تعبیر تجاوز در خواب و خواب تجاوز جنسی

تعبیر تجاوز در خواب و خواب تجاوز جنسی

تعبیر خواب تجاوز جنسی و نماد تجاوز در خواب برای زن متاهل و مجرد، تعبیر خواب آزار و اذیت و فرار از آزار دهنده یا متجاوز

تعبیر تجاوز در خواب و خواب تجاوز جنسی

خواب تجاوز به منزله وارد شدن به تجارت فاسد یا کسب مال حرام است و هرکس در خواب ببیند به او تجاوز شده است بیانگر تجاوز به حقوق او و دزدیده شدن پولش است.خواب تجاوز در خواب نوشته ابن سیرین ، نماد خواب آزار و اذیت و فرار از آزار ، تعبیر خواب فرار از متجاوز و خواب شخصی که می خواهد به شما تعرض کند ، معنی خواب تعرض به دختر خردسال ، تعبیر رویای تجاوز از طریق ضرب و شتم، رویای تعرض ناشایست به دختر، و بسیاری از نمادهای تجاوز جنسی دیگر.

 • ابن سیرین دیدن تجاوز و تجاوز جنسی در خواب را عقد فاسدی برای کسانی که می خواستند ازدواج کنند تعبیر کرده است.دیدن تجاوز در خواب ممکن است بیانگر پول حرام باشد یا منشأ آن از ربا باشد و تجاوز به عنف و از دست دادن باکرگی در خواب بیانگر غارت حقوق و استحقاق است.از برادر در خواب به زن مجرد بیانگر بی انصافی اوست. به او.
 • تجاوز به دختر باکره در خواب، بیانگر این است که بیننده در همه امور راه های کج را می پیماید.و اما هر کس در خواب ببیند که به زن شوهردار تجاوز کرده، پول مشکوکی جمع می‌کند و هر که ببیند در خواب به زن مردی که می‌شناسد تجاوز کرده، او را فریب می‌دهد و پول او را می‌دزدد.
 • تجاوز به زن شناخته شده در خواب توسط مرد، بیانگر آزار او و تجاوز جنسی به زن ناشناس در خواب، بیانگر گناه کبیره است و دیدن زن مورد تجاوز جنسی در خواب، بیانگر ظلم و تجاوز به او و گرفتن حق او است.
 • دیدن مردی که در خواب به مردی تجاوز می کند، بیانگر انجام کاری است که در صورت شناخته شدن به آن مرد آسیب می رساندو اگر مردی در خواب ببیند که مردی از خویشاوندان خود تجاوز کرده است، آبرو و حیثیت خود را از دست می دهد، و اما دیدن کودک آزاری در خواب برای مرد، بیانگر کوچک شمردن او و احتمالاً ربودن اوست. ارث او
 • اگر زنی در خواب ببیند که به زنی تجاوز می کند، به مکرات و محرمات می پردازد، دیدن زنی که در خواب به کودک تجاوز می کند، بیانگر فتنه افروزنده اوست.
 • گوستاو میلر می گوید: «اگر در خواب ببینید به یکی از دوستانتان تجاوز شده است، بیانگر ضربه ای است که بر اثر بدبختی برای دوستی پیش آمده است.
 • خواب آزار و اذیت گواه فساد اخلاق و تجارت استو هر که در خواب ببیند که زن معروفی را اذیت می کند، با گفتار یا کردار او را آزار می دهد.
 • تجاوز جنسی توسط غریبه در خواب بیانگر مواجهه با مشکلات و مشکلات است و هرکس در خواب توسط غریبه ای در کوچه و خیابان مورد آزار و اذیت قرار گیرد، در تلاش با موانع و موانعی مواجه می شود.
 • آزار جنسی یکی از اقوام در خواب بیانگر اختلاف اعضای خانواده است، دیدن آزار و اذیت رئیس در خواب بیانگر ظلم و خودسری اوست.
 • هر که در خواب متهم به آزار و اذیت شود، بیانگر بی اعتمادی به اخلاق و کردار اوست و هر که ببیند در خواب به خاطر اذیت و آزار او را عذاب می کنند، نصیحت یا حکمت می شنود و خداوند داناتر است.
 • خواب دیدن فرار از آزار و اذیت، بیانگر فرار از گرفتاری ها و مشکلات استو فرار مرد از آزار مرد دیگر در خواب، بیانگر فرار از تقلب و تقلب است، و فرار زن از آزار زن دیگر در خواب، بیانگر دوری از بدی است.
 • قرار گرفتن در معرض تجاوز جنسی به غریبه و فرار از او در خواب بیانگر رهایی از مشکلات است، خواب دیدن فرار از آزار و اذیت خویشاوندان بیانگر دوری از درگیری و نزاع با آنان است.
 • فرار از اذیت برادر در خواب بیانگر فرار از خودسری و محدودیت اوست دیدن فرار از اذیت پدر در خواب بیانگر رهایی از ظلم اوست.
 • اگر دختری در خواب ببیند که از آزار مدیر خود در محل کار فرار می کند، از خودسری و ظلم او خلاص می شود.
 • تعبیر دیدن فرار در خواب را با کلیک بر روی راه حل او بخوانید.

 • رؤیای فرار از دست متجاوز، دلیل بر فرار از دست افراد بد اخلاق است و ممکن است بیانگر فرار از دشمنی و تباهی باشد.ضربه زدن به متجاوز و فرار از او در خواب بیانگر اعاده حقوق مسروقه است و اما دیدن کشته شدن متجاوز و فرار در خواب بیانگر سود و پیروزی بر دشمن است و اما دیدن عجز از فرار متجاوز در خواب، این نشان دهنده شکست و شکست است.
 • فرار و فرار از تجاوز جنسی در خواب بیانگر فرار از ظلم و تاریکی است و فرار و پنهان شدن از دست متجاوز در خواب بیانگر ترس از افراد بد اخلاق است.
 • رؤیای فرار از دست فرد ناشناسی که می خواهد به شما تجاوز کند، بیانگر این است که از حقه و آسیبی فرار کرده اید، اما فرار از شخص شناخته شده ای که در خواب می خواهد به شما تجاوز کند، بیانگر این است که دروغی فاش شده است. و فریب خورده و خدا داناتر است.
 • رویای شخصی که می خواهد به شما تجاوز جنسی کند دلیلی بر نیاز شما به حمایت و کمک استو هر کس در خواب غریبه ای را ببیند که می خواهد در خانه به او تعرض کند، بیانگر عدم امنیت و امنیت است و دیدن غریبه ای که می خواهد در خیابان به شما تجاوز جنسی کند در خواب بیانگر وجود چیزی است که مانع شما می شود. پیگیری و پیشرفت
 • خواب تلاش برای تعرض به فردی که می شناسید برای یک فرد مجرد، بیانگر شر پنهان او است و خواب تلاش برای تعرض به زنی که با یک فرد مشهور ازدواج کرده است، بیانگر دشمنی پنهان او است.
 • و هرکس در خواب یکی از دوستان را ببیند که می خواهند به او تعرض کنند، بیانگر کینه و حسادت بین آنها است و دیدن همکار در خواب که می خواهد به شما تعرض کند، بیانگر رقابت شدید با او است.
 • دیدن ترس از شخصی که می خواهد به شما حمله کند در خواب بیانگر ضعف و درماندگی است، دیدن رهایی از کسی که می خواهد به شما حمله کند در خواب بیانگر ثبات و امنیت است.
 • رؤیای تعرض به دختر کوچکتان گواه بی توجهی و هدایت نکردن او به راه راست است.و هر کس در خواب ببیند دختر خردسالش تجاوز شده است سرمایه اش می رود و هر که بگوید خواب دیدم به فرزندم تجاوز کردند نشان دهنده نقض حریم خصوصی است.
 • خواب فردی معروف که قصد تعرض به دختر کوچک شما را دارد بیانگر طفره رفتن و فریب او برای رسیدن به هدف است و دیدن فرد ناشناس در خواب که قصد تعرض به دختر کوچک شما را دارد بیانگر از دست دادن معیشت و مالی شماست.
 • خواب آزار و اذیت دختر کوچکتان بیانگر نگرانی شدید اوست، اما دیدن کسی که دختر کوچکتان را در خواب مورد آزار و اذیت قرار می دهد، بیانگر ترس و نگرانی شدید او از آسیب یا بدی است.
 • و هر کس گفت: «خواب دیدم به دختر خردسالم تعرض کردند و از او خون بیرون آمد»، نشان از کسب مال حرام دارد و خواب آزار کودکان بیانگر انجام کاری است که باعث اضطراب و ناراحتی می شود.
 • تعرض ناشایست به دختر در خواب، بیانگر ارتکاب گناه، گناه و فساد در دین است. ممکن است بیانگر شرارت باشد.دیدن تعرض ناشایست دختر در خواب بیانگر گذراندن خسارات بزرگ و مشکلات فراوان است.دیدن تعرض ناشایست دختر دوست در خواب بیانگر خیانت به عهد و پیمان است.
 • تعرض ناشایست به ناموس زن محارم در خواب، بیانگر قطع رحم است، و اما خواب دفاع از ناموس، بیانگر امر به معروف و نهی از منکر و احیاناً حفظ پیوندهای خویشاوندی است.
 • اتهام هتک حرمت به ناموس دختر در خواب بیانگر زوال آبرو و حیثیت و خواب برائت از اتهام تعرض به دختر بیانگر ظهور حقیقت است.
 • هر کس در خواب ببیند که به خاطر فحاشی دختری مجازات و محاکمه می شود، از عمل ناپسندی که انجام داده پشیمان می شود و مصالحه در جنایت هتک حرمت به دختر و ازدواج با او، بیانگر توبه و بازگشت است. عقلانیت پشت خطا و خدا داناتر است.
 • خواب دوستی که توسط شخصی مورد تعرض قرار گرفته است نشان می دهد که او در دوراهی قرار داردو اگر خواب دیدید که دوست دخترتان توسط کسی که می‌شناسید مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، این نشان می‌دهد که او چیزی را که شما در مورد او می‌دانید فاش می‌کند.
 • و اگر در خواب دیدید که دوست دخترتان توسط غریبه ای مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، بیانگر این است که او دچار مشکل شده است و دیدن دوست دخترتان در حال فرار از دست کسی که می خواهد به او تجاوز کند در خواب بیانگر این است که او از یک مصیبت بیرون خواهد آمد.
 • خواب دیدن اینکه قصد تعرض به دوست دخترتان را دارید بیانگر نصیحت و راهنمایی اوست و دیدن شخصی که در خواب به دوست دختر شما حمله می کند نشان دهنده این است که او از دیگران سود خواهد برد.
 • خواب تعرض به دوست دخترتان به مردی، بیانگر توهین به او در گفتار یا عمل است و دیدن دوست دخترتان در خواب برای مردی، بیانگر نیت بد شما نسبت به او است و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر دیدن دوستی در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خواب دیدن خواهری که توسط شخصی مورد تعرض قرار می گیرد، بیانگر فقدان موقعیت و سرنوشت در بین مردم استو اگر در خواب دیدید که یکی از آشنایان به خواهرت تعرض کرد، نشانگر پیروان او و انحراف از مفسدان است، و اما دیدن تجاوز به خواهرت توسط غریبه در خواب، بیانگر از بین رفتن ارث است.
 • و اگر خواب دیدید که خواهرتان توسط غریبه ای مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، بیانگر نگرانی و پریشانی است و دیدن خواهرتان در حال فرار از دست کسی که می خواهد به او تعرض کند، بیانگر زنده ماندن در سختی ها است.
 • خواب دیدن اینکه قصد تعرض به خواهرتان را دارید بیانگر هدایت او به راه راست است و دیدن فردی که قصد تعرض به خواهرتان را در خواب دارد بیانگر صداقت در دین اوست.
 • خواب تعرض به خواهرت توسط دوستت به مرد، بیانگر خیانت و فریب اوست و دیدن دوستت که خواهرت را در خواب برای مرد مورد آزار و اذیت قرار می دهد، بیانگر عدم صداقت اوست.
 • تعبیر او از دیدن خواهر در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن تجاوز جنسی در خواب برای مرد، بیانگر وارد شدن به تجارت مشکوک یا قراردادی فاسد استو دیدن تجاوز زن به مردی در خواب، بیانگر ارتکاب گناه و معصیت است و اگر مردی در خواب ببیند که به مرد دیگری تجاوز کرده است، بیانگر از بین رفتن سرمایه است.
 • خواب آزار و اذیت مرد، بیانگر ضرر و زیان است و هرکس در خواب ببیند که دوست دخترش را اذیت می کند، او را از دست داده و از او جدا می شود.
 • دیدن تعرض به دختر جوان در خواب مرد متاهل، بیانگر بی توجهی و بی توجهی او است و خواب شخصی که به خواهر مردی تعرض کرده است، بیانگر بی آبروی است.
 • دیدن تجاوز به شخص در خواب برای مرد، بیانگر کمک مالی است و در خواب تعرض ناپسند به ناموس دختر به مرد، بیانگر شرارت است و خداوند اعلم.
 • دیدن تجاوز جنسی در خواب برای زن مجرد بیانگر ازدواج او با فرد فاسدی استدیدن شخصی که در خواب قصد کتک زدن زنان مجرد را دارد، بیانگر آن است که او به بلوغ و نصیحت رسیده است و اگر دختر باکره در خواب ببیند که توسط یکی از بستگانش مورد آزار جنسی قرار گرفته است، بیانگر نیاز او به محافظت و امنیت است. .
 • دیدن آزار و اذیت در خواب برای زن مجرد، بیانگر شنیدن سخنان مضر است و خواب فرار از آزار برای زن مجرد، بیانگر فرار از دست دشمنان است.
 • دیدن فرار از دست متجاوز در خواب برای زن مجرد، بیانگر رهایی از شر افراد بد اخلاق است و اگر دختر مجردی در خواب ببیند که دوستش مورد تعرض قرار گرفته است، بیانگر نیاز او به حمایت در مصائب است.
 • دیدن تجاوز جنسی در خواب برای زن متاهل بیانگر کلاهبرداری و کلاهبرداری اوستو هر کس در خواب شوهرش را ببیند که او را کتک می‌زند، بیانگر تأدیب او بر اوست، اما دیدن شوهر در خواب، بیانگر بدرفتاری و بدرفتاری او با اوست.
 • اگر زن متأهلی بگوید در خواب دیدم که شخصی به دختر کوچکم تعرض کرد، بیانگر ضایع شدن حق و مال اوست، دیدن آزار و اذیت در جاده در خواب برای زن متاهل بیانگر مواجهه با موانع در کار است.
 • دیدن فرار از دست متجاوز در خواب برای زن متاهل بیانگر خلاصی وی از شر خرابکاران است، خواب ترس از تلاش برای آزار و اذیت زن متاهل بیانگر ضعف شخصیت اوست.
 • دیدن تهمت زناشویی شوهر به ناموس دختر، بیانگر کوچک شمردن ارزش و ارزش اوست، اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهر به خواهرش تعرض کرده است، بیانگر مسئولیت اوست و خداوند اعلم.
 • دیدن تجاوز جنسی در خواب برای زن مطلقه بیانگر آن است که مورد ظلم قرار خواهد گرفتو هر کس در خواب شوهر سابق خود را ببیند که قصد تجاوز جنسی به او دارد، حق او را نمی دهد، اما اگر زن مطلقه بگوید: در خواب دیدم مرد غریبه ای به من تجاوز کرده است، نشانگر این است که او خواهد کرد. در یک مخمصه بزرگ قرار بگیرند
 • اگر زنی در خواب ببیند که شوهر سابقش به دوستش تعرض کرده است، بیانگر خیانت او به او است، دیدن آزار و اذیت یکی از حرام ها در خواب برای زن مطلقه، بیانگر بیگانگی خانواده او با اوست.
 • دیدن فرار و فرار از دست متجاوز در خواب برای زن مطلقه بیانگر آن است که او حقوق مسروقه را به دست خواهد آورد و تلاش برادر برای تعرض به زن مطلقه در خواب بیانگر تسلط او بر زن است.
 • تجاوز جنسی در خواب برای زن باردار بیانگر این است که زایمان او دشوار خواهد بودو اگر زن حامله ای را در خواب ببیند که می خواهد او را کتک بزند، بیانگر آن است که جنین در معرض ضرر و زیان است، و اما دیدن آزار و اذیت شخصی که زن حامله را می شناسد در خواب، بیانگر درگیری با او است.
 • اگر زن باردار بگوید: «در خواب دیدم که مادرم به من تجاوز می‌کند»، نشان‌دهنده کوتاهی مادر در مراقبت از او است. دیدن حمله در خانه در خواب برای زن باردار بیانگر این است که او امور خانه را به دوش او می‌اندازد. شانه ها
 • دیدن فرار نکردن زن باردار از دست متجاوز در خواب بیانگر این است که او در معرض مشکلات سلامتی قرار خواهد گرفت، خواب ترس از آزار و اذیت زن باردار بیانگر ضایع شدن حقوق اوست.
 • دیدن تعرض به دوست در خواب برای زن حامله، بیانگر خیانت است، اگر زن حامله در خواب ببیند که شخصی به خواهرش تعرض کرده است، بیانگر نیاز او به کمک است و خداوند اعلم.
 • منابع و مراجع

  1. تعبیر دیدن تجاوز در خواب ص 31 دایره المعارف تعبیر خواب، گوستاو میلر.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا