تعبیر دیدن قو در خواب و خواب قو

تعبیر دیدن قو در خواب و خواب قو

نماد قو در خواب تعبیر خواب شکار قو دیدن قو سیاه و قو سفید در خواب و معنی کشتن قو

دیدن قو در خواب، نماد زنی است که تدبیر ندارد و گفته اند که قو در خواب، قاضی است که بین مردم قضاوت می کند و قو سفید در خواب بهتر از قو سیاه است و خدا داناتر است. در این مطلب تعبیر دیدن قو در خواب ابن سیرین، نماد قو سیاه و قو سفید در خواب، تعبیر حمله قو در خواب، تعبیر غذا دادن به قو در خواب را می خوانید. ، معنی شکار قو در خواب و موارد دیگر دیدن قو.

 • ابن سیرین دیدن قو در خواب را به زنی تندخو و متکبر تعبیر کرده استو چه بسا دیدن قو در خواب بیانگر انصاف و عدالت باشد برای مجردان به غرور و تکبر.
 • می گفتند دیدن قو در خواب بیانگر قدرت و توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت است و دیدن قو در آسمان در خواب بیانگر شادی و موفقیت و آزادی است قدرت.
 • ابن شاهین می گوید دیدن قو در خواب، بیانگر قاضی است که بین مردم به عدالت قضاوت می کند. گفته شده است که قو در خواب، زنی را نشان می دهد که در برخورد با دیگران درایت کمی داردو شاید پرخوری در غذا خوردن در مقابل مردم، اما پرهای قو در خواب نماد پول است زیرا از خز ساخته شده است.
 • گوستاو میلر می گوید قو در خواب نشان دهنده آمیزه ای از غم و اندوه و موفقیت در عین حال است و گرفتن قو در خواب بیانگر غلبه بر شرایطی است که باعث غم و اندوه و نگرانی می شود و کشتن قو در خواب بیانگر روش های غیرقانونی برای گرفتن حقوق است. از دیگران، و رؤیای کشتن قو در حال پرواز، بیانگر وضعیت بد و تنگدستی در خواب است و خداوند اعلم.
 • قوهای سیاه در خواب بیانگر نگرانی و غم استشاید خواب قو سیاه دلالت بر زنی بد اخلاق و زندگی مشترک داشته باشد و گفته اند که قو سیاه درشت در خواب بیانگر بی عدالتی و بدرفتاری است و دیدن گروهی از قوهای سیاه در خواب بیانگر دشمنان بسیار است.
 • دیدن پرنده قو سیاه که آسمان را در خواب پر می کند نشان دهنده شیوع بیماری همه گیر یا بیماری است، شاید دیدن قوهای سیاه در آب در خواب بیانگر عدم دستیابی به خواسته ها و اهداف باشد.
 • گرفتن قو سیاه در خواب بیانگر پریشانی است و اما کسی که در خواب از قو سیاه آسیب دیده، بیانگر تسلط و ظلم دیگران بر اوست.
 • کشتن قو سیاه در خواب بیانگر رهایی از بی عدالتی و پرخاشگری است، دیدن فرار از قو سیاه در خواب بیانگر رهایی از پریشانی و پریشانی است.
 • دیدن قوهای سفید در خواب بیانگر خوبی و سعادت استو چه بسا ديدن قو سفيد در خواب بيانگر درستي زن و حسن اخلاق او با ديگران باشد.
 • جمع آوری پرهای قوهای سفید در خواب بیانگر جمع آوری پول حلال است و غذا دادن به قوهای سفید در خواب بیانگر نیکی و نیکوکاری است.
 • و هر کس در خواب قو سپیدی را ببیند که به او نزدیک می شود، مژده است که شادی کند و هر که در خواب ببیند که گوشت قو سفید می خورد، پول و دینار و اختیار به دست می آورد و با قوهای سفید شنا می کند. دریاچه در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب به نیاز خود می رسد.
 • هر کس در خواب ببیند که قو سفیدی می خرد، با جبران ظلم از او، همت خود را به دست می آورد و مرگ قوهای سفید در خواب، بیانگر بدی و عدم خوبی است.
 • حمله قو در خواب دلیلی بر شک و اتهام استو شاید دیدن هجوم قو سیاه در خواب بیانگر ظلم و ستم باشد، در حالی که حمله قو سفید در خواب بیانگر رسیدن رزق و روزی و نعمت است.
 • هر که در خواب ببیند که گروهی از قوها به او حمله کردند، در دادگاه در برابر قضات می ایستد و ضرر حمله قو در خواب، بیانگر افتادن در بلا است و فرار از حمله قو در خواب، بیانگر طفره رفتن است. از هزینه ها یا مالیات ها
 • حمله پلیکان به یکی از خویشاوندان در خواب، دلیل بر اختلاف با خویشاوندان است و دیدن پلیکان به دوست در خواب، بیانگر نیرنگ و حیله گری او است و گفته شده است که حمله پلیکان به مرده در خواب، بیانگر نیاز او به مرده است. دعا و صدقه
 • حمله قو به همسر در خواب دلیل بر نیاز او به دفاع از ظلم و احقاق حقوق خود از ارث است و حمله قو به پسر در خواب بیانگر نیاز او به مراقبت است و خداوند دانا است. .
 • غذا دادن به قوها در خواب بیانگر اعمال نیک استو گفته شد که هر که در خواب ببیند که قو را سیر می کند به زن کلماتی بیاموزد و به او بیاموزد و هر که در خواب ببیند که با دست به قو غذا می دهد مالیات می دهد. یا مالیات
 • دیدن قوها که در خواب به ماهی می خورند، بیانگر به دست آوردن مال و غنیمت است و گفته اند در خواب، غذا دادن به نان قو، بیانگر روزی حلال است.
 • غذا دادن به قو صورتی در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوها است و هر که ببیند در خواب به قوهای خاکستری غذا می دهد غم و اندوه و درد را از خود دور می کند.
 • هر کس در خواب ببیند که قوهای سیاه را اطعام می کند از ظلم و ستم در امان می ماند، دیدن غذا دادن به قوهای سفید در خواب بیانگر منفعت دعوت یا پیروزی در مقابل مخالفان به وسیله یا رشوه است و خداوند متعال است. دانستن.
 • شکار قو در خواب بیانگر برنده شدن در دعوت یا کمک به مظلوم استو چه بسا دیدن شکار قو در خواب، بیانگر بدست آوردن پول و غنیمت باشد، شکار قو سیاه در خواب دلیل بر شکست دشمن باشد، در حالی که دیدن قوهای سفید در حال شکار در خواب، بیانگر کسب نیکی و رهایی از گناه و گناه است.
 • شکار قو از دریاچه در خواب بیانگر مسافرتی برای بیننده است که برای او منفعت و منفعت دارد و کسی که در خواب ببیند در حال شکار قوهای پرنده است، بیانگر تلاش برای کسب روزی حلال است.
 • دیدن پدر در حال شکار قو در خواب بیانگر تلاش او برای تأمین معاش است و دیدن مادر در حال شکار قو در خواب بیانگر زندگی وسیع و تجمل گرایی است.
 • شکار قو در خواب برای مرد برای مجرد بیانگر ازدواج با زنی بی تدبیر است و اما شکار قو در خواب برای مرد متاهل بیانگر رزق و روزی زن متولد شده است.
 • دیدن یک فرد ناشناس در حال شکار قو در خواب بیانگر دریافت هدیه است، در حالی که دیدن معشوقی در حال شکار قو در خواب برای زنان مجرد بیانگر ازدواج با او است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن شکار در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • کشتن قوها در خواب بیانگر سلب حقوق دیگران استو چه بسا کشتن قوها در خواب، بیانگر کار باطل باشد، و هر که ببیند در خواب به قوها تیراندازی می کند، شهادت دروغ می دهد.
 • هر که در خواب ببیند که قوها را با ذبح می کشد، ظلم کرده است و دیدن کشتن قوها با چاقو در خواب، بیانگر اهانت و کوچک شمردن دیگران است.
 • ذبح قو در خواب بیانگر بدعت شدن است و دیدن قوها و کشته شدن قوها و جاری شدن خون در خواب بیانگر ظلم و ستم بر مردم است.
 • دیدن قوها در خواب، بیانگر نیرنگ و ریا است و هر که در خواب ببیند که قوها را می کشد، به عدالت رفتار نمی شود و خداوند بزرگ و داناست.
 • دیدن قو در خواب برای زن مجرد، بیانگر غرور و تکبر است شاید بیانگر عدم تدبیر او با دیگران باشد و گفته شده است که قو سفید در خواب برای مجردان شادی و نشاط است و قو سیاه در خواب برای افراد مجرد بیانگر نگرانی و مصیبت است.
 • حمله قو در خواب برای زن مجرد بیانگر این است که او با مشکلات و مشکلاتی روبرو خواهد شد و اگر زن مجرد در خواب ببیند که در حال کشتن قو است، دلیل بر رفتار بد او و ترس از قوها در خواب برای فرد مجرد نشان دهنده اضطراب و بی ثباتی اوست.
 • دیدن قوها در خواب برای زن مجرد در حال شکار، بیانگر آن است که از زن منفعتی نصیب او می شود، اما در خواب خوردن قوها به زن مجرد، بیانگر کاری است که برای او امرار معاش می کند و دیدن لانه قو در خواب برای زن مجرد. زنان مجرد دلالت بر ازدواج نزدیک دارد و خداوند دانا است.
 • دیدن قو در خواب برای زن متاهل، بیانگر بی ادبی در معامله است. شاید دیدن قو سفید در خواب بیانگر خوشبختی و رضایت زن متاهل باشددر مورد قو سیاه در خواب برای یک زن متاهل، این نشان دهنده خصومت او با یک زن است.
 • دیدن شکار قوهای سفید در خواب برای زن متاهل بیانگر فضل و رزق و روزی است و اما قوها که در خواب به زن شوهردار ماهی می دهند بیانگر افزایش دارایی است و دیدن تخم قو در خواب برای زن متاهل بیانگر بستن بارداری
 • دیدن قوها در خواب شوهر برای زن شوهردار، بیانگر خودسری و بی عدالتی اوست و دیدن حمله قوها به فرزندان در خواب برای زن شوهردار، بیانگر آسیب دیدگی آنها و فرار از قوها در خواب برای زن شوهردار است. نشان دهنده انزوا و ترس های فراوان اوست.
 • دیدن قو در خواب برای زن باردار بیانگر آسان شدن بارداری استشنا با قو در دریاچه در خواب برای زن باردار بیانگر برآورده شدن آرزوها و خواسته های اوست و اما دیدن ساختن لانه قو در خواب برای زن باردار بیانگر نزدیک شدن به تاریخ زایمان است.
 • شاید دیدن یک زن حامله در حال خوردن گوشت قو سفید در خواب بیانگر ثروت و پول باشد، در حالی که گرفتن یک قو سیاه در خواب برای زن باردار نشان دهنده مشکل است.
 • آسیب حمله قو در خواب برای زن باردار بیانگر این است که جنین در خطر است و کشتن قو با چاقو در خواب برای زن باردار نشان دهنده بدرفتاری و آسیب او به جنین است.
 • دیدن شکار قو صورتی در خواب برای زن حامله بیانگر تولد فرزند دختر است، در حالی که غذا دادن به قو در خواب به زن حامله دلیل بر اعمال صالح و زهد است.
 • دیدن قو در خواب برای زن مطلقه بیانگر عدالت او پس از ظلم استحمله قو در خواب برای زن مطلقه بیانگر تسلط بر دیگران است و کشته شدن قو سیاه در خواب زن مطلقه بیانگر قیام او علیه کسانی است که به او ظلم می کنند.
 • دیدن کوتاهی زن مطلقه در شکار قو در خواب، بیانگر کوتاهی او در حفظ خانواده است و اما در خواب خوردن نان قوها به زن مطلقه، بیانگر کوشش برای آنچه خدا را خشنود می کند و دیدن قو سفید بر لانه او نشسته است. در خواب زن مطلقه نشان دهنده ازدواج مجدد او و شاید بازگشت او نزد همسر سابقش است.
 • دیدن قو خاکستری در خواب برای زن مطلقه بیانگر پایان درد و غم است و شاید دیدن قو سفید در خواب برای زن مطلقه بیانگر هدایت و درستی دین او باشد، در حالی که قو سیاه در خواب برای طلاق گرفته شده است. زن دلالت می کند که مقید و اسیر است و خداوند متعال داناتر است.
 • منابع و مراجع

  1. «تعبیر خواب قو، ص 513» الاشارات فی العالم الفرازات، امام المعبر غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیه. چاپ، بیروت 1993م.
  2. “تعبیر قوها در رویا ص 50” دایره المعارف تعبیر خواب، گوستاو میلر.
  3. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب» محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت 1379.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا