تعبیر دیدن خرما در خواب و علامت خواب خرما به صورت کامل و دقیق

تعبیر دیدن خرما در خواب و علامت خواب خرما به صورت کامل و دقیق

علامت خرما در خواب تعبیر خواب خوردن خرما تعبیر دیدن خرما در حال چیدن و تقسیم خرما در خواب و سایر علائم خرما در خواب

دیدن خرما در خواب، نماد رزق و روزی و مالی است که دوام نمی‌یابد و می‌گفتند خرما خوردن در خواب، دلیل بر کسب مال حلال است و خرما دادن در خواب، دلیل بر حسن نیت و حسن نیت است، مانند خواب خرما. معانی زیادی دارد که با توجه به جزئیات رویا و وضعیت بیننده متفاوت است. در این مقاله می خوانید تعبیر دیدن خرما در خواب به روایت ابن سیرین و نابلسی و دیگر تعبیر کننده های بزرگ خواب، رنگ های خرما در خواب، تعبیر خوردن خرما در خواب، درخت خرما و چیدن خرما در خواب، تعبیر دادن و تقسیم خرما در خواب، و علامت های دیگر خرما. در رویاها.

 • ابن سیرین دیدن خرما را در خواب با پولی که دوام ندارد، توضیح داده استو چه بسا دیدن خرما در خواب، بیانگر کسب مال حلال باشد، دلیل بر طول عمر و خرما در خواب برای زنان مجرد، دلیل بر کار ماندگار نیست و برای زن متاهل زندگی آسان است.
 • می گفتند دیدن خرمای زرد در خواب نشانه تندرستی و تندرستی است و خرمای قرمز در خواب نشان دهنده شادی و آرامش خاطر و دیدن خرمای سبز در خواب بیانگر خیر بسیار است.
 • النابلسی دیدن خرما در خواب با رزق دائمی را توضیح می دهدو چه بسا دیدن خرما در خواب، دلالت بر مسافری باشد که منفعت می‌یابد، و هر که در خواب ببیند خرما می‌خورد، از حلال و رزق بسیار بهره‌مند شود.
 • ابن شاهین می گوید خرما در خواب نشان دهنده مالی است که باقی نمی ماند، در خواب دید که خرما می خورد، سپس پولی به او می دهند که حساب نشده است و خداوند متعال و دانا است.
 • رؤیای خرمای زرد نشانه سلامتی و تندرستی استدیدن خرما زرد در خواب به معنای برهم زدن سفر منفور است و گفته اند که خوردن خرمای زرد در خواب نشانه بهبودی از امراض است و چه بسا دیدن خرما زرد در خواب به معنای استراحت پس از خستگی باشد و هر که ببیند به او زرد می دهد. خرما در خواب، این نشانه ای از به دست آوردن منفعت مشاوره یا نصیحت است.
 • و خرید خرمای زرد در خواب، بیانگر آن است که بیننده از تجارت سود می برددر خواب دیدن خرمای زرد که می فروشد، بیانگر صرف پول بدون بهره است و توزیع خرمای زرد در خواب دلیل بر تقسیم ارث است.
 • می گفتند خرمای زرد را در خواب ربوده اند که بیانگر تضییع حقوق دیگران است و خواب خرمای زرد گندیده بیانگر بسیاری از بیماری ها و بیماری هاست و خداوند دانا است.
 • خواب خرمای قرمز نشانه شادی و نشاط استو شاید دیدن خرمای قرمز در خواب، بیانگر ازدواج با زنی صالح باشد.
 • و هر که در خواب ببیند که هسته خرمای سرخ را دفن می کند، مال انباشته می کند که به زودی از بین می رود، و اما دیدن خرمای سرخ در زمان دیگری در خواب، دلالت بر نگرانی و اندوه دارد.
 • دیدن خرمای قرمز خشک در خواب، بیانگر بیماری و سختی است و خفگی با خرمای قرمز در خواب، بیانگر سختی و گرفتاری برای امرار معاش است.
 • رؤیای خرمای سبز گواه فراوانی خوبی است که ماندگار نیستو چه بسا دیدن چیدن خرمای سبز در خواب، بیانگر آشتی آن دو باشد، و گفته اند که خوردن خرمای سبز در خواب، بیانگر رزق و روزی نیکو و پربرکت است.
 • دیدن خرمای سبز رنگ گندیده در خواب، بیانگر فساد اخلاق و عقیده است و هر که در خواب ببیند خرمای گندیده می خورد، فقیر شده و حالش بدتر می شود.
 • دادن خرمای سبز به میت در خواب، دلیل بر استغفار برای او یا تقسیم مالی از جانب او است، و اما در خواب خرما سبز را تقسیم می کنند، بیانگر حسن معاشرت با مردم است.
 • و هر کس در خواب ببیند که یکی از اهل بیت خود را با خرمای سبز سیر می کند، خرج خانواده خود را بر عهده می گیرد و خوردن خرمای سبز به فرزندان در خواب، بیانگر کفالت یتیمان و نیازمندان است و خداوند متعال. و دانا.
 • خوردن خرما در خواب گواه به دست آوردن پول حلال استو چه بسا دیدن خوردن خرما در خواب، نشانه شفای دردها و دردها باشد، و هر که ببیند خرما را از درخت می چیند و در خواب می خورد، ارث می برد، و دیدن خرما در منزل شخصی در خواب، بیانگر شراکت نافع، و هر کس در خواب ببیند خرما و انگور می خورد، دلیل بر برآورده شدن آرزوها و خواسته های اوست.
 • خوردن خرمای خیس در خواب، دلیل بر حال خوب و زندگی فراوان بیننده است و هر کس در خواب ببیند که با خوردن خرما از ناراحتی های خود خلاص می شود.
 • خفه شدن از خوردن خرما در خواب، دلیل بر کار بدون مزد و منفعت است، در حالی که خوردن خرمای خشک در خواب، بیانگر بد سلامتی و عدم تندرستی است، و گفته شده است که خوردن خرمای گندیده در خواب، دلیل بر کسب درآمد از غیر قانونی است. منبع
 • خوردن خرما در خواب برای شخص دلواپس، دلیلی بر رهایی از اندوه اوستو چه بسا دیدن خرما در خواب برای فقیر، بیانگر مال او باشد، و دیدن خرما در خواب برای زندانی، بیانگر آن باشد که به آزادی خود خواهد رسید و خداوند اعلم.
 • تعبیر دیدن غذا در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • درخت خرما در خواب بیانگر مردی آگاه استو چه بسا دیدن درخت خرما در خواب، دلالت بر طول عمر و فرزند داشته باشد، و هر کس در خواب ببیند که درخت خرما می کارد، دختری صالح و صالح برای پدر و مادرش و دیدن درخت خرما در خانه باشد. دلالت بر همسر خوب دارد و هر که در خواب درخت خرما زیاد داشته باشد از مردان مراقبت می کند و از آنها مراقبت می کند.
 • قدم زدن در باغی از درختان خرما در خواب دلیلی بر کسب دانش از صاحبان آن است.
 • کندن نخل در خواب، دلیل بر نزدیک شدن مدت است، و اما دیدن درخت خرمای خشک در خواب، بیانگر مردی ریاکار است، و هر که در خواب ببیند که باد نخل را کنده است، دلیل بر عذاب خداوند است. محل، یا وقوع یک بیماری همه گیر در بین مردم.
 • دیدن سوزاندن درخت خرما در خواب، دلیل بر خشکسالی و بلا در کشور است، هر که ببیند در خواب چوب خرما جمع می کند، در عمل صالح تلاش می کند و خداوند متعال و دانا است.
 • تعبیر دیدن درخت در خواب را اینجا بخوانید.

 • چیدن خرما در خواب، نشانه پایان کار دشواری استو چه بسا دیدن خرما در خواب، حکایت از کسب علم و دانش و دیدن خرما از درخت در خواب، موفقیت در کار باشد، و هر که در خواب ببیند خرما درو می کند، به اندازه میوه درو می کند.
 • دیدن خرماهایی که در خواب آنها را می چینند و توزیع می کنند، دلیلی بر تلاش او برای آشتی بین مردم است.
 • هر که ببیند خرما را در خواب بالا نمی چیند، در کارش شکست می خورد، ولی هر که در خواب ببیند خرمای گندیده می چیند، از مردی دانا پول می دزدد.
 • دادن خرما در خواب، نشانه مهربانی، سخاوت و حسن نیت استو چه بسا دیدن خرما در خواب، دلالت بر حسنات داشته باشد، و هر کس در خواب ببیند که خرما را هدیه می دهد، با احسان و نیکوکاری به دیگران نزدیک می شود.
 • خرما دادن به میت در خواب، دلیل بر صدقه مستمر از جانب اوست و هر کس در خواب ببیند که به دوستی خرما می دهد، در مصیبت در کنار او می ایستد.
 • و هر که در خواب ببیند که به مریض خرما می دهد، مرض او را بهبود می بخشد، و گویند خرما دادن به مضطر در خواب، بیانگر رفع نگرانی است.
 • خرما دادن به مادر در خواب بیانگر حقانیت اوست و شاید خواب خرما دادن به پدر در خواب بیانگر حسن اطاعت او باشد.
 • تقسیم خرما در خواب دلیل بر صدقه دادن و پرداخت زکات استو چه بسا دیدن تقسیم خرما در خواب، حاکی از بهره مندی دیگران باشد و دیدن توزیع خرما در خواب، بیانگر اطعام فقرا و نیازمندان باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که خرما بین نیازمندان تقسیم می کند عمل صالح انجام می دهد که بعداً با رزق فراوان به او باز می گردد و تقسیم خرما در خواب بین خویشاوندان دلیل بر تقسیم ارث است.
 • دیدن یک فرد ناشناس در حال پخش خرما در خواب بیانگر خرج کردن در راه خداست.
 • خریدن خرما در خواب دلیلی بر سود و منفعت فراوان در تجارت استو شاید دیدن خرید خرمای قرمز در خواب، بیانگر وارد شدن به معامله پایاپای باشد و رویای خرید خرمای سبز در خواب بیانگر سود بردن از یک تجارت ناپایدار است.
 • زیاد خریدن خرما در خواب دلیل بر مال و حیثیت است، و اما کسی که در خواب دید زمینی را که درخت خرما است خرید، در سفری است که برای او روزی فراوان می آورد.
 • خریدن خرمای گندیده در خواب دلیل بر فساد بیننده و وارد شدن به معامله مشکوک است، در حالی که دیدن خرمای سیاه در خواب بیانگر ضرر و زیان است.
 • خریدن خرمای خشک در خواب دلیل بر کسب روزی اندک با تلاش زیاد است و گفته اند که دیدن خرمای خشک در خواب به معنای کسب مال بدون زحمت و زحمت است و خداوند متعال و دانا است.
 • تعبیر دیدن خرید در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • ربودن خرما در خواب دلیل بر ارتکاب گناه استو هر کس در خواب ببیند که خرما از زمین دیگری می دزدد، در حق دیگران تجاوز کرده است.
 • ربودن خرما از درخت خرما در خواب، دلیل بر کسب علم از شخص بزرگوار است و می گفتند ربودن درخت خرما در خواب، دلیل بر یک عمر لذت است.
 • دیدن ربوده شدن خرمای قرمز در خواب، بیانگر آن است که بیننده به دنبال هوس ها و خوشی های خود می رود، و می گویند خرمای زرد را در خواب ربوده اند، که بیانگر افتادن به مشکل سلامتی است، در حالی که ربودن خرمای سبز در خواب، بیانگر پول حرام است. هر که در خواب ببیند خرمای سیاه می دزدد، نافرمانی و معصیت کرده است.
 • تعبیر دیدن دزدی در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • رویای خرما و گواوا گواه رفاه و آسایش روانی استو چه بسا دیدن خوردن خرما و گواوا در خواب بیانگر خرد و پختگی باشد و نوشیدن آب خرما و گواوا در خواب دلیل بر رزق آسان باشد.
 • می‌گفتند چیدن خرما و گواوا در خواب، دلیل بر غلبه بر بلاها و سختی‌ها است و هر که در خواب ببیند در باغی از خرما و درختان گواوا قدم می‌زند، به دنبال زندگی شایسته است.
 • و کاشتن خرما و گواوا در خواب، دلیل بر تلاش برای ازدواج پربرکت است و دیدن تقسیم خرما و گواوا در خواب، بیانگر انفاق در امری است که خداوند راضی است و خداوند متعال کریمتر و داناتر است.
 • رویای خرمای خشک نشان از پول کم با تلاش زیاد استو چه بسا دیدن خرمای قرمز خشک در خواب، بیانگر ازدواج با زنی بخیل باشد، و اما دیدن خرمای سبز خشک در خواب، بیانگر رزق و روزی کم است و دیدن خرمای زرد خشک در خواب، بیانگر بیماری است.
 • خوردن خرمای خشک در خواب بیانگر مشکل در امرار معاش است و خواب چیدن خرمای خشک بیانگر مشکل در کسب علم است و دادن خرمای خشک در خواب دلیل بر کم کاری است.
 • جمع آوری خرمای خشک در خواب، نشانه سختی و خستگی استو هر که در خواب ببیند خرمای خشک می خرد، حالش خراب می شود.
 • ربودن خرمای خشک در خواب، بیانگر رفتن به مال حرام است، و هر که در خواب ببیند خرمای خشک می فروشد، دلیل بر زوال نعمت است.
 • قرار ملاقات در خواب برای زنان مجرد دلیلی بر این است که او شغلی پیدا خواهد کرد که دوام نخواهد داشتو چه بسا دیدن خرمای سرخ در خواب دلالت بر خیر و شگون داشته باشد و دیدن خرمای زرد در خواب برای زنان مجرد بیانگر این باشد که از هر بدی و بدی در امان هستند. معشوقه در خواب ممکن است به زن مجرد اشاره کند تا به او کمک کند تا ازدواج خود را تکمیل کند و اگر دختر مجرد ببیند که در خواب خرما می چیند، به موفقیت ها و آرزوها می رسد.

 • قرارها در خواب برای یک زن متاهل گواه زندگی مرفه استو می گفتند خرما در خواب برای زن متاهل نماد سعادت زناشویی است و چه بسا دیدن خرمای زرد در خواب بیانگر بهبودی او از بیماری باشد و گفته اند که خوردن خرمای زرد در خواب برای متاهل. زن گواه پایان خستگی و بدبختی است.
 • خواب خرمای قرمز برای زن متاهل، بیانگر زوال غم و اندوهی است که از آن رنج می‌برد و می‌گفتند خوردن خرمای قرمز در خواب برای زن متاهل، دلیل بر شادی در خانه اوست.
 • رؤیای توزیع خرما در خواب برای زن متاهل نشان دهنده تلاش او برای انجام کارهای خیر است، چیدن خرما در خواب برای زن متاهل دلیل بر بارداری نزدیک است و ربودن خرما در خواب برای زن متاهل نشان دهنده اعمال بد او است. و اما دیدن خرمای خشک در خواب برای زن شوهردار، بیانگر عدم بخشش اوست و خداوند دانا است.
 • منابع و مراجع

  1. «تعبیر بالله در خواب، ص 158» معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب البلاح، ص 326» اشارات فی العالم الفرازات، الامام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب ال. -نسخه ایلمیا، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا