تعبیر دیدن جو در خواب و خواب خوردن جو

تعبیر دیدن جو در خواب چیست؟ نماد جو خوردن و دیدن نان جو در خواب و معنی کاشت و برداشت جو در خواب.

ديدن جو در خواب نشانه تندرستي و قوت است و مي گفتند جو در خواب بيانگر كمي خسته رزق است و نان جو در خواب حاكي از مصيبت زيستن و يا خستگي زياد در امرار معاش است و خداوند اعلم. در این مقاله می خوانید تعبیر دیدن جو در خواب ابن سیرین و ابن شاهین و نابلسیتعبیر خواب کاشت جو و درو کردن جو، معنی کیسه های جو در خواب، خوردن نان جو در خواب و نماد پختن جو و تعبیر دیدن جو در خواب برای زنان مجرد و متاهل.

 • ابن سیرین دیدن جو در خواب را به پول و سلامتی در بدن تعبیر کرده استو چه بسا ديدن جو در خواب دلالت بر پسر كم عمر كند زيرا غذاي مولاي ما عيسي عليه السلام است و خوردن جو در خواب بيانگر استمرار سلامت و تندرستي است و گفته شد كه جو در خواب دلالت بر حسنات دارد و جو در خواب برای زن متاهل ظرفیت زندگی و افزایش برکت و برای مجردها برآورده شدن آرزوها و خواسته هاست.
 • شیخ النابلسی می‌گوید: «دیدن جو در خواب، بیانگر فقر رزق است».و چه بسا دیدن جو در خواب بیانگر تندرستی و قوت باشد و اما خرید جو در خواب، پادشاه بزرگی است و دیدن به موقع درو كردن جو در خواب، نشانه زیاد شدن مال بیننده است و باید زكات را بپردازد و آن را بپردازد. گفته شده است که کشت جو در خواب بیانگر پول و تجارت سودآور است و بیانگر دیدن گندم و جو در خواب به مردی است که قرآن را فراموش کرده و به شعر مشغول شده است.
 • و امام ابن شاهین می فرماید: دیدن جو در خواب، نشانگر پول و درهم سفید آن است و هر که در خواب جو بخورد نیکی می کند.
 • دیدن دانه های جو در خواب دلالت بر جراحت خیر بزرگ دارد و هر که در خواب در باغ جو قدم زد او را جهاد کردند می دانم.
 • دیدن کشت جو در خواب، بیانگر عملی است که در جهت رضایت خداوند متعال استو چه بسا دیدن جو کاشتن در خواب، دلالت بر ازدواج و معاشرت داشته باشد، و گفته شده است که در خواب جو در باغچه کاشته می شود، بیانگر کوشش در تجارت سودآور است، و دیدن کشت جو در باغ خانه، بیانگر ستایش و اطاعت است. هر کس در خواب ببیند که در زمین دیگران جو کاشته است، به پول دیگری تعرض کرده است.
 • دیدن کشت جو سبز در خواب بیانگر نعمت فراوان و زیاد شدن نعمت است.
 • کشت بذر جو نامناسب برای کشت در خواب بیانگر وارد شدن به پروژه ای زیانده است و کشت جو در خارج از فصل در خواب بیانگر ازدواج اجباری است، در حالی که کشت جو در محلی که برای کشت مناسب نیست در خواب دلیل است. از ارتکاب فسق
 • فساد و فساد کاشت جو در خواب ممکن است نشان دهنده فساد فرزندان باشدو اما کسى که در خواب ببیند زمین را شخم مى زند و مى کارد تا جو بکارد، دلالت بر آن دارد که فرزند صالحى تربیت کرده که در آینده به او سود مى رساند و خداوند متعال و دانا است.
 • تعبیر دیدن کشاورزی در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • برداشت جو در خواب دلیل بر کسب مال و معاش است اگر در زمان خود باشد و چه بسا دیدن برداشت جو در خواب دلالت بر سود و منفعت و منفعت دارد.
 • هر که در خواب ببیند که جو سبز درو می کند، دلیل بر مرگ جوانی از خویشان است.
 • هر که در خواب ببیند که جو را با داس درو می کند، روزی و مژده صادق است، و اما دیدن جو در خواب با دو دست، بیانگر آن است که بیننده در کار خود به موفقیت می رسد.
 • برداشت و جمع آوری محصول جو گندیده در خواب بیانگر ضرر و زیان است و سرقت محصول جو پس از برداشت در خواب بیانگر کار بدون مزد یا زیان جنگ است.
 • کیسه های جو در خواب، نشانه نیکی و سود استو شاید دیدن کیسه های جو در خواب، دلالت بر امرار معاش و کسب درآمد باشد، و هر که در خواب وارد کارخانه کیسه های جو شد، مال و روزی او زیاد شود و شال جو در خواب نماد فراوانی است. پول یا وارثان
 • گونی جو فروختن در خواب، بیانگر آن است که بیننده به امور دنیوی مشغول است، اما هر که در خواب ببیند که کیسه های جو را پر می خرد، نیکی بزرگی می کند و هر که ببیند در خواب گونی های جو می چیند. او پول خود را پس انداز می کند
 • پرکردن کیسه های جو در خواب، بیانگر افزایش روزی بیننده خواب است، در حالی که دیدن گونی های خالی جو در خواب، بیانگر افتادن در فریب و فریب است.
 • و سوراخ كردن كيسه جو در خواب بيانگر اتلاف مال است و دوختن كيسه جو در خواب بيانگر مراقبت و حفظ معاش است.
 • تعبیر دیدن کیف در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن خوشه جو در خواب، بیانگر سلامتی در بدن استو شاید دیدن خوشه های سبز جو در خواب دلالت بر سعادت و تجمل داشته باشد.
 • دیدن خوشه سبز جو چیدن و خوردن آن از سرزمین غریب در خواب، بیانگر آن است که بیننده پول دیگران را خورده است.
 • خوردن خوشه های جو گندیده در خواب بیانگر بیماری و درد استو کسى که در خواب ببیند خوشه زرد جو مى خورد، فقیر مى شود و روزى اش از بین مى رود.
 • هر که ببیند در خواب خوشه جو می کند و می خورد، سخت و صادقانه کار می کند تا روزی خود را به دست آورد.
 • نان جو در خواب بیانگر زندگی بدبختی است مخصوصاً برای کسانی که عادت به خوردن آن ندارند، ولی هر کس در خواب نان جوی داغ ببیند ریا و مال مشکوک است و خریدن نان جو در خواب دلالت بر نگرانی و پریشانی دارد و گفته اند دیدن نان جو برای زن در امور خود تنگ و دشوار است.
 • هر که در خواب ببیند که نان جو می پزد از طرق نامشروع طلب مستمری می کند، چه بسا دیدن قرص نان جو در خواب بیانگر عمر کوتاه باشد.
 • دیدن نان جوی نرم در خواب، بیانگر نزاع در زندگی است، در حالی که خوردن نان جوی خشک در خواب، دلیل بر فقر است و هر که در خواب ببیند برای درمان بیماری نان جو می خورد، پس از رنج از فقر رهایی می یابد.
 • دیدن نان جوی گندیده در خواب بیانگر فساد اخلاق است و دیدن نان جوی خشک در خواب بیانگر زندگی بد و سخت است و خداوند متعال و دانا است.
 • تعبیر دیدن نان در خواب را اینجا بخوانید.

 • سوزاندن جو در خواب بیانگر اعمال بد استو چه بسا دیدن جو سوزان در خواب، بیانگر وارد شدن به تجارت زیانده است، و سوزاندن گونی های جو در خواب، بیانگر ضرر یا زیان کل است، و هر کس در خواب دید که در خواب جو سوخته است، دلیل بر این است که همه چیز را به نفع او برگرداند
 • و هر کس در خواب مزرعه جو را برای دیگران بسوزاند به دیگران زیان رسانده است، اما هر کس در خواب ببیند که جوی را که در آن است می سوزاند، از بیهودگی زیان زیادی در روزی خود می بیند. قضاوت نادرست او از موقعیت ها
 • سوزاندن محصول جو در خواب بیانگر بخل و کمبود است و دیدن دود هنگام سوزاندن جو در خواب بیانگر بد شهرت بیننده از اعمال بد اوست.
 • و هر که در خواب بیند که یک خوشه جو می سوزاند عمر خود را به سختی تلف می کند و در خواب آتش را در مزرعه جو خاموش می کند، بیانگر نیکی و عمل صالح است و خداوند بزرگتر و داناتر است.
 • دیدن گندم و جو با هم در خواب، بیانگر نیرنگ و نیرنگ استدیدن اختلاط گندم و جو برای فروش در خواب بیانگر خلط خوبی و بدی است و گندم و جو در خواب اگر با هم مخلوط نشوند نماد خوبی و پول است.
 • و هر که در خواب ببیند که گندم و جو می کارد، مال خود را بدون اسراف و اسراف عاقلانه به مردم خرج می کند.
 • هر که دید در خواب گندم کاشت و جو جوانه زد بیرون بهتر از درون استو هر که ببیند خوشه های گندم جمع می کند و در خواب با جو در دستان خود می بیند، در معرض فریب قرار می گیرد و قدم زدن در باغ گندم و جو در خواب، دلالت بر کوشش برای کارهای نیک و صالح است که پسندیده است. به خداوند متعال.
 • دیدن مزارع سبز گندم و جو در خواب بیانگر طول عمر بیننده است، در حالی که سوزاندن کشت گندم و جو در خواب بیانگر گرسنگی و خشکسالی است که گریبانگیر کشور و احتمالاً گرانی است.
 • پختن سوپ جو در خواب بیانگر موفقیت و برآورده شدن آرزوهاستو شاید دیدن آش جو پخته شده در خواب بیانگر زوال مشکلات و مشکلات باشد.
 • دیدن سوپ جو به مهمان در خواب، حکایت از سخاوت و سخاوت دارد و هر که در خواب ببیند که برای اهل خانه آش جو می پزد، اطاعت آنان را اصلاح می کند و آنان را گرامی می دارد.
 • پختن آش جو در خواب برای شخص دلواپس، بیانگر زوال غم و اندوه اوست و چه بسا دیدن پختن آش جو در خواب برای شخص فقیر به معنای افزایش مال او باشد.
 • تعبیر دیدن آشپزی در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن جو در خواب برای زنان مجرد بیانگر دستیابی به موفقیت ها و آرزوهاستدیدن خوشه های سبز جو در خواب برای زنان مجرد، بیانگر سود و منفعت است.
 • دیدن آرد جو در خواب برای زنان مجرد بیانگر هدایت و درستی است، در حالی که نوشیدن جو در خواب برای مجردها بیانگر آن است که از مشکل سلامتی خلاص می شود و پختن سوپ جو در خواب برای مجردها نشان دهنده تلاش نیک او در کار یا کار است. مطالعه.
 • کیسه جو در خواب برای زن مجرد بیانگر به دست آوردن ارث است و سوزاندن جو در خواب برای زن مجرد بیانگر جدایی از معشوق و برای نامزد فسخ نامزدی است.
 • نان جو در خواب برای زنان مجرد

 • نان جو در خواب برای زنان مجرد بیانگر حال و روز بد و پریشانی آنان است، دیدن نان جو در خواب برای زنان مجرد بیانگر تعقیب آنان از آنچه برای آنان بد است و نان آرد جو در خواب برای مجردان نان درست می کند دلیل بر این است که برنامه ریزی بی فایده یا عدم موفقیت در رسیدن به هدفش.
 • دیدن نان جو در خواب برای زنان مجرد، بیانگر آن است که روزی سختی خواهند داشت.
 • و اگر زن مجردی ببیند که در خواب به او نان جو داده اند، آنها در یک کلاهبرداری یا فریب قرار می گیرنددیدن معشوقی در حال حمل نان جو در خواب برای زن مجرد، بیانگر این است که او حامل غم و اندوه بسیار است و خداوند متعال و دانا است.
 • دیدن جو در خواب برای زن شوهردار، بیانگر رزق و روزی استو شاید دیدن مزرعه جو در خواب برای زن شوهردار خیر بسیار باشد و کاشتن دانه جو در خواب برای زن شوهردار بیانگر حسن تربیت فرزندان او باشد.
 • خوردن نان جو در خواب برای زن متاهل بیانگر افزایش نگرانی و تشویش است و اما دیدن خوشه سبز جو در خواب برای زن متاهل بیانگر مصونیت بدن از بیماری ها و پختن سوپ جو برای زنان است. شوهر در خواب برای زن متاهل بیانگر خوب بودن حال اوست.
 • سوزاندن مزرعه جو در خواب برای زن متاهل، بیانگر تلف شدن مال یا خانه است و بسته بندی کیسه های جو در خواب برای زن متاهل، بیانگر جمع آوری پول از سود و برداشت جو در خواب برای زن شوهردار است. نشان دهنده به دست آوردن ثمره تربیت اوست.
 • نان جو در خواب برای یک زن متاهل

 • دیدن نان جو در خواب برای زن متاهل بیانگر مشکلات زیادی در زندگی اوست که متناسب با درآمد او نیست.
 • خریدن نان جو در خواب برای زن متاهل بیانگر تجارت زیانباری است که او به آن مشغول است و خریدن نان جو توسط شوهر در خواب برای زن شوهردار دلیل بر ناتوانی او در تأمین معاش است.
 • و نان آرد جو برای تهیه نان در خواب برای زن متاهل دلیل بر این است که او به عمل باطل مشغول است.
 • دیدن جو در خواب برای زن مطلقه بیانگر حسنات اوستو چه بسا دیدن زنی که در مزرعه جو راه می رود در خواب، نشان دهنده تلاش در راه حق و کشت جو در خواب برای زن مطلقه، بیانگر وارد شدن به تجارت سودمند باشد.
 • سوزاندن محصول جو در خواب برای زن مطلقه بیانگر محرومیت از حقوق او است و شاید خواب سوراخ کردن کیسه های جو در خواب بیانگر آن باشد که زن مطلقه پول خود را از دست می دهد و جو برداشت می کند و در خواب آن را می فروشد. زن مطلقه نشان دهنده کسب درآمد و خرج کردن آن بدون بهره است.
 • دیدن نان جو گندیده در خواب برای زن مطلقه، بیانگر فساد دین است، و اما دیدن خوشه های جو زرد در خواب برای زن مطلقه، بیانگر نیاز او به پول است و خرید جو در خواب برای زن مطلقه، بیانگر اوست. ازدواج دوباره
 • دیدن جو در خواب برای زن باردار بیانگر تندرستی استو چه بسا ديدن زن آبستن در حال خوردن جو در خواب، دلالت بر آساني و آساني زايمان داشته باشد و خوردن نان جو خشك در خواب براي زن حامله، حاكي از تنگي زندگي او باشد.
 • کاشت و آبیاری جو در خواب برای زن باردار بیانگر دقت و مراقبت زیاد در حاملگی است و اما دیدن خوشه های جو گندیده در خواب برای زن حامله نشان دهنده فساد اخلاق و پختن آش جو برای فرزندان در خواب است. خواب برای زن باردار نشان دهنده تربیت خوب آنهاست.
 • سوزاندن محصول جو در خواب برای زن حامله بیانگر بخل او نسبت به اهل خانه است، دیدن برداشت جو با دست در خواب برای زن حامله بیانگر خستگی و بدبختی حاملگی است.
 • نان جو در خواب برای یک زن باردار

 • نان جو در خواب برای زن باردار هیچ فایده ای ندارد، زیرا ممکن است نماد خستگی و سختی او در بارداری یا ناتوانی او در تحمل مخارج بارداری باشد.
 • و ديدن نان جو سياه در خواب براي زن باردار، بيانگر نزاع در معيشت و شايد مشكلات زياد زناشويي است و گفته مي شد خريدن نان جو از نانوايي براي زن حامله دليل بر خستگي و زيان مال است.
 • و گفته شد که نان جو و گندم در خواب زن حامله دلیل بر جانشینی نیکی و فقر در زندگی اوست، دیدن هدیه نان جو در خواب به زن حامله، بیانگر خواستگاری منافقین با اوست. و خداوند دانا است.
 • منابع و مراجع

  1. «تعبیر خواب جو، ص 643» معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر جو در خواب، ص 355» اشارات فی عالم عبارات، الامام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیه. چاپ، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا