تعبیر دیدن بول و بول در خواب برای زن شوهردار

تعبیر دیدن بول و بول در خواب برای زن شوهردار

تعبیر خواب بول برای زن شوهردار و بوی بول در خواب، زیاد ادرار کردن در خواب زن شوهردار و تعبیر خواب بول بر لباس و بول بر زمین در خواب.

تعبیر دیدن بول و بول در خواب برای زن شوهردار

گفته می شد که زن متاهل در خواب ادرار می کند، به شرطی که ادرار بو نداشته باشد، دلیل بر رفع نگرانی است.در این مطلب می خوانید. تعبیر دیدن ادرار زن شوهردار در خواب به روایت ابن سیرین و مفسرین بزرگ.آیا ادرار کردن در خواب برای زن شوهردار مژده است؟ تعبیر دیدن بول بر لباس و بول بر زمین در خواب زن شوهردار و تعبیر بول سیاه و بوی بول در خواب برای زن شوهردار.

 • ابن سیرین دیدن ادرار در خواب را برای زن شوهردار با وارد شدن به تجارت مشکوک توضیح داده است و اگر بول بوی حرام بدهد یا چیزی داشته باشد حرام است و دیدن بول زیاد در خواب برای زن شوهردار ممکن است بیانگر اسراف و تبذیر باشد و در خواب از شوهرش طلب آمیزش کند و ببیند. شخصی که در خواب ادرار می کند به زن متاهل نشان می دهد که برای این شخص پول خرج می کند.
 • و تعبیر بوی بول در خواب برای زن متاهل بیانگر بد شهرتی است یا کشف عمل خلاف اخلاقی که انجام داده است، دیدن بوی ادرار در خانه در خواب بیانگر اختلافات و مشکلات فراوان در آن است، و اما بوی ادرار کسی در خواب برای زن متاهل، ممکن است بیانگر مشکلات باشد. و نگرانی هایی که از طرف این شخص می آید.
 • شیخ نابلسی گفت: دیدن ادرار در خواب زن شوهردار، نشانه انزال اوست که از مقام او می کاهد، و گفته اند: ادرار در خواب، اگر بدون بو و خون باشد، دلیل بر زیاد شدن رزق و رفع نگرانی است. و بول بر شخص در خواب برای زن شوهردار دلیل بر بهره مندی مردم از آن است.
 • و تمیز دیدن ادرار زن متاهل در خواب، بیانگر این است که از مشکلات زندگی خلاص می شود.و گفته شد که در خواب دستشویی را از بول پاک می کند، دلیل بر جمع آوری پول یا بیرون آوردن پول پنهان است، دیدن پاک کننده ادرار در خواب، بیانگر قطع مشکلات و گرفتاری ها و خواب امتناع از ادرار است. زیرا وضو نشانگر پاکی و اخلاق اوست.
 • ديدن شوهر در حال ادرار كردن در خواب براي زن شوهردار، بيانگر كثرت فرزندان اوست و گفته شده است كه اگر او را در حال ادرار در خانه‌اي غير از خود ببيند، ازدواج كرده و با اهل آن خانه ازدواج مي‌كند. در خواب زن شوهردار شواهدی بر حاملگی قریب الوقوع او وجود دارد و خواب ادرار شوهر بر لباس نشان می دهد که به کار و روزی فراوان دست خواهد یافت.
 • ادرار زرد در خواب برای زن متاهل نشان دهنده نجات او از بیماری یا حسادت است و دیدن ادرار قرمز در خواب برای زن متاهل بیانگر ورود او به فسق است. و خداوند متعال داناتر است.
 • بول كردن زن شوهردار در خواب، اگر بر پيراهن يا لباس بول كند، علامت بارداري است، و گفته اند: بول كردن در خواب زن شوهردار، اگر پيوسته بول كند و ادرارش نياورد، بول كردن در خواب، علامت رزق فراوان است. متوقف کردن.
 • ادرار کردن در خواب برای زن شوهردار مژده تولد پسر صالح است اگر مردم با بول او غسل کنند و در خواب بول کند برای شوهرش مژده کار جدید است، اگر ببیند در بازار بول می کند و برای متاهل خواب بول کردن در خواب. اگر زن ببیند که ادرار او با ادرار آن شخص مخلوط شده است، فال نیکو برای منفعت است.
 • و اگر زن شوهردار در خواب ببیند که پدر و مادرش بر او بول می کنند، این خواب مژده است که از خانواده خود وارث بگیرد و همینطور یکی از فرزندانش در خواب بر او بول کند، به او فراوان می رسد. پول حاصل از آن
 • خواب ادرار کردن در لباس برای زن متاهل نشان دهنده حسن شهرت اوست و شرح حال او در میان مردم مشروط بر اینکه ادرار بو نداشته باشد، و گفته شده است که ادرار کردن بر جامه در خواب برای زن متاهل، نمادی از صرف مالی او برای کسب عزت و پوشش و ادرار کردن بر پیراهن در خواب برای متاهل است. زن گواه بر بارداری نزدیک اوست و دیدن بول بر لباس کهنه و کهنه در خواب بیانگر تحریف آبرو و فساد اوست.
 • و اگر زن شوهردار در خواب ببیند که شوهرش بر لباس او ادرار می کند، از شوهرش کمک و پول می گیرد و اگر بوی بول بدهد، در معرض رسوایی عمل شوهر قرار می گیرد.
 • گفته می شد که ادرار کردن بر روی لباس نو در خواب برای زن متاهل، دلیل بر ضرر شراکت یا تجارت جدید است، اگر بوی ادرار به مشام برسد.
 • ديدن خون ادرار كردن بر لباس در خواب براي زن شوهردار، بيانگر گناهان و كارهاي ناشايست است و گفته اند كه در خواب لباس براي زن شوهردار از ادرار پاك شده است، دليل بر بازگشت او از كار ناپسند يا رها كردن او براي دنيا. آرزو می کند و خداوند داناست.
 • تعبیر او از دیدن لباس و لباس در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • ادرار کردن روی زمین در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که از نگرانی ها و مشکلاتی که دارد خلاص می شود.خواب بول كردن بر زمين براي زن شوهردار را نشانه رفع اختلافات خانوادگي مي گفتند و اگر زن شوهردار در خواب بيند كه در سرزمين ديگري ادرار مي كند، خرج ديگران مي كند.
 • دیدن بول کردن بر زمین در مقابل مردم در خواب برای زن شوهردار، بیانگر کمک خواستن از دیگران برای رهایی از امر دشوار است و گفته شد که آشکار شدن عورت در حال ادرار کردن بر زمین در خواب، دلیل بر این است. تلاش او برای رهایی از پریشانی با کار بد یا به بهای آبروی خود.
 • دیدن خونی که در خواب روی زمین ادرار می کند برای زن متاهل نشان دهنده کار بد و مضری است که انجام می دهد.
 • بول كردن زراعت در خواب زن شوهردار دلیل بر تلاش او برای تأمین معاش است، اما از فقر و تنگدستی رنج می‌برد و در خواب دیدن شوهر بر زمین در حال ادرار كردن، از سختی‌ها رهایی می‌یابد. کار او یا سختی های زناشویی، چه بسا بول شوهر بر زمین در خواب، به معنای باردار شدن زن باشد و خداوند دانا و دانا است.
 • خواب سیاه ادرار برای زن متاهل بیانگر بیماری است که او را مبتلا می کندو گفته شد سیاهی ادرار در خواب زن شوهردار، بیانگر فساد و نیت بد است، و اگر زن شوهردار در خواب ببیند که ادرار سیاه می کند، در گناه خرج می کند.
 • و ديدن زن شوهردار در حال خوردن ادرار سياه در خواب، بيانگر آن است كه او در معرض سحر و جادو است.
 • و بول سیاه در خانه در خواب برای زن شوهردار، دلیل بر بد تربیت فرزندان و فساد آنان است، دیدن ادرار سیاه بر لباس در خواب، نشانگر دوری او از طاعت است و خداوند دانا است.
 • خواب ادرار کردن در توالت برای زن متاهل بیانگر ثروت و کمال فراوان استدیدن ادرار با بوی نامطبوع در توالت در خواب برای زن متاهل بیانگر مشکلات فراوان است و گفته شده است که در خواب ادرار در توالت خانه برای زن شوهردار دلیل بر پول گرفتن او از اهل خانه است. .
 • گفته شد: بول کردن در توالت و آلودگی آن در خواب برای زن شوهردار، دلیل بر بدی او با شوهر است، اما دیدن خون در توالت در خواب برای زن شوهردار، بیانگر انجام حرام است.
 • ادرار کردن با شوهر در توالت در خواب برای زن متاهل، دلیل بر خوشبختی زناشویی است، دیدن ادرار کودکان در توالت در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که اصول رفتار و اخلاق به آنها آموزش داده شده است و ممکن است از آنها بهره مند شوند. پدر
 • و خواب زیاد بول در مستراح برای زن شوهردار، بیانگر مال و منفعت بسیار است، و گفته شد که در خواب برای زن متاهل، مستراح از بول پاک می شود، دلیل بر رفع اختلاف با مردم. از خانه او و خداوند متعال و داناست.
 • تعبیر دیدن توالت در خواب را اینجا بخوانید.

 • زیاد ادرار کردن در خواب برای زن متاهل بیانگر رهایی از نگرانی و خستگی استو هجوم بول در خواب اگر به میل خود باشد، نشانه آسایش است، و ابن سیرین گفت: دیدن ادرار فراوان در خواب، اگر بیننده ثروتمند باشد، بیانگر ضرر و زیان است و اگر فقیر باشد، بر آسودگی و رزق است. زن متاهل در خواب می بیند که زیاد ادرار می کند و نمی تواند جلوی آن را بگیرد ناخواسته پول می دهد و ممکن است حکم دادگاه یا اجبار باشد.دیدن بیش از یک بار در خواب برای ادرار کردن به توالت، نماد افرادی است که با آنها همراه هستید. راحت هستند، اما ریا هستند و هیچ خیری در آنها نیست.
 • و بول زیاد در خواب زن شوهردار ممکن است بیانگر کثرت فرزندان او باشد، مخصوصاً کسانی که دیدند ادرار او با ادرار شوهرش آمیخته شد، و اما ادرار زیاد در خواب اگر بو داشته باشد، بیانگر آن است. شهرت بد و انتشار اخبار بد.
 • دیدن نگه داشتن ادرار در خواب برای زن متاهل بیانگر خشم و عصبانیت است نمی تواند آن را بیان کند و ناتوانی در ادرار کردن در خواب برای زن متاهل بیانگر نگرانی های غالب و احساسات منفی است که او از آن رنج می برد و در مورد تکادر و تکرر ادرار در خواب نشان دهنده دشواری رفع نگرانی است و ممکن است نشان می دهد که بدهی خود را به سختی پرداخت می کند یا از اقساط و پرداخت های سنگین رنج می برد.
 • خواب ادرار کردن در مقابل مردم برای زن متاهل بیانگر این است که دیگران از اسرار او آگاه هستندو گفته شد که بول کردن در خواب برای زن شوهردار در خواب، دلیل بر انفاق او است که در جای خود نیست. به گناه و نافرمانی می افتد و اگر زن شوهردار ببیند که در خواب کسی او را به خاطر ادرار کردن در مقابل مردم مسخره می کند، در معرض ظلم قرار می گیرد.
 • می گفتند شوهر در خواب برای زن شوهردار در خواب ادرار می کند، دلیل بر بد آبروی او در بین مردم است، اما دیدن شوهر در خواب در خواب برای زن شوهردار، بیانگر این است که از شوهرش حاجت می خواهد.
 • دیدن ادرار در مقابل مردم روی لباس در خواب برای زن متاهل بیانگر نیاز او به کمک برای رهایی از پریشانی است.
 • خواب خیس کردن رختخواب برای زن متاهل بیانگر باردار بودن اوستدیدن خون در رختخواب در خواب برای زن شوهردار، بیانگر آن است که او به تابوها مشغول است و گفته شده است: دیدن ادرار شوهر در رختخواب برای زن شوهردار، بیانگر نیاز او به مراقبت زناشویی است.
 • و گفته شد که بول کردن زنی در خواب در خواب برای زن شوهردار دلیل بر خواست شوهرش است و گفته شد که خواب ادرار کردن فرزندان در رختخواب برای زن شوهردار، بیانگر نیاز او به ازدواج است. تلاش برای تربیت فرزندانش
 • دیدن ادرار گربه در رختخواب برای زن شوهردار، بیانگر تقلب و کلاهبرداری اوست و خواب پاک کردن بالین از ادرار برای زن شوهردار، بیانگر این است که با شوهرش از فتنه خلاص می شود و خداوند متعال. و دانا.
 • راه حل آن تعبیر دیدن تخت در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • ادرار کردن در مقابل اقوام در خواب برای زن متاهل دلیلی بر درخواست کمک او از یکی از بستگان است.ديدن خون ادرار كردن نزد خويشاوندان در خواب براي زن شوهردار، بيانگر گسترش فساد است.
 • ادرار کردن در مقابل خویشاوندان بر روی لباس در خواب برای زن متاهل، دلیل بر مخدوش شدن آبروی او در برابر آنان است، به ویژه اگر ادرار بو داشته باشد.
 • ادرار كردن نزد خویشاوندان در خواب برای زن شوهردار، دلیل بر ازدواج و شراكت آنان با آنان است، و اگر زن شوهردار در خواب ببیند كه ادرار خویشاوندان را مسح می كند، به آنان كمك می كند كه بر مشكلات خود غلبه كنند و خداوند اعلم.
 • ادرار کردن در خواب برای زن باردار، دلیل بر پایان سختی ها و دردهای او در دوران بارداری استو اگر زن حامله ای را در خواب ببیند که بر او ادرار می کند در حمل او کمک می گیرد و رنگ زرد ادرار در خواب برای زن حامله نشانه رهایی او از بیماری است که از آن رنج می برد.
 • دیدن بول بر بالین در خواب برای زن باردار، بیانگر آن است که زن باردار به خوبی و بی خطر زایمان خواهد کرد و گفته شده است: ادرار کردن در خواب نزد اقوام برای زن باردار، دلیل بر درخواست کمک او از اطرافیان است. .
 • دیدن ادرار پاک در خواب برای زن باردار بیانگر توبه او از انجام بدی است و خواب ادرار کودک برای زن باردار نشان دهنده لزوم مراقبت از جنین و مراقبت از آن است.
 • منابع و مراجع

  1. «شرح رؤیت بول در خواب، ص 164» معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ المکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تعبیر خواب بول، ص 175» اشارات فی عالم عبارات، بیان الامام غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، حقیق سید کسروی حسن، چاپ دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م. .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا