تعبیر بوی بد در خواب و خواب بوی بد

تعبیر بوی بد در خواب و خواب بوی بد

همه نمادهای بوی بد در خواب و تعبیر بوی بد از شخص یا بیننده و معنی استشمام بوی بد در خواب.

تعبیر بوی بد در خواب و خواب بوی بد

بوی نامطبوع در خواب نشانه بد آبروی و بد آبروی است و ممکن است نشان دهنده بدهی و بدی باشد.گفتند بوی بد در خواب بیانگر گفتن سخنان ناپسند است و اما بوی بد ادرار در خواب می گوید. بیانگر افشای راز یا قرار گرفتن در معرض رسوایی از طرف کودکان است و تعبیر خواب در مورد بوییدن متفاوت است بوی بد به وضعیت بینا و جزئیات بینایی بستگی دارد. تعبیر بوی نامطبوع در خواب به روایت ابن سیرین و النابلسی و دیگران.خواب بیرون آمدن باد بد تعبیر استشمام بوی نامطبوع و بوی بول و مدفوع در خواب و تعبیر بوی بد دهان در خواب.

 • ابن سیرین بوی بد در خواب را به شهرت و رسوایی تعبیر کرده است ممکن است دلالت بر قرض و تهمت داشته باشد و هر که در خواب ببیند که بوی ناخوشایندی به مشام می رسد مژده می شنود و خواب بوی بد از بیننده در میان مردم بیانگر این است که اسرار او فاش و آشکار می شود.
 • و بوی گند زیر بغل در خواب، بیانگر شایعه‌های ناپسندی است که بر بیننده خواب می‌آید، و هر که در خواب بوی بد زیر بغل بگیرد، در خواب، بیانگر آن است که بیننده عملی انجام می‌دهد که او را به دنبال دارد. به خیانت
 • بوی نامطبوع جوراب در خواب بیانگر همسری بد اخلاق استو هر که در خواب از پاهای خود بوی بدی ببوید، در پی فساد است، و گویند که بوی نامطبوع پا در خواب، نمایانگر تلاش صاحب بوی ناپسند است.
 • بوی نامطبوع گوشت در خواب بیانگر به دست آوردن پول نامشروع یا دزدی است و دیدن بوی نامطبوع ماهی در خواب بیانگر صحبت از نگرانی و ناراحتی است.
 • بوی نامطبوع عرق در خواب بیانگر اعمال و کردار بد بیننده خواب است و ممکن است بیانگر بیگانگی او از عبادات و اطاعت باشد.
 • دیدن خلاص شدن از بوی نامطبوع در خواب بیانگر آن است که بیننده بر مشکلات خود غلبه کرده و ممکن است بیانگر حال خوب بیننده باشد.
 • بیرون آمدن بوی نامطبوع از خانه در خواب، بیانگر بی دینی اعضای آن و ارتکاب گناه است و اما رفع بوی بد خانه در خواب، بیانگر شرایط خوب اعضای آن است.
 • بوی نامطبوع در خواب برای اغنیا معروف است و برای فقیر پریشانی و پریشانی و برای زندانی پریشانی و پریشانی و برای مسافر ضرر و زیان و برای مؤمن گناه و برای گناهکار از توبه غافل می شود و خداوند متعال و داناست.
 • النابلسی گفت: بوی ناخوشایند در خواب دلیل بر ضرر دیگران استدور ماندن از شخص به دلیل بوی متعفن او در خواب، بیانگر دوری از خرابکاران است، در حالی که استشمام بوی نامطبوع از خویشاوندان در خواب بیانگر رسوایی است و خواب دیدن بوی نامطبوع از طرف حریف یا دشمن بیانگر افشاگری است. اسرار او و شکست دادن او
 • استشمام بوی نامطبوع از شخصی که در خواب می شناسید، نشان دهنده فساد و در معرض قرار گرفتن اوست، در حالی که استشمام بوی نامطبوع در خواب، نشان دهنده افتادن به دسیسه است.
 • استشمام بوی نامطبوع زن در خواب بیانگر آن است که رازی که او پنهان کرده است فاش شده است.و استشمام بوی زننده پسر در خواب، بیانگر نافرمانی و گمراهی اوست.
 • استشمام بوی نامطبوع برادر در خواب بیانگر نیاز او به نصیحت و راهنمایی است و استشمام بوی نامطبوع خواهر در خواب بیانگر رسوایی و بد نامی است و خداوند اعلم.
 • مفسران بزرگ رویاها می گویند وزش باد ناخوشایند در خواب بیانگر این است که مشکلی در بیننده رخ داده است. اسرار او را فاش کندو هر که در خواب ببیند که باد بدی از او زیاد بیرون می آید به سخن دیگران بی اعتنایی می کند و دیدن خروج باد بد با صدایی از پشت در خواب، بیانگر شرم و رسوایی است. . .
 • بیرون آمدن باد ناخوشایند هنگام وضو در خواب بیانگر بازگشت از توبه است و کسی که در خواب خروج باد ناگوار را در هنگام نماز ببیند بیانگر عدم ادای کامل امانت است.
 • دیدن باد ناخوشایند از حیاط خانه شخصی که می شناسید در خواب بیانگر شهرت نامطلوب او است، در حالی که دیدن باد ناخوشایند در خواب از شخص ناشناس بیانگر شنیدن خبر بد است.
 • خواب وزش باد ناخوشایند از یکی از اقوام، بیانگر مشکلات و اختلافات خانوادگی است و باد ناخوشایندی که در خواب از کودک می‌آید، بیانگر نگرانی و پریشانی است و خدا بهتر می‌داند.
 • ابن سیرین گفت: بوی بد دهان در خواب، بیانگر سخنان زشت و ناپسند است ممکن است دلالت بر سخن گفتن به فساد و برانگیختن فتنه کند و هر که در خواب دهان خود را بدبو کند از احادیث شریف نبوی به دور است و هر کس در خواب بوی دهان خود را بدبو کند در معرض نفاق دیگران قرار گرفته است.
 • هر کس در خواب دهان خود را برای مردم ببوید، ریا یا سخنان زشت او را می‌داند، و دیدن مردمی که در خواب به خاطر بوی بد شما از شما دور می‌شوند، بیانگر پیروی از بدعت یا فرار از سخنان مذموم شماست.
 • بوی بد مرده در خواب بیانگر بدهی یا بدهی اوست که باید پرداخت شودو اما رفع بوی بد دهان در خواب، بیانگر حال خوب بیننده و اعتدال او در گفتار اوست.
 • استشمام بوی بد دهان شخص معروف در خواب بیانگر دروغ و نفاق اوست و در خواب بوی بد دهان یکی از خویشاوندان را استشمام می کند، بیانگر بیگانگی و بیگانگی بین خویشاوندان است و خداوند دانا است.
 • تعبیر دیدن بوی دهان در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • ابن سیرین می گوید: استشمام بوی بد ادرار در خواب، نشان دهنده کار نادرست است و ممکن است دلالت بر اضطراب و عبوس بودن داشته باشد.استشمام بوی ادرار از لباس در خواب، بیانگر رسوایی است، و اما کسی که در خواب بوی بد ادرار را در رختخواب استشمام کند، بیانگر فساد نسل اوست.
 • هر کس در خواب ببیند که در جای نامعلومی بوی بد بول را استشمام می کند با زنی بی ناموس ازدواج می کند و اما بوی بد ادرار در جای معلوم در خواب، بیانگر بروز اختلاف است مردم آن مکان
 • استشمام بوی بد ادرار در بازار در خواب، بیانگر تجارت فاسد است، در حالی که استشمام بوی ادرار از زمین در خواب، بیانگر پریشانی است.
 • استشمام بوی نامطبوع ادرار در مسجد در خواب بیانگر ورود به بدعت و فساد در دین است، در حالی که استشمام بوی نامطبوع ادرار در خانه در خواب بیانگر متلاشی شدن اعضای آن است.
 • تعبیر دیدن بوی ادرار در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • نابلسی می گوید: بوییدن مدفوع در خواب، بیانگر میل بد است، و ممکن است بیانگر غم و اندوه باشد.و استشمام بوی بد مدفوع در خواب، برای کسانی که قصد مسافرت دارند، بیانگر بر هم خوردن امور و سفر است، بوییدن بوی بد مدفوع مستراح در خواب، بیانگر فاش شدن خصوصیات بیننده برای مردم است.
 • هر که در خواب بیند که بوی گند فضولات را در بین مردم استشمام می کند، کاپشنش آشکار می شود، استشمام بوی بد فضله در کوچه در خواب، بیانگر شیوع بدی و فحشا در بین مردم است.
 • هر که در خواب بوی بد مدفوع خود را استشمام کند آنچه را که پنهان می دارد برای دیگران آشکار می کند و اما بوی بد مدفوع در جای معلوم در خواب، بیانگر گمراهی اهل آن مکان است.
 • بوییدن سرگین حیوان در خواب، بیانگر یاد نیک آن در بین مردم به نفع دیگران است، در حالی که خلاص شدن از بوی نامطبوع مدفوع در خواب، بیانگر دوری از گناه است.
 • تعبیر دیدن مدفوع در خواب راه حل آن را اینجا کلیک کنید.

 • نبلسی می گوید بوی نامطبوع مرده در خواب، بیانگر گناهان زیاد و نافرمانی اوست. شاید بیانگر آن باشد که قبل از مرگ حق دیگران را خورده است و بوی نامطبوع مرده پس از مرگ در خواب بیانگر بد نامی او در بین مردم پس از مرگ، پوسیدگی میت و پیدایش بوی نامطبوع است. دیدن او در خواب بیانگر بدهی های کلان اوست.
 • استشمام بوی نامطبوع مرده در خانه در خواب بیانگر اعمال ناپسند اوست.
 • بوی نامطبوع مرده هنگام حمل او در خواب، بیانگر کسب مال حرام است و خواب بوی نامطبوع مرده هنگام دفن، بیانگر شهادت دروغ است.
 • بوی نامطبوع پدر مرده در خواب، بیانگر اشتباه او در وصیت و تقسیم ارث اوست، و اما شنیدن بوی نامطبوع از برادر مرده در خواب، بیانگر پریشانی و پریشانی است و خداوند. دانا است
 • تعبیر دیدن مرده در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • مترجمان ارشد خواب می گویند بوی نامطبوع اجساد در خواب نشان دهنده کینه و کینه است.و هر کس در خواب بوی نامطبوع اجساد کفن شده را استشمام کند، بیانگر آن است که بدی پنهانی را کشف کرده است.
 • استشمام بوی نامطبوع اجساد خرد شده در خواب، بیانگر افتادن در دسیسه است، در حالی که استشمام بوی تعفن اجساد و خون گندیده آنها در خواب، بیانگر پیدایش نزاع است.
 • استشمام بوی تعفن اجساد در خیابان ها در خواب بیانگر فساد اخلاق و دین است، در حالی که استشمام بوی تعفن اجساد در بیمارستان نشان دهنده شیوع بیماری های همه گیر است.
 • خواب عطر زدن با بوی نامطبوع بیانگر آن است که بیننده خواب مرتکب اعمالی شده است که به شهرت او لطمه می زند. ممکن است نشان دهنده عزت نفس ضعیف بیننده باشد دیدن استشمام بوی نامطبوع پس از عطر زدن در خواب بیانگر آن است که بیننده پس از شادی خبر غم انگیزی شنیده است.
 • و گفته شد که خواب عطر زدن به بوی نامطبوع، بیانگر عبور از تنگی و شدت است، و هر که ببیند که بوی نامطبوع می‌زند و مردم در خواب از آن شکایت می‌کنند، ادب نمی‌داند و انجام می‌دهد. مردم را شیفته نمی کند و در برخورد با آنها خوب نیست.
 • هر کس در خواب شخص معروفی را ببیند که بوی نامطبوع او را می دهد، آبروی خود را از این شخص می رساند.
 • خواب دیدن کسی که به شما می گوید بوی بد می دهید، بیانگر این است که دیگران شما را نسبت به کارهای زشت و بد شما آگاه می کنند.
 • خواب دیدن کسی که می‌شناسید و به شما می‌گوید بوی بد می‌دهید ممکن است نشان‌دهنده دریافت نصیحت و راهنمایی از او باشددر مورد دیدن شخصی که نمیشناسید، به شما میگوید که در خواب بوی ناخوشایند میگیرید، بیانگر هدایت و عدالت است.
 • و اگر در خواب دیدید که همسرتان به شما می‌گوید بوی بد می‌دهید، بیانگر این است که او به شما از خیانت و اعمال شما هشدار می‌دهد.
 • دوری از دیگران به دلیل بوی بد در خواب بیانگر ضرر و زیان شما در اثر اعمالتان است و اما خواب عصبانی شدن از کسی که به شما می گوید بوی بدی دارید، بیانگر این است که نصیحت و راهنمایی را نمی پذیرید. و خداوند دانا است.
 • ابن سیرین می گوید بوی نامطبوع در خواب زنان مجرد، بیانگر شایعاتی است که آنها را تعقیب می کند.و خواب بوی نامطبوع حمام برای زنان مجرد بیانگر انجام عمل شیطانی است، بوییدن بوی ادرار در خواب برای زنان مجرد بیانگر این است که آنها دچار بحران خواهند شد.
 • و خواب استشمام بوی نامطبوع برای دختر مجرد، بیانگر علم به اسرار اوست و استشمام بوی نامطبوع برای عاشق در خواب برای زن مجرد، بیانگر علم به خیانت اوست.
 • خواب مرده که برای دختر مجرد بوی تنهایی می دهد، بیانگر گناهان بسیار اوست و وقتی دختر مجرد می بیند که در خواب باد بدی به سراغش می آید، رسوایی و رسوایی او را فرا می گیرد.
 • دیدن بوی نامطبوع در خواب برای زنان مجرد، بیانگر آن است که به آبروی او لطمه زده است، در حالی که استشمام بوی دهان در خواب زنان مجرد بیانگر آن است که او سخنان ناپسند زده است و خداوند متعال است. -دانستن
 • ابن سیرین می گوید بوی نامطبوع در خواب برای زن متاهل بیانگر مشکلات و اختلافات استو خواب وجود بوی نامطبوع در خانه زن متاهل بیانگر وجود اختلافات زناشویی است، بوییدن بوی ادرار در خواب برای زن متاهل بیانگر نزاع در زندگی او است.
 • و خواب استشمام بوی نامطبوع برای مردی که زن شوهردار او را می شناسد، بیانگر آن است که او چیزهای ناقصی را آشکار کرده است و استشمام بوی نامطبوع برای شوهر در خواب، بیانگر خیانت اوست.
 • دختر در خواب برای زن متاهل با بوی نامطبوع عطر می‌کند که نشان می‌دهد او مرتکب اعمالی شده که به آبرویش لطمه می‌زند، در حالی که استشمام بوی دهان شوهر در خواب برای زن متاهل بیانگر آن است که او سخنانی گفته است که او را آزرده می‌کند.
 • خواب دیدن بوی نامطبوع از شوهر مرده زن متاهل، بیانگر انباشته شدن بدهی اوست و زن شوهردار وقتی ببیند پسرش باد بدی در خواب می‌آید، بیانگر عبور او از میان آنها و پریشانی است. خداوند دانا است.
 • مفسران می گویند بوی نامطبوع در خواب برای زن باردار، بیانگر بیماری شدید استو استعمال عطر با بوی نامطبوع در خواب به زن باردار، بیانگر این است که او مرتکب عملی شده که آبروی او در بین مردم می‌آید.
 • خواب زن حامله که بوی نامطبوع میت را استشمام می کند، بیانگر کوتاهی او در دعای اوست و وقتی زن باردار در خواب می بیند که بوی نامطبوع آن را از بین می برد، نشان دهنده دوری او از گناه است.
 • خواب اینکه زن حامله روی تخت بوی بد ادرار می دهد، بیانگر فساد نسل اوست، بوییدن بوی مدفوع در خواب برای زن باردار، بیانگر پیروی از خواسته های خود است.
 • خواب دیدن باد ناخوشایند برای زن باردار، بیانگر آبروی اوست و استشمام بوی نامطبوع در خواب برای زن حامله، بیانگر ضرر اوست و خداوند اعلم.
 • بوی نامطبوع در خواب برای یک زن مطلقه نماد شهرت بد استعطر با بوی نامطبوع و دوری دیگران از آن در خواب برای زن مطلقه نشان دهنده دوری دیگران از او به دلیل بدرفتاری با او است، در حالی که خلاص شدن از بوی دهان در خواب برای زن مطلقه بیانگر اوست. دوری از غیبت و غیبت
 • خواب دیدن بوی بد ادرار در لباس زن مطلقه بیانگر این است که او در معرض رسوایی قرار گرفته است بوییدن بوی مدفوع حمام در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که حریم خصوصی او برای دیگران آشکار می شود.
 • و خواب استشمام بوی نامطبوع برای یکی از بستگان زن مطلقه، بیانگر رسوایی در خانواده است که دامنگیر او می شود و استشمام بوی نامطبوع برای زن مطلقه در خواب، بیانگر بد بیان او از اعمال خود در میان مردم است.
 • خواب دیدن شخصی که از بوی نامطبوع شما برای زن مطلقه خبر می دهد، بیانگر این است که شما را از رفتار بد او آگاه می کند و شستن و خلاص شدن از بوی نامطبوع در خواب برای زن مطلقه بیانگر پاکی او از گناه است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  3. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا