تعبیر دیدن جارو در خواب و خواب جارو کشیدن با جارو

تعبیر دیدن جارو در خواب و خواب جارو کشیدن با جارو

تعبیر دیدن جارو زدن در خواب و نماد جارو کردن خاک و جارو کردن خانه همسایه در خواب، معنی جارو کشیدن با جارو یا جارو و سایر موارد خواب جارو کشیدن را بخوانید.

تعبیر دیدن جارو در خواب و خواب جارو کشیدن با جارو

ديدن جارو در خواب به خصوص براي اهل پيشه و صنعت نشانه نيكي است و شايد ديدن جارو در خواب بيانگر زوال غم و اندوه دلواپس و زوال فضل و مال بر مرفهان باشد و خداوند اعلم. یا مغازه و بالعکس برای فقرا در این مقاله می خوانید تعبیر خواب جارو کردن در خواب ابن سیرین و النابلسی و دیگران.نماد خواب جارو زدن با جارو و تعبیر دیدن رؤیت جارو کردن خاک، جارو کردن و نظافت در خواب، معنی جارو زدن در خواب برای زنان مجرد و متاهل و موارد دیگر دیدن جارو و جارو کردن در خواب. یک رویا.

 • ابن سیرین در خواب جارو کشیدن را برای اهل پیشه و پیشه و پیشه تعبیر کرده است.و اما جارو در خواب ثروتمندان، اشاره به فقر و مال است، و هر کس در خواب ببیند که خانه خود را جارو می کند، پول خود را از دست می دهد، مخصوصاً اگر خاک در کیف خانه بریزد. صاحب رؤیا، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «اگر خداوند بنده ای را دوست بدارد، او را خادم مسجد قرار می دهد».
 • دیدن پشت بام خانه در خواب، بیانگر تلف شدن مال زن بیننده است، و اما کسی که در خواب ببیند خانه دیگری را جارو می‌کند، از پول او منفعت می‌گیرد و جارو می‌کند. خواب برای زن متاهل نشان دهنده وسعت زندگی و فراوانی پول است و رویای جارو برای مجرد نماد از بین رفتن نگرانی ها و غم ها است.
 • ابن شاهین دیدن جارو در خواب را به فقیر بودن تعبیر کرده استو هر کس در خواب ببیند که جایی را جارو می کند و در خواب خاک یا ارث و باقیات جمع می کند، مال حلال جمع می کند.
 • گوستاو میلر می گوید: «دیدن جارو در خواب برای زن بیانگر عشق شوهر و شادی فرزندان است، شاید دیدن زمین کثیف است و نیاز به جارو کردن در خواب دارد، روزهایی که با نگرانی و اندوه همراه باشد. و نزاع، جارو کشیدن در خواب برای نظافتچیان، بیانگر مشکلات و شک در نیات دیگران است و خداوند دانا است».
 • رویای جارو کردن با جارو گواه تلاش برای کسب درآمد استو چه بسا ديدن جارو با جارو در خواب بيانگر برآورده شدن آرزوها باشد و بهترين چيزي كه بيننده جارو مي كند خاك است اگر در خانه خود جمع كند و خداوند متعال و داناست.
 • و هر که ببیند با جارو جارو می زند و در خواب می شکند به مصیبت یا مصیبتی می افتد که رهایی از آن دشوار است و جارو زدن با جارو فرسوده نماد محاسبه اشتباه صاحب خواب و مستاصل است. تلاش برای جمع آوری پول یا خلاص شدن از شر موانع.
 • می‌گفتند جارو کردن فرش با جارو در خواب، بیانگر زوال شادی و سرور است، مخصوصاً اگر فرش در خواب تمیز باشد و نیازی به جاروبرقی نباشد.
 • هر که ببیند در خواب خانه غریبه ای را با جارو جارو می کند از مال دیگران سود می برد و دیدن اینکه در خواب آرد را با جارو جارو می کند، بیانگر سفری است که منفعت و منفعت را برای او به ارمغان می آورد. رویاپرداز
 • دیدن جارو کشیدن در خواب برای فرد مضطر، بیانگر زوال نگرانی و پریشانی اوست و شاید دیدن جارو کشیدن در خواب بیانگر مال و ثروت و افزایش مال او باشد.
 • رویای جارو کردن خاک دلیلی بر جمع آوری پول است و به دست آوردن رزق و روزی فراوان مشروط بر اینکه در خواب خاک خشک باشد، شاید دیدن اینکه در خواب خاک می کشد به معنای رفع نگرانی و نگرانی باشد و دیدن اینکه در خواب جارو می کند و خاک جمع می کند، بیانگر جمع آوری پول حلال باشد. چه کسی از دیگران خسته شده است؟
 • هر كه در خواب خانه خود را جارو كند و از آن خاك جمع كند، همسرش را فريب مي دهد تا از او مال بگيرد، و گفته شده است كه ديدن خاك در خواب كه جارو و پراكنده است، دليل بر اتلاف مال است.
 • جارو کردن خاک با جارو در خواب بیانگر مال و ثروت استو هر که در خواب ببیند که با جاروبرقی گرد و غبار را جارو می کند، به نسبت مقدار گرد و غبار جمع آوری شده، زود به سود می رسد.
 • هر که ببیند خاک را جارو می کند و در خواب مقداری از گرد و غبارش به او می زند، مالی از ارث بر او می رسد، و اما خواب جارو کردن خاک در باغ، دلیل بر زیاد شدن زراعت و روزی است. و خداوند دانا است.
 • تعبیر دیدن خاک در خواب راه حل آن را اینجا کلیک کنید.

 • خواب جارو کردن خانه همسایه نشان می دهد که از پول آنها سود خواهید بردو رویای جارو کردن خانه همسایه ممکن است بیانگر این باشد که او به آنها کمک می کند تا از مشکلات خود خلاص شوند.
 • هر که ببیند در خواب خانه خود را جارو می کند و در خانه همسایگان می اندازد خرج آنها را بر عهده می گیرد، دیدن خانه همسایه مرده در خواب، بیانگر برداشتن چیزی از ارث اوست.
 • ديدن خستگي ناشي از جارو كردن خانه همسايه در خواب بيانگر بدرفتاري و اعمال آنهاست.
 • دیدن نزاع با همسایگان بر سر جارو کردن در خواب، بیانگر مطالبه حق و حقوق است و هر که ببیند در خواب خانه همسایه را بدون میل آنها جارو می کند، حرمت خانه آنها را می بیند.
 • و ديدن همسايه در حال جارو كردن خانه شما در خواب، بيانگر آن است كه از شما منفعت و منفعت خواهد گرفت و چه بسا خواب پاك كردن خانه همسايه از خاك و جارو كردن آن، بيانگر حل اختلاف و نزاع باشد و خداوند تبارك و تعالي و دانای کل.
 • تعبیر دیدن همسایه در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • رویا جارو کردن خیابان در خواب بیانگر پایان سختی ها و ناملایمات استو رؤیای جاروکردن کوچه های شهر ممکن است حکایت از حال خوب مردم داشته باشد و رؤیای جاروکردن کوچه های خاک در خواب بیانگر زوال بیماری ها و عقب نشینی بیماری های همه گیر باشد.
 • رؤیای جاروکردن خیابان با جارو دستی در خواب بیانگر خستگی در بهبود حال دیگران است، دیدن خیابان با جاروبرقی در خواب بیانگر رفاه و دیدن خیابان با جارو در خواب است. بیانگر اعمال نیک است
 • هر که در خواب ببیند از جاروکردن خیابان در خواب خسته شده است، با تلاش و کوشش به هدف خود می رسد.
 • خواب جارو کردن زباله از خیابان، بیانگر زوال فتنه است و دیدن سنگ هایی که در خیابان از خیابان جارو می کنند، بیانگر اعمال و کردار نیک است.
 • ديدن مرده در حال جارو كردن در خواب بيانگر فساد دين استديدن مرده در حال جارو كردن خانه در خواب ممكن است بيانگر از دست دادن ارث و كل پول باشد، ديدن مرده در حال جارو كردن با جارو در خواب بيانگر افزايش مشكلات و مشكلات و شايد از دست دادن كار است.
 • دیدن مرده در حال جارو کردن غذا در خواب بیانگر افسردگی و سختی زندگی است.
 • ديدن مرده در حال جارو كردن زمين در خواب بيانگر نيكوكاري در دين است و ديدن مرده در حال جارو كردن مسجد در خواب حاكي از رحمت و مغفرت است و خداوند داناتر است.
 • جارو کردن نردبان در خواب، نشانه تغییرات بزرگ و سریع در زندگی بیننده خواب است.و رؤیای جارو کردن پلکان در خواب ممکن است نشانگر بلندی مقام و منزلت باشد و هر که در خواب ببیند که پله ها را از خاک پاک می کند کاری پیدا می کند که مال زیادی به او برمی گرداند. در خواب، بیانگر غلبه بر مشکلات و موانع است و هر کس در خواب ببیند که به سختی پله ها را جارو می کند، دلیل بر گرفتاری است و دیدن زمین خوردن در هنگام جارو کردن پله ها در خواب، بیانگر شکست در تلاش و افتادن در بدبختی است. اینجا

 • جارو کردن و نظافت در خواب بیانگر رهایی از نگرانی و اضطراب استو چه بسا دیدن جارو و نظافت در خواب بیانگر حل مشکلات و اختلافات باشد.
 • دیدن جارو و نظافت مسجد در خواب، بیانگر اعمال نیک و نیک است.
 • جارو كردن و پاك كردن زمين در خواب بيانگر غلبه بر دشمن است، در حالي كه جارو كردن و پاك كردن محل كار در خواب بيانگر ترفيع و امرار معاش است.
 • جارو كردن و پاك كردن گرد و غبار در خواب بيانگر اتلاف مال و شكست پروژه هاست، شايد ديدن جارو و نظافت فرش در خواب بيانگر از دست دادن فرصت هاي مهم باشد.
 • جارو کردن و نظافت سقف در خواب بیانگر کسب نفوذ و اقتدار است، در حالی که جارو کردن و تمیز کردن پله ها در خواب بیانگر تلاش برای افزایش مقام و منزلت است.
 • جاروب کردن با آب در خواب، دلیل بر جمع آوری علم و برآوردن نیاز استو چه بسا دیدن جارو با آب در خواب دلالت بر شادی و رزق فراوان دارد و دیدن آب و صابون در خواب، بیانگر توبه و طهارت نفس از گناهان است.
 • جارو كردن با آب گرم در خواب بيانگر نگراني، پريشاني و مصيبت است، ديدن جارو كردن با آب آلوده در خواب بيانگر تلاش ناشايست و رفتار ناسالم است.
 • هر کس در خواب لباس خود را در جارو کردن با آب خیس ببیند، قصد سفر کرد، اما دیدن جارو با آب پاک در خواب، بیانگر روزی حلال است.
 • رویای جارو کشیدن در خواب برای زنان مجرد، گواه این است که شرایط آنها به سمت بهتر شدن تغییر خواهد کردو شاید دیدن جارو در خواب بیانگر این باشد که زن مجرد به خواسته خود می رسد و دیدن جارو کردن محل کار در خواب به زن مجرد اشاره می کند که از طریق کار خود درآمد کسب خواهد کرد.
 • دیدن جارو کردن خیابان در خواب برای زنان مجرد بیانگر تلاش آنها برای خیر است و اما خواب جارو زدن با جارو برای زنان مجرد بیانگر بهبود زندگی آنهاست و گفته شده است که جارو کردن پله در خواب برای مجردها بیانگر آن است. که کارها در مقابل موفقیت آنها تسهیل می شود.
 • جارو کردن و نظافت خانه دیگران در خواب برای زنان مجرد، بیانگر کسب منفعت است و اگر دختر مجرد در خواب مرده ای را ببیند که زمین را جارو می کند، در کارش شکست می خورد.
 • خواب جارو کردن خاک و جمع آوری آن برای افراد مجرد، دلیل بر جمع آوری پول از محل کار یا کمک والدین است و شاید خواب جارو کردن خانه همسایه به مجردها دلالت بر ازدواج با پسرشان داشته باشد و خداوند اعلم دارد.
 • خواب جارو زدن در خواب برای زن متاهل، گواه بر ظرفیت زندگی و رزق استو شايد ديدن خانه در حال جارو كردن با جارو در خواب بيانگر آن باشد كه زن شوهردار از شر قرض خود خلاص مي شود.
 • دیدن آب جارو در خواب برای زن متاهل بیانگر افزایش مال او است و خواب جارو زدن با جارو برای زن متاهل بیانگر مژده است.
 • اگر زن متأهلی در خواب ببیند مرده ای خانه خود را جارو می کند، دلیل بر تنگی شرایط است، و اما دیدن زن متاهل در حال جارو و نظافت خانه در خواب، بیانگر حل مشکلات با شوهر است.
 • خواب جاروب كردن خاك و آلوده كردن گرد و غبار آن براي زن شوهردار، گواه آن است كه به او منفعت زيادي مي رسد، چه بسا ديدن خانه زن در حال جارو كردن در خواب بيانگر آن باشد كه از آنان كمك مي گيرد و خداوند دانا است.
 • رویای جارو کشیدن در خواب برای زن مطلقه، دلیل بر زوال اندوه و درد است.و شاید دیدن جارو در خواب برای زن مطلقه به معنای رهایی از ظلم و تسلط بر دیگران باشد و رؤیت جاروکردن خانه قدیمی در خواب برای زن مطلقه بیانگر حل اختلافات قدیمی باشد.
 • اگر زن مطلقه در خواب ببیند که کوچه خانه خود را جارو می کند، محل سکونت خود را تغییر می دهد، اما خواب جارو کشیدن با جارو دراز برای زن مطلقه، بیانگر زوال نگرانی اوست. غم ها
 • جارو كردن و پاك كردن زمين در خواب براي زن مطلقه بيانگر پيروزي بر دشمنان است و ديدن مرده در حال جارو كردن خيابان در خواب براي زن مطلقه بيانگر رفتار ناشايست اوست.
 • خواب جارو كردن خاك با جارو دليل بر ضرر مال و منفعت است و شايد خواب جارو كردن خانه همسايه با جارو به زن مطلقه دلالت دارد كه در مصيبت به آنها كمك و حمايت خواهد كرد و خداوند دانا است. .
 • خواب جارو زدن در خواب برای زن باردار دلیل بر تسهیل زایمان اوست و دیدن جارو در خواب برای زن باردار ممکن است بیانگر زوال مشکلات و پایان گرفتاری ها باشد.
 • و ديدن خستگي جارو كردن خيابان در خواب براي زن حامله بيانگر رنج و بدبختي بارداري است و اما خواب شكستن جارو هنگام جارو كردن زن حامله بيانگر مواجهه با موانع و مشكلات است.
 • جارو کردن و نظافت خانه در خواب برای زن حامله بیانگر نزدیک شدن موعد زایمان است و دیدن مرده ای که در خواب خاک را جارو می کند برای زن حامله بیانگر مالی مشکوک است.
 • خواب ديدن شوهر در حال جارو كردن خاك براي زن حامله، بيانگر آن است كه مال حلال جمع كرده است و شايد خواب همسايه كه خانه را جارو مي كند، بيانگر آن باشد كه زن حامله از او كمك مي گيرد و خداوند اعلم.
 • منابع و مراجع

  1. «تعبیر جارو زدن در خواب ص 364» دایره المعارف تعبیر خواب، گوستاو میلر.
  2. تعبیر رؤیت جارو در خواب، ص 195 اشارات فی عالم عبارات، الامام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب ال چاپ ایلمیا، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا