تعبیر دیدن بیشت در خواب و خواب مشروح پوشیدن بیشت

تعبیر دیدن بیشت در خواب و خواب مشروح پوشیدن بیشت

آشنایی با تمام نمادهای بیشت در خواب برای مردان و زنان، تعبیر پوشیدن بیشت و خریدن بیشت در خواب و سایر نمادها.

تعبیر دیدن بیشت در خواب و خواب مشروح پوشیدن بیشت

دیدن بیشت در خواب نماد قدرت و قوت است و هر کس در خواب ببیند که بیشت می پوشد عزت و سیادت می یابد و بیشت سیاه در خواب بیانگر حیثیت و حیثیت است، چنان که علمای تعبیر خواب اتفاق نظر دارند. بشت در خواب بشارت است برای بیننده رفیع و تغییر شرایط به سوی بهتر و خداوند اعلم در این مطلب تعبیر دیدن بیشت در خواب ابن سیرین و النابلسی و نماد پوشیدن بیشت در خواب، تعبیر دیدن بیشت سیاه در خواب، دیدن بیشت سفید و رنگهای بیشت در خواب، خواب پوشیدن بیشت برای مرده، تعبیر خریدن بیشت. و هديه در خواب و موارد ديگر رؤيت بيشت.

 • ابن سیرین دیدن بیشت در خواب با حیثیت و شرف و دین و امانت و پوشیدن بیشت در خواب بیانگر تعهد ناظر به عبادت و اطاعت است.
 • بیشت پاک در خواب بیانگر صفات و اخلاق نیکو است، در حالی که بیشت کثیف در خواب بیانگر عدم اطاعت و بد نامی است.
 • بیشت جدید در خواب نشان دهنده مقام بلند و بلند و رفیع است و خرقه پیرمردها در خواب بیانگر بازگشت روابط قدیمی است، مشروط بر اینکه خرقه تمیز و نپوشیده باشد و خداوند اعلم دارد.
 • قرض گرفتن یک بشت در خواب، بیانگر فقر و نیاز است، و هر کس در خواب ببیند که عبای مردی را به کسی امانت می دهد، بیانگر خیرخواهی و نیکی او به دیگران است.
 • و گفته شد که زر دوزی شده در خواب، بیانگر قدرت و سیادت است و دوختن بیشت در خواب، بیانگر آن است که بیننده به دنبال چیزی است که مورد تأیید و ستایش مردم و حسن شهرت قرار گیرد، پوشیدن مرده در خواب. رویای حال خوبش در آخرت باشد.
 • ابن سیرین دیدن بیشت سیاه در خواب را به سیادت و کسب عزت و قدرت تعبیر کرده است و هر که در خواب بیشت سیاهی را که طلا دوزی شده ببیند عزت و حیثیت می یابد و بیشت سیاه که در خواب سفید دوزی شده است، بیانگر آن است. انصاف در دین و شرائط و امانت دادن عبای سیاه مردانه در خواب بیانگر پند گرفتن از دیگران است.
 • ربودن عبای سیاه مردان در خواب، بیانگر اختلاف و نزاع بین خانواده ها یا طایفه ها است، و اما پاره شدن سیاه بیشت در خواب، خواب بیننده بیانگر از بین رفتن حیثیت خود در بین اهل قبیله و قومش است.
 • دیدن خریدن بیشت سیاه در خواب، بیانگر تلاش برای کسب مقام و مقام بلند است، اما دیدن سیاه بیشت در خواب، بیانگر از دست دادن قدرت و مقام بلند است و خداوند اعلم.
 • ابن سیرین رویای سیاه پوشیدن در خواب را با شکوه و وقار و بلندی تعبیر کرده است و ممکن است این رؤیت حاکی از حاکمیت بین خانواده و طایفه باشد و خانواده و طایفه او چنانکه در خواب بیشت سیاه وصله دار پوشیده اند بیانگر بدبختی و بدبختی است. ناامیدی
 • پوشیدن بیشت سیاه درشت در خواب بیانگر غرور، وقار و قدرت است، در حالی که پوشیدن بیشت سیاه نرم در خواب بیانگر نرمی، رحمت و مهربانی با مردم است.
 • ديدن بيشت سياه مستعمل در خواب بيش از انباشته شدن بدهي و ديدن بيشت سياه كهنه در خواب بيانگر بي پولي و حاكميت است.
 • هر کس در خواب ببیند که عبای سیاه و کثیف مردانه پوشیده است، بیانگر آبروی مردم است، و اگر در خواب سیاه بیشت پاکیزه پوشیده باشد، بیانگر حسن شهرت است و خداوند اعلم.

تعبیر دیدن مشکی پوشیدن در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • ابن سیرین دیدن بیشت سفید در خواب را تقوا و راستگویی در دین دانسته و ممکن است دلالت بر طهارت از گناهان و گناهان باشد.
 • خواب دوختن بيشت سفيد بيانگر حق طلبي بيننده است و بريدن بيشت سفيد در خواب بيانگر اعمال و كردار بد اوست.
 • دیدن عبای سفید مردانه سیاه دوزی شده در خواب، بیانگر فزونی حیثیت است و هر که در خواب ببیند که خرقه سفید بر تن کرده است، سیادت و جلال می یابد.
 • آلودگي بيشت سفيد در خواب بيانگر همنشيني افراد فاسد و اصحاب بد است، و اما ديدن شستن عباي سفيدان در خواب، بيانگر آن است كه بيننده خواب از هر چيزي كه او را از راه راست منحرف مي كند، خلاص مي شود.
 • ديدن کسي از خويشاوندان با بيشت سفيد در خواب، بيانگر افزايش آبرو و آبرو است، و اما ديدن شخص شناخته شده با بيشت سفيد در خواب، بيانگر منفعت اوست و خداوند اعلم.
 • ابن سیرین دیدن بیشت قهوه ای در خواب را با موفقیت در تجارت و افزایش مال بیان کرده است و بیشت قهوه ای ممکن است بیانگر عیش و نوش در زندگی باشد و هر که ببیند در خواب آن بیشت قهوه ای طلا دوزی شده را می پوشد، پول را زیاد می کند و مال و عمرش را وسعت می دهد و بیشت قهوه ای نازک در خواب حکایت از تنگی زندگی دارد.
 • پوشیدن بیشت قهوه ای در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها و رسیدن به جاه طلبی ها است، در حالی که بیرون آوردن بیشت قهوه ای در خواب بیانگر ضرر پس از سود است.
 • دیدن بیشت قهوه ای کثیف در خواب بیانگر کسب مال و امرار معاش از راه های مشکوک است، در حالی که دیدن بیشت قهوه ای رنگ شسته شده در خواب بیانگر دوری از فساد و ترک تجارت مشکوک است.
 • هر که در خواب بیشت قهوه ای را دریده ببیند، دلیل بر فقر و زیان اوست و وصله زدن بیشت قهوه ای در خواب، بیانگر مشکل در تجارت و معیشت است.
 • دیدن خریدن عبای مردانه قهوه ای در خواب، بیانگر کسب مال حلال است، و اما دیدن بیشت قهوه ای رنگ در خواب، بیانگر اتلاف مالی است و خداوند اعلم.
 • ابن سیرین می‌گوید دیدن بیشت خاکستری در خواب، بیانگر به دست آوردن خیر دنیا و آخرت است و ممکن است بیانگر خرد و صبر باشد.
 • پوشیدن بیشت خاکستری در خواب بیانگر تصمیم گیری درست و عاقلانه است، در حالی که برداشتن بیشت خاکستری در خواب بیانگر تردید، سردرگمی و اضطراب است.
 • هر کس در خواب بیشت خاکستری را دریده ببیند، حکایت از رسوایی و بد نامی دارد، در حالی که وصله زدن خرقه خاکستری در خواب، بیانگر خیرخواهی بیننده به گفتار مردم است.
 • دیدن خریدن بیشت خاکستری در خواب، بیانگر آن است که بیننده دارای ادب و شکیبایی است، فروختن بیشت خاکستری در خواب، بیانگر فساد بیننده است و خداوند اعلم.
 • دیدن بیشت سربی در خواب به خیر و منفعت تعبیر می شود و ممکن است دلالت بر آسایش و امنیت داشته باشد و هر که در خواب ببیند که بیشت سربی دوزی می پوشد، بیانگر تجمل و آرامش زندگی است.
 • دیدن خریدن بیشت سربی در خواب، بیانگر آسایش و آرامش است، در حالی که دیدن بیشت سربی در خواب، بیانگر بدبختی و بدبختی بیننده است، و سوزاندن بیشت سربی در خواب، بیانگر ورود به بدعت ها است.
 • پوشیدن بیشت سربی در خواب بیانگر درستی حال بیننده و درستی حال اوست.
 • هر که در خواب بیشت سربی کثیف ببیند، بیانگر ذات بد و نیت بد و پندارهای نادرست اوست، و در خواب، بیشت سربی پاکیزه، بیانگر پاکی نفس و نیت خیر است و خداوند داناتر است.
 • النابلسی گفت: خواب پوشیدن بیشت، دلیل بر سلطنت و منفعت و عبادت است، هر که ببیند که بیشت پوشیده است، در خواب اعضای بدنش می سوزند، سپس از قرآن چیزی یاد می گیرد و فراموش می کند. و خواب بيشت بر حكم حاكميت و اختيار است و هر كه در خواب ببيند كه عروس خرقه مردانه خود را بر تن كرده اگر مجرد باشد يا بچه دار باشد اگر متاهل باشد ازدواج كند.
 • بِشت نو پوشیدن در خواب بیانگر به دست آوردن شغلی است که در آن کرامت و سخنی در میان دیگران شنیده می شود و در خواب عبای پیرمردان نیز بیانگر تسلیم بودن بیننده در مقابل دیگران است.
 • پوشیدن بیشت که در خواب از جلو شکاف دارد، بیانگر سخنان زننده ای است که به بیننده در صورت او گفته می شود.
 • خواب بستن بیشت ضخیم زمستانی نشان دهنده قوت دین و ایمان است، در حالی که پوشیدن بیشت تابستانی نازک در خواب نشان دهنده ضعف ایمان بیننده است.
 • دیدن برادری که در خواب عبای مردانه بر سر دارد، حکایت از حمایت و نیرو دارد، در حالی که دیدن پدری که عبای مردانه بر تن دارد در خواب بیانگر آن است که بیننده در خواب به اعتبار و قدردانی می رسد و خداوند اعلم.
 • دیدن مرده که در خواب بیشت پوشیده است، بیانگر نیکویی حال اخروی اوست ، مشروط بر اینکه عبا در بهترین حالت خود باشد، و گفته شده است که مرده در خواب بیشت سیاه می پوشد، بیانگر اعمال صالح است. صاحب خواب، و هر کس ببیند که یک بشت به میت می دهد و در خواب می پوشد، با کمک به دیگران یا کمک به خانواده این مرحوم، شهرت خوبی پیدا می کند.
 • گفته شده است که دیدن مرده ای که در خواب بیشت شفاف پوشیده است، بیانگر بد نامی در بین مردم است و اما خواب مرده ای که بیشت صوفی بر تن دارد، بیانگر ورثه و مالی زیادی است که برای خانواده خود می گذارد.
 • و هر کس بگوید: «در خواب پدرم را دیدم که بیشت پوشیده است» در زندگی از حسنات پدر بهره مند می شود و گفته اند دیدن پدر مرده ای که در خواب بیشت بپوشد، بیانگر نیاز او به صدقه است. از طرف او و خدا داناتر است.
 • ابن سیرین می گوید: بیرون آوردن بیشت در خواب، بیانگر ضعف و از دست دادن قدرت است و ممکن است نشان دهنده دور شدن از دین باشد، نشان دهنده زوال اعتبار است.
 • بيشتن سياه در خواب بيش از جايگاه و مقام و ديدن بيشت سفيد در خواب بيش از گمراهي و فساد است.
 • برداشتن هديه در خواب، بيانگر آن است كه نصيحت و راهنمايي پذيرفته نمي شود، و اما ديدن پاره شده در خواب، بيانگر فرار از مكر است.
 • کادو گرفتن در خواب بیانگر ازدواج نزدیک است و ممکن است بیانگر دریافت مشاوره و راهنمایی برای تصمیم گیری صحیح باشد.
 • هديه گرفتن بيشت پاره در خواب بيانگر افتادن در مكر است، در حالي كه ديدن هديه بيشت قديمي بيش از ذلت و خواري است.
 • و هر كه در خواب بيش سياه بنمايد، به ديگري اختيار و زعامت مي‏دهد، و اما ديدن بيشت سفيد در خواب، بيانگر دعوت ديگران به هدايت و نيكوكاري است.
 • هدیه گرفتن بیشت از مرده در خواب، امر به معروف و نهی از منکر است، در حالی که هدیه گرفتن عبای مرد از پدر در خواب، نشان دهنده وابستگی او به او در امور خانه است.

تعبیر دیدن هدیه در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • النابلسی گفت: خریدن بیشت در خواب، بیانگر حیثیت و منزلت است و ممکن است بیانگر دستیابی به قدرت و افزایش قدرت باشد، و خریدن عبای قطور مردانه در خواب، بیانگر تلاش در امر رزق و روزی و در عین حال خریدن لاغر است. بیشت در خواب بیانگر رضایت از تعقیب است.
 • خرید پارچه برای دوخت عبای مردانه در خواب بیانگر تمایل او به تصاحب قدرت است، در حالی که خرید یک بشت از بازار در خواب بیانگر سود و معاش است.
 • خرید یک بشت به عنوان هدیه در خواب، دلیلی بر تلاش بیننده برای عدالت است.
 • خریدن بیشت پاره در خواب، بیانگر انحراف از دین است، و هر کس در خواب ببیند که عبای مردانه آلوده خریده است، دلیل بر اخلاق بد است.

تعبیر او از خریدن لباس در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • ابن سیرین می‌گوید دیدن بیشت در خواب برای مرد، بیانگر مقام و مقام بزرگی است ، و پوشیدن بیشت جدید در خواب برای مرد، بیانگر آن است که او شغل و روزی جدیدی به دست می‌آورد، و خریدن یک بشت در خواب برای مردی است. انسان نشان می دهد که به مقامی که می خواست رسیده است و گرفتن هدیه بیشت در خواب بیانگر روابط ترمیم کننده است.
 • هر کس در خواب ببیند که همسرش عبای او را می پوشد، او را حفظ می کند و او را حفظ می کند، و اگر در خواب عبای او را دزدیدند، بیانگر آن است که به مشکل می خورد.
 • پوشیدن بیشت زرین دوزی در خواب برای مرد نشان دهنده به دست آوردن پول و ثروت است، در حالی که برداشتن عبای در خواب برای مرد بیانگر زوال حیثیت اوست.
 • خواب سیاه پوشیدن در خواب برای مرد، بیانگر غرور و وقار است و خواب قهوه ای پوشیدن برای مرد متاهل، بیانگر کار موفق اوست و خداوند اعلم.
 • دیدن بیشت در خواب برای زنان مجرد، بیانگر غرور و غرور خود و خانواده است و دیدن روپوش سفید مردانه در خواب برای زنان مجرد، بیانگر ازدواج زودهنگام او و هدیه دادن خرقه مردانه به معشوق در خواب است. مجرد نشان دهنده تقاضای او برای ازدواج و سکونت است.
 • و هرگاه دختر مجردی در خواب مردی از خویشاوندان خود را ببیند که بیشت پوشیده است، بیانگر وجود پیوند در زندگی اوست، و اما دیدن مرد معروفی که در خواب بیشت پوشیده است برای زن مجرد، بیانگر آن است. از او حمایت و قدرت می گیرند.
 • خواب مرده ای که در خواب برای دختری مجرد، بیشت سیاه پوشیده است، نشان دهنده تعهد او به عبادت است، در حالی که دیدن بیشت سیاه در خواب برای زن مجرد، بیانگر ازدواج او با مردی است که دارای درجه بالایی است.
 •  دیدن بیشت قهوه ای در خواب برای دختر مجرد بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوهای اوست، دیدن بیشت بژ در خواب برای زن مجرد بیانگر قدرت و سخت گیری او در برخورد با دیگران است.
 • ابن سیرین گفته است: دیدن بیشت در خواب برای زن شوهردار، بیانگر حسن رفتار با شوهر و مقام والای اوست .
 • و زنى كه در خواب شوهرش را مشكى ببيند، بيانگر آن است كه به مقام و منزلتى رسيده است، و هديه عباى مرد به شوهر در خواب، بيانگر آن است كه با كمك او به اوج و بلندى رسيده است.
 • خواب مرد مرده که در خواب برای زن بیشت سیاه پوشیده است، بیانگر حال خوب او نزد پروردگارش است، و اما دیدن زن شوهردار در حال خرید بیشت، بیانگر این است که به زودی حامله خواهد شد.
 •  دیدن بیشت قهوه ای در خواب برای زن شوهردار، بیانگر افزایش مال و آبروی او است و دیدن بیشت خاکستری در خواب برای زن متاهل، بیانگر این است که او از مصیبت نجات می یابد و خداوند اعلم.
 • دیدن بیشت در خواب برای زن مطلقه بیانگر قوت و آرامش است، در حالی که دیدن سوختن بیشت در خواب برای زن مطلقه بیانگر بدعت است و پاره کردن خرقه مرد در خواب برای زن مطلقه بیانگر آن است. این که دیگر ازدواج نمی کند و زن مطلقه وقتی برادرش را در خواب ببیند که بیشت پوشیده است، نشان دهنده حمایت او و عموی بزرگ اوست.
 • خواب قدیم در خواب برای زن مطلقه بیانگر شکست او در برابر صاحبان قدرت است و اما دیدن خریدن بیشت جدید در خواب برای زن مطلقه بیانگر ازدواج مجدد اوست.
 •  دیدن بیشت سیاه در خواب برای زن مطلقه بیانگر اعتلای مقام او و دیدن بیشت سفید در خواب برای زن مطلقه بیانگر پاکی و پاکدامنی اوست.

همسر سابقم را در خواب دیدم که بیشت پوشیده بود

هر کس بگوید: شوهر سابقم را در خواب دیدم که بیشت پوشیده است، در صدد برگرداندن او به عصمت خود است و اگر در خواب ببیند که شوهر سابقش بیشت را در می آورد، نشان دهنده فقدان اوست. اخلاق و آبرو.و چون زن مطلقه در خواب ببیند که برای شوهر سابقش یک بشت می خرد، بیانگر آن است که دوباره به سوی او برمی گردد.بنا در خواب نشانگر موفقیت و کامیابی اوست.

 • دیدن بیشت در خواب برای زن حامله، بیانگر عزت و حیثیت است، و اگر زن حامله در خواب ببیند عبای مردانه می خرد، بیانگر آن است که بارها و دردهایی را به دوش می کشد.
 • و هرگاه زن حامله در خواب شوهر خود را در حالی که جامه پاره بر تن دارد، بیانگر فقر و نیاز است، اما اگر زن حامله ببیند شوهرش در خواب عبا را در می آورد، بیانگر از دست دادن جنین یا آسیب دیدن اوست. .
 • خواب دیدن پدر مرده که در خواب برای زن باردار، بیشت سیاه پوشیده است، بیانگر این است که برای حمایت از او ارثی به دست می‌آورد، و اما دیدن بیشت سیاه در خواب برای زن باردار، دیدن فرزندی که در خواب به دنیا می‌آید. در آینده قابل توجه باشد.
 •  دیدن بیشت قهوه ای در خواب برای زن باردار بیانگر خروج او از مشکل سلامتی است و دیدن بیشت بژ در خواب برای زن باردار بیانگر شادی او از تولد نوزاد است و خداوند اعلم.

منابع و مراجع addremove

 1. تحقیق «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» توسط باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 2. «الاشارات فی عالم الفاظ»، امام العباس، غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا