تعبیر خواب شاهین در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب شاهین در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب شاهین در خواب ابن سیرین، شاهین یک پرنده شکاری روزانه است که غذای آن به پرندگان دیگری که شکار می کند بستگی دارد و ممکن است انسان شاهین را در خواب ببیند، پس تفسیر آن بینش و پیامدهای آن

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر خواب شاهین در خواب ابن سیرین

 • در خواب دختر مجرد دیدن شاهین بیانگر موفقیت او در کار و تحصیل و سرآمدی او برای کسب بالاترین مناصب است.
 • دیدن شاهین در خانه در خواب، بیانگر وجود ظالمی است که بر مردم اقتدار زیادی دارد و یا بیننده خواب به آنچه در زندگی خود می خواهد می رسد.
 • زن متاهلی که در خواب شاهین می بیند، بیانگر آن است که غم و اندوه و مشکلات از او دور شود و پول فراوانی به دست آورد.
 • وقتی زن حامله در خواب شاهین می بیند، علامت آن است که جنین او پسری خواهد بود که انشاءالله آینده درخشانی دارد.
 • دیدن شاهین سیاه در خواب، بیانگر این است که افرادی هستند که او را مکر و فریب می دهند و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب گله پرندگان در خواب ابن سیرین

 • در خواب دیدن دسته های پرندگان در آسمان بیانگر خوش شانسی بیننده و پول زیادی است که به زودی به دست خواهد آورد.
 • دیدن گله های پرندگان در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب از طریق ارث به پول می رسد.
 • دیدن دسته های پرندگانی که در خواب بر فراز بیننده جمع می شوند، بیانگر موقعیتی عالی است که به دست خواهد آورد یا شغلی عالی و شغلی معتبر.
 • وقتی در خواب ببینید که دسته پرندگان به خانه بیننده حمله می کنند، نشانه آن است که افراد زیادی بدون هیچ تمایلی به حریم شخصی بیننده حمله می کنند.
 • وقتی انسان در خواب می بیند که دسته های پرندگان به خواب بیننده حمله می کنند، هشداری است از کوتاهی او در اطاعت و انجام عبادات، و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب پرندگان سفید در خواب ابن سیرین

 • در خواب یک مرد، دیدن پرندگان سفید نشان دهنده بسیاری از اعمال نیک و نیکی است که او در زندگی خود انجام خواهد داد.
 • در خواب جوان مجرد یا دختر مجرد، دیدن پرندگان سفید نشان دهنده نزدیک شدن به خواستگاری و ازدواج است.
 • زن متاهلی که در خواب پرنده های سفید می بیند، بیانگر خوشبختی و ثبات خانواده است که در آن با شوهرش زندگی می کند.
 • افتادن پرنده سفید بر سر بیننده در خواب بیانگر این است که او می تواند برای یک فرصت شغلی به سفر برود که از آن سود و منفعت زیادی به دست خواهد آورد.
 • ديدن پرنده بزرگ سفيد در خواب بيانگر عظمت بر اعتبار و اقتدار و نعمت بزرگ در مال و رزق فراوان است و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب پرندگان سیاه در خواب ابن سیرین

 • در خواب مرد، دیدن گروهی از پرندگان سیاه، بیانگر اعمال بد، گناه و نافرمانی است.
 • دیدن پرندگان سیاه در خواب بیانگر نگرانی ها، بحران ها و مشکلاتی است که بیننده خواب در زندگی خود از سر می گذراند.
 • دیدن پرندگان سیاه در خواب بیانگر بد اخلاقی، اعمال بد و بدرفتاری بیننده با دیگران است.
 • حمله پرندگان سیاه به بیننده در خواب نشان می دهد که او اخبار بدی را شنیده است که باعث ناراحتی و نگرانی او می شود.
 • زن حامله ای که در خواب پرنده سیاهی ببیند، بیانگر خطرات و مشکلات سلامتی است که در معرض آن قرار دارد و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب پرنده رنگین در خواب ابن سیرین

 • مرد متاهلی که در خواب پرنده ای رنگین را می بیند و همسرش باردار است، بیانگر این است که فرزندش پسر خواهد بود.
 • دیدن پرندگان رنگین در خواب بیانگر کثرت و تنوع منابع امرار معاش و درهای آن است.
 • در خواب، دیدن پرندگان رنگارنگ در خواب، بیانگر تغییر در زندگی بینا به سوی بهتر است.
 • وقتی انسان در خواب پرندگان رنگارنگ را در حال پرواز در فضا می بیند، بیانگر شادی و خوشی است که در آن زندگی می کند.
 • پرنده رنگین در خواب برای بیننده خواب مژده است که از راه حلال درآمد فراوانی به دست آورد و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب پرنده طلایی در خواب ابن سیرین

 • دیدن پرنده طلایی در خواب بیانگر فرصت بزرگی است که بیننده خواب در زندگی خود به دست خواهد آورد.
 • وقتی انسان در خواب می بیند که پرنده ای طلاکاری شده را می گیرد، فرصت بزرگی را در زندگی خود به چنگ می آورد که از طریق آن به خواسته و آرزوی خود می رسد.
 • دیدن پرنده طلایی در خواب بیانگر این است که بیننده خواب فرصت شغلی بسیار خوبی پیدا می کند یا به مکان دیگری سفر می کند.
 • در خواب دیدن دختر مجرد بیانگر ورود داماد به نامزدی و ازدواج اوست.
 • زن متاهل یا حامله وقتی در خواب پرنده ای از طلا ببیند، بیانگر آن است که صاحب فرزند پسر می شود و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب پرنده ای غریب در خواب ابن سیرین

 • در خواب دختر مجرد، دیدن پرنده عجیب و غریب، بیانگر این است که باید مراقب فرد فاسدی در زندگی خود باشد.
 • افتادن پرنده غریب به دست بیننده در خواب برای او مژده است و لذتی که بیننده در زندگی خود خواهد داشت.
 • دیدن پرنده عجیبی که در خواب پرواز می کند و به سرعت ناپدید می شود، بیانگر تغییری است که در زندگی بیننده خواب رخ می دهد، مانند سفر به کشوری دیگر یا یافتن شغل جدید.
 • دیدن پرنده ای با شکل عجیب در خواب، نماد مرگ یکی از بستگان، دوستان یا اقوام نزدیک بیننده خواب است.
 • وقتی شخصی در خواب پرنده ای عجیب و غریب می بیند که با اره خود کاغذی برمی دارد، بیانگر آن است که از یکی از نزدیکان خود خبر بدی شنیده است و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خواب پرنده ای که در خواب صحبت می کند ابن سیرین

 • در خواب دیدن پرنده ای که با پرنده ای در خواب صحبت می کند، بیانگر مقام و مقام بزرگی است که بینا به دست خواهد آورد.
 • دیدن زنی مطلقه که پرنده ای زیبا در خواب با او صحبت می کند، بیانگر خبرها و اتفاقات خوشی است که در پیش خواهد داشت.
 • زن شوهرداری که در خواب پرنده ای را می شنود که با کلمه ای قابل فهم با او صحبت می کند، بیانگر تحقق مطلب و سخنانی است که پرنده می گوید.
 • وقتی دختر مجردی در خواب می بیند که در حال پرورش پرندگان است و با آنها صحبت می کند، نشان دهنده موقعیت عالی و پول زیادی است که به دست خواهد آورد.
 • پرنده ای که در خواب صحبت می کند، نشانه وجود دوستان خوب در زندگی او و وقوع امر مهمی در مدت کوتاهی برای اوست و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب پرندگان ذبح شده در خواب توسط ابن سیرین

 • دیدن زن متاهل در حال ذبح پرندگان در خواب بیانگر این است که در مدت کوتاهی حامله می شود.
 • دختر مجردی که در خواب ذبح پرندگان را می بیند، مژده ای برای اوست که از شر همه مشکلات و نگرانی هایی که به خاطر او رنج می برد رهایی خواهد یافت.
 • در خواب دیدن پرنده ذبح شده در منان بیانگر شکست بیننده در کار و قهقرایی در تحصیل است.
 • وقتی انسان در خواب پرنده ای ذبح شده می بیند، بیانگر آن است که رازها و اسرار و غم هایی را که در درون خود پنهان می دارد.
 • دیدن ذبح پرنده در خواب ممکن است بیانگر وجود شخصی باشد که به بیننده ظلم می کند و به او ظلم می کند و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب پرنده ابابیل در خواب ابن سیرین

 • دیدن پرنده ابابیل در خواب بیانگر پیروزی بینا بر دشمنان و کسانی است که به او آسیب و آسیب وارد می کنند.
 • وقتی انسان در خواب پرنده ابابیل را می بیند، بیانگر این است که از شر دوستان ناباب و همراهان بدی که او را احاطه کرده اند خلاص شده است.
 • دیدن پرندگان ابابیل زیادی که در خواب بیننده خواب را احاطه کرده اند، هشداری است برای او از گناهان و نافرمانی هایی که مرتکب می شود و باید جلوی آنها را بگیرد و به درگاه خداوند توبه کند.
 • پرنده ابابیل در خواب به سوی بیننده سنگ پرتاب می کند که نشان می دهد خبر بدی شنیده که موجب اندوه او می شود.
 • وقتی انسان در خواب مرگ پرندگان را ببیند، علامت آن است که مال زیادی از دست می دهد یا کار و شغلی را رها می کند و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب پنگوئن در خواب ابن سیرین

 • زن متاهلی که در خواب پنگوئن می بیند به این معناست که خبرهای خوبی خواهد شنید که باعث شادی و نشاط او می شود.
 • در خواب یک زن باردار، خواب پنگوئن سفید نشان می دهد که جنین پسر خواهد بود.
 • دختر مجردی که یک پنگوئن را در خانه اش می بیند، نشانه ازدواج زودهنگام او و احساس عشق و تحمل او نسبت به دیگران است.
 • وقتی انسان در خواب ببیند که پنگوئن را ذبح می کند، بیانگر این است که به زودی دریچه و منبع تازه ای برای امرار معاش برای کسی که آن را ببیند باز می شود.
 • دیدن پنگوئن در تعقیب شخصی در خواب، نشان از مقام و منزلت بزرگی است که به آن خواهد رسید و آبروی اوست و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب مرغ دریایی در خواب ابن سیرین

 • در خواب دیدن مرغ دریایی بیانگر شادی و سروری است که بیننده در آن زندگی خواهد کرد.
 • دیدن مرغ دریایی که در خواب بر روی بیننده می افتد، بیانگر این است که به زودی فرصتی برای مسافرت پیدا می کند.
 • هنگامی که تاجری در خواب مرغ دریایی ببیند، بشارت می دهد که در تجارت سود می برد و از این جهت سود زیادی به دست می آورد.
 • زن حامله ای که در خواب مرغ دریایی سفیدی می بیند، بیانگر آن است که ماده ای به دنیا آورده است.
 • در خواب شخص مریض دیدن مرغ دریایی در خواب حکایت از نزدیک شدن به زندگی و مرگ او دارد و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب اردک در خواب ابن سیرین

 • وقتی دختر مجردی در خواب اردک می بیند، بیانگر خوبی های فراوان و نزدیک شدن به مناسبت شادی برای اوست.
 • در خواب زن مطلقه، دیدن اردک هایی که در آب شناورند، بیانگر آغاز صفحه جدیدی است که برای او خوشحال کننده خواهد بود.
 • زن باردار در خواب اردک می بیند که نشان دهد تولدش بی خطر است و جنینش پسر خواهد بود.
 • زن متاهلی که در خواب اردک می بیند، بیانگر زندگی زناشویی خوشبختی است که در آن زندگی می کند.
 • در خواب دیدن اردک های سفید در خواب بیانگر مژده و رزق و روزی و خیر فراوانی است که بیننده خواب نصیبش می شود و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب کبوتر در خواب ابن سیرین

 • مردی که در خواب کبوتر سفیدی می بیند، بیانگر این است که او فردی صالح و نیکوکار است و به خداوند متعال نزدیک است.
 • وقتی زن حامله در خواب کبوتری قهوه ای می بیند، بیانگر آن است که نر به او عنایت می شود که خداوند متعال آینده ای بزرگ خواهد داشت.
 • زن شوهرداری که در خواب کبوتری را در خانه خود می بیند، دلیل بر این است که او زنی صالح و خانه دار خوبی در نگهداری از فرزندان و شوهر است.
 • در خواب یک دختر مجرد، دیدن کبوتری که برای او پیامی دارد، بیانگر ازدواج او با فردی است که دوستش دارد و می خواهد.
 • دیدن ذبح کبوتر در خواب، هشدار دهنده بلای بزرگی است که ممکن است برای بیننده خواب اتفاق بیفتد و خلاصی از آن برای او دشوار خواهد بود و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب کلاغ در خواب ابن سیرین

 • در خواب زن متاهل، دیدن کلاغ در خواب، بیانگر بدبختی در کار و زندگی خانوادگی یا طلاق او است.
 • دختر مجردی که در خواب کلاغ می بیند، بیانگر حضور فرد ریاکار در زندگی، شکست عشقی و یا باطل شدن نامزدی اوست.
 • دیدن کلاغی که در خواب از بیننده دور است، بیانگر خیری است که به دست می آورد یا دسیسه ها و دسیسه های اطراف خود را برملا می کند.
 • وقتی زن باردار در خواب کلاغی را می بیند که در حال پرواز است، بیانگر آن است که پسری نصیبش می شود یا تولدش با مشکل مواجه می شود.
 • کلاغ مرده در خواب نشان دهنده بهبودی مریض، نیک بختی بیننده و یا آشتی بین دو نزاع و رفع غم و اندوه است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب طاووس در خواب ابن سیرین

 • در خواب یک مرد جوان، دیدن اینکه طاووس دارد، بیانگر ثروت فراوانی است که به دست خواهد آورد و جاه طلبی شدید او.
 • زن حامله ای که در خواب می بیند که در خانه طاووس پرورش می دهد، بیانگر زندگی سرشار از شادی و عشق و مدارا است.
 • دیدن طاووس در خواب، نشانه آن است که بیننده خواب به آنچه در زندگی خود آرزو و آرزو دارد و در کار خود پیشرفت می کند.
 • وقتی زن شوهردار در خواب طاووس را از دور می بیند، بیانگر خوشبختی او با شوهرش و به دست آوردن چیزهای خوب است.
 • دختر مجردی که در خواب طاووس می خرد، بیانگر ازدواج او با مردی ثروتمند و متمول است و خدا بهتر می داند.
 • مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او توجه داشته باشد و در اثر بدی او مضطرب شود، شیطان با او بازی می کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می دهد و گیج می کند جلوه می دهد. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا