تعبیر دیدن سوره یوسف در خواب

تعبیر دیدن سوره یوسف در خواب

علائم سوره یوسف را در خواب بخوانید و تعبیر خواندن سوره یوسف در خواب و معنی خواندن سوره یوسف در نماز در خواب و سایر علائم این رؤیت.

تعبیر دیدن سوره یوسف در خواب

دیدن سوره یوسف در خواب بیانگر ظلم خانواده است و دیدن سوره یوسف در خواب بیانگر تسهیل امور و نزدیک شدن به آسایش است و هر کس در خواب ببیند که سوره یوسف را در نمازش می خواند امانت را به جا آورده و ادا می کند. از قرض او و در مورد فضیلت سوره یوسف روی درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «کسی که سوره یوسف را بخواند خداوند حسنات او را می پذیرد و دعای او را مستجاب می کند و حاجتش را برآورده می کند. و هر آیه ای که بخواند ثواب فقیر است.» یوسف در خواب و نماد حفظ سوره یوسف و شنیدن سوره یوسف در خواب و موارد دیگر دیدن سوره یوسف.

 • ابن سیرین دیدن سوره یوسف را در خواب با بسیاری از دشمنان بینا در بین اهل بیتش تعریف می کند. زیرا حکایت مولای ما یوسف علیه السلام و شاید دیدن سوره یوسف در خواب بیانگر رزق و روزی با مال و اقبال در غربت باشد.
 • گفته شده است که خواب خواندن سوره یوسف با صدای زیبا در خواب بیانگر تصویر نیکو و زیبایی است و دیدن سوره یوسف در خواب برای زنان مجرد بیانگر خوش اخلاقی او و برای زن متاهل بیانگر راحتی پس از خستگی است.
 • نبلسی می‌گوید: «کسی که در خواب سوره یوسف را بخواند بشارت و نیکی در زندگی‌اش می‌رسد».و شايد ديدن سوره يوسف در خواب، دلالت بر كسب امامت و مال فراوان باشد، و ديدن كسى كه سوره يوسف يا چيزى از آن را مى خواند، بيانگر كمكى براى خروج بيننده از گرفتارى و پريشانى به مهبل باشد.
 • و خواندن سوره یوسف برای مردم در خواب، بیانگر آن است که بیننده پس از ذلت و فقر به عزت می رسد.
 • ابن غنم می گوید هر که در خواب سوره یوسف را بخواند در جوانی مبتلا شده و گرفتار مشکلات می شود و چه بسا دیدن سوره یوسف در خواب بیانگر آن باشد که در سفر و بیگانگی سود فراوان خواهد برد و هر که ببیند سوره یوسف نوشته شده است. در خواب بعد از فقر مژده و ثروت به دست می آورد و خدا بزرگ است می دانم.
 • امام صادق (ع) از دیدن سوره یوسف در خواب می فرماید که بیننده در اعمال خود راست می گوید و امانت دارد.و خواب خواندن سوره یوسف بیانگر مال پس از فقر است و هر که در خواب سوره یوسف را بخواند و از قوم پادشاه بود به آن می رسد.
 • ابن شاهین می‌گوید دیدن سوره یوسف در خواب بیانگر عاقبت خوبی است.
 • و هر کس در خواب ببیند سوره یوسف را بخواند و در خواب بخواند پس از سختی ثروت و عزت و آسایش به دست آورد و هر کس ببیند سوره یوسف در خواب داده شده از زیان و بدی در امان است و خداوند متعال است. عالی ترین و داناترین.
 • خواندن سوره یوسف در خواب بیانگر رهایی از بلاها و بلاها استشاید دیدن خواندن سوره یوسف در خواب بیانگر سفری باشد که خیر و فایده دارد.
 • خواندن سوره یوسف در خواب بیانگر پیروزی بیننده بر ستمگر است.
 • هر کس سوره یوسف را بخواند و نداند که در خواب چه خوانده است، شاهد باطل است، اما خواندن سوره یوسف تحریف شده در خواب، بیانگر دوری از حق است.
 • خواندن کامل سوره یوسف در خواب، بیانگر نتیجه خوبی است، اما هر کس در خواب ببیند سوره یوسف را مکرر می خواند، پس از ترس، امان و امان می یابد، و خداوند متعال و داناتر است.
 • در راه حل آن تعبیر دیدن خواندن در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن نماز در سوره یوسف در خواب بیانگر وفای به عهد و رسیدن به خواسته است و شاید دیدن نماز در سوره یوسف در خواب بیانگر تسکینی برای گرفتاران باشد.سوره یوسف در خواب بیانگر پرداخت بدهی است.
 • دیدن تلاوت سوره یوسف در نماز صبح در خواب، بیانگر آرامش نزدیک است.
 • و خواب خواندن سوره یوسف در نماز عصر بیانگر پیروزی بر دشمنان است.
 • هر که در خواب ببیند سوره یوسف را در نماز جمعه می خواند پس از غیبت با عزیزانش ملاقات می کند و خواب خواندن سوره یوسف در نماز عصر بیانگر انجام وظایف و تکالیف است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن نماز در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خواب شنیدن سوره یوسف گواه زوال غم و اندوه استو چه بسا ديدن رؤياي شنيدن سوره يوسف در خواب، دلالت بر تسهيل امور سخت دارد، در خواب به او هدايت و نصيحت مي شود.
 • ديدن شنيدن سوره يوسف در خانه در خواب، بيانگر حل اختلافات و مشكلات در آن و هماهنگي اعضاي آن پس از كراهت است و ديدن شنيدن سوره يوسف از مسجد در خواب، حاكي از حصول امان و فرار از تاريكي است.
 • شنیدن سوره یوسف از سوی خویشاوندان در خواب، بیانگر دشمنی و کینه توزی با خویشاوندان است.
 • شنيدن سوره يوسف در خواب براي گنهكار دليل بر توبه و صلاح اوست و براي زنداني كه از زندان آزاد شده و براي بيمار در حال بهبودي و بهبودي است و خداوند متعال و داناست.
 • حفظ سوره یوسف در خواب، دلیل بر پایداری بر حق و مواجهه با آزمایش است.و شاید خواب حفظ سوره یوسف بر حمل امانت و حفظ آنها باشد و دیدن حفظ و حفظ سوره یوسف در خواب بیانگر قوت دین و ایمان باشد.
 • حفظ سوره یوسف و فراموشی آن در خواب، بیانگر ضعف و ترس است، و اما خواب امتناع از حفظ سوره یوسف، بیانگر مواجهه با بدی و ضرر است.
 • حفظ بخشی از آیات سوره یوسف در خواب، بیانگر هدایت و درستکاری است.
 • دیدن حفظ سوره یوسف برای غریبه در خواب، بیانگر انجام عمل صالح است و هر که در خواب ببیند که سوره یوسف را برای کودکان حفظ می کند، در راه صالح تلاش کرده است و خداوند داناتر است.
 • دیدن نوشتن سوره یوسف در خواب بیانگر صداقت در کلام است و صداقت در اعمال، و چه بسا دیدن نوشتن سوره یوسف در خواب، بیانگر رهایی از بلاها و بلاها باشد، و هر که ببیند در خواب سوره یوسف را به خط روشن می نویسد، در برخورد با دیگران صراحت دارد.
 • هر که در خواب ببیند نوشتن سوره یوسف را در خواب می آموزد، علم و تقدیرش زیاد می شود، دیدن نوشتن سوره یوسف به خط زیبا در خواب، بیانگر ظاهر و سیمای نیک در میان مردم است.
 • تحریف سوره یوسف در خواب بیانگر فساد بیننده و ظلم او به دیگران است و ندانستن نوشتن سوره یوسف در خواب بیانگر گناهان زیاد و نافرمانی بیننده است.
 • دیدن قسمتی از آیات سوره یوسف که بر روی لباس نوشته شده در خواب بیانگر بازگشت حق به صاحبان آن است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن نوشتن در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • دیدن سوره یوسف در خواب برای زن مجرد بیانگر اخلاق و کردار نیک اوستو چه بسا دیدن سوره یوسف در خواب برای زنان مجرد، بیانگر ازدواج او با مردی خوش تیپ و دانا باشد و خواندن سوره یوسف در خواب برای زنان مجرد، بیانگر آسودگی پس از ناراحتی باشد.
 • خواندن سوره یوسف در نماز در خواب برای زن مجرد، بیانگر برآورده شدن حاجت اوست و اگر دختر مجردی در خواب ببیند که سوره یوسف را از قرآن می خواند، تعالی و بلندی می یابد.
 • شنیدن سوره یوسف در خواب برای زنان مجرد، بیانگر بشارت و خوبی است.
 • و نوشتن سوره یوسف در خواب برای زنان مجرد، بیانگر اعمال نیک آنان است، اما دیدن آیات سوره یوسف بر دیوار در خواب زنان مجرد، بیانگر این است که او در زندگی خود امنیت و حمایت خواهد داشت و خداوند متعال است. قادر و دانا.
 • دیدن سوره یوسف در خواب برای زن متاهل، بیانگر خروج او از پریشانی به مهبل استو شايد ديدن سوره يوسف در خواب، بيانگر آن باشد كه زن شوهردار داراي مال فراوان و فراوان خواهد بود.
 • خواندن سوره یوسف در نماز ظهر در خواب برای زن شوهردار بیانگر آن است که او به هدف خود می رسد و دیدن سوره یوسف در مسجد در خواب برای زن شوهردار بیانگر این است که او به آرامش و آسایش روحی دست می یابد.
 • شنیدن سوره یوسف با صدای زیبا در خواب برای زن متاهل بیانگر مژده بارداری اوست، دیدن آسان حفظ سوره یوسف در خواب بیانگر علاقه و توجه او به فرزندان است.
 • و نوشتن سوره یوسف با خط واضح در خواب برای زن شوهردار نشان دهنده تلاش او در راه صالح است، در حالی که دیدن شوهر در خواب سوره یوسف برای زن شوهردار، بیانگر حل مشکلات او با خانواده است و خداوند اعلم.
 • دیدن سوره یوسف در خواب برای زن مطلقه بیانگر پیروزی او پس از ظلم و ستم است، شاید دیدن سوره یوسف در خواب برای زن مطلقه بیانگر زوال غم و اندوه او باشد و خواندن سوره یوسف در خانه بیانگر آشتی اعضای خانواده باشد. بعد از اختلاف
 • خواندن سوره یوسف در نماز سحر در خواب برای زن مطلقه بیانگر رفع غم و اندوه اوست و خواندن سوره یوسف بدون قرآن در خواب بیانگر اجرای احکام دین و پایبندی آن به شرع است.
 • شنیدن خواندن سوره یوسف از خویشاوندان در خواب برای زن مطلقه، بیانگر دشمنی با یکی از آنان است و دیدن زن مطلقه در حال حفظ سوره یوسف در خواب، بیانگر قوت ایمان اوست و دیدن نوشتن سوره یوسف در خواب، بیانگر قوت اوست. دین و ایمان او
 • دیدن سوره یوسف در خواب برای زن باردار، بیانگر این است که او از گرفتاری و خستگی بارداری خلاص می شود.و چه بسا ديدن سوره يوسف در خواب براي زن حامله بيانگر تولد فرزند ذکور باشد و خواندن سوره يوسف و درك آن در خواب براي زن حامله بيانگر افزايش علم و فرهنگ او باشد.
 • خواندن سوره یوسف در نماز در خواب برای زن حامله، بیانگر رستگاری و تولد او به خوبی و سلامت است و عدم آگاهی از خواندن سوره یوسف در خواب برای زن حامله بیانگر بی دینی اوست.
 • شنیدن سوره یوسف از فردی که زن حامله را در خواب می شناسد، بیانگر کمک گرفتن از او است و دیدن سوره یوسف در حال حفظ فرزندان در خواب زن حامله، بیانگر تربیت آنان بر اخلاق نیک است.
 • و نوشتن سوره یوسف با مرکب در خواب برای زن حامله، بیانگر رهایی از ترس و اضطراب اوست و اما دیدن تلاوت سوره یوسف در خانه در خواب برای زن حامله، بیانگر حل اختلافات و مشکلات موجود در آن است. و خداوند متعال داناتر است.
 • منابع و مراجع

  1. «تفسیر سوره یوسف در خواب، ص 590» معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تفسیر سوره یوسف در خواب، ص 78» اشارات در عالم عبارات، بیان امام غرث الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دار الکتب العلمیة. بیروت 1993.
  3. تعبیر سوره یوسف در خواب ص 429 مدرس حروف لغوی فی بیان الرؤیا، ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، تصدیق مشحور بن حسن السلمان، دار بن الجوزی. عربستان سعودی 1431 ق.
  4. «تعبیر سوره یوسف در خواب، ص 53» تعبیر خواب امام صادق، تهیه شده توسط علی طریق الحق، دارالمحجة البیضاء، دارالرسول الاکرم، چاپ دوم. بیروت 2000.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا