تعبیر کما در خواب و خواب بیدار شدن از کما

در خواب در کما بودم! نماد کما در خواب و تعبیر خواب به کما رفتن، بیدار شدن از کما در خواب و دیدن شخص در کما و اغما مرده در خواب.

اغماء در خواب نماد غفلت از دین است و می گفتند در خواب رفتن به اغما نشانه شکست در تجارت است بدی که انجام می داد و خدای متعال آری است و می دانم در این مطلب می خوانید. تعبیر دیدن کما در خواب و نماد به کما رفتن زن مجرد و متاهل و مرد.معنی دیدن بیدار شدن از کما در خواب و تعبیر به کما رفتن میت در خواب، به کما رفتن برادر، دیدن همسر در کما و سایر موارد و حالات خواب کما.

 • ابن سیرین گوید دیدن اغما در خواب بیانگر غفلت استو چه بسا دیدن اغما در خواب نشان دهنده دوری از راه راست باشد و دیدن اغما در خواب بیانگر تغییر حالات به بدتر یا قطع خبر باشد، این خواب دلیل بر ترک واجبات است. یا مدت زیادی از خانواده اش دور بوده و خدا داناتر است.
 • شیخ النابلسی فرمود: دیدن اغما در خواب بیانگر غیبت و جدایی و دوری است.و چه بسا وارد شدن به اغماء حکایت از نزدیک شدن به اجل باشد، پس هر که در خواب ببیند که از کما می گریزد، بیانگر امری خطیر است که او را هلاک می کند، ولی به یاری خداوند زنده می ماند.
 • ورود کودک به کما در خواب بیانگر نگرانی و پریشانی بسیار است و دیدن اغما در خواب برای مسافر بیانگر طول مدت غیبت اوست، اما برمی گردد زیرا به حداقل رساندن غیبت است.
 • و شاید دیدن اغما در خواب بیانگر نزدیک شدن به زندگی بیمار باشد.
 • هر کس بگوید در خواب دیدم که از کما بیدار شدم، دلالت بر درستی دین دارد. توبه و بازگشت به راه راست و چه بسا دیدن بیدار شدن از کما در خواب بیانگر بازگشت بیننده به هوش باشد و گفته شده است که بیداری از کما در خواب نماد کشف اسرار است که تغییر می کند. سیر زندگی بیننده
 • بیدار شدن از کما در بیمارستان در خواب بیانگر رهایی از مصیبت و زنده ماندن از بیماری است، شاید دیدن بیدار شدن از کما در خانه در خواب بیانگر بهبود شرایط پس از بد بودن آنها یا کشف دشمن از دوست.برای اعمال نیک بعد از گمراهی و این بینش تذکر و هشدار است و خداوند داناتر است.
 • و چه کسی گفت من دیدم که در خواب از کما بیدار شدم در حالی که اطرافیانم این نشانه موفقیت پس از شکست یا تنظیم مجدد روابط اجتماعی پس از یک دوره سخت است و دیدن از دست دادن حافظه پس از کما در خواب بیانگر نیاز به کمک دیگران است.
 • اگر در خواب ببینید با لبخند از کما بیدار شدید نشان دهنده شادی و شادی پس از نگرانی است، شاید گریه پس از زنده ماندن از کما در خواب بیانگر تسکین و آرامش پس از خستگی و وحشت پس از بیدار شدن از کما در خواب باشد. نشان دهنده وجود برخی موانع است که مانع از بهبود وضعیت می شود.
 • دیدن به کما رفتن در خواب بیانگر گمراهی یا بی اعتمادی و غفلت از حقیقت است.دیدن به کما رفتن در خواب ممکن است نشان دهنده اختلال در کار باشد و دیدن به کما دائمی در خواب بیانگر مشکل سلامتی است، در حالی که دیدن کما موقت در خواب بیانگر برخی مشکلات مالی است.
 • دیدن یکی از خویشاوندان در خواب در کما بیانگر وضعیت بدی استشاید دیدن کسی که دوستش دارید در خواب به کما می‌رود، بیانگر جدایی او باشد و دوستی که در خواب به کما می‌رود، بیانگر خیانت به عهد و پیمان است.
 • دیدن پدر و مادری که در خواب به کما می رود بیانگر بیماری او در واقعیت است و خواهری که در خواب به کما می رود بیانگر وارد شدن به شراکت بازنده است.
 • دیدن به کما رفتن بعد از تصادف در خواب، بیانگر زیان او به دلیل سبکسری است و گفته اند که در خواب رفتن به کما بعد از کتک خوردن، دلیل بر ارتکاب گناهی است که باید کتک بخورد.
 • هر کس بگوید: “خواب دیدم برادرم به کما رفت” این نشان دهنده کمبود نیرو استو چه بسا دیدن برادری که در خواب به کما می رود بیانگر عدم حمایت باشد و دیدن برادری که بر اثر تصادف رانندگی در خواب به کما می رود بیانگر سبکسری و بی احتیاطی او باشد.
 • دیدن برادری که به دلیل افتادن از بلندی در خواب به کما می‌رود، بیانگر بلاهایی است که در خانواده پیش می‌آید و دیدن برادری که بعد از بیماری در خواب به کما می‌رود، در حقیقت بیانگر بیماری اوست و ورود برادر به اغما به دلیل کتک خوردن در خواب بیانگر توبیخ و سرزنش او برای انجام کار بد است.
 • دیدن برادری که در خواب غش می کند، بیانگر آن است که به تنگی می رسد که به سرعت می گذرد، دیدن بیدار شدن برادر از کما در خواب، بیانگر بازگشت نیرویی است که بیننده را پشتیبانی می کند و خداوند دانا است.
 • هر کس گفت: “خواب دیدم شوهرم به کما رفت” این نشان دهنده مسئولیت های زیادی بر عهده بیننده خواب است.شاید دیدن شوهر در خواب برای زن متاهل بیانگر غفلت و بی علاقگی او باشد و مرده که در خواب به کما می رود بیانگر نیاز او به مردان باشد.در خواب دوری از خانواده و غیبت نان آور خانه و دیدن شوهر به کما و مرگ او در خواب بیانگر سختی دل و بیگانگی او با خانواده است و دیدن بیدار شدن شوهر از کما در خواب بیانگر بازگشت پیوند و نان آور و عدم مسئولیت بر بیننده و خدا آری و می دانم شوهر در خواب با کلیک اینجا.

 • به کما رفتن میت در خواب بیانگر نیاز او به دعا و صدقه استو چه بسا ديدن مرده در خواب به اغما، بيانگر دورى بيننده از دين و دين بيدار شدن مرده از اغما در خواب، بيانگر بازگشت يكى از حقوق بيننده پس از قطع اميد از او باشد.
 • دیدن متوفی که در خواب به کما می رود، بیانگر آن است که بیننده مرتکب گناه و معصیت می شود و چه بسا دیدن مرگ مرده پس از به کما رفتن در خواب، بیانگر این باشد که بیننده به مصیبت یا بلا می افتد و دیدن تلاش برای بیدار کردن مرده از کما در خواب بیانگر پشیمانی وجدان بیننده و احساس گناه است.
 • زنده کردن مرده از کما در خواب، بیانگر ادعای بیننده خواب از دارایی خود است و شاید دیدن گریه بیانگر آن است که مرده در خواب به کما می‌رود تا بیننده از گناهی که مرتکب شده است، پشیمان شود.
 • دیدن اغما در خواب برای زن مجرد، بیانگر جدایی او از دین استخواب به اغما رفتن زن مجرد ممکن است بیانگر سختی کار و تأخیر در ازدواج باشد و اما اینکه عاشق در خواب برای زن مجرد به کما می رود، بیانگر ریا و وعده های دروغ اوست.
 • دیدن مرده در خواب در خواب برای زن مجرد، بیانگر گمراهی اوست و دیدن گریه بر شخص ناشناسی که در خواب زن مجرد به کما رفته، بیانگر غم و اندوه او از آنچه از دست داده است.
 • دیدن مادر به کما در خواب برای فرد مجرد بیانگر عدم وجود لطافت و مهربانی است، شاید دیدن خواب خواهر مجرد به کما بیانگر عدم دستیابی به اهداف و مقاصد باشد، دیدن برادر در حال ورود کما در خواب برای مجرد بیانگر عدم وجود پیوند است، دیدن بیداری از کما در خواب برای مجرد بیانگر موفقیت پس از شکست است، خدا بهتر می داند.
 • اغما در خواب برای زن متاهل بیانگر وضعیت بد او استشاید به اغما رفتن زن متاهل، بیانگر دوری او از خانه و غفلت او باشد و گفته می شد که غش کردن در خواب برای زن شوهردار دلیل بر موانع و مشکلاتی است که در راه از بین رفتن است. رویای شخص ناشناسی که در خواب به کما رفته است، بیانگر مشکلاتی است که زن متاهل دارد و برای زن شوهردار بیدار شدن از کما را در خواب می بیند، نشان دهنده خروج او از ناراحتی یا بلا است، دیدن دختری که به کما می رود. در خواب زن متاهل بیانگر عدم شادی و نشاط در خانه است، شاید دیدن پسر به کما در خواب برای زن متاهل بیانگر افزایش نگرانی و اضطراب و ورود دوست به کما در خواب زن متاهل نشانگر مواجهه اوست برای فریب، خدا داناتر است.

 • خواب یک زن باردار در مورد کما نشان دهنده دشواری زایمان استو چه بسا دیدن اغما در خواب برای زن حامله، بیانگر غفلت او از شوهر باشد، و به کما رفتن در هنگام تولد در خواب برای زن حامله، دلیل بر بیماری او باشد، و دیدن بیدار شدن از کما در خواب برای حامله باشد. زن به این معناست که او خوب و بی خطر زایمان خواهد کرد.
 • دیدن یک زن حامله که در خواب به کمای طولانی می‌رود، بیانگر عبور او از آن‌ها و پریشانی طولانی است و دیدن نزدیکان در حال کما در خواب برای زن حامله، بیانگر ریا شدن شخص عزیز است.
 • دیدن زن حامله که پس از کتک خوردن در خواب به کما می‌رود، بیانگر آن است که او دچار مشکل شده است، دیدن خون‌ریزی و به کما رفتن در خواب برای زن حامله، بیانگر ترک واجبات و دیدن سقط جنین و به کما رفتن است. خواب زن حامله نشان دهنده ترس و نگرانی فراوان او از بارداری است و خداوند دانا است.
 • دیدن اغما در خواب برای زن مطلقه بیانگر نگرانی ها و غم های فراوان اوستو چه بسا دیدن اغما در خواب برای زن مطلقه، دلالت بر یأس و ناراحتی داشته باشد و اگر مرد مطلقه در خواب برای زن مطلقه به اغما رفت، بیانگر ظلم و خودسری او باشد.
 • دیدن مریضی که در خواب برای زن مطلقه به کما رفته، بیانگر اختلاط با منافقین است و شاید دیدن از دست دادن حافظه پس از بیدار شدن از کما در خواب برای زن مطلقه بیانگر نیاز او به کمک و کمک باشد. بیدار شدن فرد مطلقه از کما در خواب برای زن مطلقه بیانگر بهبودی در درمان او و شاید بازگشت به او است.
 • و مرگ پس از به کما رفتن در خواب برای زن مطلقه، بیانگر غفلت او از اطاعت اوست، چه بسا دیدن متوفی که در خواب به کما می رود، برای زن مطلقه بیانگر این باشد که از دین دور است و خداوند متعال و جل جلاله. -دانستن
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا