تعبیر پنجره و پنجره در خواب برای زن مجرد و زن متاهل

نماد پنجره در خواب برای زنان مجرد و تعبیر خواب پنجره برای زن متاهل، بستن پنجره و دیدن پنجره باز در خواب و خواب دیدن از پنجره، خواب پنجره برای زن باردار و زن مطلقه

دیدن پنجره باز در خواب برای زنان مجرد بیانگر تسهیل در امور آنان است و می گفتند بستن پنجره در خواب برای زن متاهل بیانگر خصومت یا بیگانگی است و پنجره در خواب برای زن مطلقه نشانه آسودگی و خوشبختی است. مشروط بر اینکه پهن و باز باشد و به طور کلی تعبیر خواب پنجره یا پنجره برای خانم ها با توجه به حال بیننده و جزئیات خواب متفاوت است در این مطلب تعبیر دیدن پنجره را می خوانید. در خواب برای زن متاهل و دختر مجرد ، نماد پنجره و پنجره در خواب برای زن مطلقه و زن باردار ، تعبیر دیدن از پنجره در خواب و دیدن دریا از پنجره ، تعبیر باز کردن پنجره در خواب برای زنان مجرد و متاهل تعبیر تعمیر پنجره در خواب برای زنان و سایر علائم و معانی دیدن پنجره یا پنجره در خواب.

پنجره در خواب برای زن مجرد نشان دهنده مرحله جدیدی از زندگی او است که به دلیل پایان یافتن یا ورود چیزی به زندگی او شروع می شود. دیدن پنجره بسته در خواب برای زن مجرد نشان دهنده مرحله سخت و دیدن مرحله جدید است. پنجره در خواب بیانگر ورود افراد جدید به زندگی اوست و شاید دیدن پنجره عریض در خواب زنان مجرد رزق و روزی فراوان و موفقیت در کار دارند و اما پنجره چوبی در خواب بیانگر همزیستی با منافقان و شیادان است. دیدن هوای داخل پنجره در خواب برای زن مجرد به این معنی است که شغلی پیدا می کند که از آن درآمد زیادی به دست می آورد و اما دیدن نور وارد شده به پنجره در خواب بیانگر موفقیت او در اوست زندگی.و از حالت ناامیدی و سرخوردگی. گفته شد دریچه جدید در خواب برای زنان مجرد حاکی از وجود منبع جدیدی برای امرار معاش است و خداوند دانا است.

 • بستن پنجره در خواب برای مجردها بیانگر فسخ امر یا امتناع از آن است و گفته شد که این امر بیانگر آسانی برخی از امور اوست، شاید دیدن پنجره بسته در خواب برای نامزد، بیانگر فسخ نامزدی او باشد. دیدن شکسته شدن شیشه پنجره در هنگام بسته شدن در خواب بیانگر ضربه است و ناتوانی در بستن پنجره در خواب بیانگر آن است که از سختی یا پریشانی بیرون خواهد آمد.
 • بستن و بستن پنجره در خواب برای مجردها بیانگر پایان رابطه است و شاید دیدن پنجره آلومینیومی بسته در خواب به معنای رهایی از نزاع بین اعضای خانواده باشد و دیدن پنجره شیشه ای بسته در خواب نشان دهنده آشکار شدن آن باشد. اسرار پس از تلاش برای پنهان کردن آن
 • دیدن درآوردن پنجره هنگام بستن آن در خواب برای زنان مجرد بیانگر آشکار شدن پوشش آنهاست و شاید دیدن به سختی پنجره در خواب بیانگر غم و اندوه و ناراحتی او باشد.
 • دیدن از پنجره در خواب برای زنان مجرد بیانگر انتظار برای تحقق جاه طلبی ها و اهدافشان است، شاید نگاه کردن از پنجره در خواب بیانگر نزدیک شدن به تاریخ ازدواج او باشد. خواب نشان دهنده فشار زیاد بر او است.
 •  نگاه کردن از پنجره به باز در خواب برای زن مجرد بیانگر احساس تنهایی و بیگانگی اوست و نگاه از پنجره به جای بلند در خواب بیانگر ازدواج با مردی بلندپایه است.
 • شاید دیدن تاریکی هنگام نگریستن از پنجره در خواب برای زنان مجرد بیانگر ورود آنها به امور سخت باشد و نگاه کردن به کودکان از پنجره در خواب بیانگر شادی پس از غم باشد.
 • می‌گفتند نگاه کردن از پنجره به باغ یا باغ در خواب، نماد آینده‌ای سعادتمند در انتظار بیننده است، اما نگاه کردن از پنجره در خواب به صحرا یا زمین خالی یا متروک، نماد بسیاری از مشکلات است که شما می‌بینید. برعکس کسی که وقتی هوا طوفانی بود در خواب از پنجره بیرون را نگاه می کرد. خدا بهتر می داند.
 • دیدن دریا از پنجره در خواب برای زنان مجرد، بیانگر مصیبت یا مصیبتی است که به آن می افتند و دیدن دریا در خواب برای مجردان بیانگر این است که به فتنه می افتند.
 • دیدن امواج دریا که از پنجره در خواب می کوبید برای زن مجرد بیانگر ترس و اضطراب بسیار اوست و شاید دیدن دریای آرام از پنجره در خواب بیانگر آرامش و سکون باشد دیدن کشتی در دریا از پنجره در خواب بیانگر انتظار برای رسیدن به آرامش است.
 • دیدن غرق شدن در دریا در حالی که از پنجره به او نگاه می کند، بیانگر غرق در امور دنیوی است و دیدن آب دریا در خواب برای زنان مجرد بیانگر خشکسالی و فقری است که گریبانگیر او خواهد شد.
 • دیدن پنجره باز در خواب برای مجردها بیانگر تسهیل امور آنهاست و دیدن پنجره باز در خواب ممکن است بیانگر این باشد که او مژده ای شنیده است، دیدن پنجره بسته در خواب برای مجردها بیانگر جدایی از عزیزان است.
 • ورود حشرات از پنجره باز در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده ابتلای آنها به بیماری ها و بیماری های همه گیر است و ورود خاک از پنجره باز در خواب بیانگر آن است که اگر گرد و غبار سنگین نباشد پولی به دست می آورند.
 • پنجره باریکی که در خواب برای زن مجرد باز است، بیانگر خروج او از غم و اندوه است و باز دیدن پنجره در خواب، بیانگر حسن شهرت است.
 • تعمیر پنجره در خواب برای زن مجرد بیانگر بازگشت مسافر است و تعمیر پنجره در خواب برای زن مجرد بیانگر بازگشت به روابط قدیمی و حمل پنجره برای تعمیر آن در خواب بیانگر مسئولیتی است که او بر دوش دارد. بیشتر از ظرفیتش
 • تعمیر پنجره شکسته در خواب برای زنان مجرد بیانگر بازگشت حقوق ربوده شده آنهاست، شاید دیدن تعمیر شیشه شکسته در خواب بیانگر بازگشت اعتماد به فرد نزدیک یا معشوق باشد.
 • دیدن تعمیر پنجره چوبی در خواب برای زنان مجرد بیانگر اختلاط با منافقین است و شاید دیدن تعمیر توری آهنی در خواب بیانگر بازگشت رابطه با بان یا محافظ آن و تعمیر پنجره آلومینیومی در یک رویا دلیلی بر خروج آن از یک نقشه است.
 • خواب تمیز کردن پنجره ها در خواب برای زنان مجرد دلیلی بر بهبود شهرت است، دیدن تمیز کردن پنجره ها در خواب برای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده فاش شدن حقایقی پس از گمراه شدن باشد و تمیز کردن پنجره ها از خاک در خواب نشان دهنده از دست دادن کار یا پول است.
 • تمیز کردن پنجره با آب و صابون در خواب، بیانگر رفع درد است، شاید دیدن پنجره تمیز کردن با پارچه ای در خواب، بیانگر ژاکت و حیثیت و پاک کردن و پاک کردن پنجره در خواب برای مجردها باشد. پاکی از گناه یا رهایی از تهمت، و خداوند داناست.
 • دیدن نظافت شیشه های خانه در خواب برای زنان مجرد بیانگر شادی و ثبات است، شاید دیدن نظافت شیشه های مسجد در خواب بیانگر این باشد که او در حال انجام کار خیر است و در خواب شیشه های محل کار را تمیز می کند. حکایت از ارتقای کار او دارد و خداوند دانا است.
 • دیدن پنجره بسته در خواب برای زن متاهل بیانگر دعوا با عزیزان یا بسته شدن باب آشتی با مخالفان است شاید دیدن باز شدن پنجره خانه در خواب برای زن متاهل بیانگر این باشد که شوهرش درآمد خواهد داشت. مال حلال و آسودگی قریب به خانواده، و اما بسته شدن پنجره در خواب، بیانگر سختی در امور و اخلال در کار اوست.
 • دیدن نصب پنجره جدید در خواب برای زن متاهل بیانگر بارداری نزدیک است شاید دیدن پنجره تمیز و جادار در خواب بیانگر زندگی راحت او با همسرش باشد و اما دیدن پنجره چوبی تعمیر شده در خواب برای متاهل زن، این نشان دهنده نظم و انضباط منافقان در اطراف او است.
 • دیدن پنجره باریک در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که او در حال گذراندن مصیبت است و تابش خورشید در خواب از پنجره وارد می شود نشان دهنده پرداخت بدهی او با کمک خانواده است.

بستن پنجره در خواب برای یک زن متاهل

 • بسته دیدن پنجره در خواب برای زن شوهردار، بیانگر خصومت یا بیگانگی است و بستن پنجره در خواب برای زن شوهردار ممکن است بیانگر ناراحتی او باشد و گفته شده است که پنجره چوبی بسته در خواب برای زن شوهردار دلیل است. خستگی و رنج او، و بستن پنجره آهنی نشان دهنده اشتیاق او برای محافظت از خانواده است.
 • بستن پنجره به دلیل سرما در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که از غم یا تنگدستی نجات پیدا می کند، شاید دیدن بسته بودن پنجره به دلیل سروصدا در خواب بیانگر خروج از فتنه باشد، در حالی که پنجره را از ترس فرزندان بسته اند. در خواب برای زن متاهل، گواه مسئولیت های فراوان اوست.
 • دیدن دختری که در خواب پنجره را می بندد، بیانگر مشاجره با اعضای خانواده است و دیدن شوهری که در خواب پنجره را می بندد، بیانگر محدود شدن آزادی اوست و خدا بهتر می داند.
 • دیدن از پنجره در خواب برای زن متاهل نشان دهنده انتظار برای رسیدن به اهداف است و نگاه کردن از پنجره در خواب برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده آرزوها و آرزوهای بزرگ او باشد. یک رویا نشان دهنده توجه او به دیگران است.
 • دیدن نگاه از پنجره برای تماشای شوهر در خواب برای زن متاهل، بیانگر بروز اختلاف با او یا جدایی و خداحافظی است و دیدن نگاه از پنجره برای تماشای فردی از طرف مقابل، ممکن است بیانگر وارد شدن به درگیری با او باشد. با آنها
 • دیدن نگاه از پنجره تاریک در خواب برای زن متاهل، بیانگر آن است که او مرتکب گناه و معصیت شده است و شاید دیدن رؤیایی که از بالای پنجره به بیرون نگاه می کند، بیانگر تعالی و افزایش مقام و سقوط باشد. از پنجره در خواب برای زن متاهل بیانگر شکست او در رسیدن به مقاصدش است و خداوند دانا است.
 • پنجره باز در خواب برای زن متاهل نشان دهنده فراوانی زندگی او است و پنجره باز در خواب نماد رهایی از نگرانی است و شنیدن سر و صدا از پنجره باز در خواب برای زن متاهل نشان دهنده تلاش دیگران است. برافروختن نزاع
 • دیدن پریدن زن متاهل از پنجره باز در خواب بیانگر این است که از مشکلات خلاص می شود، شاید دیدن دود از پنجره باز در خواب بیانگر ورود بد آبروی یا فتنه به خانه و شنیدن صدای پرندگان از پنجره باشد. در خواب برای زن متاهل بیانگر شنیدن خبرهای خوشحال کننده است.
 • دیدن باران از پنجره باز در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که او امرار معاش می کند و ورود باد به پنجره باز در خواب بیانگر رویارویی با دشمنان و ورود پرتوهای خورشید از پنجره باز در خواب برای زن است. زن متاهل نشان می دهد که منفعت و لذت خواهد برد و خداوند داناست.
 • تعمیر پنجره در خواب برای زن متاهل بیانگر بازگشت شوهر در صورت مسافرت یا بازگشت به خانه است، شاید دیدن تعمیر پنجره در خواب برای زن متاهل بیانگر بازگشت دوستی بین او و همسرش باشد و تعمیر و نصب توری در خواب نشان دهنده بارداری نزدیک پس از درمان است.
 • دیدن شوهر در حال تعمیر پنجره در خواب برای زن متاهل بیانگر خوب بودن شرایط او است و دیدن پسر در حال تعمیر پنجره در خواب بر حسن تربیت خود و همچنین دیدن دختر در حال تعمیر پنجره در خواب بیانگر حقانیت اوست. و اطاعت
 • دیدن تعمیر پنجره باریک در خواب برای زن متاهل بیانگر بازگشت امید و امید است، شاید دیدن تعمیر پنجره عریض در خواب برای زن متاهل بیانگر حسن اخلاق او و تعمیر شیشه پنجره در خواب باشد. گواه بازگشت محبت و عشق بین اعضای خانواده اوست.

تعبیر خواب تمیز کردن پنجره در خواب برای زن متاهل

 • خواب نظافت پنجره برای زن شوهردار دلیل بر زوال نگرانی اوست، شاید دیدن نظافت پنجره در خواب برای زن متاهل بیانگر حسن شهرت او باشد و دیدن نظافت پنجره بسته در خواب حاکی از خیر و خوبی باشد. از شرایط او
 • تمیز کردن پنجره شکسته در خواب برای زن متاهل بیانگر مواجهه با مشکلات و موانع است و شاید دیدن افتادن از پنجره هنگام تمیز کردن آن در خواب بیانگر این باشد که زن متاهل مرتکب عمل باطل می شود.
 • دیدن پاک کردن پنجره از خاک در خواب برای زن متاهل بیانگر فقر و نیاز اوست، چه بسا دیدن پاک کردن پنجره از خون در خواب برای زن شوهردار به این معنی باشد که از ارتکاب گناه باز می گردد و دیدن شوهر در حال تمیز کردن شیشه ها در خواب. خواب بیانگر حسن رفتار او با خانواده است و خداوند دانا است.
 • دیدن پنجره باز در خواب برای زن مطلقه بیانگر شنیدن خبر خوشحال کننده است ، در حالی که دیدن پنجره بسته در خواب برای زن مطلقه بیانگر پریشانی در زندگی او است و خواب غریبه ای که زن مطلقه را از پنجره تماشا می کند، بیانگر افشاگری است. اسرار او و تلاش برای تضعیف شهرت او.
 • تجدید پنجره قدیمی در خواب برای زن مطلقه بیانگر شروع یک زندگی جدید و شاد است.شاید دیدن نور وارد شده به پنجره در خواب بیانگر برآورده شدن خواسته ها و خواسته های زن مطلقه باشد.در مورد دیدن تعمیر پنجره در خواب. خواب، بیانگر بازگشت او نزد شوهر مطلقه اش است.
 • و شکسته شدن پنجره در خواب برای زن مطلقه بیانگر توهین و سرزنشی است که از همسر سابق یا خانواده خود می شنود، چه بسا دیدن غباری که در خواب به پنجره وارد می شود برای زن مطلقه بیانگر این باشد که روزی حلال به دست آورده است و خداوند. دانا است

تعبیر خواب نگاه کردن از پنجره برای زن مطلقه

دیدن نگاه از پنجره برای زن مطلقه در خواب بیانگر انتظار آسودگی است و خواب دیدن از پنجره برای زن مطلقه نمادی از انتظار برای خبر خوش است.نگاه کردن از پنجره به زن مطلقه در خواب بیانگر دلتنگی اوست و تمایل او به بازگشت به سوی او و دیدن آسمان از پنجره در خواب برای زن مطلقه بیانگر برآورده شدن آرزوهای او است.

دیدن بستن پنجره در خواب برای زن مطلقه

 • دیدن پنجره بسته در خواب برای زن مطلقه بیانگر نگرانی ها و کشمکش های بسیار اوست و شاید دیدن پنجره بسته در خواب برای زن مطلقه بیانگر شرایط بد او باشد و دیدن شکسته شدن پنجره هنگام بسته شدن در خواب برای زن مطلقه. زن مطلقه نشان دهنده ترس ها و اضطراب های فراوان اوست.
 • دیدن بستن پنجره توسط پدر در خواب برای زن مطلقه بیانگر محافظت از او و حفظ آبروی اوست، دیدن پنجره زن مطلقه در خواب برای زن مطلقه بیانگر بازگشت مشکلات با زن مطلقه است.
 • محکم بسته شدن پنجره در خواب برای زن مطلقه، بیانگر این است که مسئولیت های زیادی را که بعداً بر دوش او می شود، بر دوش خواهد داشت و شاید دیدن پنجره جدید بسته در خواب، بیانگر امتناع زن مطلقه از درخواست ازدواج باشد و خداوند عالم است. -دانستن
 • دیدن پنجره بسته در خواب برای زن باردار، بیانگر این است که زایمان او سخت خواهد بود و حالش بد است و دیدن باز کردن پنجره های خانه در خواب برای زن باردار ممکن است نشان دهنده زایمان آسان و ایمن او باشد.
 • دیدن آسمان از پنجره در خواب برای زن باردار بیانگر اطمینان او و رهایی از ترس اوست، شاید دیدن پنجره بزرگ در خواب برای زن باردار بیانگر سعادت فراوان باشد، و اما تمیز کردن پنجره در خواب زن باردار، دلیل بر نجات او از حسد و چشم است.
 • بستن پنجره در خواب برای زن باردار بیانگر بروز مشکلات سلامتی است و ورود هوا از پنجره در خواب ممکن است بیانگر بهبودی زن باردار از بیماری ها باشد.

گوستاو میلر تعبیر خواب غربی می گوید پنجره در خواب نماد جاه طلبی ها و امیدهایی است که به حقیقت نمی پیوندند و شاید دیدن پنجره در خواب بیانگر این باشد که بیننده خواب وارد مرحله ناامیدی و ناامیدی می شود. عاشقان اطراف او و نشستن در آن پنجره در خواب دلیل بر این است که بیننده قربانی اشتباهات دیگران شده است، ورود به خانه از پنجره در خواب، دلیل بر این است که بیننده از وسایل غیر قانونی برای انجام کار خود استفاده می کند و لو می رود.در مورد فرار از آن پنجره در خواب بیننده دچار مشکلی می شود که نتیجه آن برای بیننده زیان آور است و هرکس در خواب ببیند در حال راه رفتن در جاده به پنجره نگاه می کند در پروژه یا کاری شکست می خورد که متعهد است و شاید دیدن پنجره های دیگران در خواب بیانگر از دست دادن موقعیت و اعتبار باشد که از احترام دیگران می کاهد.

منابع و مراجع

 1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، «تعبیر الانرژی در خواب، ص 722» تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008م.
 2. «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر، «تعبیر پنجره در خواب، ص 440».

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا