لباس در خواب و تعبیر خواب لباس به صورت کامل و دقیق

تعبیر خواب لباس و لباس، برهنگی در خواب، تعبیر درآوردن و پوشیدن لباس ، انواع پارچه، خواب عمامه و لباس برعکس در خواب و موارد دیگر موارد دیدن لباس در خواب

لباس در خواب معانی متعدد و متعددی دارد، با کثرت فرم لباس و انواع پارچه در خواب. هر که عادت به پوشیدن لباس کوتاه داشته باشد و در خواب ببیند که لباس کوتاه پوشیده است حساب نمی کند لباس قاضی در خواب پس تعبیر و معنی.

 • لباس در خواب پنهان و حیثیت است و ممکن است بر زن و شوهر دلالت کند.شیخ النابلسی در تعبیر خود از معنای عام لباس و لباس در خواب می گوید که پوشیدن. پوشش مرد در دین اوست، زیرا که خدای صلی الله علیه و آله فرمود: «هیچ کس عملی را در نهان انجام نداده است، مگر اینکه خداوند عبای خود را آشکارا می پوشد که خیر نیکو است». و اگر شر شر است.»
 • النابلسی در تعبیر لباس در خواب می افزاید که لباس مردانه مردانه و زنانه بیشتر زنان است و لباس نو در خواب بهتر از همیشه دیدن لباس کهنه است.
 • می گوید غنائم خواب در سایت شیرین برای دیدن خواب در خواب لباس انسان می گوید آیات خدا باشد که متذکر شوند.
 • معنای عام لباس عبارت است از ثواب پوشاندن و حفظ حریم و منزلت از پوشاندن برهنگی و همینطور لباس را زن و شوهر ممکن است تفسیر کنند چنانکه خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: آنها لباس شما هستند. و تو برای آنها لباسی.
 • ابن شاهین الظهیری در تعبیر دیدن جامه در خواب می گوید: ردای نو و گشاد دلالت بر حیثیت و شرافت دارد و ردای نازک ممکن است بر لطافت دین دلالت کند. .
 • تعبیر دیدن پیراهن در خواب این است که نشان دهنده پوشش است و پیراهن سفید در خواب بیانگر تقوا و پرهیزگاری است.
 • دیدن لباس پاره در خواب، بیانگر فقر و بدی یا انحراف بیننده خواب از دین است و خدا داناتر است.
 • الظهری ابن شاهین می افزاید که رویت پوشیدن جامه نو در خواب بر جامه کهنه، بیانگر مخالفت باطن بیننده با ظاهر و نفاق آن است و همچنین دیدن لباس وارونه بیانگر نفاق است.
 • لباس بلند در خواب ممکن است به مدت زمانی تعبیر شود که بیننده خواب برای آن هدف یا امری کار می کند، برعکس، هرکس در خواب ببیند که پیراهن کوتاهی به تن دارد، ممکن است نشان دهنده نزدیکی و نزدیکی باشد. دوره کوتاه دستیابی به امید.
 • تعبیر دیدن لباس ابریشمی در خواب چیست؟ شیخ نابلسی می گوید ابریشم در خواب برای بیننده مقام و منزلت والایی است ولی اگر در خواب ابریشم بر مرده باشد ابریشم بهشتی است و خداوند داناتر است.
 • و هر کس در خواب ببیند لباسی با طلا پوشانده شده است بر دشمنان پیروز است و لباس نخی در خواب سنت است.
 • و اگر در خواب لباس پشمی درشت باشد و مستحب نباشد، فقر و بلا است و در خواب پشم مرغوب، نشانه پاکی و پاکی است.
 • و کتان در خواب دلالت بر فضل دارد و اگر جامه در خواب گلدوزی شده باشد این شادی در تولد فرزند یا رزق و روزی و مالی است.
 • مترجم خواب در وب‌سایت شیرین خود می‌گوید لباس‌های ابریشمی در خواب برای کسی که آن را می‌پوشد، نشان‌دهنده رفاه است.
 • پوشیدن لباس نخی در خواب، دلیل بر کار است و هر که ببیند لباس کتان پوشیده است، بیانگر سختی کار است.
 • شلوار جین در خواب برای کسی که آن را می پوشد، نشان دهنده زمختی در درمان است.
 • کسی که در خواب خود را در حال پوشیدن لباس خز ببیند، نشان دهنده سرعت خشم او است و لباس گران قیمت در خواب عموماً نشان دهنده فریبکاری و لاف زدن به دنیاست.
 • اما پارچه نرم در خواب، مانند مخمل و مخمل، دلالت بر فریب و نیرنگ دارد. هر که در خواب پارچه لیکرا ببیند، بیانگر جزئیات امور و توجه و احتیاط است.
 • در حالی که لباس های درشت در خواب، مانند ژنده پوش، نشان دهنده ظلم و ستم است، و چنگ زدن در خواب نشان دهنده تلاش برای رزق و روزی است.
 • و هر کس در خواب پارچه ای براق ببیند، مانند انفجار ستاره، نشان دهنده تأثیرات و توهمات حسی و بصری است.
 • و هر کس در خواب ببیند که لباسی از پوست حیوانات می پوشد، بیانگر آن است که بیننده خواب بر شهوات و خشم خود چیره شده است.
 • و تعبیر خواب در وب سایت خود از دیدن لباس بدون پارچه می افزاید که هر که ببیند جامه کاغذی پوشیده است خود را با علم می پوشاند زیرا علم خانه هایی را برافراشته است که ستون ندارند.
 • مثل لباس پوشیدن گوشت در خواب، بیانگر آن است که بیننده پول یتیم و پول فقیر و فقیر را می خورد.
 • و هر کس در خواب ببیند که جامه فلزی بر تن دارد، بیانگر دژ و مصونیت است و ان شاء الله احدی نمی تواند او را شکست دهد و فریب دهد.
 • ابن سیرین می‌گوید: هر که در خواب خود را برهنه ببیند، برای او دشمنی می‌نماید که دشمنی خود را پنهان می‌داردو ممکن است منافقی باشد که در ظاهر دوست‌دار است و در واقع با او دشمنی می‌کند. رویاپرداز.
 • و برهنگی در خواب، اگر بیننده تنها باشد، دلالت بر آن دارد که دشمن در تلاش است تا بر بیننده چنگ بزند، تا او را تحت تأثیر قرار ندهد.
 • شیخ النابلسیدر تعبیر برهنگی در خواب می فرماید که بیانگر امنیت باطن است و ممکن است دلالت بر حسرت کند، پس هر که خود را در میان مردم برهنه ببیند و به او بنگرند. برهنگی بدون اینکه از آنها خجالت بکشد، این ورود او به یک نظم و بزرگنمایی و خستگی او در آن بود.
 • کسی که در خواب از برهنگی خود خجالت می کشد و از مردم چیزی برای پوشاندن برهنگی خود بدون یافتن درخواست می کند، ممکن است بیانگر زیان مالی و فقر باشد.و فقیر اگر ببیند برهنه در خواب، این خوب و تسکین خواهد بود.
 • شیخ النابلسی در مورد برهنه شدن در خواب می افزاید که برهنه شدن در خواب ممکن است بیانگر طلاق زن باشد و هر که در خواب ببیند لباس خود را کنده است اگر در وضعیتی باشد موقعیت خود را از دست می دهد.
 • معبر خواب در محل حلاوت او می گویداگر مردی در خواب ببیند که برهنه است، پوشش مادی خود را آشکار می کند، گویی در تجارت ضرر می کند یا از خود می کاهد. پول، یا اینکه وضعیت اقتصادی او ضعیف شده است.
 • هر کس در خواب ببیند که لباسش را برهنه می کنند، این تقلبی است که در معرض آن قرار می گیرد، و هر کس در خواب ببیند که لباسش را از روی اختیار در می آورند، عقد می کند یا معامله ای که او از دست خواهد داد.
 • و هر که در خواب خود را برهنه در برابر مردم ببیند امرش آشکار می شود و دینش بر او لازم است شناخت یا اداره کار.
 • و هر کس در خواب ببیند که با لباس زیر به مردم ظاهر می شود، بیانگر زبان زشت و ناسزاگویی او است.

تعبیر لباس سفید در خواب چیست؟

 • شیخ النابلسی می گوید هر که در خواب ببیند که لباس زرد از او در می آورد، اگر مریض باشد خداوند او را شفا می دهد و اگر لباس سرخ یا سیاه باشد همین طور است. رهایی از اضطراب برای کسی که آن را برمی دارد، و لباس سیاه در خواب ممکن است نشان دهنده بلندی باشد.
 • لباس سفید در خواب بیانگر حیثیت و وقار است و لباس سبز در خواب نشانه شهادت است و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب در سایت شیرینی خود می گوید رنگ لباس در خوابلباس سفید در خواب بیانگر حقیقت است و لباس سفید در خواب اگر بیننده خواب باشد. بیمار ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن مدت او باشد و خداوند اعلم است.
 • لباس مشکی در خواب، برآورده شدن آرزو و برآورده شدن حاجت است.
 • در حالی که لباس سبز در خواب بیانگر بخشش و بخشش است.
 • و هر که در خواب لباس زرد ببیند این برای مردم شادی و سرور است.
 • در حالی که لباس قرمز در خواب نشان دهنده نزاع، کینه و نفرت است، در مقابل لباس آبی در خواب که نشان دهنده پاکی و آرامش روح است.
 • شیخ النابلسی می گوید: پوشیدن لباس گروهی، قومی یا پیشه وری، نشان دهنده تقلید از اخلاق آنهاست و شرط اظهار رؤیت لباس، این است که انسان لباسی غیر از آن را ببیند. همانی که می پوشید وگرنه لباس در بیان بینایی نقشی نخواهد داشت.
 • به گفته النابلسی پوشیدن لباس پادشاهان و شاهزادگان در خواب بلندی و افتخار بزرگ است و پوشیدن سربازان در خواب جنگ است.
 • کفیه پوشیدن در خواب کفاره است و ردای پوشیدن در خواب عمر را زیاد می کند و هر که در خواب لباس جنگ ببیند بیانگر نگرانی و مصیبت است.
 • امّا زینت و لباس جشن در خواب، بیانگر گنج و مال است و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب در سایت “Halloha” می گوید: لباس رسمی در خواب نشان دهنده علاقه است، همانطور که برای لباس های ورزشی در خواب نشان دهنده سرعت موفقیت در کار و عدم تاخیر در کار امروز است. تا فردا و همچنین لباس کار در خواب عموماً نشان دهنده نشاط و نشاط است.
 • پوشیدن لباس سنتی یا لباس سنتی در خواب بیانگر پایبندی ناظر به عرف و آداب و سنن است و در مورد لباس های حرفه در خواب نیز با توجه به حرفه ای که به آن تعلق دارید در بیان خواب تأثیر می گذارد. لباس قاضی در خواب اجرای قانون خداوند است و پوشیدن لباس طبیب در خواب به بیننده اشاره دارد که خود عاقل باشد.
 • و هر که در خواب ببیند لباس مهندس پوشیده است باید تدبیر زندگی خود را اصلاح کند و هر که در خواب ببیند لباس پادشاهان و رؤسای جمهور را می پوشد، بیانگر افزایش غرور و سیادت اوست.
 • لباس در خواب زن متأهل نشان دهنده اطاعت او از شوهرش به همان اندازه حیا بودن لباس اوست.اما لباس در خواب زن مطلقه ممکن است مژده ازدواج او باشد اگر زن مطلقه باشد. در سن ازدواج است وگرنه زن متواضعی است.
 • و اگر زنی ببیند که شلوار پوشیده است، از جانب خداوند رحمت می شود، چنانکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «خداوند نیکوکاران امت من را بیامرزد». /li>
 • مفسر خواب به شیرینی خود اضافه می کند که لباس آشکار در خواب برای مردان است و این نشان دهنده ناپیدا بودن بیننده است.
 • اگر مردی ببیند که لباس گشاد و پهن پوشیده است، انشاءالله زن می گیرد.
 • و هر که ببیند لباس کوتاه پوشیده است، نشان می‌دهد که اوضاع بدتر شده است.
 • کسی که ببیند لباسش کوتاه است و عورتش را نمی‌پوشاند، نگاهش را پایین نمی‌آورد و فقیر نمی‌شود و لباس بلند در خواب نشانگر پنهان‌کاری و محافظت است.

لباس عروس در خواب

و در مورد لباس عروس در خواب تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید: لباس عروس یا کت و شلوار عروسی در خواب برای زنان مجرد مژده است به عقد قریب او ان شاء الله و دیدن لباس عروس برای آنان. نامزد نشان می دهد که امور ازدواج او به راحتی و راحت می گذرد، مگر اینکه نامزد در خواب ببیند که لباس عروسی را می خرد، این نشان دهنده سختی و دشواری امور ازدواج اوست، اما لباس عروس در خواب برای زن متاهل. نشان دهنده نشانه های او به شوهرش است. در مورد لباس عروس در خواب و تعبیر لباس سفید اینجا کلیک کنید.

تعبیر دیدن عمامه در خواب چیست؟ابن سیرین می گوید تعبیر عمامه گذاشتن در خواب بر حال بیننده است، به همان اندازه که پیر و زیبا باشد. مشروط بر اینکه سن زیادی نداشته باشد چنانکه عمامه در خواب ممکن است نشان دهنده ازدواج مجرد باشد و برای متاهل عمامه در خواب به پسر پسر اشاره می کند اگر زنش حامله باشد و اگر عمامه را بر سر بگذارد. سر و پول یا شریک او برای او سفر می کند یا مسافرت می کند، چنان است که اداره می کند عمامه در خواب بر دست است، به گفته ابن سیرین، رنگ عمامه سیاهی و زردی آن را از بیان تغییر نمی دهد. از رویا، زیرا همگی تاج عرب هستند، چنانکه شیخ النابلسی درباره عمامه گذاشتن در خواب می گوید که عمامه تاج مرد یا زن یا قوت و اعتبار اوست، عمامه در جای نابجا مانند است. در خواب مردی که عمامه بر سر دارد، بیانگر مصیبت است، و نیز کسی که عمامه در سر داشته باشد و پایمال شود، خوابیدن یا دزدیدن آن هنگام طلاق از همسرش یا دزدی دستگاه.

متعبیر خواب در سایت حلاوت خود از دیدن عمامه در خواب می گویدهر که در خواب ببیند که عمامه بر سر دارد شاگرد علم است و عمامه در خواب. حرمت و عزت و حیثیت است حرام است و خدای ناکرده و هر که ببیند عمامه در جای ناروا بر سر دارد انگار دید که با پاهایش عمامه بر سر دارد علما را مسخره می کند و احکام خدا را جاهل و کینه توز و ناسپاس می کند و اگر غیر از دین بیناست قانون را به قیاس آن جدا می کند و بر حسب مزاج خود تشریع می کند که با شریعت موافق نیست. خداوند متعال.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن لباس فروشی یا خریدن در خواب می گوید:

 • خریدن لباس در خواب بیانگر آن است که بیننده دارای شخصیت زیبایی است پس باید این شخصیت زیبا را حفظ کند و اما لباس فروشی در خواب امر به معروف و نصیحت می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که لباس می خرد و ثروتمند است، نعمتی از جانب خداوند است زیرا خداوند دوست دارد که اثر نعمت خود را بر بنده خود ببیند، خواب پوششی است بر علائم و عیب مردم. و هر کس ببیند لباس می خرد تا بین فقرا تقسیم کند، به آنچه می بیند عمل کند، زیرا عمل او کفاره گناهان او و افزایش حسنات اوست.
 • خریدن لباس برای زن در خواب:و خریدن لباس برای زن در خواب، بیانگر حسادت شوهر به همسر و محبت او به او و حفظ عفت و حیثیت اوست.
 • دیدن خرید لباس برای زن باردار:و خریدن لباس برای نوزاد در خواب، اگر جنسیت نوزاد را بداند، از وسواس های خود در انتظار اوست و اشتیاق او برای تولد فرزندش.و به خواست خدا بخوبی بیانش کنید.

فروش لباس در خواب

 • کسی که در خواب ببیند لباس خود را می فروشد، مال خود را هدر می دهد و فروختن لباس شوهر در خواب، بیانگر آن است که بیننده، زنی فاسد است که از او نگهداری نمی کند. رازدار است و از اسرار شوهرش محافظت نمی کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که لباس فرزندانش را می فروشد، اگر پسر باشند، از درآمد آنها می خورد و اگر زن باشند، آبرو و آبروی دخترانش را حفظ نمی کند.
 • و لباس فروختن در خواب اگر از جهت نیاز و فقر باشد، برای مرد است که شدیدا فداکاری کند و برای امرار معاش و قوت خود بکوشد.
 • لباس میت در خواب فروختن: هر که ببیند در خواب برای مرده لباس می خرد، دعا برای او و صدقه از لباس یتیم یا فقیر. زیرا کسی که ببیند لباس پدر مرده خود را می فروشد، او را به یاد بدی می اندازد.
 • و درباره دیدن لباسهای آشکار در خواب، تعبیر خواب بر شیرینی آنها می افزاید; لباس های گشاد در خواب برای زن نشان دهنده شخصیت او در اخلاق اوست، همچنان که لباس های تنگ در خواب برای زن، بد اخلاق و بی حوصله است.
 • لباس حیا و پوشاننده در خواب برای زنان مجرد، بیانگر این است که او به اندازه حیا در پوشش اخلاقی دارد و اگر مجرد ببیند لباسی می پوشد که کاملا او را می پوشاند، خدایا با او ازدواج می کند. مایل.
 • اما لباس های آشکار زن شوهردار در خواب، اگر در مقابل خانواده اش آن را بپوشد، شوهرش از آنچه بین آنها می گذرد صحبت می کند، اما اگر تنها باشد یا در مقابل شوهرش. ، این ممکن است یکی از خود وسواسی ها باشد.
 • لباس های آشکار در خواب برای زنان مجرد نشان می دهد که او اسرار خود را برای کسانی که شایسته اعتماد نیستند فاش می کند.
 • اگر زن محجبه ببیند که در مقابل مردم لباسهای آشکار پوشیده است، پس این افشای یک پوشش برای او یا افشای یکی از اسرار او است.
 • در مورد آشکار کردن لباس در خواب برای زن باردار، این هشداری است برای او که لباس مناسب بارداری خود را انتخاب کند، زیرا ممکن است در واقع نمایان باشد.
 • و اگر بیوه در خواب ببیند که لباس آشکار بر تن دارد، آبروی خود را حفظ نمی کند، همچنین زن مطلقه در خواب لباس آشکار می پوشد.
 • هدیه لباس در خواب: هدیه گرفتن در خواب بیانگر این است که بیننده در خواب به نصیحتی گوش می دهد و اگر هدیه لباس در خواب از طرف والدین بوده است. پس این دعایشان برای پسرشان است، اما کسی که در خواب دید که همسرش لباس را به او داد، نشانگر افزایش محبت او به اوست، اگر پسرانش در خواب به او لباس بدهند، لباس او را پر می کنند. ناتوانی در مقابل مردم.کسی که در خواب از دوستش لباس هدیه گرفت به او پول قرض می دهد.
 • دوختن لباس در خواب: خریدن پارچه در خواب برای دوخت آن نزد خیاط، بیانگر وجود پروژه ای است که بیننده خواب می خواهد آن را اجرا کند و در خواب دوختن لباس در صورت عدم انجام آن. برای بیننده مناسب است، پس چیزی را تدبیر می کند که مناسب او نیست، اما کسی که در خواب لباس از کاغذ می دوزد، علم است که می آموزد، و اگر از فلز باشد، حافظ است برای او. خود و ایمن سازی در برابر خطراتی که از آن می ترسد.
 • لباس کهنه و لباس نو در خواب: لباس نو در خواب عنایت خداوند متعال است و لباس کهنه در خواب برای پوشندگان نشان دهنده انکسار است.
 • پوشیدن لباس وارونه در خواب: پوشیدن لباس وارونه در خواب بیانگر فقر است اگر باطن آن به بیرون باشد. می دانم.
 • لباس تمیز و لباس کثیف در خواب: و هر که در خواب ببیند که لباسش کثیف است، بیانگر بدی اوست و هر که در خواب لباس پاکیزه ببیند، نیکویی دارد. رابطه با همسرش اگر متاهل باشد و اگر ازدواج نکرده باشد نشان دهنده این است که اخلاق او به تدریج در حال بهبود است.
 • لباس پاک در خواب بیانگر قوت ایمان است و اما لباس خیس در خواب بیانگر نیاز به آرامش در هنگام عصبانیت و خواب شدید است تعبیر دیدن لباس شستن در خواب را نیز بخوانید.
 • دزدیدن لباس در خوابوسوسه در اخلاق بیننده و یا اینکه از همسرش فاصله بگیرد و الله اعلم.
 • سوزاندن لباس در خواب زیرا هر که ببیند لباسش را می سوزاند، لباسش بلند است و در معرض حسد است، پس خود را تبلیغ کند.
 • و هر که در خواب ببیند که در زمستان جامه تابستانی می پوشد، بیننده باید حکمت داشته باشد، زیرا ظاهرش نشان می دهد که کارها را خوب اداره نمی کند.
 • دستکش در خواب بیانگر خودنمایی و عدم مهارت است.
 • جوراب در خواب یک افتخار کوچک یا افتخار موقت است که دوام ندارد.
 • هر که ببیند کفن پوشیده است، از دنیا دلزده شده است.
 • پوشیدن پیراهن در خواب نشانه پذیرایی از مهمان است، در حالی که شلوار در خواب نشان دهنده کار و تلاش است.

منابع و مراجع addremove

 1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000.
 2. کتاب «عطر المخلوقات فی بیان الخواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
 3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها»، شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005.
 4. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 5. کتاب «بیان القدری، بیان در بینش» شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 2000.< /li>
 6. نشانه ها در عالم عبارات امام مبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دار الکتب العلمیه، بیروت 1993م.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا