بادمجان گندیده می بیند، نشانه نارضایتی بیننده از چیزهای زندگی یا دوری او از کسانی است که دوستشان دارد و خداوند اعلم است.
 • تعبیر خواب خوردن بادمجان در خواب ابن سیرین

 • در خواب یک زن باردار، دیدن بادمجان برشته بیانگر این است که زن زایمان سختی خواهد داشت و در زایمان دچار لنگ خواهد شد.
 • دختر مجردی در خواب بادمجان سیاه خورد تا نشان دهنده مشکلات و مشکلاتی باشد که در زندگی با آن روبروست.
 • خوردن بادمجان در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده به آرزوهای خود می رسد و به آنچه می خواهد و آرزو می کند.
 • دیدن خوردن بادمجان در فصل خارج در خواب بیانگر خبر بد و مشکلاتی است که ممکن است برای بیننده خواب پیش بیاید.
 • خوردن بادمجان کبابی در خواب، علامت آن است که بیننده دچار کینه و حسد و سحر می شود و باید به یاد خدا باشد و دعاها را بخواند و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب پوست کندن بادمجان در خواب ابن سیرین

 • پوست کندن بادمجان در خواب بیانگر مشغله دائمی او به فکر کردن به زندگی است که منجر به خستگی و خستگی می شود.
 • در خواب دیدن پوست کندن بادمجان بیانگر آن است که فردی عاقل از نزدیکان بیننده وجود دارد که سعی می کند برای همه مشکلات راه حلی بیابد.
 • دیدن پوست کندن بادمجان سیاه در خواب، بیانگر آن است که حقایق پنهانی در مورد آن آشکار می شود یا از حقیقت شخص منافق آگاه است.
 • وقتی انسان در خواب می بیند که بادمجان سفید را پوست می کند، بیانگر جستجو و کار مداوم بیننده برای کسب روزی و مال حلال است.
 • زن شوهرداری که در خواب ببیند بادمجان پوست می کند، نشانه بدخویی شوهر و رنج او با او و تربیت فرزندانش است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب بادمجان سرخ شده در خواب ابن سیرین

 • خواب زن حامله ای که در خواب بادمجان سرخ شده می بیند، بیانگر این است که فرزند پسری به دنیا خواهد آورد.
 • در خواب دیدن سرخ شدن بادمجان بیانگر مقام بلند و مقام بلندی است که بیننده خواب به آن دست خواهد یافت.
 • دیدن بادمجان سرخ شده در خواب بیانگر توانایی فرد بینا در تغییر امور زندگی خود به سوی بهتر است.
 • وقتی انسان در خواب بادمجان سرخ شده را ببیند و آن را دوست نداشته باشد، بیانگر بیماری یا پریشانی و گرفتاری است.
 • بادمجان سرخ شده در خواب بیانگر بی احتیاطی و عجله و یا شنیدن خبرهای بدی است که به سرعت در میان مردم منتشر می شود و خداوند اعلم.
 • مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی‌اش مضطرب شود، شیطان با او بازی می‌کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می‌دهد و گیج می‌کند ظاهر می‌کند. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا