تعبیر دیدن تفصیل در خواب چوب آجر

تعبیر دیدن چوب خراطین در خواب تعبیر عطر با روغن خراطین و تعبیر خرید و هدیه دادن در خواب را بخوانید.

تعبیر دیدن تفصیل در خواب چوب آجر

دیدن چوب آغور در خواب نماد دین و شریعت و استواری آن است و خواب روغن زدن در خواب ممکن است اشاره به شکوه و افتخار داشته باشد. تعبیر دیدن تفصیل در خواب چوب آجر و تعبیر خواب عطر زدن با روغن خراطین ابن سیرین و النابلسی، تعبیر خواب رنگ کردن دستها با روغن چوب درخت، معنی بوی عطر در خواب، دیدن چوب درخت و خواب عود آگاروود علاوه بر نماد خرید آگاروود در خواب و هدیه آگاروود در خواب.

 • ابن سیرین دیدن چوب درخت در خواب را با توجه به اصول دین و فقه توضیح داده است.و چه بسا دیدن روغن آگار در خواب، بیانگر کسب مقام عالی، فرمانروایی و حسن شهرت باشد.
 • و هر کس در خواب دیگری را با آلوئه چرب کند به او سخن نیکو می گوید، و اما دیدن بوی روغن زرشک در خواب، بیانگر مژده است و دیدن روغن آلوئه در خواب برای زنان مجرد، بیانگر حسن شهرت است. روغن دادن به چوب آگار در خواب برای زن متاهل بیانگر پاکی و پاکدامنی است.
 • تعبیر النابلسی دیدن روغن خراطین در خواب با رعایت اصول و آداب، و دیدن بطری چوب درخت که در خواب ریخته می شود، بیانگر گفتن سخنان و چاپلوسی است که فایده ندارد. و هر که در خواب ببیند روغن عود فروش است، کار نیکو کرده است.دیدن فروشنده روغن عود در خواب، بیانگر سخاوت و درستی است و درخت کهنگ در خواب، بیانگر فردی متدین و دارای اخلاق است.
 • گوستاو میلر می گوید استشمام بوی چوب یا عطر در خواب بیانگر خبر خوش و عطر با چوب درخت در خواب بیانگر لذت طلبی است و شکستن بطری چوب درخت در خواب نشانه وقوع بلاهایی از شهوات و هوی و هوس است. و اگر دختری ببیند که در خواب چوب زغال اخته می گیرد، در معرض وسوسه هایی قرار می گیرد که او را به خطراتی می کشاند.
 • رؤیای عطر زدن به چوب آگار گواهی بر دریافت اقتدار یا ترفیع در محل کار استو شاید دیدن عطر با روغن آگار در خواب بیانگر پایبندی به آداب و سنن باشد.
 • و خواب عطر زدن به آلوئه در مجالس عروسی، بیانگر غیبت است و دیدن عطر برای جنازه در خواب، بیانگر این است که بیننده با سخنان نیک به مردم نزدیک می شود.
 • عطر زدن با روغن آلوئه در خواب برای فاسق، بیانگر توبه و بازگشت از گناه است و برای شخص بیمار به نسبت عطر مرده وقت او نزدیک است.
 • و هر کس در خواب ببیند که روغن عود را به او می‌مالد، حمد و ثنا می‌شنود و هر که در خواب ببیند کسی را با روغن عود معطر می‌کند، به دیگران پند و حکمت می‌دهد.
 • دیدن عطر و تبخیر با روغن چوب درخت در خواب، بیانگر نیکی و باروری پس از وحشت و رسوایی است.
 • خواب دیدن مسح دست ها با روغن عود، بیانگر سود، ثروت و افزایش پول است.و خواب مسح دست ها با روغن عود ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب اعمال قابل ستایش انجام می دهد.
 • دیدن دستهای مسح شده با روغن آلوئه و ریختن آن در خواب، بیانگر انفاق زیاد است، و تغییر رنگ دستها در خواب با روغن خراطین، دلیل بر این است که گفتار بیننده با کردار او متفاوت است.
 • و خواب مسح دست میت با روغن عود، بیانگر ادای قرض و اذن گرفتن است و مسح دست میت در خواب برای مسافر، بیانگر رزق و روزی حلال است.
 • و رنگ آمیزی صورت با روغن درخت در خواب، بیانگر حصول جلال و عزت است، و هر که در خواب ببیند که سر خود را با روغن چوب مسح می کند، حالش عوض می شود و کارش آسان می شود.
 • دیدن عطر و روغن عود در خواب بیانگر عشق و دوستی استو چه بسا دیدن عطر و روغن آگار در خواب دلالت بر رضایت و آسایش دارد.
 • دیدن عطر پاشیدن عطر و عطر با روغن آگار در خواب بیانگر گسترش عشق و شادی است.
 • دیدن هدیه گرفتن مجموعه ای از عطر و روغن عود در خواب، بیانگر مژده ای است که از یک عاشق یا خویشاوند می شنود.
 • تعبیر دیدن عطر در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • بوی عود در خواب بیانگر شادی و برآورده شدن آرزوهاستو چه بسا ديدن بوي گياه در خواب، حاكي از شهرت در ميان مردم باشد و هر كه در خواب ببيند كه بوي انگور به مشام مي رسد، اعتبار و تسلط پيدا مي كند.
 • هر که در خواب در خانه خود بوی چوب درخت را استشمام کند، روزی از جایی که انتظارش را ندارد وارد او می شود و استشمام بوی چوب درخت در محل کار در خواب، بیانگر ترفیع و افزایش مزد است.
 • دیدن شکستن بطری آگاروود و بیرون آمدن بوی چوب از آن در خواب بیانگر بی توجهی بیننده به سخنان دیگران است.
 • استشمام رایحه چوب درخت از کسی که در خواب می‌شناسید، بیانگر شنیدن سخنان نیک از اوست، اما کسی که در خواب از یکی از اقوام خود رایحه‌ی چوب درخت را استشمام می‌کند، بیانگر هماهنگی و محبت بین آنهاست.
 • آگاروود در خواب نشانه اخلاق نیک استو چه بسا ديدن آجر در خواب دلالت بر نيكوكاري و روزي دارد.
 • جمع آوری چوب در خواب بیانگر جمع آوری پول و رزق و روزی است، در حالی که فروش چوب در خواب بیانگر اعمال نیک است.
 • دیدن شعله ور شدن در خواب بیانگر آن است که بیننده در خواب منفعت و منفعت خواهد داشت، شاید دیدن خاموش شدن چوب درخت در خواب بیانگر پایان حسد باشد، دیدن دزدی چوب در خواب بیانگر غیبت و ریا و دروغ است و خداوند دانا است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن چوب در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • رویای بخور و روغن عود گواه آسایش و رفاه در زندگی استشاید دیدن بخور و روغن آگار در خواب بیانگر ارتباط خوب با مردم باشد.
 • هر که در خواب ببیند که خانه خود را با آلوئه دود می کند گرفتاری ها را برطرف می کند و در آن اختلافات را حل می کند، دیدن بخور با آلوئه در خواب بیانگر سلامتی در بدن است.
 • هر کس در خواب ببیند کسی را که دوستش دارد با عود بخور می دهد، دلیل بر قوت محبت و استحکام رابطه با او است و بخور کسی از مخالفان با عود در خواب، بیانگر سازش و گذشت است. برای او.
 • استشمام بوی عود در خواب، بیانگر رزق و روزی آسان و خوب است و خواب بخور با چوب درخت، بیانگر سحر و جادو است که به فتنه ای بزرگ وارد خواهید شد.
 • تعبیر دیدن بخور در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خرید روغن عود در خواب دلیلی بر ورود به کاری است که قدرت و نفوذ را به دست می آوردو شاید دیدن خرید روغن آگار در خواب بیانگر گذر از سختی به آسانی باشد.
 • گران خریدن روغن اگر در خواب بیانگر منفعت و علم از بدهکار است و گفته شده است که خریدن چوب زغال سنگ برای شخص در خواب بیانگر خواستگاری با دیگران است.
 • خواب خریدن روغن آگار برای شخص معروف، بیانگر این است که شایستگی خود را در میان مردم ذکر کرده است.
 • خریدن روغن آگار برای مادر در خواب بیانگر اطاعت نیکو از اوست.
 • تعبیر دیدن خرید در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن هدیه روغن عود در خواب، بیانگر پند و اندرز استو هدیه دادن چوب آگار در خواب بیانگر کمک به دیگران است که باعث ستایش و تشکر او می شود.
 • و هديه گرفتن در خواب بيانگر ستايش و ستايش است و خريدن هديه در خواب بيانگر تلاش در راه حق است.
 • هديه گرفتن از زن در خواب بيانگر منفعت و منفعت است و اما ديدن هديه از يك فرد سرشناس در خواب بيانگر كمك او در رفع مشكلات است و خداوند اعلم.
 • تعبیر دیدن هدیه در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن آگار در خواب برای مرد، بیانگر اعمال نیک و اخلاق نیک استو چه بسا ديدن روغن آلوئه در خواب انسان را به نيكوكاري و هدايت دلالت كند و در خواب عطر زدن به روغن مرد، بيانگر عبادت و طاعت او باشد.
 • خواب دیدن دست‌ها با روغن درخت عقرب، دلیل بر رزق و روزی حلال اوست و دیدن عطر افشانی و عطر افشانی در خواب برای مرد، بیانگر حقانیت دین اوست.
 • بوییدن چوب زغال در خواب برای مرد، بیانگر این است که او حمد و ثنا می شنود، و شعله ور شدن چوب درخت در خواب برای مرد، بیانگر سود و منفعت است.
 • دیدن تبخیر چوب زغال در خواب برای مرد، بیانگر رهایی او از پریشانی و هذیان است، و هدیه دادن روغن چوب در خواب به مرد، بیانگر این است که شایستگی دیگران را ذکر کرده است.
 • دیدن روغن عود در خواب برای زنان مجرد بیانگر حسن شهرت استو چه بسا دیدن روغن خراطین در خواب برای زنان مجرد، بیانگر موفقیت و برتری آنان باشد و خواب خرید روغن آگار در خواب برای زنان مجرد، بیانگر تسهیل در امور سخت آنان باشد.
 • عطر زدن با روغن عود در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده نزدیک شدن به عروسی وی است و دیدن بوی عطر در خواب برای زنان مجرد بیانگر شنیدن خبرهای شادی آور است.
 • خواب مسح دست ها با روغن عود برای زنان مجرد، گواه اعمال نیک اوست و بوی عرق در خواب برای زنان مجرد، بیانگر این است که خبرهای خوشی شنیده است.
 • دیدن چوب زغال سنگ در خواب برای زنان مجرد، بیانگر آن است که او به شغل جدیدی دست خواهد یافت که در آن منفعتی است و هدیه گرفتن از معشوق در خواب برای زنان مجرد، بیانگر علاقه شدید او به او و دلبستگی او به او است.
 • دیدن آگار در خواب برای زن شوهردار، بیانگر عفت و پاکی استو چه بسا دیدن روغن عود در خواب زن، دلالت بر شادی و خشنودی داشته باشد، دیدن بخور خانه با چوب درخت در خواب برای زن متاهل، بیانگر هماهنگی میان اعضای خانواده اوست.
 • خریدن روغن آگار در خواب برای زن متاهل بیانگر خوب بودن حال اوست، دیدن شوهری که در خواب روغن چوب می پوشد برای زن متاهل، بیانگر بهبود رفتار او با اهل خانه است.
 • دیدن خفگی از بوی عود در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که سخنانی را می شنود که طاقت ندارد و بوی خروج عود از خانه در خواب برای زن شوهردار بیانگر پایان اختلافات در آن است.
 • خواب مسح دستها با روغن عود برای زن شوهردار، دلیل بر رزق آسان است و هدیه گرفتن روغن عود از شوهر در خواب برای زن شوهردار، بیانگر تشکر و قدردانی او از او است.
 • دیدن آگاروود در خواب برای زن باردار بیانگر آن است که زایمان او آسان می شودو چه بسا ديدن روغن انگور در خواب براي زن باردار، بيانگر پايداري حاملگي او باشد، خاموش كردن چوب آجر در خواب براي زن حامله، بيانگر رهايي از حسد است.
 • دیدن تبخیر با چوب درخت در خواب برای زن باردار بیانگر محافظت از جنین او از آسیب است و دیدن عطر با روغن چوب درخت در خواب برای زن باردار بیانگر پایان مشکلات سلامتی اوست.
 • و خرید روغن آگار برای شوهر در خواب برای زن باردار، بیانگر قدردانی او از کمک او در بارداری است و خواب روغن زدن با روغن درخت زغال اخته برای زن باردار، بیانگر رهایی از مشکل سلامتی و دستیابی به آن است. هدیه ای از سوی شوهر در خواب برای زن باردار بیانگر شنیدن سخنان زیبایی است.
 • دیدن آگاروود در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که حال او به سمت بهتر شدن می رودو شايد ديدن روغن آلوئه در خواب بيانگر بي گناهي زن مطلقه باشد و ديدن فرزندانش كه در خواب با چوب اغراق بخورند بيانگر محافظت او از آنان باشد.
 • و خریدن روغن چوب درخت در خواب برای زن مطلقه، بیانگر آن است که از شخص قابل توجهی بهره مند خواهد شد، و گفته شده است که خریدن روغن درخت اگر برای یکی از خویشاوندان در خواب برای زن مطلقه، بیانگر این است که در کنار او ایستاده است.
 • و بیرون آمدن بوی چوب درخت از شیشه پس از شکستن آن در خواب توسط زن مطلقه، بیانگر بی توجهی به سخنان دیگران است، دیدن عطر با روغن چوب در خواب برای زن مطلقه، بیانگر عاقبت اوست. نگرانی ها و غم ها
 • خواب مسح سر با روغن عود برای زن مطلقه، دلیل بر همراهی او با کسانی است که بر او مسلط هستند و هدیه دادن روغن عود به زن مطلقه در خواب به زن مطلقه، بیانگر تمایل او به بازگشت به نزد اوست.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «اشارات فی عالم الفاظ»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا