نخل در خواب و تعبیر دیدن تفصیل نخل

بریده شدن انگشتان در خواب، قطع دست و فلج دست در خواب، تعبیر دیدن کف دست بزرگ و کف دست کوچک در خواب، دیدن دست دادن و سایر موارد دیدن کف دست در خواب.

دیدن دست بریده شده در خواب برای انسان واقعاً وحشتناک است!اما در عالم رویا نمادها به گونه ای خاص و تا حدودی متفاوت از هوشیاری تعبیر می شوند.بریدن کف دست در خواب ممکن است حامل یک معنی مثبت با هم دیدن کف دست را در خواب می آموزیم با توقف در خواب قطع دست و تعبیر انگشتان بریده در خواب و معنی دیدن دست پهن و دست کوچک علاوه بر تعبیر دیدن موی کف دست، دیدن کف دست دراز و فشرده و موارد دیگر دیدن کف دست در خواب.

«چسباندن دست در خواب ممکن است بیانگر پرهیز از امور و پرهیز از آن باشد».شیخ النبلسی در خواب کف دست می گوید قوت مرد است و آنچه در خواب برای کف دست می آید همان است که در دنیا برای مرد می آید و تعبیر خواب. کف دست با گشاد شدن و انقباض یا حالت عمومی آن مانند ظاهر شدن مو بر آن یا حرکات آن و موارد دیگر دیدن کف دست در خواب می آید. هر که در خواب دست را ببیند در حالی که از چیزی می ترسد که از آن خودداری کرده است و دست زیبا در خواب بیانگر پرهیز از بدی و نافرمانی است و ممکن است بیانگر قبولی دعا باشد (بخوانید تعبیر خواب دعا). تعبیر توقف در خواب این است که بر شش وجه معیشت و فرزند و قدرت و شهامت و پول دلالت دارد و حق در خواب نشان دهنده اقوام و آشنایان مرد و چپ در خواب بر اقوام و آشنایان زن است.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن کف دست در خواب می گویدمقصود از کف در اینجا دست به مچ است که همان کف دست انسان است که با آن ضربه می زند و می خورد و کار می کند و از نعمت های بی شمار خداوند است که بدون آن انسان نمی تواند. فعالیت های زندگی خود را به طور کامل تمرین کند.بنابراین نخل در خواب وسیله ای برای کار انسان و رفع نیازهای او تعبیر می شود.

تعبیر کف دست صاف و دست بسته در خواب چیست؟ابن سیرین در تعبیر دیدن کف دست در خواب می گوید که کف دست پهن است، بیانگر وسعت در دنیاست و در مقابل انقباض آن که نشان دهنده پریشانی در دنیاست و شیخ نابلسی نیز با او موافق است و می افزاید که مشت. در خواب ممکن است نشان دهنده بخل باشد.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن کف دست بسته و کف دست دراز می گوید.هر که در خواب ببیند کف دستش دراز شده است، دلالت بر این دارد که اهل سخاوت و هستی است و ممکن است به نسبت درازی دست و مقدار آن به اسراف برسد.

تعبیر دیدن موهای پرپشت کف دست چیست؟شیخ النابلسی در مورد دیدن موی کف دست در خواب با ابن سیرین موافق است، زیرا دیدن موی کف دست بیانگر قرض و اندوه است و ممکن است بیانگر پرداخت پول باشد، مگر اینکه موهای کف دست در خواب در صورت ظاهر شود. زوال مال بیننده به روایت ابن سیرین و نابلسی اضافه می کند که موی پشت کف دست در خواب ممکن است بر قوت حالت بیننده دلالت کند.(تفسیر خواب مو را به تفصیل بخوانید).

و درباره دیدن موی کف دست در خواب، تعبیر خواب در شیرینی آن می گویددیدن موی کف کف دست در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب در حال بدبختی و سختی است.

تعبیر دست قطع شده در خواب چیست؟دست قطع شده در خواب تعابیر زیادی دارد; از جمله آنچه مخصوص قطع دست بعد از كف است و بعضى از آن بر قطع دست از كف در خواب اطلاق مى شود.ابن سیرین گوید دست بریده در خواب ممکن است دلالت بر از دست دادن خویشاوندى داشته باشد، اگر سمت راست خویشاوندان مردان است و اگر سمت چپ خویشاوندان زنان است و خدا می داند و دستی که در خواب قطع شده است اگر همراه با دیدن آن دلیل بر اعمال صالح باشد. پرهیز از هر بدی و گناه و حرام است آن از جانب سلطان است پس بیننده انشاء الله توبه کند و اما دست قطع شده در خواب با مرد قطع شده اگر سلطان آن را قطع نکند بیننده است. فاسد کردن زمین و قطع کردن دستها یا دستها همراه با هر دو پا ممکن است نشان دهنده مرگ، زندان، بیماری یا فقر شدید شخص باشد. اگر هنوز نزد بیننده باشد و از آن جدا نشود، این منفعتی است که از برادر یا پسرش می‌گیرد و از دست دادن دست ممکن است بیانگر نیاز به درخواست از مردم باشد.قطع دست در یک رویا ممکن است نشان دهنده بیگانگی باشد. جاری شدن خون از کف دست بریده در خواب، بیانگر بازگشت بیننده خواب با پول فراوان به کشورش است و اگر در خواب دست او بریده شد و خون ندید، همان جا می ماند و برنمی گردد. خدا داناتر (تعبیر خواب ساق پا را مفصل بخوانید)

بریده شدن انگشتان در خواب ممکن است بیانگر غفلت از نماز باشد.ابن سیرین می گوید ضایعه انگشتان در خواب مصیبتی است که بیننده را با فرزندانش مبتلا می کند، نماز، و اما کسی که در خواب انگشت انسان را قطع کند، بیننده صاحب انگشت بریده را در خواب می بیند. رویای مصیبت در مورد پول او.

تعبیر خواب از رویای انگشتان بریده می گوید

انگشت بریده شده در خواب به نماز تعبیر می شود و هر پنج انگشت در خواب به یکی از نمازهای پنج گانه چنین تعبیر می شود:

 • صورتی بریده در خواب یا انگشت کوچک در خواب، بیانگر آن است که بیننده نماز فجر را ترک کرده یا از آن به خواب رفته است.
 • انگشت بریده شده در خواب هشداری است برای بیننده زیرا از نماز ظهر منحرف می شود و آن را نمی خواند.
 • و اما اینکه در خواب انگشت وسط را قطع کرده است، نماز عصر را نمی خواند یا از آن منحرف می شود.
 • بریده شدن انگشت سبابه در خواب، بیانگر آن است که بیننده از نماز مغرب منحرف شده و آن را ترک می کند.
 • بالاخره دیدن انگشت شست بریده در خواب، بیانگر این است که نماز عصر را ترک کرده اید یا آن را ترک کرده اید.
 • همینطور ناخن های کوتاه شده در خواب یا دیدن ناخن های کوتاه نشان دهنده التزام به سنت نبوی و تیزبینی بر آن است و دیدن ناخن های بلند و کوتاه شده بیانگر تجاوز است.
 • فلج شدن کف دست در خواب ممکن است بیانگر بی عدالتی باشد.ابن سیرین می گوید فلج دست در خواب گناه کبیره است و فلج دست راست بیانگر ظلم به ضعیف است و در مورد فلج شدن دست چپ در خواب ممکن است مرگ برادر یا مرگ برادر باشد. خواهر.شیخ نابلسی در تعبیر فلج دست در خواب می افزاید: هر که دست راست خود را فلج ببیند، دلالت بر ارتکاب کار بزرگی دارد که زندگی او را مختل می کند.

  تعبیر دیدن دست پوسیده در خواب چیست؟ابن سیرین گوید: سلامت دست و دست در خواب، نشان دهنده نیکو دادن و گرفتن است و بیماری دست و مرض در خواب، حکایت از مصیبت برادران دارد و انگشتان آن پسران برادران هستند، فساد از اوست. کار می کند و هر که انگشت شست را در خواب ببیند که سفت و فلج است پدرش مرد و انگشت سبابه از مرگ خواهر فلج شد و اما فلج شدن انگشت وسط در خواب چنین است. مرگ برادر و انگشت حلقه مرگ دختر است و فلج صورتی بلای خانواده مخصوصاً مادر است و النابلسی می گوید هر که رگ کف دست را در خواب ببیند یا در خواب ببیند. رگهای دست خون بیرون می زد، اگر ثروتمند بود فقیر می شد و اگر فقیر بود پول به دست می آورد.

  تعبیر خواب در شیرینی خود از بیماری دست در خواب می گویددیدن کورک یا دانه در کف دست، بیانگر آن است که بیننده خواب در زندگی دنیوی خود در سختی است و در مورد دیدن فلج دست در خواب، تعبیر آن بر حسب حال بیننده، خوب یا بد، متفاوت است. و اما کسى که فاسق بود و نیکوکار نبود و کف دستش را در خواب فلج دید، این ستم او به مردم است، پس باید از پروردگارش طلب آمرزش کند و از کسانی که به آنان ستم کردند طلب آمرزش کند.

  حلقه در خوابو بر ذکر انگشتان، تعبیر خواب در شیرینی آنها می افزاید که هر که در خواب بیند که انگشتر به انگشت می کند، اگر انگشتر باشد، دلالت بر حبس و حبس دارد، زیرا انگشتر را در می گویند. برخی کشورها مهباس نقره انگشت افزایش ایمان و تقوا است (تفسیر نقره در خواب را مفصل بخوانید)

  تعبیر نخل کوچک در خواب چیست؟شیخ النابلسی می گوید: دیدن نخل کوچک و ناز در خواب، بیانگر آن است که بیننده ترسو و ضعیف می شود و برعکس دیدن نخل بزرگ، مگر آن که فجیع باشد، جایی که نخل پهن بزرگ در خواب، دلالت بر شجاعت دارد و ممکن است. دلالت بر وسعت رزق و سخاوت و سخاوت دارد.

  تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن نخل بزرگ در خواب می گویدهر کس کف دستش را درشت ببیند، دلالت بر این دارد که برای مردم سودمند است، اما هر کس در خواب دید که کف دستش کوچک است، نشان دهنده این است که به مردم کمک نمی کند و کمتر از قوت و کمک او به مردم است. کارگر می بیند که اندازه دستش زیاد می شود، انشاءالله در رزق و روزی او زیاد می شود و همچنین در مشاغل دیگر، اما کسی که در خواب ببیند کف دستش زیباست و انگشتانش در یک راستا قرار گرفته است. حکایت از کمال کار و منظم بودن نمازش دارد و خداوند داناتر است.

 • هر که در خواب ببیند که با مردی مصافحه می کند و دستش را برمی دارد، امانتی به او می دهد که وفا نمی کند – ابن سیرین.
 • هر کس ببیند که با دست می بیند چنان که با چشم می بیند، مکرر دست به حرام می زند – ابن سیرین.
 • بیرون آمدن آتش از دست یا کف دست در خواب، بیانگر برتری بیننده در رشته خود است، اگر سلطان بود بر اقتدارش افزوده می شد و اگر پیشه داشت، پیشه اش رونق می گرفت – شیخ نابلسی.
 • هر که ببیند دست ندارد پس عاشق است – شیخ نابلسی.
 • هر که در خواب ببیند در خواب کف دستش را گاز می گیرد یا می خورد، پس از کردار خود پشیمان می شود – شیخ نابلسی.
 • سوزاندن کف دست در خواب بیانگر این است که بیننده در حال کسب درآمد است که برای او جایز نیست – تعبیر خواب.
 • و هر کس در خواب ببیند که انگشتان و کف دست خود را می لیسد، ان شاء الله حفظ نعمت و ماندگاری آنهاست – تعبیر خواب.
 • و اگر زن ببیند که با دستش نخل طلا بسته است، این نشان دهنده خستگی و فرسودگی او نسبت به شوهر و فرزندان است – تعبیر خواب.
 • هر که خواب ببیند در خواب به کف دست خود نگاه می کند نگران است و دیدن پول در کف دست نیز بیانگر نگرانی است – تعبیر خواب.
 • و هر کس ببیند که با کف دست کسی را می زند، نفع آن است که ضربه خورده را بزند، و اگر کتک به صورت باشد، تکبر و تکبر کسی است که می زند. ضربه خوردن
 • هر كه خواب ببيند قلم در كف دست دارد، بيانگر آن است كه در حرفه خود موفق است و اسرار آن را مي داند (تعبیر قلم را در خواب بخوانید).
 • منابع و مراجع addremove

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا