تعبیر خواب بول کردن در سوراخ خواب ابن سیرین

تعبیر خواب بول کردن در سوراخ خواب ابن سیرین

تعبیر خواب بول کردن در گودال در خواب ابن سیرین.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوستش دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر خواب بول کردن در سوراخ خواب ابن سیرین

 • دیدن بول در داخل سوراخ در خواب، علامت آن است که در آن مدت مال زیادی خرج کرده است.
 • هر که در خواب ببیند در گودال ادرار می کند، نشانة ناتوانی در خرج کردن پول در آن روزها در امور خیر است.
 • دیدن ادرار در داخل سوراخ در خواب، نشانه ی جنبه های منفی است که بیننده در آن دوره با آن مواجه است.
 • تعبیر خواب: ابن سیرین نمی توانم در خواب بول کنم

 • خوابی که در خواب نمی تواند ادرار کند، بیانگر این است که شخص عجله دارد و باید بسیار مراقب باشد.
 • خواب عدم امکان ادرار کردن در خواب، نشانه بحرانی است که بینا در آن دوره به شدت از آن رنج می برد.
 • هر که در خواب ببیند که نمی تواند بول کند، دلیل بر بدهکاری است که صاحب بینا در آن مدت بسیار متحمل می شود.
 • خواب بول نکردن در خواب، نشانه مشکلات و نگرانی هایی است که صاحب بینایی او در آن روزها به شدت رنج می برد.
 • تعبیر خواب بول کردن بر قبر در خواب ابن سیرین

 • دیدن بول بر قبر شخصی که در خواب می شناختم، نشانه گناهان فراوانی است که میت در آن زمان انجام می داد.
 • خواب ادرار بر روی قبر در خواب، علامت آن است که در آن روزها متوفی به دعا و دوستی بسیار نیاز دارد.
 • هر کس در خواب ببیند که در خواب نزد یکی از مردگانی که می‌شناسند ادرار می‌کند، نشانه آن است که میت در آن روزها به او صدقه می‌دهد و بسیار دعا می‌کند.
 • تعبیر خواب بول کردن در آشپزخانه در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند که در مطبخ ادرار می کند، نشانه شنیدن مژده در ایام آینده است.
 • خواب ادرار کردن در آشپزخانه در خواب، نشانه تغییرات مثبتی است که در دوره آینده در زندگی او رخ خواهد داد.
 • هر کس در خواب ببیند که در آشپزخانه ادرار می کند، بیانگر پایان سختی ها و مشکلات زندگی او در آن ایام است.
 • خواب ادرار کردن در داخل آشپزخانه در خواب، نشانه رهایی از نگرانی ها و مشکلاتی است که بینا در آن زمان به آن مبتلا بود.
 • تعبیر خواب: ابن سیرین در خواب دیدم که در خواب بر خود ادرار کردم

 • دیدن شخصی که در خواب بر روی خود ادرار می کند، نشانه ی رزق و روزی او در آن زمان است.
 • خواب زن باردار که در حال ادرار کردن بر روی خود است، نشانه زایمان ایمن او در دوره آینده است.
 • زن شوهردار وقتی در خواب ببیند که بر روی خود ادرار می کند، علامت آن است که از مشکل آن دوران بسیار رنج می برد.
 • زن مجردی که در خواب می بیند که در خواب بر روی خود ادرار می کند ، نشانة مال فراوان و رزق فراوانی است که در خیال به سراغش می آید.
 • تعبیر خواب ادرار مرده در خواب ابن سیرین

 • ديدن مرده در حال ادرار كردن در خواب، نشانة سود فراواني است كه بيننده خواب از پشت مرده مي برد.
 • زن شوهردار وقتی ببیند یکی از مردگان در حال بول کردن است، نشانه رزق و روزی فراوانی است که در آینده به او می رسد.
 • دیدن مرده در حال ادرار کردن در خواب، نشانه گناهی است که در گذشته مرتکب شده و به آن دوران مبتلا شده است.
 • ديدن مرده در حال ادرار كردن در خواب، نشانة نياز او به استغفار و انفاق فراوان در آن روزها است.
 • تعبیر خواب ادرار کردن نزد خویشان در خواب ابن سیرین

 • خواب بول كردن در نزد خويشاوندان، نشانه آينده معاش بيننده به مقدار زياد در آن دوران است.
 • هر کس در خواب ببیند که در حضور خویشاوندان ادرار می کند، بیانگر تغییرات مثبتی است که در روزهای آینده در زندگی او رخ خواهد داد.
 • ديدن ادرار كردن در نزد خويشاوندان در خواب، نشانه رسيدن خير و رزق وسيع براي بيننده در آن دوران است.
 • زن شوهردار وقتی می بیند که در نزد خویشاوندان خود ادرار می کند، نشانه ی رزق و روزی پیش رو برای شوهرش یا کسب و کار موفقی برای او در آن روزگار است.
 • تعبیر خواب ادرار کردن بر لباس در خواب ابن سیرین

 • تعبیر خواب بول کردن در لباس، نشانه ی رزق و روزی بیننده در روزهای آینده است.
 • هر کس در خواب ببیند که در لباس خود ادرار می کند، بیانگر تغییرات مثبتی است که در روزهای آینده در زندگی او رخ خواهد داد.
 • خواب ادرار کردن بر لباس در خواب، نشانه آن است که در آن مدت پول فراوانی به بیننده می رسد.
 • هر کس در خواب ببیند که در لباس خود ادرار می کند، نشانة رنج بسیار آنان در آن مدت است و از آن خلاص می شود.
 • و خداوند برتر و داناتر است

  مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی‌اش مضطرب شود، شیطان با او بازی می‌کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می‌دهد و گیج می‌کند ظاهر می‌کند. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا