تعبیر دیدن موش در خواب و خواب کشتن موش

نماد موش در خواب و کشتن آنها و تعبیر نیش موش، ترس و فرار از موش در خواب و سایر نمادهای موش در خواب.

تعبیر دیدن موش در خواب و خواب کشتن موش

دیدن موش در خواب نماد دزد حیله گر با آسیب و فریب است و می گفتند موش خاکستری در خواب بیانگر بدی و دسیسه است و به طور کلی دیدن موش در خواب خیری ندارد.این مطلب شما را با این موضوع آشنا می کند. تعبیر دیدن موش در خواب چنانکه در کتب ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و دیگران آمده است.، تعبیر دیدن موش خاکستری در خواب و گوردون سیاه یا سفید، نماد نیش موش در خواب، تعبیر فرار از دست موش در خواب، معنی دیدن و کشتن موش در خواب و موارد بسیار. بینایی موش

 • ابن سیرین دیدن موش در خواب را به دزد حیله گر و دشمن فریب تعبیر کرده است.و شايد ديدن موش در خواب، دلالت بر فرزندان و صاحبان و خدمتكاراني باشد كه مورد اعتماد آنان نيستند و ديدن موش و كشتن آن در خواب، بيانگر رهايي از مكر و فريب و پيروزي بيننده در نزاع با رذل است. موش در خواب برای زن متاهل نشان دهنده شوهر بداخلاق است و برای زن مجرد در معرض کلاهبرداری و فریب قرار می گیرد.
 • النابلسی دیدن موش در خواب را فسق و ضرر می داندو چه بسا ديدن موش در خواب، دلالت بر آن دارد كه مفسد در زندگى بيننده و معيشت او دخل و تصرف مى كند، و هر كه بيند موش در خواب بر او وارد مى شود، از خانه خود نقل مى كند، و اگر مالى دارد. که فروخت و هر که در خواب موش را در خانه دید، دلیل بر مصونیت خانه یا خود از دزدی است و خوردن گوشت موش در خواب، دلیل بر غیبت مفسد است.
 • و فرار موش در خواب دلیل بر فرار رقیب است، اگر بیننده خواب او را در خواب گرفت حریف در بیداری موفق به فرار از او نشد، دیدن موش بزرگ در خواب بیانگر کینه و نفرت است و تندخویی حریف و دشمن، و اما موش های زیاد در خواب، بیانگر مصیبت ها، بیماری ها یا ملاقات افراد شرور است.
 • گوستاو میلر می گوید: دیدن موش در خواب بیانگر فریب و آزار همسایگان است، شاید دیدن گوردون در خواب بیانگر اختلاف با دوستان باشد و گرفتن موش در خواب دلیلی بر فرار از نقشه دشمنان باشد. كشته شدن موش در خواب، بيانگر موفقيت و رسيدن به اهداف است.» خدا داناتر است.
 • دیدن موش خاکستری در خواب بیانگر بدی و فریب استو چه بسا دیدن موش خاکستری در خواب، بیانگر زوال نعمت از سوی حسود باشد، و دیدن موش خاکستری در خانه در خواب، بیانگر این باشد که بیننده از نزدیکان خود مورد آزار و غارت قرار می گیرد.
 • و هر کس در خواب ببیند که موش خاکستری به او حمله می کند در ضرر مالی و معیشتی قرار می گیرد و خوردن گوشت موش خاکستری در خواب بیانگر دشنام دادن به دشمن یا فاسد است.
 • شکار موش خاکستری در خواب دلیلی بر ازدواج با فریب و فریب است.
 • مرگ موش خاکستری در خواب نشان دهنده پایان رنج است و پریشانی و برون رفت از بحرانها و هر که ببیند در خواب موش خاکستری صید می کند به دشمنش زیان می رساند.
 • دیدن موش سیاه در خواب بیانگر نفرت، کینه و کینه استو چه بسا ديدن موش سياه در خواب بيانگر آبرويى باشد و هر كه بيند موش سياه در خواب ببيند از بغض كنندگان گرفتار شود و گفته شد ديدن موش سياه زياد در خواب بيانگر عمر كوتاه است. .
 • دیدن موش سیاه مرده در خواب بیانگر فرار از خطر است و هر که ببیند در خواب موش سیاه را با ساق پای خود لگدمال کرد فاسدی را ترک می کند.
 • ديدن موش سياه كوچك در خواب، بيانگر پسرى است كه باطل است، و هر كه در خواب موش سياه را ببيند، دليل بر فرار دشمن از دست اوست.
 • و هجوم موش سیاه در خواب دلیل بر افتادن در بلا است و خوردن گوشت موش سیاه در خواب بیانگر خوردن مال حرام است و خداوند اعلم.
 • دیدن موش سفید در خواب بیانگر نیرنگ و ریا استو چه بسا ديدن موش سفيد در خواب، بيانگر نافرماني و گناه باشد.
 • دیدن کتک خوردن موش سفید در خواب بیانگر مجازات دروغگو است و رؤیای داشتن موش سفید در خواب بیانگر دوستی ریاکار است که شر و ضرر دارد.
 • نیش موش سفید در خواب بیانگر تعارف و آزار است و هر که در خواب ببیند موش سفید از خانه اش بیرون می آید، دلیل بر ضرر مشکوک است.
 • دیدن مرگ موش سفید در خواب، بیانگر دوری شر از دیگران است و هر کس در خواب دم موش سفید را بریده ببیند، از حق ساکت است یا شهادت را کتمان می کند و خداوند داناتر است.
 • نیش موش در خواب بیانگر قرار گرفتن در معرض خیانت و نیرنگ استو چه بسا دیدن موش گزیدگی در خواب، بیانگر ضرر و زیان و معیشت غیر دائمی باشد و خونریزی از نیش موش در خواب، بیانگر آسیب ناشی از بلا و دیدن بیماری از گزش موش در خواب، بیانگر شیوع است. از یک اپیدمی و بیماری ها
 • مرگ بر اثر گزش موش در خواب، دلیل بر دوری از دین است، و هر کس در خواب موش را ببیند که آن را می خورد، دلیل بر آن است که مال حرام او را بیماری و بدبختی می آورد.
 • و نيش موش در گونه در خواب بيانگر پشيماني بيننده از اعمال ناشايست خود است و ديدن نيش موش در دو پا در خواب حاكي از طلب شر و ضرر است و گفته شد كه نيش موش در دست در خواب. نشان دهنده غارت حقوق دیگران است.
 • و نیش موش سیاه در خواب بیانگر افتادن در دسیسه استو اما نیش موش خاکستری در خواب، بیانگر همزیستی با شخص شرور است و دیدن نیش موش مرده در خواب، بیانگر اعمال بد او در دنیاست.
 • نیش موش به شخص نزدیک در خواب، بیانگر این است که او دچار پریشانی می شود، و دیدن گزیده شدن دوستی توسط موش در خواب، بیانگر این است که به مصیبت می افتد که بیننده باید از او حمایت کند و خداوند متعال است. -دانستن
 • تعبیر دیدن گاز گرفتن در خواب را با کلیک بر روی راه حل آن به طور مفصل بخوانید.

 • فرار از موش در خواب بیانگر دوری از افراد بد اخلاق استو چه بسا دیدن فرار از موش در خواب به معنای فرار از ضرر و ضرر و زیان باشد، مشروط بر اینکه موفق به فرار شود.
 • و ترس از موش در خواب ممکن است نشان دهنده امنیت از آسیب فریبکاران باشد و ماکارنا اگر بیننده از موش آسیبی نمی دید ولی دیدن ترس از موش در خواب و صدمه دیدن از آن، بیانگر ضرر در رقابت از سوی افراد حیله گر است و می گفتند ترس از موش در خواب نماد منافق است. شخص دشمن و بیننده باید در مورد افراد جدید زندگی خود هشدار دهد.
 • هر کس در خواب ببیند که از فرار از موش وحشت دارد، گرفتار بلایی می شود که طاقت آن را ندارد، و سکندری خوردن هنگام فرار از موش در خواب، بیانگر آن است که بیننده با مشکلات و موانع مواجه می شود.
 • فرار همسری از موش در خواب، نشانگر دوری او از خوشی های دنیا و توجه به آخرت است و دیدن پسری که در خواب از موش فرار می کند، بیانگر نیکی او پس از فساد است و خداوند دانا است. .
 • تعبیر دیدن فرار در خواب را با کلیک بر روی راه حل او بخوانید.

 • ادرار موش در خواب دلیل بر حرام بودن پول استو چه بسا دیدن ادرار موش در خواب دلالت بر نگرانی و اندوه داشته باشد و مدفوع موش در خواب بیانگر مال اندک باشد که بیهوده است و چه بسا مدفوع موش و موش در خواب دال بر تحقیق در امر فریبکار باشد. شخص
 • آلودگی با ادرار موش در خواب، بیانگر مخدوش آبرو و همزیستی با احمقان است و ممکن است نشان دهنده بیماری باشد و هر که در خواب ببیند که ادرار موش می نوشد حقیقت را کتمان می کند و بوی ادرار موش در خواب بیانگر ضرر یا فساد است. توسط شخصی به بیننده تحمیل شده است.
 • هر که در خواب ادرار موش را در خانه ببیند، دلیل بر اشکال و اختلاف در آن است.
 • هر که در خواب لباس خود را با ادرار موش کثیف کند در معرض رسوایی قرار می گیرد و دیدن فضله موش بر بالین در خواب بیانگر طلاق و جدایی زن و مرد است.
 • ادرار موش روی غذا در خواب بیانگر فقر و خشکسالی است شاید خواب ریزش موش در غذا بیانگر خوردن حق دیگران باشدپاک کردن ادرار موش در خواب دلیل بر رفع گناهان و فاسقان است و خداوند متعال و دانا است.
 • تعبیر خواب مدفوع حیوانات را با کلیک بر روی جزئیات بخوانید.

 • دیدن تولد موش در خواب بیانگر نگرانی و پریشانی استو شاید دیدن موش های جوان در خواب بیانگر کودکان فاسد باشد.
 • ديدن موش سفيد كوچك در خواب بيانگر پسري رياكار است شايد ديدن موش سياه جوان در خواب بيانگر پسري باشد كه اخلاقش فاسد است، ديدن موش سفيد جوان در خواب بيانگر نگراني است كه برطرف نمي شود.
 • و هر که در خواب تعداد زیادی موش کوچک در خانه ببیند، دلیل بر تباهی آن است و هر که در خواب موش جوانی را زیر پا بگذارد، یکی از پسرانش را رها می کند.
 • از نظر ابن سیرین دیدن موش های جوان در خواب که از خانه خارج می شوند، بیانگر بی برکتی و بی برکتی است.
 • دیدم در خواب موش را کشتم!

 • کشتن موش در خواب بیانگر فریبکاری و حیله گری استو هر که بگوید در خواب موش را کشتم بر مرد ریاکار فریبکار پیروز می شود و هر که در خواب ببیند که در خانه موش می کشد اختلافات و مشکلات را در آن حل می کند و دیدن. موش صحرایی و کشتن آن در خواب ممکن است نمادی از شفا از علل بیماری ها و ناراحتی ها باشد.
 • و اگر در خواب موش بزرگی را بکشید از دشمنی و کینه پنهان در امان خواهید ماند، دیدن کشته شدن موش کوچک در خواب بیانگر جدایی پسری یا زنده ماندن از آسیبی است که می توانست به خانواده خود وارد کند.
 • دیدن کشتن موش با سنگ در خواب بیانگر توبیخ شخص است، در حالی که دیدن موش کشته شده با چوب در خواب بیانگر بازگشت پول دزدیده شده به زور است.
 • کشتن موش در خواب برای نگرانی بیانگر رفع نزدیک است و چه بسا دیدن کشته شدن موش در خواب بیانگر این باشد که بیمار از بیماری و ناراحتی خود بهبود می یابد و خداوند متعال و دانا است.
 • موش مرده در خواب دلیلی بر فرار از حقه و خطر استو چه بسا دیدن موش مرده در خواب، بیانگر رهایی از دشمنی ها و کینه ها باشد، و اما دیدن موش سفید مرده در خواب، بیانگر تشخیص ریا و نیرنگ است و هر که در خواب موش خاکستری را مرده ببیند، با مرد بدی برخورد خواهد کرد و دیدن موش های مرده در خانه در خواب بیانگر این است که بیننده از فقر و مشکلات خلاص می شود و دیدن موش های مرده در جاده در خواب بیانگر پایان موانع و مشکلات است. تعقیب و زندگی و دیدن موش های جوان مرده در خواب بیانگر زوال نگرانی ها و غم هاست.

 • دیدن موش در خواب برای زن مجرد بیانگر این است که در معرض کلاهبرداری و تقلب قرار خواهد گرفت.دیدن موش خاکستری در خواب برای زنان مجرد ممکن است بیانگر مشکلات باشد و دیدن موش سفید در خواب برای زنان مجرد بیانگر اختلاط با منافقان است.
 • نیش موش در خواب برای زن مجرد بیانگر این است که او در معرض رسوایی قرار می گیرد و شاید دیدن خواب فرار از دست موش ها در خواب بیانگر فرار زن مجرد از دسیسه های اطرافیان باشد.
 • ادرار موش در خواب برای زن مجرد نشان دهنده دخالت او در کارهای مشکوک است و اگر دختر مجردی در خواب موش های جوان ببیند با فردی غیر خلاق ازدواج می کند.
 • دیدن خروج موش از خانه در خواب برای مجردها بیانگر دزدی و فریب نزدیکان است و دیدن موش و کشتن آن در خواب برای مجردها بیانگر دوری از دوستان بد است و خداوند دانا است.
 • دیدن موش در خواب برای یک زن متاهل ممکن است نشان دهنده یک شوهر بداخلاق و اخلاق باشدو چه بسا دیدن موش خاکستری در خواب برای زن شوهردار، بیانگر ضرر از چشم حسود باشد، و دیدن موش سیاه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر دشمنی و کینه است.
 • خونریزی موش گزیدگی در خواب برای زن متاهل بیانگر آزار و اذیت او از جانب شوهر است و چه بسا دیدن ترس و فرار از موش در خواب برای زن متاهل بیانگر بدبختی و بدبختی و خوردن گوشت موش در خواب برای متاهل باشد. زن به عمل مشکوکی که انجام می دهد اشاره می کند.
 • آلودگی با ادرار موش در خواب برای زن متاهل بیانگر اعمال بد اوست و اگر زن شوهردار در خواب موش های جوان را در خانه ببیند، مالی دارد که دوام زیادی ندارد.
 • و اگر زن شوهردار در خواب موش را بکشد بر دشمنان خود پیروز است و گفته شد که دیدن موش سفید در خواب برای زن شوهردار، بیانگر همبستر شدن با افراد منافق است و خداوند متعال و جل جلاله است. دانستن.
 • دیدن موش در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که در معرض ریا قرار خواهد گرفت و وعده های دروغینو رؤیای صید موش خاکستری ممکن است برای زن مطلقه نشان دهد که از شر ظالمان و کینه ورزی خلاص شده است، دیدن موش سفید در خواب برای زن مطلقه بیانگر تسلط بر دیگران است.
 • می گفتند دیدن موش سیاه در خواب برای زن مطلقه بیانگر ارتکاب فجور است، دیدن موش مرده در خواب برای زن مطلقه بیانگر رهایی او از مخالفان است.
 • آسیب نیش موش در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که شرایط او بدتر خواهد شد و شاید دیدن لغزش هنگام فرار از دست موش ها در خواب برای زن مطلقه بیانگر این باشد که او دچار مشکل می شود.
 • پاک کردن ادرار موش در خواب برای زن مطلقه، بیانگر ترک نافرمانی و گناه است و کشتن موش در خواب برای زن مطلقه، دلیل بر ترک فرزندش یا نجات او از مخارجی است که او را خسته کرده است. .
 • دیدن موش در خواب برای زن باردار بیانگر فرزندی با هزینه ها و هزینه های فراوان استدیدن موش خاکستری در خواب برای زن باردار ممکن است نشان دهنده گیجی و اضطراب باشد و دیدن موش سفید در خواب برای زن باردار بیانگر رنج و سختی بارداری است.
 • بیماری ناشی از گزش موش در خواب برای زن باردار بیانگر این است که جنین در خطر است و شاید دیدن فرار از دست موش در خواب برای زن باردار بیانگر این باشد که از سختی های بارداری خلاص خواهد شد.
 • مسح ادرار موش در خواب برای زن باردار بیانگر مشکلات سلامتی است و اگر زن باردار در خواب موش را در حال زایمان ببیند، دلیل بر ترس های فراوان او از زایمان است.
 • دیدن موش صحرایی و کشتن آن در خواب برای زن حامله، به معنای دوری از هر چیزی است که به حاملگی او آسیب می رساند، و گفته اند: دیدن موش سیاه در خواب برای زن حامله، بیانگر سختی زایمان است و خداوند دانا است. .
 • منابع و مراجع

  1. تعبیر رؤیت موش صحرایی در خواب، ص 243. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ المکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب موش ص 101» دایره المعارف تعبیر خواب، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا