گربه سیاه در خواب و تعبیر خواب گربه سیاه

گربه سیاه در خواب و تعبیر خواب گربه سیاه

تعبیر دیدن گربه سیاه در خواب و معنی تعقیب گربه سیاه در خواب زدن گربه سیاه در خواب و سایر علائم

دیدن گربه سیاه در خواب، نماد دزد یا جادو و حسادت است و گفته اند که دیدن گربه سیاه در خانه در خواب، بیانگر وجود دزدی از اهل آن خانه و ترس از گربه سیاه در خانه است. خواب دلالت بر امنیت و مصونیت از سحر و دزدی دارد و علمای تعبیر خواب متفق القول هستند که گربه سفید در خواب بهتر از سیاه است و خدا بهتر می داند در این مطلب تعبیر دیدن گربه سیاه در خواب را می خوانید. ابن سیرین و نابلسی و خواب گربه سیاه در خانه معنی دیدن گربه سیاه کوچک در خواب دیدن ترس از گربه سیاه نماد حمله گربه سیاه در خواب و خواب سیاه گاز گرفتن گربه گربه ها، و سایر دیدهای گربه سیاه.

 • ابن سیرین دیدن گربه سیاه در خواب را دزدی و زنا توصیف کرده است ممکن است دلالت بر سحر و جادو و کسانی باشد که با آن کار می کنند و دیدن گربه وحشی سیاه در خواب بیانگر دشمنان سرسخت است و اما دیدن گربه سیاه اهلی در خواب بیانگر فردی نرم زبان و دوست داشتنی در دل مردم است. و دیدن دم گربه سیاه در خواب بیانگر اثر دزد یا دشمن است مانند گربه سیاه و سفید در خواب ممکن است نشان دهنده ریا باشد.
 • نابلسی می گوید دیدن گربه سیاه در خواب نشان دهنده فریب و نیرنگ است و حمل گربه سیاه در خواب بیانگر خیانت افراد نزدیک است و هر که در خواب ببیند که با گربه سیاه بازی می کند از دین خود منحرف می شود. با مفسدین همراهی می کند و هر که ببیند در خواب دست بر گربه سیاه مسح می کند، رقیبان و مخالفان را اداره می کند، دیدن گربه سیاه در حال خط زدن در خواب بیانگر ضرر است.
 • دیدن گربه سیاه مرده در خواب بیانگر نجات از سحر یا آسیب است و مرگ گربه سیاه در خواب نشان دهنده پایان دشمنی یا نزاع است و هرکس در خواب ببیند که گربه سیاه را بکشد بر دشمنان خود پیروز می شود. .
 • خواب خرید گربه سیاه نشان دهنده فریب و کلاهبرداری است، در حالی که فروش گربه سیاه در خواب بیانگر خرج کردن غیرقانونی پول است.
 • گوستاو میلر می گوید: دیدن گربه سیاه در خواب بیانگر بدشانسی است و حمله به گربه سیاه در خواب بیانگر افترا و دیدن گربه سیاه گرسنه و کثیف در خواب بیانگر خبر بد است.
 • رؤیای گربه سیاه در خانه گواه بر دشمنانی است که رویاپرداز را احاطه کرده اند شاید وجود دزدی از اهل آن خانه و دیدن گربه سیاه بر درب خانه در خواب بیانگر اخلال در امرار معاش باشد، در حالی که بزرگ کردن گربه سیاه در خانه در خواب نشان دهنده حضور ساقی است. بیننده اخبار او را دنبال می کند و گوش می دهد.
 • دیدن گربه سیاهی که در خواب وارد خانه می شود، بیانگر ورود دزدان و دزدان به آن است و اما خواب خروج گربه سیاه از خانه در حالی که چیزی حمل می کند، بیانگر سرقت پول یا چیزی از آن خانه است.
 • بیرون آوردن گربه سیاه از خانه در خواب، نشان دهنده دوری بیننده خواب از منافقان است و بیرون راندن گربه سیاه از خانه در خواب، بیانگر نجات از دشمنی است.
 • دیدن گربه سیاه کثیف در خانه در خواب، بیانگر فساد و فسق فراوان در آن است و هرکس در خانه گربه سیاهی را بر بالین خود ببیند، بیانگر زنا و فحشا است.
 • تعبیر دیدن خانه در خواب را اینجا بخوانید.

 • ابن سیرین می گوید دیدن گربه سیاه کوچک در خواب، بیانگر پسری نافرمان استدیدن تعداد زیادی گربه سیاه کوچک در خواب بیانگر تعداد زیاد فرزندان و فرزندان است و خرید گربه سیاه کوچک در خواب بیانگر فرصت های جدید است و گربه سیاه کوچک در خواب بهتر از گربه سیاه بزرگ در خواب است.
 • بزرگ کردن بچه گربه سیاه در خواب بیانگر مراقبت از پسری حرامزاده استو اما غذا دادن به گربه سیاه کوچک در خواب، بیانگر نیکی و صدقه رایگان است و حمل گربه سیاه کوچک در خواب، بیانگر سرعت اعتماد به دیگران است.
 • دیدن مرگ گربه سیاه کوچک در خواب بیانگر پایان عمل یا دستوری است که بیننده خواب به آن امید داشت و زدن گربه سیاه کوچک در خواب بیانگر قلدری ضعیفان است.
 • دیدن نوازش گربه سیاه کوچک در خواب بیانگر سرگرمی و بازی است، دیدن گربه سیاه کوچک در حال صحبت در خواب بیانگر غیبت از دیگران است و خداوند اعلم.
 • النابلسی می‌گوید دیدن گربه‌های سیاه در خواب و ترس از آنها نشان‌دهنده امنیت دشمنان است.دیدن گربه سیاه و فرار از ترس آنها در خواب بیانگر فرار از شر دشمن است و پنهان شدن از ترس گربه سیاه در خواب دلیل بر رهایی از سحر و جادو است.
 • ديدن گربه سياه و فرياد زدن از ترس آنها در خواب، بيانگر پريشاني است كه در معرض دزدي يا كراهت قرار گيرد، و هر كه در خواب ببيند كه از ترس گربه سياه گريه مي كند، از مصيبت بيرون مي آيد.
 • ترسیدن کودک از گربه سیاه در خواب، بیانگر نگرانی و پریشانی است و دیدن پسری که از گربه سیاه می ترسد، بیانگر آن است که با مشکلات و مشکلاتی مواجه خواهد شد.
 • ترسیدن ناشناس از گربه سیاه در خواب، بیانگر ضرر و زیان است، و هر کس در خواب شخص شناخته شده ای را از گربه سیاه بیمناک ببیند، در مضیقه است و نیاز به کمک دارد و خداوند داناتر است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن ترس در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • ابن سیرین می گوید حمله گربه سیاه در خواب بیانگر آسیب و آسیب دشمن است و چه بسا قرار گرفتن در معرض اخاذی و دزدی و حمله به گربه خانگی سیاه در خواب، بیانگر خیانت و عدم برآورده شدن است، و هر که در خواب ببیند که گربه های سیاه کوچک به او حمله می کنند، بیانگر نافرمانی و سرکشی فرزندان است. در حالی که فرار و پنهان شدن از حمله گربه سیاه در خواب بیانگر شکست و تسلیم شدن در مقابل دشمنان است.
 • و هر که در خواب به گربه سیاه خراشیده شود، مورد آزار و تحقیر قرار می گیرد و در خواب خون از خط خطی گربه سیاه بیرون می آید، بیانگر ضرر و زیان است.
 • هر که در خواب ببیند که گربه سیاه در کوچه به او حمله کرد با راهزنان و جیب بران روبرو می شود، دیدن حمله گربه سیاه به شخصی در خواب بیانگر دشمنی ها و رقابت هاست و خداوند اعلم.
 • دیدن گربه سیاهی که در خواب شما را تعقیب می کند، بیانگر فردی فریبکار است که می خواهد به شما آسیب برساندو اگر در خواب دیدید که گربه سیاه کوچکی شما را تعقیب می کند، درخواست های بسیار از فرزندان خواهید شنید و تعقیب و ترس از گربه سیاه در خواب، دلیل بر فریب و نیرنگ بودن است.
 • و هر کس در خواب ببیند که گربه سیاه را تعقیب می کند، دشمنان خود را شکست می دهد و افراد بد را از زندگی خود بیرون می کند.دیدن تعقیب گربه سیاه و زدن آن در خواب، بیانگر مجازات افراد خاطی است.
 • و هر کس در خواب ببیند که گربه سیاه را تعقیب می کند، دلیل بر این است که باید به این شخص کمک کرد تا از سختی ها و مشکلاتی که با آن روبه رو است خلاص شود و خواب یک فرد ناشناس که گربه سیاه را تعقیب می کند، بیانگر رهایی از منفی است. و افکار بد
 • دیدن گربه های سیاه در تعقیب شخصی در خواب بیانگر بدبختی این شخص با اعمال اطرافیان است و دیدن فریاد خواهر به دلیل تعقیب گربه سیاه در خواب بیانگر ضعف و درماندگی او در هنگام گرفتار شدن به مشکل است. خدا بهتر می داند.
 • گاز گرفتن گربه سیاه در خواب بیانگر بیماری شدید و اضطراب شدید استو اگر در خواب از نیش گربه سیاه خون جاری شود، بیانگر درنده خویی و پستی دشمن است و هر که در خواب ببیند دست خود را بر گربه سیاه مسح می کند و در خواب او را گاز می گیرد، در معرض خیانت و خیانت قرار می گیرد. فرد نزدیک
 • گاز گرفتن پای گربه سیاه در خواب بیانگر مواجهه با موانع در کار و تجارت و دیدن گاز گرفتن گربه سیاه بر دست در خواب بیانگر دزدی پول و تلاش است.
 • گاز گرفتن پای راست گربه سیاه در خواب بیانگر شکست در کارهای خیر و دیدن گاز گرفتن گربه سیاه از دست راست در خواب بیانگر شکست در دین است.
 • خواب گزیده شدن برادر توسط گربه سیاه بیانگر نیاز او به کمک و حمایت است، دیدن گاز گرفتن خواهر توسط گربه سیاه در خواب بیانگر ضرر و زیان است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن لقمه در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • النابلسی گفت: دیدن گربه سیاه در خواب، بیانگر رویارویی با دشمن و پیروز شدن بر آن است.و حمله گربه سیاه و زدن آن در خواب بیانگر رهایی از شر دشمنان و منافقان است، دیدن کتک خوردن گربه سیاه در خواب بیانگر نجات از مکر و فریب است.
 • زدن سر گربه سیاه در خواب بیانگر انضباط و سرزنش دوست منافق است و دیدن گربه سیاه در خواب با چوب به سر، نشان دهنده کمک مردی قوی برای مقابله با سرقت است.
 • خواب دیدن سنگ زدن به گربه سیاه بیانگر خیانت یا زنا است و دیدن دست گربه سیاه در خواب بیانگر بازیابی پول دزدیده شده است.
 • ضربه زدن به گربه سیاه خانگی در خواب بیانگر پند و اندرز یک فرد نزدیک است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن کتک خوردن در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • ابن سیرین می گوید دیدن گربه سیاه در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده حسادت یا جادوگری استبازی با گربه سیاه در خواب برای مجردها بیانگر زندگی مشترک با دوستان ریاکار و حیله گر است و گربه سیاه کوچک در خواب برای مجردها نشان دهنده تأخیر در ازدواج است، در حالی که بازی گربه سیاه در خواب برای مجردها نشان دهنده جوان بداخلاقی است که دور او معلق است.
 • اخراج گربه های سیاه از خانه در خواب برای زنان مجرد بیانگر خلاص شدن از شر دوست دخترهای ریاکار است.
 • خواب حمله گربه سیاه به زن مجرد، بیانگر پریشانی و خستگی است و دیدن گربه سیاه و ترس از آنها در خواب برای زنان مجرد، بیانگر این است که از مخالفان آنها امنیت و محافظت خواهند داشت.
 • گاز گرفتن گربه سیاه در خواب برای زن مجرد بیانگر فریب و آزار است و دختر مجرد وقتی ببیند در خواب به گربه سیاه می زند سحر می شکند و حسد را از خود دور می کند و خدا اعلم.
 • ابن سیرین می گوید: دیدن گربه سیاه در خواب زن شوهردار، بیانگر شوهری پست و فاسد است.و بزرگ كردن گربه سياه كوچك در خواب براي زن متاهل بيانگر تعداد فرزندان و فرزندان است و اگر زن متاهل گربه سياه مرده را در خواب ببيند بيانگر طلاق او و گربه سياه خانگي در خواب است. زن متاهل نشان دهنده روابط اجتماعی با مردان است.
 • خط خطی کردن گربه سیاه در خواب برای زن متاهل نشان دهنده مشکلات با شوهر است و درد ناشی از گاز گرفتن گربه سیاه در خواب برای زن متاهل نشان دهنده خیانت یا عدم علاقه شوهر است.
 • بیرون راندن گربه سیاه از خانه در خواب برای زن متاهل، بیانگر پایان اختلافات زناشویی است و دیدن ترس برای فرزندان گربه سیاه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر این است که آنها را از هر بدی و آسیب حفظ می کند.
 • اگر زن متاهل بگوید خواب دیدم گربه سیاه تعقیبم می کند نشان دهنده دزد بداخلاق و بداخلاق است و زدن گربه سیاه در خواب برای زن متاهل نشان دهنده انضباط شوهر است و خداوند اعلم .
 • رویای گربه سیاه برای یک زن مطلقه نشان دهنده دشمن بدخواه استو غذا دادن به بچه گربه سیاه در خواب به زن مطلقه، بیانگر این است که او به تنهایی از فرزندان خود مراقبت می کند و مشکلات مخارج آنها را به دوش می کشد. رابطه با زن مطلقه
 • و اگر زن مطلقه در خواب گربه سیاه زیادی در خانه ببیند، بیانگر کثرت خانواده اوست که با او دشمنی دارند و دیدن زن مطلقه که از ترس گربه سیاه گریه می کند، بیانگر زوال نگرانی آنهاست. و غم و اندوه
 • فرار از حمله گربه سیاه در خواب بیانگر ضعف آنها در مقابل مخالفان است و جاری شدن خون ناشی از گاز گرفتن گربه سیاه در خواب برای زن مطلقه بیانگر غارت پول و حقوق اوست.
 • زدن و اخراج گربه سیاه در خواب برای زن مطلقه بیانگر دوری او از منافقان و دشمنان است و فرار از گربه سیاه در خواب برای زن مطلقه بیانگر زنده ماندن او از کسی است که او را تعقیب می کند.
 • دیدن گربه سیاه در خواب برای زن باردار بیانگر این است که او از سلامتی رنج می بردو حیوان خانگی گربه سیاه در خواب برای یک زن باردار بیانگر این است که او فرزند پسری به دنیا خواهد آورد که بزرگ کردنش برای او دشوار است.
 • نوازش گربه سیاه کوچک در خواب برای زن باردار بیانگر محافظت و مراقبت او از جنین است و خونریزی ناشی از گاز گرفتن گربه سیاه در خواب برای زن باردار بیانگر ضرر و زیان است.
 • رؤیای گربه سیاه در درب خانه برای زن باردار، بیانگر مواجهه با موانع در راه سود است و دیدن ترس شدید از گربه سیاه در خواب برای زن باردار، بیانگر این است که او دچار مشکل خواهد شد.
 • اگر زن باردار بگوید: «خواب دیدم گربه سیاهی به من حمله می‌کند» نشان‌دهنده آن است که زنی بازیگوش شوهرش را تعقیب می‌کند و ضربه زدن به گربه سیاه در خواب با چوب به زن باردار نشان‌دهنده نیاز او به کمک است. خدا بهتر می داند.
 • منابع و مراجع

  1. «تعبیر دیدن گربه در خواب ص 335» دایره المعارف تعبیر خواب، گوستاو میلر.
  2. «تعبیر خواب گربه ها، ص 894» معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ الصفا الکتبة، ابوظبی 2008م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا