تعبیر دیدن عمو در خواب و عموی متوفی در خواب

عمویم را در خواب دیدم! نماد عمو در خواب و تعبیر خواب دایی مرده و دایی زنده دیدن دایی در حال لبخند زدن و خواب دیدن دایی در آغوش گرفتن و بوسیدن دایی نماد پسر و دختر دایی و زن دایی در یک رویا

تعبیر دیدن عمو در خواب و عموی متوفی در خواب

دیدن عمو در خواب نماد قوت و حمایت است و برخی از تعبیر کنندگان گفته اند که عمو در خواب بیانگر شنیدن خبر غم انگیز است و به طور کلی دیدن عمو در خواب نشان دهنده بند و نان آور است و تعبیر عمو در خواب است. بسته به وضعیت بیننده و جزئیات رویا متفاوت است. تعبیر دیدن دایی در خواب مشروح برای بزرگان تعبیر خواب مثل ابن سیرین و نابلسی، معنی لبخند عمو در خواب و تعبیر دیدن بوسه و بغل عمو، تعبیر خواب کسی که گفت پسر عمویم یا پسر عمویم را در خواب دیدم، نماد زن عمو در خواب، تعبیر عموی زنده و عموی متوفی در خواب و دیگران.

 • ابن سیرین گوید دیدن عمو در خواب، بیانگر قوت و حمایت استو چه بسا ديدن عمو در خواب دلالت بر پيوند دارد و عمو در خواب حاكي از كليّت و جامعيت معني لغوي آن باشد، محبوب مانند غذا يا پوشاك است و خدا داناتر است.
 • شيخ نابلسي ديدن عمو در خواب بيانگر امنيت و آرامش است و شايد ديدن عمو در خواب بيانگر استحكام روابط خانوادگي باشد و ديدن خشم عمو در خواب بيانگر مشكلات و اختلافات در خانواده و بوسيدن دايي در خواب باشد. خواب، دلیل بر کسب منفعت از او است و دیدن ازدواج عمو در خواب، بیانگر فزونی مقام و سرنوشت است، و گفته اند عموی بیمار در خواب، بیانگر کم توانی است.
 • میلر می گوید دیدن عمو در خواب بیانگر شنیدن خبر بد است و شاید دیدن عموی دیوانه در خواب بیانگر مشکلاتی با خویشاوندان باشد که منجر به بیگانگی برای مدتی می شود.برای روابط بد بین اعضای خانواده و خدا بهتر می داند.
 • دیدن خندان عمو در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب از ناراحتی بیرون می آیدو چه بسا دیدن خندان عمو در خواب دلالت بر حمایت و ایستادن او در کنار بیننده باشد و دیدن دایی که در خواب به همسرش لبخند می زند بیانگر حسن رفتار او با خانواده باشد و دیدن دایی که در خواب به کودک خردسالی لبخند می زند. نشان دهنده از بین رفتن نگرانی ها و مشکلات است.
 • دیدن لبخند دایی به شخص ناشناس در خواب، بیانگر تسهیل امور سخت اوست، شاید دیدن لبخند دایی به یکی از مخالفان در خواب، بیانگر آشتی بین آنها و بهبود روابط باشد، و اما دیدن لبخند دایی برای یکی از بستگانش. در خواب، این نشان دهنده محبت و عشق بین اعضای خانواده است.
 • دیدن لبخند عموی در خواب به فقرا، بیانگر افزایش روزی اوستو اما دیدن لبخند عمو در خواب به شخص ثروتمند، بیانگر تداوم صلوات بر او و افزایش مال است و دیدن لبخند عمو در خواب به فرد بیمار، بیانگر بهبودی و بهبودی اوست.
 • تعبیر دیدن لبخند در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • بغل کردن عمو در خواب بیانگر عشق و محبت استدیدن عمویی که در خواب او را در آغوش گرفته و بوسیده است، نشان دهنده حمایت اوست و دیدن آغوش عموی مرده در خواب، بیانگر طول عمر بیننده است و دیدن آغوش عمو با یکی از دشمنانش در خواب، بیانگر صلح با مخالفان است.
 • دیدن آغوش عمو همراه با گریه در خواب، بیانگر این است که بیننده در معرض شکست و خیانت است، شاید دیدن محکم در آغوش گرفتن عمو در خواب، بیانگر استحکام و دوام رابطه بیننده خواب با وی باشد و دیدن آغوش عمو در خواب، بیانگر آن باشد. که بیننده در معرض فریب و نیرنگ قرار می گیرد.
 • دیدن عمویی که مرده را عمیقاً در آغوش می گیرد، بیانگر بیماری شدید اوست و شاید زندگی اش نزدیک باشد و دیدن آغوش عمو با فرد ناشناس در خواب، بیانگر آن است که به خواسته خود خواهد رسید.
 • راه حل آن تعبیر دیدن منکر در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن پسر عمو در خواب بیانگر همکاری و کمک استو چه بسا دیدن پسر عمو در خواب بیانگر روابط نزدیک در خانواده باشد و در آغوش کشیدن پسر عمو در خواب حاکی از منفعت متقابل با او و دیدن نزاع با پسر عمو در خواب بیانگر بروز اختلاف در خانواده باشد.
 • دیدن گریه پسر عمو در خواب بیانگر خروج از پریشانی است و شاید دیدن پسر عموی بیمار در خواب بیانگر شرایط بد باشد در حالی که مرگ پسر عمو در خواب بیانگر تنهایی و ضعف است.
 • دیدن ازدواج پسر عمو در خواب به معنای شادی و سرور است، شاید دیدن سینه پسر عمو در خواب، حافظ و امنیت باشد، و اما زنا با پسر عمو در خواب، دلیل بر همکاری خویشاوندان در گناه است.
 • دیدن پسر عمو در خواب بیانگر عشق و دوستی اعضای خانواده استو چه بسا دیدن پسر عمو در خواب، دلالت بر وصل رحم دارد، و دیدن پسر عموی زشت در خواب، بیانگر گناه است، در حالی که دیدن پسر عمو در خواب، دلیل بر شنیدن مژده است.
 • باردار شدن دختر عمو در خواب، بیانگر افزایش نگرانی و پریشانی است و همبستر شدن با پسر عمو در خواب ممکن است بیانگر از بین رفتن حیثیت در نزد مردم باشد و دیدن عروس پسر عمو در خواب، بیانگر موقعیتی خوش در زندگی است. از بیننده
 • دیدن دعوا با پسر عمو در خواب، بیانگر روابط بد است، چه بسا دیدن پسر عموی بیمار در خواب، بیانگر جدایی افراد خانواده باشد، و اما مرگ پسر عمو، دلیل بر قطع رابطه خویشاوندی است و خداوند اعلم.
 • دیدن زن عمو در خواب بیانگر تفاهم و صمیمیت بین اعضای خانواده استو چه بسا دیدن زن دایی مرده در خواب، بیانگر به دست آوردن ارث باشد، و دیدن زن دایی زیبا در خواب، بیانگر حسن معاشرت او با مردم باشد، و در خواب، بیانگر درگیری در خانواده و دیدن عصبانیت از سوی زن عمو باشد. خواب دلالت بر اختلاف با او دارد و گفته اند زن عمو در خواب کتک خورده دلیل بر این است که بیننده مخارج خویشاوندان خود را متقبل می شود اما دیدن زن عمو پیرزنی در خواب بیانگر ضعف او و اوست. نیاز به کمک و همراهی و همسفر شدن با همسر عمو در خواب، دلیل بر شنیدن نظر او و نصیحت اوست و دیدن زن عمو که در خواب مرد جوان را در آغوش گرفته است، بیانگر قرابت اوست و خداوند اعلم.

 • دیدن خانواده عمو در خواب بیانگر افتخار و پیوند استو چه بسا دیدن خانواده عمو در خواب بیانگر ارتباط و صمیمیت با آنان باشد و دیدن بیرون رفتن با خانواده عمو در خواب بیانگر رهایی از نگرانی و تشویش باشد و دیدن خداحافظی خانواده عمو در خواب بیانگر عدم پیوند خانواده باشد. یا دور بودن از خانواده
 • دیدن نشستن با خانواده عمو و گفتگو با آنها در خواب بیانگر راهنمایی و نصیحت بیننده است و شاید دیدن غذا با خانواده عمو در خواب بیانگر تقسیم ارث باشد و ملاقات پسر عموها در خواب بیانگر این باشد. دیدار نزدیک با عزیزان
 • دیدن شوخی و خندیدن با خانواده دایی در خواب، بیانگر دعوا با آنهاست و شاید خواب دعوای اعضای خانواده دایی بیانگر جدایی اعضای خانواده باشد و خدا اعلم.
 • خانه عمو در خواب بیانگر همبستگی و همبستگی استو هر کس بگوید: خانه عمویم را در خواب دیدم، ممکن است بعد از قطع رابطه با آنها برگردد، و بزرگ و وسیع دیدن خانه عمو در خواب، بیانگر افزایش عایدی و معیشت است. بیننده
 • دیدن آتش زدن خانه عمو در خواب، بیانگر وقوع نزاع در آن است، شاید دیدن خانه عمو خراب شده در خواب، بیانگر جدایی فرزندان او باشد، و اما دیدن اخراج از خانه عمو در خواب، بیانگر نزاع و دعوا است و قطع روابط بین آنها
 • دیدن خانه عمو تاریک در خواب بیانگر اخلاق بد خانواده اوست و شاید دیدن خانه عمو تمیز و زیبا در خواب بیانگر حسن شهرت و حسن زندگی مشترک باشد.
 • تعبیر دیدن خانه یا خانه در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن دست دادن عمو در خواب بیانگر پایبندی به قوانین و آداب و رسوم خانواده است.و چه بسا دیدن مصافحه عمو در خواب بیانگر امنیت باشد و آرامش عمو با دست راست در خواب بیانگر دستیابی به اهداف باشد.
 • دیدن دست دادن عمو با یکی از حریفان در خواب، بیانگر آشتی بین آنان است و دیدن دست دادن عمو با خویشاوندان در خواب، بیانگر هماهنگی و محبت بین اعضای خانواده و دیدن مصافحه عمو با شخص ناشناس در خواب، بیانگر مصافحه است. تحقق خواسته ها و خواسته های او.
 • درود بر عمو و بوسیدن او در خواب، بیانگر کسب روزی و بهره مندی از آن است، چه بسا دیدن امتناع از مصافحه با عمو در خواب، بیانگر اخلاق بد بیننده باشد، و دیدن مصافحه پسر عمو در خواب. خواب بیانگر انعقاد عهد و پیمان بین خویشاوندان است و خداوند دانا است.
 • تعبیر دیدن آرامش و دست دادن در خواب را اینجا بخوانید.

 • دیدن مرگ عمو در خواب بیانگر اتحاد بیننده خواب و عدم پیوند استو چه بسا دیدن فوت عمو در خواب بیانگر ضرری باشد که بیننده متحمل می شود و اما فوت عمو و زنده شدن دوباره او در خواب بیانگر جبران ضرر است و هر که گفت شنیدم. خبر فوت عمو در خواب» این نشان دهنده شنیدن خبر بد است.
 • دیدن مرگ عمو و شستن او در خواب، بیانگر کفاره گناهان است، و چه بسا مرگ و دفن عمو در خواب، بیانگر ضعف اراده باشد، و مرگ عمو در حالی که برهنه بود، بیانگر فقر و زوال نعمت باشد. دیدن مرگ عمو و گریه کردن در خواب، بیانگر مصیبتی است که بر خانواده وارد شده است.
 • دیدن مرگ عموی بیمار در خواب، بیانگر مصیبت و مصیبت بیننده است و چه بسا دیدن غرق شدن عمو در خواب، بیانگر از دست دادن خواب بیننده و مشغول شدن به زندگی دنیوی او باشد و خداوند دانا است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن مرگ در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • دیدن عموی متوفی در خواب بیانگر این است که بیننده خواب از ارث حقوق خود را به دست می آورد.و چه بسا دیدن عموی متوفی در خواب بیانگر رابطه دوستانه با فرزندان او باشد و دیدن خندان عموی متوفی در خواب بیانگر حسن نیت بیننده و گریه عموی متوفی بر او در خواب بیانگر رسیدن آسایش به مردم خانه اش
 • دیدن مصافحه با عموی متوفی در خواب، بیانگر کسب مال حلال است و دیدن خشم عموی متوفی در خواب، بیانگر ارتکاب گناه است، چنانکه در خواب چیزی از عموی متوفی گرفتن، بیانگر بهره مندی از مال اوست.
 • دیدن دعای عموی متوفی در خواب، بیانگر هدایت بیننده به راه حق است و دیدن دوباره مردن عمو در خواب، بیانگر مرگ یکی از خویشاوندان است و خداوند دانا است.
 • دیدن دایی در خواب برای زن مجرد، بیانگر افزایش قدرت اوستو شاید دیدن عمو در خواب برای زن مجرد، بیانگر وجود پیوند در زندگی او باشد و دیدن مصافحه عمو در خواب با زن مجرد، بیانگر برآورده شدن خواسته او باشد.
 • دیدن مرگ عمو در خواب برای مجرد، بیانگر عدم پیوند است و شاید دیدن آغوش عمو در خواب با زن مجرد، بیانگر ایستادن او در کنار او و دیدن لبخند عمو به زن مجرد در خواب، بیانگر آن باشد. تسهیل امور دشوار او
 • دیدن پسر عمو در خواب برای زنان مجرد بیانگر حمایت و کمک است و شاید زن عمو در خواب برای زن مجرد دلالت بر پیوند رحم و پیوند خانواده دارد و دیدن خانه عمو پیر در خواب برای مجرد بیانگر او باشد. تعهد به آداب و سنن
 • دیدن ملاقات خانواده عمو در خواب برای زن مجرد بیانگر شادی نزدیک و نزاع با پسر عمو در خواب برای مجرد بیانگر مشکلات خانوادگی است.
 • دیدن دایی در خواب برای زن متاهل بیانگر ارتباط نزدیک او با والدین و خانواده استو شاید دیدن عمو در خواب بیانگر این باشد که زن متاهل مورد حمایت قرار می گیرد و دیدن مرگ عمو در خواب برای زن متاهل بیانگر کمبود نیروی او است.
 • دیدن مصافحه و در آغوش کشیدن عمو در خواب برای زن شوهردار حاکی از کسب منفعت از اوست و شاید دیدن محکم در آغوش گرفتن عمو با زن شوهردار حاکی از علاقه زیاد او به او و دیدن خندان عموی زن شوهردار باشد. در خواب نشان دهنده ظرفیت زندگی او است.
 • دیدن پسر عموی متوفی در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که در زندگی با مشکلاتی مواجه خواهد شد و شاید دعوا با زن عمو در خواب بیانگر دوری زن متاهل از خانواده باشد و دیدن خانه عمو در خواب برای زن متاهل نشان دهنده ارتباط با خانواده است و خداوند آری است و داناتر است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. “دایره المعارف تعبیر خواب” گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا