تعبیر بشارت حاملگی در خواب و خواب شنیدن خبر بارداری

تعبیر بشارت حاملگی در خواب و خواب شنیدن خبر بارداری

تعبیر خواب مژده حاملگی و شنیدن خبر بارداری در خواب ، تعبیر خواب شخصی که به من وعده بارداری می دهد ، نماد مژده بارداری در خواب برای مرد و بشارت بارداری در رویایی برای زنان مجرد و متاهل

مژده حاملگی در خواب دلالت بر شادی، لذت و مرکب نیکو دارد، شاید دیدن مژده حاملگی در خواب، بیانگر ازدواج با زنان مجرد باشد، و گفته شده است که مژده حاملگی در خواب برای مرد، دلیل بر بسیاری است. مسئولیت هایی که او بر عهده خواهد داشت و خداوند آری و داناتر است در این مقاله می خوانید تعبیر خواب نماد انجیل حاملگی ابن سیرین و نابلسیو تعبیر شنیدن خبر بارداری در خواب و تعبیر دیدن مژده حاملگی در خواب نماد مژده حاملگی در خواب برای مرد معنی دیدن بشارت حاملگی در خواب برای زنان مجرد و متاهل و تعبیر انجیل حاملگی در خواب برای زن مطلقه و موارد دیگر خواب بارداری.

 • ابن سیرین می گوید دیدن بشارت حاملگی در خواب دلالت بر شادی و بشارت داردو چه بسا دیدن مژده بارداری در خواب، بیانگر افزایش مال یا برآورده شدن آرزوها باشد و شنیدن خبر بارداری در خواب، بیانگر شنیدن مژده باشد، دلیل بر ازدواج.
 • شیخ نابلسی در خواب می‌گوید بشارت حاملگی، بیانگر افزایش عزت و اعتبار است.و چه بسا دیدن مژده حمل در خواب، بیانگر زوال غم و اندوه باشد و دیدن مژده حاملگی برای نازا در خواب، بیانگر وضعیت خوب پس از خشکسالی باشد.
 • و مژده حاملگی در خواب برای بیمار حکایت از بهبودی او دارد و برای مسافر بیانگر ملاقات او با خانواده است و بشارت باردار شدن زن در خواب برای فقیر بیانگر مال و بهبودی او است. از شرایط او
 • ابن شاهین می گوید: دیدن بشارت حاملگی در خواب برای زن، بیانگر برکت و نعمت است، در حالی که دیدن مژده حاملگی در خواب برای مرد، حزن و اندوه و مصیبت است.
 • شنیدن خبر بارداری در خواب برای زن، بیانگر ستایش و ستایش نیکو استو چه بسا دیدن خبر حاملگی در خواب حکایت از حسن شهرت بیننده دارد و گفته اند که شنیدن خبر حاملگی دیگری در خواب، بیانگر شنیدن مژده از او در مورد عزیزی است و با رضایت آن را تحمل می کند و خوشبختی، و خدا بهتر می داند.
 • گریه هنگام شنیدن خبر بارداری در خواب، بیانگر آن است که بیننده مال حلال می گیرد و چه بسا دیدن لذت شنیدن خبر بارداری در خواب، بیانگر شادی در برآورده شدن آرزوهای مورد انتظار است، در حالی که حسادت هنگام شنیدن خبر بارداری. حاملگی دیگران در خواب، دلیلی بر علاقه بیننده خواب به زندگی دنیوی خود است.
 • شنیدن خبر بارداری از پزشک در خواب بیانگر بهبودی از بیماری هاستو چه بسا دیدن خبر حاملگی از مادر در خواب، بیانگر خیر و خشنودی زندگی باشد و دیدن خبر حاملگی از خواهر در خواب، بیانگر منفعت و مال باشد.
 • شنیدن خبر حاملگی زنی ناشناس در خواب حکایت از خیر عمومی برای مردم دارد و شاید شنیدن خبر بارداری جد در خواب بیانگر بشارت و ملاقات عزیزان باشد.
 • کی گفته “خواب دیدم که کسی برای من حامله شده استاین نشان دهنده تغییرات ناگهانی برای بهتر شدن است و شاید دیدن شخصی که در خواب به شما قول بارداری می دهد بیانگر این باشد که پول حلال خواهید داشت و دیدن شخص ناشناسی که در خواب به شما قول بارداری می دهد، بیانگر کمک و کمک گرفتن از دیگران باشد.
 • دیدن مرده در خواب شما را به حاملگی مژده می دهد، بیانگر پاک شدن شما از گناهان است، و چه بسا دیدن حریف در خواب شما را حوصله حاملگی می دهد، بیانگر هماهنگی در دل ها بین شما و آرامش است و دیدن غایب شما را مژده می دهد. بارداری در خواب بیانگر ملاقات و ملاقات با او است.
 • دیدن پادشاه، رئیس جمهور یا وزیری که در خواب به شما وعده بارداری می دهد، بیانگر بلندی و مقام است.شاید دیدن فرد ثروتمندی که در خواب به شما وعده بارداری می دهد، بیانگر ثروت و افزایش پول باشد و دیدن دانشمندی که در حال موعظه بارداری برای شما است. خواب بیانگر افزایش علم و دانش است.
 • دیدن دشمنی که در خواب به شما وعده بارداری می دهد، بیانگر آن است که از دشمنی یا نزاع سودی نصیب شما می شود، شاید دیدن دوستی که در خواب به شما وعده بارداری می دهد، بیانگر وفاداری و اخلاص او باشد و دیدن یکی از بستگان شما در خواب، بیانگر وفاداری و صداقت او باشد. تحکیم روابط بین اعضای خانواده
 • دیدن انجیل بارداری در خواب برای مرد بیانگر مسئولیت های فراوان استو چه بسا دیدن مژده حمل در خواب برای مرد دلالت بر غم و اندوه او دارد، اما اگر مردی در خواب ببیند که همسرش او را به حاملگی بشارت می دهد، بیانگر افزایش مال و روزی اوست.
 • دیدن مژده حاملگی با پسر در خواب برای مرد، بیانگر اضطراب شدید است و شاید دیدن مژده حاملگی با دختر در خواب برای مردی که مصیبت را پشت سر بگذارد و دیدن خبر بارداری با دوقلو در خواب برای یک مرد بیانگر زندگی فقیرانه و پریشانی است.
 • ديدن رقص بعد از شنيدن بشارت بارداري در خواب براي مرد، بيانگر اشتغال او به لذت هاي زندگي است و ديدن وحشت بعد از شنيدن مژده حاملگي در خواب براي مرد، نشان دهنده اين است كه در معرض كلاهبرداري و تقلب قرار گرفته است. و گریه هنگام شنیدن بشارت حاملگی در خواب برای مرد بیانگر شرایط بد و زندگی اوست.
 • دیدن پیرمردی که در خواب به مردی به شما قول بارداری می‌دهد، بیانگر بیکاری و ترک کار است، در حالی که دیدن یک فرد مشهور که در خواب به مردی به شما قول بارداری می‌دهد، نشان‌دهنده فریب و حیله یک فرد نزدیک است.
 • دیدن انجیل بارداری در خواب برای زنان مجرد، بیانگر ازدواج نزدیک استو چه بسا دیدن مژده حاملگی در خواب برای زنان مجرد بیانگر موفقیت و برتری باشد و دیدن بشارت حاملگی در خواب برای زنان مجرد بیانگر مژده باشد.
 • دیدن زنی صمیمی که در خواب به زن مجرد قول بارداری می دهد، بیانگر این است که از او بهره مند خواهد شد و شاید دیدن خبر حاملگی همسر برادر در خواب، برای زن مجرد بیانگر این باشد که در کنار او می ایستد و از او حمایت می کند. در روزهای سخت و دیدن خبر حاملگی خواهر در خواب به زن مجرد که شغلی پیدا می کند که منفعت و منفعت او را به همراه دارد.
 • دیدن خبر بارداری مادر در خواب برای زن مجرد، بیانگر این است که نگرانی و ترس خود را برای خود حمل خواهد کرد.دیدن مژده حاملگی عمه در خواب برای زنان مجرد، بیانگر فراوانی نعمت و نعمت است و دیدن مژده بارداری عمه در خواب برای زنان مجرد، بیانگر حب و محبت است.
 • دیدن خبر حاملگی دوست در خواب برای زن مجرد، بیانگر این است که او از ناراحتی خارج شده است و دیدن خبر بارداری زن ناشناس در خواب برای زن مجرد، بیانگر حسن شهرت در میان مردم است. و دیدن خبر بارداری زن از خویشاوندان در خواب برای زنان مجرد، بیانگر افزایش عزت و اعتبار است.
 • دیدن مژده حاملگی در خواب برای زن متاهل، بیانگر این است که او واقعاً باردار است، در صورتی که صلاحیت آن را داشته باشد.یا مژده حاملگی در خواب، دلیل بر نیکی بسیاری از فرزندان او و برای آنان است، شاید دیدن مژده حاملگی در خواب برای زن متاهل، بیانگر بهبود رابطه با شوهر و دیدن مژده باشد. بارداری پس از مدت ها انتظار در خواب برای زن متاهل نشان دهنده به دست آوردن مطلوب پس از دردسر طولانی است.
 • شنیدن مژده حاملگی از شخص ناشناس در خواب برای زن متاهل بیانگر حسن شهرت است، شاید دیدن مژده بارداری از یکی از اقوام در خواب برای زن متاهل بیانگر بهبود و تحکیم روابط با خانواده یا او باشد. خانواده شوهر و دیدن مژده بارداری از شخصی که در خواب با او قطع رابطه می کند برای زن شوهردار، بیانگر ارتباط مجدد با او است.
 • و دیدن مژده حاملگی از شوهر در خواب به زن شوهردار، بیانگر حسن رفتار و اخلاق اوست، شاید دیدن مژده حاملگی از غریبه در خواب به زن شوهردار، حکایت از حاملگی نزدیک داشته باشد و شنیدن آن مژده حاملگی مرده در خواب برای زن متاهل حکایت از عبادت نیک او دارد.
 • دیدن بشارت حاملگی در خواب برای زن مطلقه، بیانگر پایان غم و اندوه استو شايد ديدن مژده حاملگي در خواب، دلالت بر استراحت زن مطلقه پس از خستگي داشته باشد، و اگر زن مطلقه ببيند كه در خواب خبر حاملگي خود را شنيد، دلالت بر آسايش روحي و شادي او دارد.
 • دیدن شادی هنگام شنیدن خبر بارداری در خواب برای زن مطلقه بیانگر نیکی امور اوست، در حالی که دیدن گریه هنگام شنیدن خبر بارداری در خواب بیانگر زوال غم و اندوه اوست.
 • دیدن انجیل حاملگی از شخص ناشناس در خواب به زن مطلقه، بیانگر رهایی از ظلم است، شاید دیدن انجیل حاملگی از یکی از خویشاوندان در خواب برای زن مطلقه بیانگر حمایت آنان از او باشد، در مورد شنیدن بشارت بارداری از غریبه در خواب برای زن مطلقه، شاهد نامزدی و ازدواج مجدد.
 • حسادت از شنیدن خبر حاملگی زن در خواب برای زن مطلقه، بیانگر حرص و آزمندی او به دنیاست، در حالی که شرارت و آزار با شنیدن خبر حاملگی زن در خواب، بیانگر اعمال بد اوست.
 • اعلان حاملگی در خواب برای زن باردار بیانگر فرزند خوب استو شاید دیدن مژده حاملگی در خواب برای زن حامله، بیانگر نزدیک بودن تاریخ تولد باشد و دیدن اشک شوق از شنیدن مژده حاملگی در خواب برای زن حامله، حاکی از رستگاری او با سلامتی و امنیت باشد.
 • شنيدن بشارت باردارى ديگرى در خواب براى زن باردار، حاكى از احسان و علاقه او به حاملگى است و ديدن مژده حاملگى عقيم در خواب براى زن حامله، حكايت از خير و بركت فراوان دارد.
 • دیدن مژده پسر در خواب برای زن حامله بیانگر این است که دختری به دنیا آورده است و شاید دیدن مژده دختر در خواب برای زن حامله بیانگر آن باشد که او فرزند پسر به دنیا آورده است.
 • منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، «تعبیر ریسمان النساء فی الخواب، ص 282»، تحقیق باسیل برایدی، چاپ الصفا الکتبة، ابوظبی 1387ش.
  2. «الاشارات فی العالم الفبالات الامام المعبر غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تعبیر الحمام در خواب، ص 234» تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیه. چاپ، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا