تعبیر دیدن کاشت و برداشت سیب زمینی در خواب

تعبیر دیدن سیب زمینی شیرین در خواب و خواب خوردن سیب زمینی شیرین نماد تفت دادن سیب زمینی و دیدن سیب زمینی کباب در خواب و تعبیر کاشت و برداشت سیب زمینی در خواب.

تعبیر دیدن مشروب سیب زمینی در خواب

دیدن سیب زمینی شیرین در خواب نماد آسایش و رهایی از مصیبت است، دیدن بریان سیب زمینی در خواب بیانگر تسهیل در رسیدن به مقاصد و مقاصد است، چنانکه خواب کبابی خوردن حاکی از فراوانی روزی و آسایش است و تعبیر خواب سیب زمینی شیرین بر حسب حال بیننده و جزئیات خواب متفاوت است در این مطلب تعبیر دیدن سیب زمینی شیرین در خواب ابن سیرین و نماد خوردن سیب زمینی در خواب تعبیر سیب زمینی کبابی و آب پز معنی خریدن سیب زمینی شیرین در خواب و موارد دیگر دیدن سیب زمینی شیرین در خواب.

 • ديدن سيب زميني در خواب دلالت بر آسايش پس از گرفتار شدن دارد و چه بسا ديدن سيب زميني شيرين در خواب بيانگر زوال نگراني ها و اضطراب ها و غلبه بر مصيبت ها باشد و خوردن سيب زميني برشته در خواب روزي آسان و خجسته است و هر کس آن را ببيند. در خواب سیب زمینی شیرین می چیند، پس از گرفتاری طولانی به آرزویش می رسد انتظار طولانی دیدن سیب زمینی شیرین در خواب، بیانگر حل مشکلات و غلبه بر موانع و موانع پیش روی بیننده خواب است.
 • می گفتند دیدن سیب زمینی شیرین در خواب بیانگر شیرینی زندگی پس از سختی و مشقت طولانی است، پول حلال و گفته می شد که در خواب سیب زمینی می کارند، بیانگر وارد شدن به کار یا تجارتی است که بیننده خواب را به دنبال آن می آورد. سود زیاد و کالای فراوان
 • ديدن سيب زميني درشت در خواب بيانگر اهداف و جاه طلبي هاست، در حالي كه ديدن غده سيب زميني در خواب بيانگر بازپرداخت ديون و پرداخت حقوق و ماليات است.
 • می گفتند: خوردن سیب زمینی خام در خواب، دلیل بر افتادن در امور سخت و دشوار است و خواب سیب زمینی گندیده، بیانگر افتادن در دسیسه و فریب است.
 • شایان ذکر است که ابن سیرین و دیگر مفسران بزرگ به تعبیر سیب زمینی در خواب نپرداخته اند، بلکه به طور کلی به تعبیر خواب سیب زمینی بسنده کرده اند.
 • خوردن سیب زمینی شیرین در خواب دلیلی بر رزق آسان است و شاید خواب خوردن سیب زمینی شیرین بیانگر زندگی فراوان، موفقیت و خوشبختی باشد.
 • خوردن سیب زمینی شیرین در خواب به صورت خام بیانگر از دست دادن مال و معیشت در اثر بدرفتاری است.
 • دیدن سیب زمینی کبابی در خواب، مژده و خوبی دارد، و خواب خوردن سیب زمینی پخته نشان دهنده بهبودی از بیماری ها و دردها است، و خوردن پوره سیب زمینی در خواب، بیانگر آسان شدن امرار معاش و تسهیل امور و خواب دیدن خوردن است. سیب زمینی سرخ شده حاکی از اسراف زیاد است.
 • خوردن سیب زمینی با گوشت در خواب، بیانگر بهبود حال و نزدیکی است و هر که در خواب ببیند که سیب زمینی شیرین با گوجه می خورد، در زندگی آرامش و آسایش حاصل می کند و خداوند دانا است.

تعبیر دیدن غذا در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • کباب کردن سیب زمینی شیرین در خواب نمادی از تسهیل کاری است که برای بیننده خواب دشوار است.اضطراب و اندوه.
 • دیدن بریان سیب زمینی و سوزاندن آن در خواب بیانگر انحراف از عقلانیت در برخورد با دیگران است و خواب برشته شدن سیب زمینی گندیده بیانگر فساد دین و اخلاق است.
 • و هر که ببیند سیب زمینی را بریان می کند و در خواب می اندازد از حق و حقوق خود دست می کشد و در خواب گفته می شود که سیب زمینی برشته و نارس بود، دلیل بر ناتمام تدبیر و تلاش بیننده است. و خداوند دانا است.
 • سرخ كردن سيب زميني در خواب دليل بر اين است كه بيننده در كار با مشكلات و مشكلات مواجه مي شود و خواب سرخ كردن سيب زميني ممكن است بيانگر ضرر و اتلاف مال باشد.
 • دیدن سرخ شدن و سوختن سیب زمینی در خواب برای بیننده بیانگر بیکاری و فقر است.
 • خواب سرخ کردن سیب زمینی شیرین با قیمه نشان دهنده بیماری، خستگی و بدبختی است، در حالی که سرخ کردن سیب زمینی شیرین با پوست آن در خواب نشان دهنده تلاش بیهوده است.
 • سرخ کردن سیب زمینی در روغن سوخته در خواب بیانگر فساد در تعقیب و انحراف از راه راست است.
 • پختن سیب زمینی شیرین در خواب بیانگر تلاش برای رزق و روزی حلال است و شاید خواب پختن سیب زمینی بیانگر به دست آوردن سود فراوان از یک پروژه یا تجارت باشد.شیرینی در خواب دلیل بر سهولت و سهولت امرار معاش است.
 • پختن سیب زمینی شیرین و نارس آن در خواب بیانگر ناامیدی بیننده و شکست در تلاش او است و دیدن سیب زمینی گندیده پخته در خواب بیانگر رفتارهای مشکوک در تلاش است.
 • جوشاندن سیب زمینی با آب آلوده در خواب بیانگر کسب مال حرام است و اما دیدن سیب زمینی آب پز در خاک آن در خواب بیانگر ضرر و زیان بیننده است.گفته شده است که جوشاندن سیب زمینی شیرین با پوست آن در خواب. خواب دلیل بر سختی و بدبختی در پی گیری و بروز مشکلات است و خداوند دانا است.
 • خرید سیب زمینی شیرین در خواب دلیلی بر ورود به پروژه های سودآور است و شاید دیدن خرید سیب زمینی شیرین در خواب بیانگر رسیدن به هدفی باشد که بیننده مدت ها به دنبال آن بوده است.
 • و هر کس در خواب ببیند که سیب زمینی را گران می خرد، در تدبیر مال اسراف و بدکار است و خواب خریدن سیب زمینی، بیانگر بخل بر خود و خانواده است.
 • و اما خرید سیب زمینی گندیده در خواب، بیانگر شرایط بد بیننده است و فروش سیب زمینی شیرین در خواب بیانگر ضرر در تجارت بیننده است.
 • خرید سیب زمینی شیرین از سبزی فروشی در خواب، بیانگر رزق و روزی اندکی و فقدان زندگی است، و اما خرید سیب زمینی شیرین از سوپرمارکت در خواب، بیانگر تجمل در زندگی است و خداوند دانا است.

تعبیر دیدن خرید در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خواب سیب زمینی کبابی گواه زندگی با سعادت و رزق و روزی وسیع است و شاید دیدن سیب زمینی کبابی در خواب بیانگر غلبه بر موانع و مشکلات پیش روی بیننده خواب باشد.
 • و خواب خوردن سیب زمینی کبابی بیانگر خیر فراوانی است که بیننده خواب به دست می آورد و خوردن سیب زمینی کبابی با گوشت کبابی در خواب بیانگر انتخاب راه های سریع و آسان برای امرار معاش است در حالی که خوردن سیب زمینی کبابی با پیاز کبابی در خواب بیانگر موفقیت و برآورده شدن آرزوهاست.
 • دیدن سیب زمینی کباب گندیده در خواب بیانگر بیماری و فساد در زندگی است، در حالی که سیب زمینی برشته که در خواب سوخته است نشان دهنده نگرانی و اندوه است و خداوند دانا است.
 • دیدن کشت سیب زمینی در خواب بیانگر ورود به پروژه های سودآور است و شاید دیدن کشت سیب زمینی در خواب به معنای افزایش درآمد و امرار معاش باشد.
 • کشت غده سیب زمینی در خواب، بیانگر مالیات و صدقه دادن است و هر که در خواب ببیند که زمینی را برای کشت با سیب زمینی شیرین آماده می کند و شخم می زند، مقدمات مناسبی برای ورود به کار مهم فراهم می کند.
 • کشت سیب زمینی در زمین بایر در خواب بیانگر ازدواج با زن عقیم است و دیدن سیب زمینی در محلی که مناسب کشت نیست در خواب بیانگر ارتکاب فسق و گناه است.
 • دیدن سیب زمینی شیرین آسیب دیده در خواب بیانگر از دست دادن پول و شکست پروژه ها است.

تعبیر دیدن کشاورزی در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن برداشت سیب زمینی شیرین در خواب بیانگر سود و منفعت است و شاید خواب برداشت سیب زمینی بیانگر برآورده شدن آرزوها و رسیدن به اهداف باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که از سیب زمینی شیرین به تنهایی درو می کند، به اندازه برداشت خود ثواب و ثواب می گیرد و در خواب برداشت سیب زمینی شیرین را می بیند و با دست بیرون می آورد. حاکی از تلاش برای رزق و روزی است، در حالی که برداشت سیب زمینی شیرین در کوزه در خواب، دلیل بر کمک گرفتن از کسی برای انجام کار بیننده است.
 • دیدن خستگی در هنگام برداشت سیب زمینی شیرین در خواب بیانگر بدبختی و مشکل در تعقیب است، در حالی که دیدن برداشت سیب زمینی گندیده در خواب بیانگر فساد و زیان مالی است.
 • دیدن برداشت سیب زمینی شیرین در زمان دیگری در خواب، بیانگر آن است که بیننده در معرض فقر و کمبود معیشت قرار می گیرد و اما ربودن سیب زمینی از باغ دیگری در خواب، دلیل بر تعدی به حقوق و مال است. از دیگران و خداوند دانا است.
 • دیدن سیب زمینی با سیب زمینی در خواب بیانگر اخلاق بد و ظلم در برخورد با دیگران است و دیدن سیب زمینی با سیب زمینی در خواب نشان دهنده ابتلای نزدیکان است و دیدن سیب زمینی شیرین با سیب زمینی در خواب بیانگر مال و حقوق دزدی است. .
 • می گفتند خواب کاشت سیب زمینی با سیب زمینی، بیانگر تدبیر برای شراکت زیانده است ، و هر که در خواب ببیند که با سیب زمینی شیرین می خورد، در پی کسب منفعت است، ولی جز تلاش و خستگی به دست نمی آورد. .
 • دیدن خوردن سیب زمینی شیرین و سیب زمینی سرخ شده در خواب بیانگر آن است که پس از سختی و بدبختی امرار معاش خواهید کرد. و هر که در خواب سیب زمینی شیرین و سیب زمینی پخته ببیند، منفعت و منفعت می برد و سود زیادی می برد.
 • می گفتند دیدن سیب زمینی شیرین با سیب زمینی پخته در خواب، بیانگر سود متقابل با دیگران است، و اما خواب خوردن سیب زمینی شیرین با سیب زمینی پخته، بیانگر کثرت منابع روزی بیننده است.
 • سرخ كردن سيب زميني و سيب زميني در خواب بيانگر اختلافات و مشاجرات و مشكلات فراوان است و خواب جمع آوري سيب زميني و سيب زميني حاكي از موانع و مشكلات فراواني است كه بيننده از شراكت با آن مواجه مي شود و خداوند متعال و دانا است.

تعبیر دیدن سیب زمینی در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن سیب زمینی شیرین در خواب برای زنان مجرد بیانگر تسهیل در امور آنان است و شاید دیدن سیب زمینی شیرین در خواب برای مجردها بیانگر شادی و خشنودی در زندگی آنان باشد و دیدن سیب زمینی شیرین در خواب برای مجردها بیانگر ازدواج با فرد صالح باشد.
 • خوردن سیب زمینی شیرین در خواب برای زنان مجرد بیانگر برآورده شدن آرزوها و خواسته های اوست.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که در حال بالا رفتن از سیب زمینی است، شغل و مزد زیادی پیدا می کند و خریدن سیب زمینی شیرین در خواب برای زنان مجرد، بیانگر سود و لذت است.
 • خواب سیب زمینی برشته برای زنان مجرد بیانگر پایان سختی ها و بحران هایی است که آنها از آن رنج می برند و خواب خوردن سیب زمینی برشته در خواب برای مجردها بیانگر آن است که شغلی به دست خواهند آورد که از آن سود زیادی به دست خواهند آورد. رزق و روزی و خیر و خدا داناتر است.
 • دیدن سیب زمینی شیرین در خواب برای زن متاهل بیانگر رضایت و خوشبختی شوهر است و شاید دیدن سیب زمینی شیرین در خواب برای زن متاهل به معنای کسب رزق و روزی باشد و دیدن سیب زمینی شیرین در خواب برای زن متاهل بیانگر بستن بارداری بعد از مدت ها انتظار
 • می گفتند: سیب زمینی پخته شده بدون رسیدن در خواب برای زن متاهل بیانگر اضطرار او برای امرار معاش است و دیدن خریدن سیب زمینی شیرین از سبزی فروشی در خواب برای زن متاهل بیانگر پریشانی زندگی است.
 • می گفتند خواب بریان سیب زمینی برای زن شوهردار، بیانگر تسهیل امور او پس از سختی است و خوردن سیب زمینی شیرین برای زن شوهردار، بیانگر نیکی شوهر پس از رنج و عذاب است.
 • دیدن سیب زمینی خام در خواب برای زن متاهل نشان دهنده مشکلات و اختلافات با شوهر است و اما در خواب برای زن متاهل سیب زمینی شیرین را سرخ کرده و در روغن می سوزانند، بیانگر فساد حال اوست و خداوند دانا است. .
 • دیدن سیب زمینی شیرین در خواب برای زن باردار بیانگر تسهیل زایمان است و دیدن سیب زمینی شیرین در خواب برای زن باردار نشانه رهایی از خستگی و رنج بارداری است و دیدن سیب زمینی شیرین در خواب برای زن باردار بیانگر آن است. شادی و خوشحالی در بارداری
 • خوردن سیب زمینی آب پز در خواب برای زن باردار بیانگر اتمام مشکلات سلامتی است و دیدن سیب زمینی آب پز در خواب برای زن باردار بیانگر مراقبت از جنین و مراقبت از آن است.
 • و دیدن سیب زمینی شیرین در خواب در حال سرخ شدن و سوزاندن آن برای زن باردار بیانگر رفتار نادرست او است که به جنین آسیب می رساند و فروختن سیب زمینی شیرین در خواب به زن حامله بیانگر مواجهه با مشکلات بارداری است.
 • خواب کباب سیب زمینی برای زن باردار بیانگر سهولت غلبه بر مشکلات و موانع بارداری است، دیدن سیب زمینی سوخاری در خواب برای زن باردار بیانگر خوشبختی و نشاط در زندگی زناشویی اوست و خداوند اعلم.
 • دیدن سیب زمینی شیرین در خواب برای زن مطلقه بیانگر شادی و شادی پس از غم است و شاید دیدن سیب زمینی شیرین در خواب برای زن مطلقه به معنای پایان یافتن مشکلات و رفع اختلافات باشد.
 • خوردن سیب زمینی شیرین در خواب به صورت خام برای زن مطلقه بیانگر بیماری و حال بد او است و دیدن سیب زمینی شیرین سرخ شده در خواب برای زن مطلقه بیانگر افتادن در بلا و مصیبت است.
 • جوشاندن سیب زمینی شیرین و رسیدن آن در خواب برای زن مطلقه بیانگر آگاهی او از حل مشکلات است و خرید سیب زمینی شیرین در خواب برای زن مطلقه بیانگر ارتباط با فرد صالح است.
 • دیدن سیب زمینی برشته در خواب برای زن مطلقه بیانگر بهبود زندگی و معیشت او است و خواب بریان سیب زمینی برای زن مطلقه بیانگر این است که او در حال انجام کاری است که باعث شادی و رضایت زندگی او می شود.
 • دیدن سیب زمینی برشته نارس در خواب برای زن مطلقه بیانگر ادامه نزاع با زن مطلقه است، دیدن بریدن سیب زمینی در خواب برای زن مطلقه بیانگر تقسیم حقوق به دیگران است و خداوند دانا است.

منابع و مراجع addremove

 1. تحقیق «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» توسط باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 2. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا