تعبیر دیدن ماست در خواب و خواب ماست

تعبیر دیدن ماست در خواب و خواب ماست

تعبیر خواب ماست خوردن تعبیر ماست خوردن در خواب و تعبیر ماست دادن و خریدن شیر و ماست در خواب.

تعبیر دیدن ماست در خواب و خواب ماست

دیدن ماست در خواب، نشان دهنده سود و منفعت است و می گفتند: شیر ترش در خواب، بیانگر اندکی رزق و کوشش است و ماست در خواب برای بیننده مفید است، مشروط بر اینکه سفید رنگ و طعم شیرینی داشته باشد. و بنابر سیاق رؤیت و تفصیل آن شاهین و تعبیر کننده ارشد خواب، خوردن و آشامیدن ماست در خواب و تعبیر دیدن ماست فاسد و خریدن شیر در خواب، علاوه بر تعبیر ماست دادن در خواب. خواب زنان مجرد و متاهل و موارد دیگر دیدن ماست در خواب.

 • ابن سیرین دیدن ماست در خواب را با منفعت و منفعت شرح داده استو چه بسا دیدن ماست در خواب دلالت بر رزق مسافرت دارد و دیدن ماست ترش در خواب رزق پس از نگرانی و درد را نشان می دهد منفعت از شغل و زن متأهل دارای توانایی زندگی است.
 • نابلسی می گوید دیدن ماست در خواب، بیانگر پول و غنیمت است، و شاید دیدن ماست در کاسه در خواب، نشان دهنده سودی باشد که صاحب خواب به اندازه کاسه و مقدار ماست و رنگ آن و دیدن ماست می برد. ریختن روی زمین در خواب بیانگر فقر و بدی است و هر که دید اگر در خواب ماست داد و ستد کند پول حلال می‌گیرد.
 • ابن شاهین می گوید: ماست در خواب نماد رزق و روزی و پول پس از بدبختی استو گفته شد که خواب ماست، دلالت بر طلب لطف از چیزی که خوب نیست، و دیدن ماست خوردن در خواب، بیانگر کسب درآمد از منبع مشروع است.
 • دیدن تقسیم ماست در خواب، بیانگر زکات و صدقه دادن است و چه بسا دیدن ماست در خواب، بیانگر سلامت و تندرستی باشد، دیدن کاسه ماست در خواب، اشاره به مردی است که در خواب می بیند و خداوند می باشد. دانای کل.
 • دیدن ماست در خواب بدون آشامیدن، بیانگر رزق یا مالی است که بیننده خواب از آن بهره ای نمی برد.و چه بسا علم یا دانشی که از آن بهره ای نمی برد و دیدن ماست بی آشامیدن در خواب، حاکی از کار بی منفعت باشد و هر که ببیند در خواب از کسی ماست می خواهد که ننوشیده باشد، طلب می کند. کمک کند و بدست نیاورد تعبیر خواب دیدن ماست سیاه بدون آشامیدن آن در خواب بیانگر فقر و تنگدستی است دیدن باز کردن جعبه های ماست بدون نوشیدن آن در خواب بیانگر پیدا شدن جای مال است و هر که ببیند در خواب ماست را بدون نوشیدن بر لباسش می ریزد، قرض خود را کوتاه می کند و خدا آری و داناتر است.

 • خوردن ماست در خواب، نشانه آسیب پذیری و شفای بیماری ها و ناراحتی هاست.و چه بسا ديدن ماست در خواب بيانگر رهايي از مصيبت و مصيبت است و خوردن ماست زياد در خواب بيانگر فوائد فراواني باشد كه بيننده از نظر معيشت و مالي به دست مي آورد.
 • نوشيدن ماست داغ در خواب بيانگر فساد امور بيننده و حال بد است.
 • هر که در خواب ببیند برای رفع تشنگی ماست می نوشد پس از فقر می خواند و اما خواب رب ماست سرد دلالت بر جراحت مال حلال دارد و دیدن ماست شیرین در خواب بیانگر رضایت و شادمانی است.
 • اگر مریض در خواب ماست بنوشد از بیماری بیدار می شود و اما دیدن فقیر در حال نوشیدن ماست در خواب بیانگر مال و ثروت و برای توانگر بیانگر افزایش روزی است.
 • تعبیر دیدن مشروب خوردن در خواب را با کلیک بر روی راه حل آن بخوانید.

 • خوردن ماست در خواب دلیل بر افزایش روزی است به شرط آنکه طعم شیرینی داشته باشدو چه بسا خواب خوردن ماست پخته دلالت بر سهل الوصول بودن آن باشد و هر که در خواب ببیند که با مردم ماست بخورد در امرار معاش با دیگران شریک است.
 • خوردن ماست با نان در خواب دلیل بر خوش گذرانی و خوشبختی است و چه بسا دیدن ماست با برنج در خواب نشان دهنده اهتمام بیننده برای کسب روزی باشد.
 • خوردن ماست و گوشت در خواب بیانگر فواید و افزایش نعمت استدیدن خوردن ماست و خرما در خواب بیانگر افزایش دین و تقوا است و خوردن ماست و خیار در خواب بیانگر تلاش برای رسیدن به چیزی است که گرفتاری و سختی دارد.
 • هر کس در خواب ببیند که در عروسی ماست می خورد، دلیل بر شادی نزدیک یا خوشی است و اما دیدن ماست در حال ختم در خواب، دلالت بر غم و اندوه دارد و خداوند قادر و قادر مطلق است. -دانستن
 • تعبیر دیدن غذا در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خرید ماست در خواب نشانه سود حلال استو چه بسا دیدن خرید ماست در خواب، بیانگر شرایط خوب باشد، در حالی که خرید ماست ترش، بیانگر رزق و روزی از منبع مشکوک است.
 • خریدن شیر و ماست شیرین در خواب بیانگر خوبی و راحتی است.
 • دیدن خرید ماست و شیر از بازار در خواب بیانگر فوایدی است که بیننده از تجارت به دست می آورد، در حالی که دیدن خرید شیر و ماست از سوپرمارکت در خواب بیانگر افزایش عزت و اعتبار است.
 • خریدن شیر و ماست برای فقیر در خواب، بیانگر صدقه دادن است و هر که در خواب ببیند برای مرده ماست و شیر می خرد، از طرف او مالی تقسیم می کند یا برای او دعای خیر می کند.
 • تعبیر دیدن خرید در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خواب دیدن ماست در یخچال دلیلی بر نجات خود و پول از آسیب استو شاید دیدن ماست در یخچال در خواب بیانگر تلاش برای تغییر وضعیت به سمت بهتر باشد.
 • دیدن ماست در یخچال خراب در خواب بیانگر ضرر و زیان است.
 • هر که در خواب ببیند که از یخچال ماست می گیرد، فرصت ارزشمندی نصیبش می شود و هر که ببیند در خواب ماست فاسد را در یخچال می گذارد، دلیل بر بد رفتاری اوست.
 • ديدن ماست در يخچال نو در خواب، بيانگر كار جديدي است كه آن را از افتادن به حرام حفظ مي كند و خواب ماست گذاشتن در يخچال همسايه، حاكي از خرج كردن به ديگران است و خداوند دانا است.
 • ماست دادن در خواب، نشانه ی نیکی و نیکی استو خواب ماست دادن در خواب، دلالت بر این باشد که به دیگران کمک می کنند که رضای خدا باشد و هر که ببیند در خواب ماست تقسیم می کند تا واجبات را انجام دهد.
 • دیدن ماست دادن به میت در خواب بیانگر وفای به نذر است.
 • خواب دیدن ماست ترش دادن به انسان، بیانگر کمک به دیگران است و در خواب، ماست فاسد را بین مردم تقسیم می کنند، بیانگر گسترش فساد و فتنه است.
 • و اما کسى که در خواب دید که به کسى ماست شیرین مى دهد، دلیل بر نیکى و نیکوکارى است، دیدن ماست دادن به خانواده در خواب، بیانگر انفاق و تحمل مخارج آنان است.
 • خواب ماست دادن مرده به محله گواه برگرداندن حقوق مسروقه استو شاید دیدن مرده ای که در خواب به محله ماست می دهد، بیانگر پرداخت بدهی باشد.
 • هر کس در خواب ببیند مرده ناشناس به او ماست می دهد، خوب است از جایی که نمی داند او را بپذیرد، و اما دیدن مرده معلوم در خواب به او ماست نشان می دهد که به او کمک می شود. از دیگران.
 • دیدن ماست دادن مرده به زنده و تقاضای پختن آن در خواب بیانگر نیاز او به صدقه دادن از طرف اوست.
 • دیدن ماست ترش مرده به زنده در خواب بیانگر ارثی است که به سختی به دست می آید، اما در خواب مرده که ماست سیاه می دهد، بیانگر تقلید از اخلاق بد مرده است.
 • درست کردن ماست در خواب، گواه برآورده شدن آرزوها و آرزوهاستشاید دیدن تهیه ماست در خواب بیانگر این باشد که مسئولیتی را که به عهده بیننده گذاشته شده است.
 • هر که در خواب ببیند که ماست ترش درست کرده است، وارد امور سخت می شود و ندانستن ماست در خواب، بیانگر شکستی است که بیننده را در کار و کوشش تحت تأثیر قرار می دهد.
 • دیدن ماست درست کردن و انجماد در خواب، بیانگر کسب درآمد و نگه داشتن آن است و ممکن است بیانگر بخل باشد.
 • ديدن خيانت با ماست درست كردن در خواب بيانگر عدم صداقت است و خواب تهيه ماست و فساد آن دليل بر بازگشت از نيكوكاري است و خداوند متعال و دانا است.
 • ماست گندیده در خواب دلیل بر امرار معاش مشکوک و پول حرام استو چه بسا دیدن ماست فاسد در خواب بیانگر گناه و معصیت باشد.
 • خوردن ماست فاسد در خواب، بیانگر زوال نعمت و فقر است.
 • پخش ماست فاسد به همسایگان در خواب، دلیل بر نزاع بین آنها و انتشار اخبار نادرست است.
 • پختن ماست فاسد در خواب بیانگر آن است که بیننده در خواب دست به کار بدی می زند، دیدن فروش ماست فاسد در خواب بیانگر پروژه مشکوکی است.
 • دیدن ماست در خواب برای زنان مجرد بیانگر موفقیت و برتری در کار است، مشروط بر اینکه سفید باشد. شاید دیدن ماست در خواب بیانگر فرصت های جدیدی برای زنان مجرد باشد که خیر زیادی به دست می آورد و خواب ماست گذاشتن در یخچال برای زنان مجرد، بیانگر این است که او خود را از افتادن به گناه نجات می دهد.
 • دیدن پختن ماست در خواب برای زنان مجرد بیانگر آن است که او به هدف خود خواهد رسید.
 • خرید ماست در خواب برای زنان مجرد دلیل بر خوشبختی زندگی اوست، در حالی که دیدن ماست بدون نوشیدن در خواب برای زنان مجرد بیانگر این است که از فرصت ها استفاده نمی کنند.
 • خوردن ماست فاسد در خواب برای زنان مجرد، بیانگر این است که او کار بدی انجام می دهد و اگر دختر مجرد در خواب ببیند که ماست ترش درست می کند، دلیل بر تکبر و تکبر اوست و خداوند دانا است.
 • دیدن ماست در خواب برای زن متاهل بیانگر توانایی زندگی استو شاید دیدن ماست در خواب برای زن متاهل بیانگر ثبات و زندگی زناشویی شاد باشد.
 • و خواب ماست گذاشتن در یخچال برای زن شوهردار، بیانگر صرفه جویی در پول شوهر است و دیدن زنی که در خواب ماست پخته می خورد، بیانگر سعادت فراوان و شاید حاملگی او باشد.
 • و ديدن ماست شيرين در خواب زن شوهردار، بيانگر زندگى خوب او است و خريدن ماست منجمد در خواب براى زن شوهردار، دليل بر خريدن زمين يا خانه از مال نهان است و ديدن ماست بدون آشاميدن در خواب در خواب. زن متاهل نشان می دهد که برای خانواده خود فداکاری کرده است.
 • دیدن قوطی ماست خراب در خواب برای زن شوهردار، بیانگر اخلاق ناپسند او است و خواب نوشیدن کشک برای زن متاهل، بیانگر کار بدون مزد و شاید طلب منفعت از دروغگوی ریاکار است.
 • دیدن ماست در خواب برای زن باردار بیانگر آسان شدن زایمان استو چه بسا دیدن ماست در خواب برای زن باردار بیانگر رهایی از درد و ناراحتی باشد.
 • دیدن ماست در خواب برای زن باردار، بیانگر انجام کاری است که خیر خواهد داشت و خواب بیرون آوردن ماست از یخچال برای زن حامله، بیانگر زایمان ایمن است.
 • دیدن ماست خریدن شوهر در خواب برای زن حامله، بیانگر افزایش دستمزد و ارتقای شغلی اوست، دیدن نوشیدن ماست سرد در خواب برای زن حامله، بیانگر سلامتی بدن و رهایی از مشکلات بارداری است.
 • و اما دیدن ماست بدون توانایی نوشیدن در خواب برای زن حامله، بیانگر رنج بارداری است و خواب فروش ماست در خواب به زن حامله، بیانگر حسن رفتار او با دیگران است.
 • دیدن ماست در خواب برای زن مطلقه بیانگر آن است که از سختی ها بیرون می آیدو چه بسا ديدن ماست در خواب براي زن مطلقه، بيانگر زوال نگراني او باشد، ديدن غريبه كه در خواب به زن مطلقه ماست مي دهد، بيانگر ازدواج او با مرد صالح است.
 • اگر زن مطلقه در خواب ببیند که مرده به او ماست می دهد، در دین او نیکو است و اما دیدن ماست خوردن در خواب برای زن مطلقه، بیانگر سلامتی و تندرستی است.
 • و خریدن شیر از بازار در خواب برای زن مطلقه، دلیل بر فرجامی بالاتر است و خواب خوردن ماست با نان برای زن مطلقه بیانگر بهبود حال و سعادت زندگی اوست.
 • و اما دیدن ماستى که در خواب از زن مطلقه گرفته شده، بیانگر بی انصافى اوست و خرید و فروش ماست فاسد در خواب براى زن مطلقه بیانگر اخلاق بد اوست.
 • منابع و مراجع

  1. تعبیر ماست در خواب، ص 972، معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ المکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب شیر دلمه ای، ص 583» اشارات فی العالم الفرازات، الامام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب ال چاپ ایلمیا، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا