تعبیر دیدن جارو در خواب به صورت کامل و دقیق

تعبیر خواب جارو و جارو در خواب تعبیر دیدن خرید جارو و هدیه جارو در خواب و نماد جارو برقی در خواب را بدانید.

تعبیر دیدن جارو در خواب به صورت کامل و دقیق

ديدن جارو در خواب بيانگر منفعت و خير و رسيدن به مقاصد است ديدن جارو در خواب بيانگر آسان شدن كارها و بهبود اوضاع است و مي گفتند خريد جارو جديد در خواب دليل بر رسيدن به مقاصد است و خداوند اعلم در این مقاله می خوانید تعبیر دیدن جارو در خواب ابن سیرین و النابلسی و دیگرانتعبیر جارو دستی یا جارو معمولی در خواب و خواب جارو برقی خرید جارو نو در خواب و هدیه گرفتن جارو و سایر موارد جارو در خواب.

 • ابن سیرین دیدن جارو در خواب را به خادم یا اجیر تعبیر کرده است یا آنکه حاجت بیننده را برآورده کند و چه بسا دیدن جارو خشن در خواب، بیانگر خادمی فاسق باشد که به وظیفه خود عمل نمی کند، اگر زمینی را با جارو جارو کند و در خواب زباله های آن را جمع کند، منفعت مالی دارد و رزق و روزی از زمین های بایر
 • النابلسی دیدن جارو در خواب را به کنیز تعبیر می کندو چه بسا ديدن جارو در خواب دلالت بر اضطراب و مصيبت و ديدن جارو نرم در خواب بر خادم بندگان و جارو خشن در خواب دلالت بر بندگان نافرمان باشد.
 • گوستاو میلر می گوید جارو در خواب بیانگر پیشرفت سریع و تغییر شرایط به سمت بهتر شدن است. دیدن جاروهای جدید در خواب بیانگر رشد و افزایش ثروت است. و از دست دادن جارو در خواب برای زن شوهردار بیانگر بد اخلاقی او و کوتاهی در مسئولیت اوست و خداوند متعال می دانم.
 • یک جارو معمولی در خواب، گواه کار سخت استو چه بسا دیدن جارو دستی در خواب، دلالت بر خادمی خسته داشته باشد، و هر که در خواب ببیند که با جارو دستی جارو می کند، با زحمت و خستگی مال به دست آورد.
 • جارو دستی چوبی در خواب بیانگر تقلب و فریب خدمتکار است، شاید دیدن جارو پلاستیکی در خواب بیانگر شکست در تلاش برای رسیدن به اهداف باشد، در حالی که جارو نی معمولی در خواب نشان دهنده رزق و روزی و پول بسیار پس از مدت هاست. مشکل.
 • خرید جارو در خواب دلیلی بر ورود به یک تجارت بی سود استدیدن شکستن جارو معمولی در خواب بیانگر از دست دادن پول پس از خستگی است.
 • خرید و فروش جاروهای دستی در خواب دلیل بر سود ناچیز از تلاش زیاد است و چه بسا دیدن جاروهای دستی زیاد در خواب به معنای آسایش و به دنبال آن سختی و اندوه باشد.
 • هر که در خواب دنبال جارو دستی می گشت راه سخت و طاقت فرسایی را در پیش می گیرد و دیدن گم شدن جارو دستی در خواب بیانگر ناتوانی در بر عهده گرفتن مسئولیت است و خداوند اعلم.
 • چوب جارو در خواب دلیلی بر کمک یک مرد شکست ناپذیر استو شاید دیدن چوب جارو بلند در خواب به معنای رسیدن به هدف پس از مدت ها انتظار باشد، در حالی که دیدن چوب جارو کوتاه در خواب بیانگر دسترسی آسان به هدف باشد.
 • هر که در خواب چوب جارو در دست خود ببیند از مردی بدخواه منافق استمداد می کند و دیدن چوب جارو آهنی در خواب نشانگر مردی نیرومند و با قدرت و نفوذ است.
 • هر که در خواب ببیند که با چوب جارو به زمین می زند، بر دشمن خود غلبه می کند و هر که در خواب ببیند که بر چوب جارو تکیه داده است، فقیر شده و مال خود را از دست می دهد.
 • هر کس در خواب ببیند چوب جارو کسی را می زند زبانش را بر او ساده می کند و دیدن شکستن چوب جارو در خواب برای ثروتمند نشان دهنده فقر و بدی اوست و چه بسا دیدن چوب جارو که بوده است. شکسته شدن در خواب نشان می دهد که والی او را از منصب خود عزل می کند و خداوند دانا است.
 • دادن جارو در خواب، دلیل بر سپردن مسئولیت به گردن دیگران استو رؤیت دادن جارو معمولی در خواب ممکن است بیانگر طفره رفتن از کار سخت و طاقت فرسا باشد و دیدن جارو دادن به صاحب آن در خواب بیانگر بازگشت تجارت و مالی به صاحبان آن است.
 • دیدن جارو شکسته در خواب، بیانگر پرتاب ناکامی به سوی دیگران است و هر کس در خواب ببیند که جارو جدیدی به کسی می دهد کمک مالی می کند و دیدن جارو که در خواب به همسایه ها می دهد، بیانگر کمک است. در کسب و کار خود
 • و هر کس در خواب ببیند که به مرده جارو می دهد صدقه دائمی به او می دهد و دیدن جارو دادن به بیگانه در خواب بیانگر کمک بیننده به دیگران و رؤیای دادن جارو به مردی است. دوست در خواب نشان دهنده حمایت او برای رهایی از پریشانی و مشکلات است.
 • ديدن جارو دادن به زن در خواب، بيانگر افزايش وظايف و امور خانه است و جارو دادن به دختر در خواب، بيانگر تربيت و حمايت اوست و خداوند متعال و دانا است.
 • جاروبرقی در خواب گواه بهبود سریع شرایط استو شاید دیدن کارکرد جاروبرقی در خواب بیانگر شروع نویدبخش باشد و دیدن جارو زدن با جاروبرقی در خواب بیانگر سهولت امرار معاش باشد.
 • هر که در خواب ببیند که جاروبرقی را تعمیر می کند، برای رفع سختی های سر راه موفقیت خود تلاش می کند، و اما دیدن جاروبرقی در خواب از کار افتادن، بیانگر پیدایش موانع و مشکلات است.
 • و هر که در خواب ببیند که جاروبرقی می خرد، دلیل بر منفعت و منفعت است، دیدن جاروبرقی در خواب، بیانگر کمک به دیگران است.
 • شنیدن صدای جاروبرقی در خواب، دلیل بر شنیدن مژده است و هر که در خواب ببیند که از جاروبرقی می شکند، حالش خراب می شود و روزی او را از دست می دهد.
 • خریدن جارو نو در خواب دلیل بر تلاش برای چیزی و رسیدن به آن استو رؤیت خریدن جارو نو حکایت از منفعت مادی و رزق حلال داشته باشد، دیدن خریدن جارو نو در خواب، بیانگر مال و فزونی مال برای فقرا است، ولی برای اغنیا منفور است و خداوند اعلم.
 • خریدن جارو نو برای خانه در خواب دلیل بر ورود رزق به اوست.
 • هر کس در خواب ببیند که جاروی خشن جدیدی می خرد، با زنی ظالم و بداخلاق ازدواج می کند و خریدن جارو نرم نو در خواب، بیانگر ازدواج با زن لاغر و با اخلاق است.
 • خواب خریدن جارو شکسته بیانگر انتخاب بد و بر هم خوردن امور بیننده خواب است و دیدن خرید جارو جدید و گم شدن آن در خواب بیانگر از دست دادن فرصت های ارزشمند است.
 • خواب خریدن جارو نو و شکستن آن بیانگر سبکسری در برخورد با دیگران است، دیدن خریدن جارو نو به عنوان هدیه در خواب بیانگر خواستگاری با مردم برای کسب منافع است.
 • خرید جارو بزرگ در خواب دلیل بر برآورده شدن آرزویی است که مدتها انتظارش را می کشید شاید دیدن خواب خرید جارو کوچک به معنای رهایی از مشکلاتی باشد که بیننده خواب از آن رنج می برد.
 • تعبیر دیدن خرید در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • کتک خوردن با جارو در خواب بیانگر بروز مشکلات و بروز اختلاف است.و شاید خواب کتک خوردن با جارو دلالت بر بی عدالتی و ظلم دارد.
 • زدن جارو معمولی در خواب نشان دهنده تلاش و خستگی برای امرار معاش است.
 • دیدن جارو در حال کوبیدن نی در خواب، بیانگر ضرر و زیان است و هر که در خواب از اصابت جارو آسیبی ببیند، در معرض ضرر و زیان قرار می گیرد.
 • هر که ببیند در خواب یکی از اقوام را با جارو می زند، بیانگر اختلاف خانوادگی است، دیدن دوستی که با جارو نرم دوستی را می زند، بیانگر درگیری لفظی بین آنهاست.
 • دیدن جارو زدن غریبه ای در خواب، بیانگر آزار دیگران است، اما کسی که در خواب ببیند که پسر خود را با جارو می زند، در تربیت او سخت می گیرد و خداوند متعال است. -دانستن
 • راه حل آن تعبیر دیدن کتک خوردن در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن هدیه جارو در خواب بیانگر خیر بسیار است و اوضاع در حال بهتر شدن استو خواب هدیه گرفتن جارو ممکن است بیانگر برآورده شدن آرزو و رسیدن به آرزوها پس از خستگی و انتظار باشد.
 • دیدن جاروبرقی هدیه در خواب بیانگر تسهیل امور و تسهیل امور دشوار است، در حالی که هدیه گرفتن جاروبرقی دستی در خواب بیانگر از بین رفتن موانع و مشکلات پیش روی بیننده است.
 • دیدن جارو سفید به عنوان هدیه در خواب بیانگر افزایش مال است، در حالی که دیدن جارو بزرگ به عنوان هدیه در خواب بیانگر شادی و سرور است.
 • هدیه گرفتن جارو نی در خواب بیانگر گسترش روزی بیننده خواب است و دیدن جارو نرم در خواب بیانگر تعارف شنیدن است.
 • از دست دادن جارو به عنوان هدیه در خواب، بیانگر رفتار بد بیننده در اعمال خود است، اما هر کس در خواب ببیند که جارو مستعملی به او هدیه داده است، بیانگر آن است که بیننده در معرض ریا و نیرنگ قرار گرفته است و خداوند. بهترین می داند
 • تعبیر دیدن هدیه در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن جارو در خواب برای زنان مجرد بیانگر برآورده شدن آرزو و رسیدن به اهداف استو شاید دیدن جارو در خواب برای زنان مجرد، بیانگر زوال نگرانی و عبوس بودن باشد و هدیه گرفتن جارو در خواب برای زنان مجرد، بیانگر ازدواج او با فردی است که مدتها منتظر آن بوده است.
 • دادن جارو در خواب به زن مجرد دلیل بر حسن نیت اوست و گرفتن جارو در خواب نشان دهنده کمک مرد قوی در مصیبت است.
 • و اما خرید جارو جدید در خواب برای زنان مجرد، دلیل بر شغل جدیدی است که سود زیادی به همراه خواهد داشت.
 • زدن جارو در خواب برای زن مجرد، بیانگر آن است که به مشکل می خورد و جارو معمولی در خواب برای زن مجرد، بیانگر خستگی او از کار است و خداوند متعال و دانا است.
 • دیدن جارو در خواب برای زن متاهل بیانگر توانایی او در بر عهده گرفتن مسئولیت استو خواب جارو کردن خانه با جارو ممکن است بیانگر این باشد که او بدهی های زیادی دارد و شرایط سختی دارد، دادن جارو به شوهر در خواب دلیل بر تغییر در تجارت شوهر است.
 • شکستن چوب جارو در خواب برای زن شوهردار، بیانگر سختی و مشقت است و دیدن کتک خوردن زن با جارو در خواب، بیانگر پریشانی است.
 • خرید جارو معمولی در خواب برای زن متاهل بیانگر تلاش و خستگی برای تامین آسایش خانواده است و خرید جارو جدید در خواب بیانگر این است که شوهرش شغل جدیدی پیدا می کند یا باردار می شود.
 • کادو گرفتن از شوهر در خواب، بیانگر برآورده شدن خواسته های شوهر و تلاش برای نزدیک شدن به او و خوشحالی او است و دیدن زن متاهل در حال جارو زدن با جاروبرقی در خواب، بیانگر خوشبختی و ثبات او در اوست. زندگی، و خداوند داناست.
 • دیدن جارو در خواب برای زن مطلقه بیانگر خیر و برکت استو شايد ديدن جارو جارو در خواب بيانگر رهايي زن مطلقه از تنگناي مالي باشد، دادن جارو به کسي در خواب دليل بر کمک او به ديگران است.
 • نگه داشتن چوب جارو در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که او از یک مقام مسئول کمک می خواهد و خرید جارو مستعمل در خواب برای زن مطلقه بیانگر بازگشت دوباره نزد همسر سابق است.
 • هدیه گرفتن جارو از غریبه در خواب بیانگر خواستگاری فردی برای ازدواج با او و جاروبرقی در خواب برای زن مطلقه بیانگر تغییر شرایط او است.
 • جارو معمولی در خواب برای زن مطلقه، بیانگر این است که او در سختی ها و مشکلات می گذرد و دیدن زن مطلقه با جارو در خواب برای زن مطلقه، بیانگر بروز مشکلات جدید در او است و خداوند متعال. دانستن.
 • دیدن جارو در خواب برای زن باردار بیانگر آن است که زایمان او آسان می شودو شايد جارو در خواب بيانگر اين باشد كه زن باردار امور خود را بهبود مي بخشد و او را از بيماري كه از آن رنج مي برد خلاص مي كند.
 • دیدن جارو گرفتن برای زن باردار به معنای بر عهده گرفتن مسئولیت های جدید است و دیدن آسیب کتک زدن با جارو در خواب برای زن باردار بیانگر آسیب به جنین است.
 • جارو کشیدن با جارو دستی در خواب برای زن باردار بیانگر رنج و خستگی دوران بارداری است و دیدن جاروبرقی در خواب برای زن باردار بیانگر تجربه مشکلات و بحران ها است.
 • کادو گرفتن از شوهر در خواب برای زن باردار، بیانگر مراقبت او از او در دوران بارداری است و خرید جارو جدید در خواب برای زن باردار، بیانگر زایمان زن است. خدا بهتر می داند.
 • منابع و مراجع

  1. «تعبیر دیدن جارو در خواب ص 423» دایره المعارف تعبیر خواب، گوستاو میلر.
  2. «تعبیر خواب جارو، ص 1082» معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ الصفا الکتبة، ابوظبی 2008م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا